Search result for

universels

(56 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -universels-, *universels*, universel
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา universels มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *universels*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The "universal wound."- Die universelle Wunde. Godard's Passion (1982)
We're talking about universal armageddon.Wir reden vom universellen Armageddon! Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
Screaming is the release that happens... when a spirit suddenly transcends to a radically altered reality.Und "ängstlich" erkenne ich nun mal, das ist universell. Also gut, ich seh mich mal um. Sonst musst du dem Sicherheitsdienst Bescheid sagen, okay? Steele Crazy After All These Years (1983)
You know, my ... my yogi, my guru, my guide Ranbir always says that we are all part of the same oneness, the same universal electric tide.Mein Yogi Ranbir sagt: Wir sind alle Teil des Einen, derselben universellen Welle. Down and Out in Beverly Hills (1986)
Well, it's kind of an all-purpose electronic bloodhound.So eine Art universeller elektronischer Spürhund. The Spoilers (1988)
You see grand, Romantic concepts.Sie sehen ein universelles Konzept. Home Soil (1988)
- The Universal Ondulation Theory...- Theorie der universellen Undulation... A Clod of Clay (1989)
If you had seen them kill your parents, you would understand it is always the time for those feelings.Hätten Sie mit angesehen, wie Ihre Eltern getötet werden... Meine Abneigung gegen die Romulaner ist universell. The Enemy (1989)
What we need is some kind of filter that doesn't depend on known biological factors.Wir brauchen einen Filter, der universellen Schutz bietet. Unnatural Selection (1989)
It will align the planets and bring universal harmony and meaningful contact with all life, from aliens to household pets.Sie wird die Planeten zur universellen Harmonie führen, zum Kontakt aller Lebensformen, ob Außerirdischer oder gewöhnliches Haustier. Bill & Ted's Excellent Adventure (1989)
Universal... universal sin!Die universelle Sünde! Santa Sangre (1989)
The Great Barrier is the ultimate expression of this universal fear.Die große Schwelle ist der Inbegriff dieser universellen Angst. Star Trek V: The Final Frontier (1989)
Such as "The best thing in life is to take interest in everything... and the most fun is in learning."Nichts sei schöner als universelles Interesse, nichts vergnüglicher als sich zu bilden. La discrète (1990)
We'll not be the instigators of war on the eve of universal peace.Wir wollen keinen Krieg so kurz vor universellem Frieden. Star Trek VI: The Undiscovered Country (1991)
It's a universal invariance!Das ist eine universelle Invarianz! Pilot (1993)
- It's a universal wild-man myth.- Der universelle Wilder-Mann-Mythos. The Jersey Devil (1993)
We think we express the individual, but we express the universal. I am cold.Man wollte etwas Individuelles formulieren, aber man sagt etwas Universelles. JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
I have to become universal.Ich muss universell werden. JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
Didn't cost me a cent.UNIVERSELLES ZENTRALSTAUBSAUGSYSTEM He Ain't Heavy, He's Just Irresponsible (1994)
We are too busy trying to perfect universal indoor plumbing.Wir sind damit beschäftigt, das universelle Spülklosett zu perfektionieren. Canadian Bacon (1995)
Our universal health care system has determined that you don't actually need a doctor until... 2006.Laut unserem universellen Gesundheits- system brauchen Sie keinen Arzt bis... 2006. Canadian Bacon (1995)
The necessity of the story, the myth, in a culture is almost universal.Die Notwendigkeit der Erzählung, des Mythos in einer Kultur... ..ist nahezu universell. Irresistible (1995)
They say the seal of Elias possesses magical powers that can harness universal energy.Das Siegel der Elias, sagt man, soll magische Kraft besitzen, die universelle Energie nutzbar machen kann. Rebirth of Mothra (1996)
Mathematics is the only truly universal language.Mathematik ist eine universelle Sprache. Contact (1997)
But you can't help me develop my new universal language.Aber man kann nicht helfen, mich zu entwickeln meine neue universelle Sprache. The One with the Dirty Girl (1997)
How do you ensure universal communication?Wie kann man universell kommunizieren? The Torment of Tantalus (1997)
Jack, this is a true universal language.Jack, das ist eine richtige universelle Sprache. The Torment of Tantalus (1997)
