Search result for

ure

(143 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ure-, *ure*
Possible hiragana form: うれ
English-Thai: Longdo Dictionary
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
unsure(adj) ไม่แน่ใจ
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.
treasurer(n) เหรัญญิก
configure(vt) ออกแบบ, ปรับแต่ง, สร้าง, S. design, arrange, set up
subculture(n) วัฒนธรรมย่อย
divestiture(n) การถอนทุนบริษัท, การขายบริษัท, S. divesture, divestment, A. investment, R. spin off
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์
main outcome measure(n phrase) ตัววัดผลหลัก เช่น The main outcome measure was the Health Assessment Questionnaire (HAQ).

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urea[N] สารชนิดหนึ่งในน้ำปัสสาวะ
uremia[N] ภาวะโลหิตเป็นพิษ
ureter[N] ท่อไต
urethra[N] ท่อปัสสาวะ
ureteral[ADJ] ที่เกี่ยวกับท่อไต
urethral[ADJ] ที่เกี่ยวกับท่อปัสสาวะ
urethritis[N] ท่อปัสสาวะอักเสบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
urea(ยูเรีย',ยู'เรีย) n. สารประกอบชนิดหนึ่งที่พบในปัสสาวะ,เป็นผลิตผลของการสันดาปโปรตีน
uremia(ยูรี'เมีย) n.ภาวะผิดปกติชนิดหนึ่งที่เกิดจากความบกพร่องของไต., See also: uremic adj.
uremicภาวะไตเสื่อม
urethra(ยูรี'ธระ) n. หลอดปัสสาวะ., See also: urethral adj. pl. urethrae,urethras
urethritis(ยูรีไธร'ทิส) n. ภาวะหลอดปัสสาวะอักเสบ
urethro-Pref. หลอดปัสสาวะ, Syn. urethra
urethroscope(ยูรี'ธระสโคพ) n. เครื่องมือตรวจ ส่องหลอดปัสสาวะ. -urethroscopic adj. -urethroscopy n.
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
absolute temperature(ฟิสิกส์) n. เกณฑ์องศาอุณหภูมิระบบ absolute scale
aconuresisการปัสสาวะที่ไม่ได้ตั้งใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
urethra(n) ท่อปัสสาวะ
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
acupuncture(n) การฝังเข็ม
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง
admeasure(vt) จัด,วัด
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventure(vi,vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
urecchysisปัสสาวะซึมซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urediniosporeยูรีดินิโอสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
urediniumยูรีดิเนียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
urediumยูรีเดียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
uredosorusยูรีโดซอรัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
uredosporeยูรีโดสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
urelcosisแผลเปื่อยทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uresiaesthesis; uresiesthesis; uriaesthesis; uriesthesisการปวดปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uresiesthesis; uresiaesthesis; uriaesthesis; uriesthesisการปวดปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uresis; miction; micturition; urinationการถ่ายปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Urea ยูเรีย
สารประกอบแอมโมเนีย มีอยู่ในปัสสาวะ [สิ่งแวดล้อม]
ureaยูเรีย, สารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมี  คือ NH2CONH2 เป็นของแข็งสีขาว มีจุดหลอมเหลว 130oC ละลายน้ำได้ดี ใช้ทำปุ๋ยไนโตรเจน  ในร่างกายสัตว์ยูเรียเกิดขึ้นจากกรดอะมิโนที่เปลี่ยนแปลงไปในกระบวนการเมแทบอลิซึมของโปรตีน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ureterท่อไต, ท่อลำเลียงน้ำปัสสาวะออกจากไตไปยังกระเพาะปัสสาวะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ureteral obstructionหลอดไตอุดตัน [TU Subject Heading]
