Search result for

univers

(146 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -univers-, *univers*, univer
English-Thai: Longdo Dictionary
Ramkhamhaeng University(n name uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, R. Open University

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
universe[N] ประสบการณ์ทั้งมวล
universe[N] จักรวาล, See also: สิ่งทั้งมวล, สากล, โลกทั้งหมด, Syn. cosmos, creation, existence, life, macrocosm, nature, world
universe[N] โลกและมนุษยชาติ, Syn. the natural world
universal[ADJ] ี่เป็นสากล, See also: ที่มีผลกับคนทั้งโลก, Syn. worldly, Ant. local
universal[N] ข้อต่อเอนกประสงค์, Syn. universal joint
university[N] มหาวิทยาลัย
universally[ADV] อย่างเป็นสากล, See also: ทั่วโลก, Syn. internationally, globally, terrestrially, Ant. there, here, occasionally
universalist[N] ผู้มีความรู้กว้างขวาง, See also: ผู้มีความรู้ทุกแขนงวิชา
universality[N] ความเป็นสากล
universal joint[N] ส่วนที่เป็นข้อต่อของเครื่องกลไก, Syn. universal coupling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
universal(ยูนิเวอ'เซิล) adj. สากล,เกี่ยวกับจักรวาล,ทั้งหมด,ทั่วไป,มีผลทั่วไป,ทุกหนทุกแห่ง,ทั้งมวล,n. (ปรัชญา) ข้อเสนอสำหรับทุกชนชั้น,มโนธรรมทั่วไป,ลักษณะเฉพาะทั่วไป,ข้อต่ออเนกประสงค์ (หรือuniversal joint) ., See also: universalness n.
universal chuckn. หัวหนีบอเนกประสงค์,เครื่องจับดอก,สว่านอเนกประสงค์
universality(ยูนิเวอแซล'ลิที) n. ลักษณะแพร่หลาย,ลักษณะที่มีอยู่อยู่ทั่วไป,การใช้ได้ทั่วไป,การมีความรู้กว้างขวาง,การมีความสนใจทั่วไป, Syn. all-inclusiveness,comprehension
universe(ยู'นิเวอส) n. จักรวาล,สิ่งทั้งมวล,สากล,เอกภาพ,มนุษย์ชาติทั้งหลาย,โลกทั้งหมด,ปรากฎการณ์ทั้งหลาย,สัตว์ทั้งหลาย., Syn. macrocosm,creation,cosmos,infinity