You don't understand, this book could contain knowledge of the universe.Dieses Buch könnte universelles Wissen enthalten. The Torment of Tantalus (1997)
A universal method of communication.Das universelle Kommunikationsmittel. Star Trek: Insurrection (1998)
I've had it with universal love.Schluss mit der universellen Liebe. Lautrec (1998)
Humor is truly a universal element like hydrogen.Humor ist ein universelles element wie Wasserstoff. Day of the Dead (1998)
We want a universal level of togetherness... where we're comfortable with everyone.Wir erstreben eine universelle Ebene der Gemeinsamkeit. Auf der wir entspannt sein können. In Gegenwart von jedem. Human Traffic (1999)
- Because once every 1,300 years, there's a universal convergence of negative energy on Friday the 13th.- Weil es einmal alle 1.300 Jahre eine universelle Verflechtung negativer Energie an Freitag, dem 13. gibt. From Fear to Eternity (1999)
Maybe it's a universal thing.Vielleicht ist es eine universelle Sache. The One with Ross' Teeth (1999)
The human mind is essentially a weak stream of electronic pulses so if you capture those pulses as data, and download them onto the universal network as an integrated program the person can migrate to a new existence as a pure soul withouta body.Und wenn man die kopieren,... und auf das universelle Internet als Programm hochladen kann,... kann man nur noch als reine Seele existieren. Hörst du mir zu? Brain Scratch (1999)
In the universal scheme of things, a dog's chemistry is nearly identical to that of a man.In der universellen Ordnung unterscheiden sich Hunde und Menschen chemisch kaum. The Unnatural (1999)
"The Young and the Damned". It's universal, but it's a Mexican neighborhood."Die Vergessenen" ist universell, zeigt aber eine mexikanische Umgebung. Regarding Buñuel (2000)
He was surprised and didn't think it was universal.Er war überrascht. Er glaubte nicht, dass es ein universeller Film war. Regarding Buñuel (2000)
Survival instincts are all the sameDer Überlebenswille ist universell. Yi Yi (2000)
There's imperfection everywhere.Unvollkommenheit ist universell. Primeval (2000)
Somewhere in this blood could be the key to unlocking a universal antibody.Das Blut könnte einen universellen Antikörper enthalten. Astral Monkey (2000)
Yeah, well, this grant request says that he's searching for the universal antibody.In diesem Beihilfeantrag steht, dass er nach einem universellen Antikörper sucht. Astral Monkey (2000)
Has the same style that he enjoyed in Paris after the Exposition Universelle.Derselbe Stil, den er in Paris hatte, nach der Exposition Universelle. Awakened (2000)
At barely 23, Amélie Poulain let her young, tired body merge with the ebb and flow of universal woe.Im Alter von 23 Jahren versank das kurze Dasein von Amélie Poulain im Strudel des universellen Weltschmerzes. Amélie (2001)
It's what I call an "all-rounder."Etwas, das ich "universell" nenne. Bridget Jones's Diary (2001)
For the mutual exchange of scientific knowledge and universal brotherhood.Chance für einen Wissensaustausch und universelle Freundschaft. Jimmy Neutron: Boy Genius (2001)
Can't we call this whole thing a mistake and go back to your plan - rendezvous for universal brotherhood and whatnot?Könnten wir nicht auf deinen Plan mit der universellen Freundschaft zurückkommen? Jimmy Neutron: Boy Genius (2001)
We share in the life universalWir teilen das universelle Leben Exit Strategy (2001)
Which is a universal constant.Das ist eine universelle Konstante. Prodigy (2001)
I may be a foreigner, but there are some things that are universal.Ich bin vielleicht Ausländer, aber .da gibt es ein paar Dinge die sind universelDouble Vision (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบจักรวาล[adj.] (khrøpjakkrawān) EN: universal ; of wide application   FR: universel
กงเกวียนกำเกวียน[n. exp.] (kong kwīen kam kwīen ) EN: law of universal causation ; fortune's wheel ; karma ; retribution   FR: loi universelle de causalité [f] ; roue de la fortune [f] ; karma [m] ; rétribution des actes [f]
สากล[adj.] (sākon) EN: international ; universal   FR: international ; universel
ทั่วไป[adj.] (thūapai) EN: general ; common   FR: général ; universel ; commun ; ordinaire

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
allgemeingültig; universell {adj}universal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
百科全書[ひゃっかぜんしょ, hyakkazensho] (n) (1) encyclopedia; (2) Diderot's "Encyclopedie universelle des arts et sciences" [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top