Urethraหลอดปัสสาวะ [TU Subject Heading]
urethraท่อปัสสาวะ, ท่อขับถ่ายน้ำปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะออกนอกร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are going to be performing extracorporeal shock wave therapy today to break up the stones in his ureter so they can pass.เราจะรักษา โดยการสลายนิ่ว ด้วยคลื่นความถี่สูง วันนี้ เพื่อทำให้นิ่วเป็นชิ้นเล็กๆ ในท่อไต มันจะได้ผ่านไปได้ I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Heofoncandel ure.Heofoncandel ureThe Castle of Fyrien (2010)
My urethra is not for public entertainment.ท่อปัสสาวะของฉันไม่ใช่สิ่งบันเทิงสาธารณะ Bombshells (2011)
But not more than your urethras will be after whatever's in those pants swims up them.จะแสบ หลังจากอะไรก็ตาม ในกางเกงพวกนั้นว่ายเข้าไป The Launch Acceleration (2012)
But you, urethra Franklin, you are a boy and you are fooling no one.แต่เธอ ยัยผีเสื้อสมุทร เธอน่ะมันผู้ชาย ใครๆก็รู้ The Role You Were Born to Play (2012)
- Let Urea take command. - Yes sir- ผู้พันเออร่า มาสั่งการแทนหน่อย Man of Steel (2013)
He has attacks, called uremia.เขาเป็นโรคที่เรียกว่าโลหิตเป็นพิษ From the Land of the Moon (2016)
Where is Ureshio?ยูเรชิโอ้อยู่ไหน? Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Doc was bothered there was no sign of shellfish in happy's digestive tracts, so he went back and checked the genital area... there are clear indications that the point of entry of the anaphylaxis... was through the urethra.หมอสงสัยว่าไม่มีอะไรบ่งบอกว่ามีอาหารทะเล บริเวณระบบย่อยอาหารของแฮปปี้เลย เขาก็เลยกลับไปตรวจบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์แทน และก็พบว่ามีร่องรอยจุดเริ่มของภูมิแพ้โปรตีนแปลกปลอม... Ending Happy (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ครอก[N] Urend lobata, See also: Malvaceae, Syn. ขี้อ้น, ต้นขี้ครอก, Example: เขาไม่นิยมปลูกขี้ครอกไว้ใกล้ๆ ที่เลี้ยงสัตว์เพราะมันเป็นพิษต่อสัตว์, Count unit: คน, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Xanthium strumarium Linn. ในวงศ์ Compositae มักขึ้นเป็นวัชพืชในทุ่งนาและริมน้ำ ต้นสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ลำต้นและใบคาย ใบมนเว้า ขอบจัก โคนใบแหลม ดอกเล็กรวมเป็นกระจุก ผลรี มีหนามปลายงอทั่วทั้งผล รากหอมอ่อนๆ ใช้อบผ้าได้
ทวารเบา[N] urethra, See also: urinary organ, urinary passage, Syn. รูเยี่ยว, Example: ผู้ค้ายาเสพติดนำยาเสพติดเข้ามา โดยการซุกซ่อนในกระเป๋าถือ ในตะเข็บเสื้อผ้า ในทวารหนัก ทวารเบา เป็นต้น, Thai definition: ช่องสำหรับถ่ายปัสสาวะออกจากร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour   FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารแช่แข็ง[X] (āhān chāe khaeng) EN: frozen food   FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (āhān Farangsēt) EN: French food ; French cuisine   FR: cuisine française [f] ; nourriture française [f]
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
URE    Y UW1 R
UREA    Y ER0 IY1 AH0
UREN    ER0 EH1 N
UREY    Y ER1 IY0
URENA    ER0 EY1 N AH0
UREMIA    Y ER0 IY1 M IY0 AH0
URESTI    ER0 EH1 S T IY0
URETHRA    Y ER2 IY1 TH R AH0
URETHANE    Y ER1 AH0 TH EY2 N

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
嬉しい[うれしい, ureshii] (adj) ดีใจ, มีความสุข, See also: A. 悲しい,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
売れ筋[うれすじ, uresuji] (n) สินค้าขายดี รายการสินค้ายอดนิยม , See also: A. 死に筋,
売れっ子[うれっこ, urekko] คนดัง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
売れる[うれる, ureru] Thai: ขายดี

German-Thai: Longdo Dictionary
spüren(vi vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ) , See also: Related: fühlen
euren1) ของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายเอกพจน์| เช่น euren alten Tisch
eure1) ของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น eure alten Tische,eure alten Häuser, eure alten Schulen
euremของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น eurem alten Haus, eurem alten Tisch
eure2) ของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น eure alte Schule
eurer1) ของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น eurer alten Schule
euren2) ของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น euren alten Tische, euren alten Häuser, euren alten Schulen
euresของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น eures alten Hauses, eures alten Tisches (สังเกต s หรือ es ท้ายคำนาม)
eurer2) ของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น eurer alten Schule
eurer3) ของพวกเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองพหูพจน์รูป Genetiv ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น eurer alten Schulen, eurer alten Häuser, eurer alten Tische

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ureinwohner {m}; Urbewohner {m} | Ureinwohner {pl}; Urbewohner {pl}aborigine | aborigines [Add to Longdo]
Ureinwohner NordamerikasNative American [Add to Longdo]
Urethritis {f}; Harnröhrenentzündung {f}; Entzündung der Harnröhre [med.]urethritis [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
aller en voitureขับรถ,ไปด้วยรถยนต์, See also: aller
à quelle heureกี่โมง, เวลาเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Ce film commence à quelle heure? = A quelle heure est-ce que ce film commence? ภาพยนต์เรื่องนี้เริ่มฉายกี่โมง
pleurer(vi) ร้องไห้
Image:
course de taureaux(phrase) corrida, การแข่งวัวกระทิง
saturé(adj) อิ่มตัว
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
[しめ, shime] (n) end or closure mark [Add to Longdo]
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
CDプレーヤー(P);CDプレイヤー[シーディープレーヤー(CDプレーヤー)(P);シーディープレイヤー(CDプレイヤー), shi-dei-pure-ya-( CD pure-ya-)(P); shi-dei-pureiya-( CD pureiya-)] (n) CD player; (P) [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
Cクレフ[シークレフ, shi-kurefu] (n) (See ハ音記号・ハおんきごう) C clef [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尿道[niào dào, ㄋㄧㄠˋ ㄉㄠˋ, 尿] urethra; urinary tract [Add to Longdo]
脲醛[niào quán, ㄋㄧㄠˋ ㄑㄩㄢˊ, ] urea formaldehyde [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
いずれか[いずれか, izureka] any [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
アキュムレータ[あきゅむれーた, akyumure-ta] accumulator [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
売れる[うれる, ureru] sich_verkaufen [Add to Longdo]
愁い[うれい, urei] -Gram,-Kummer,-Sorge,-Leid;, Besorgnis, Befuerchtung, -Angst [Add to Longdo]
愁える[うれえる, ureeru] sich_graemen, sich_sorgen [Add to Longdo]
憂い[うれい, urei] traurig, ungluecklich [Add to Longdo]
憂い[うれい, urei] Kummer, Gram, Besorgnis [Add to Longdo]
憂い顔[うれいがお, ureigao] sorgenvolles_Gesicht [Add to Longdo]
憂える[うれえる, ureeru] betruebt_sein, sich_graemen, sich_sorgen [Add to Longdo]
曽孫[ひまご, himago] Urenkel [Add to Longdo]
曽孫[ひまご, himago] Urenkel [Add to Longdo]
熟れる[うれる, ureru] reifen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ur \Ur\, Ure \Ure\, n. (Zool.)
   The urus.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ure \Ure\, n. [OE. ure, OF. oevre, ovre, ouvre, work, F.
   [oe]uvre, L. opera. See {Opera}, {Operate}, and cf. {Inure},
   {Manure}.]
   Use; practice; exercise. [Obs.] --Fuller.
   [1913 Webster]
 
      Let us be sure of this, to put the best in ure
      That lies in us.             --Chapman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ure \Ure\, v. t.
   To use; to exercise; to inure; to accustom by practice.
   [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The French soldiers . . . from their youth have been
      practiced and ured in feats of arms.   --Sir T. More.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Urus \U"rus\, n. [L.; of Teutonic origin. See {Aurochs}.]
   (Zool.)
   A very large, powerful, and savage extinct bovine animal
   ({Bos urus} or {Bos primigenius}) anciently abundant in
   Europe. It appears to have still existed in the time of
   Julius Caesar. It had very large horns, and was hardly
   capable of domestication. Called also, {ur}, {ure}, and
   {tur}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top