English-Thai: Nontri Dictionary
universal(adj) สากล,ทั่วไป,ดกดื่น,กว้างขวาง
universality(n) ความมีอยู่ทั่วไป,ความแพร่หลาย,ความเป็นสากล
universally(adv) โดยทั่วไป,อย่างกว้างขวาง,เป็นที่แพร่หลาย
universe(n) จักรวาล,สากล,ท้องฟ้า,มวลมนุษย์
university(n) มหาวิทยาลัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
universalสิ่งสากล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal agentตัวแทนซึ่งได้รับมอบอำนาจทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal donor; donor, generalผู้ให้เลือดหมู่โอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
universal maliceเจตนาร้ายโดยไม่เจาะจง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal naming convention (UNC)ข้อตกลงการตั้งชื่อสากล (ยูเอ็นซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
universal naming convention (UNC)ข้อตกลงการตั้งชื่อสากล (ยูเอ็นซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal partnershipห้างหุ้นส่วนสามัญ [ดู ordinary partnership] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal product code (UPC)รหัสผลิตภัณฑ์สากล (ยูพีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal product code (UPC)รหัสผลิตภัณฑ์สากล (ยูพีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
universal propositionประพจน์สากล, ญัติสากล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Universal banksธนาคารครบวงจร [TU Subject Heading]
Universal Bibliographical Controlการควบคุมทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal bibliographyบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal Decimal Classificationระบบทศนิยมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal Declaration of Human Rightsปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติให้การรับรองตามข้อมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 โดยไทยออกเสียงสนับสนุน [การทูต]
Universal designหลักการออกแบบที่เป็นสากล
หลักการออกแบบที่เป็นสากล (universal design) หมายถึง การออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด [Assistive Technology]
universal gravitation constantค่าคงตัวโน้มถ่วงสากล, ค่าคงตัวของแรงดึงดูดระหว่างมวล เป็นค่าเดียวกันเสมอไม่ว่าวัตถุที่ดึงดูดกันจะเป็นวัตถุใดๆ ก็ตามในเอกภพซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.67 x 10-11 นิวตัน เมตร2 กิโลกรัม-2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
universal indicatorยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์, อินดิเคเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้หลายสีเมื่อ pH ของสารละลายเปลี่ยนไป เตรียมขึ้นจากการผสมอินดิเคเตอร์ที่เลือกไว้หลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกัน ใช้บอก pH โดยประมาณของสารละลายโดยวิธีเทียบสีที่ให้ไว้ มีทั้งชนิดที่ทำเป็นสารละลายและชนิดที่ทำเป็นกระดาษ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Universal Postal Unionสหภาพไปรษณีย์สากล [การทูต]
Universal precautionsยูนิเวอร์แซล พรีคอชันส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or a tour of the university art gallery at 3:00.หรือทัวร์งานแสดงศิลปะของมหาวิทยาลัย เวลา 3.00 New Haven Can Wait (2008)
Might be a long time ago the universe had all kinds of life, but now...เมื่อก่อนในจักรวาลอาจมีสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ\ แต่ตอนนี้ Dead Space: Downfall (2008)
It says that the planet cracking procedure is extremely dangerous to the overall harmony of the universe.การขุดเจาะดาวจะทำให้เกิดอันตราย ต่อความกลมกลืนทั้งหมดของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
You were a brilliant, socially isolated 12-year-old, and you create a parallel universe in which your life doesn't suck.นายเฉลียวฉลาด.. แยกตัวออกจากสังคม และนายก็สร้างจักรวาลคู่ขนานขึ้นซึ่งทำชีวิตนายไม่พัง Birthmarks (2008)
He doesn't believe a just universe.เขาไม่เชื่อเรื่องจักรวาล The Itch (2008)
That there's randomness and chaos in the universe.มันคือการสุ่มและความยุ่งเหยิงของจักรวาล Dying Changes Everything (2008)
Amazing the universe is.สุดแสนจะมหัศจรรย์ Ambush (2008)
It may surprise you, Merlin, but my knowledge of your life is not universal.เจ้าอาจแปลกใจ เมอลิน แต่ความรู้ของข้าเกี่ยวกับเจ้านั้น ไม่ใช่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง Excalibur (2008)
Is Kang Gun Woo some kind of universal Master Key?รู้สึกว่าคังกอนวูจะเป็นพหูสูตไปซะแล้วทำได้ทุกอย่างเลยรึไง? Beethoven Virus (2008)
The university isn't gonna get itself embroiled in that kind of controversy, not in this charged climate.มหาวิทยาลัยอยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าไปขวางเขา ก็ไม่ได้ทุนสักเก๊เดียว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You and I went to school together at the University of Chicago.คุณกับผม ได้เรียนด้วยกัน ที่มหาวิทยาลัย ชิคาโก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
universAfter he had graduated from the university, he taught English for two years.
universAll the students of the university have access to the university library.
universAlthough our universe is still young, theorists are busy exploring its ultimate fate.
universA man who has never gone to school may steal from a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad.
universApparently an old friend of mine is going to a university in Osaka in Spring.
universAre there other universes outside our own?
universAre we humans alone in this infinite universe?
universAs soon as he graduated from Keio University, he took over his family's business.
universAstronomy is the science of the universe.
universAt least 49 percent of students go on to university.
universAt most 40 percent of students go on to university.
universA university job would give you a lot more free time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรฐานสากล[N] universal standard, See also: international standard, Example: ตุ๊กตาผ้าของคุณหญิงทองก้อน เป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้นอย่างประณีต ได้มาตรฐานสากล, Thai definition: สิ่งที่ถือเป็นหลักของทั้งหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ม.[N] university, See also: U., Univ., Syn. มหาวิทยาลัย
ครอบจักรวาล[ADJ] universal, See also: of wide application, Example: นักวิจัยหลายท่านยังคงมุ่งประเด็นการวิจัยไปยังความรู้แบบครอบจักรวาล, Thai definition: ครอบทั่วหมดทุกอย่าง
เอกภพ[N] universe, Example: สรรพสิ่งต่างๆ ในโลก ในระบบสุริยะ และในเอกภพมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันตามธรรมชาติ, Thai definition: ระบบซึ่งเป็นผลรวมของกาแล็กซีทั้งหมด, Notes: (อังกฤษ)
ทั่วๆ ไป[ADJ] general, See also: universal, over all, public, ordinary, common, Syn. ปกติ, พื้นๆ, สามัญ, ธรรมดา, Example: นักภาษาศาสตร์ทั่วๆ ไป มุ่งศึกษาแง่ใดแง่หนึ่งของภาษา, Thai definition: มะม่วงทั่วๆ ไปต้องการช่วงแล้งก่อนการออกดอก
มหาวิทยาลัย[N] university, Example: นักศึกษาใหม่มีเพื่อนมาชวนไปเข้าชุมนุมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย, Count unit: มหาวิทยาลัย, แห่ง, Thai definition: สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ความเป็นสากล[N] universality, Example: การใส่เสื้อสูทดูแล้วมีความเป็นสากลมากกว่า
จักรวาล[N] universe, See also: cosmos, Example: การค้นหาความเร้นลับในจักรวาลล้วนใช้รูปถ่ายทางอากาศ หรือภาพจากดาวเทียมในการสำรวจทั้งสิ้น, Thai definition: บริเวณโดยรอบของโลก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master   FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college   FR: doyen [m] ; recteur [m]
เอกภพ[n.] (ēkkaphop) EN: Universe   FR: Univers [m]
เอกภพมืด[n. exp.] (ēkkaphop meūt) EN: Dark Universe   
เอกภพสัมพัทธ์[n. exp.] (ēkkaphop samphat) EN: relative universe; universal set   
เอยูเอ[X] (Ē.Yū.Ē.) EN: A.U.A. (American University Alumni)   
จักรวาล[n.] (jakkrawān) EN: universe ; cosmos   FR: univers [m] ; cosmos [m] ; monde [m]
จบการศึกษา[v. exp.] (jop kānseuksā) EN: graduate   FR: être diplômé ; obtenir son diplôme ; terminer ses études ; sortir de l'université ; sortir de l'école
จุฬาฯ[n.] (Julā) EN: Chula (inf.) ; Chulalongkorn University   FR: Chula (fam.) ; université Chulalongkorn [f]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[n. prop.] (Julālongkøn Mahāwitthayālai) EN: Chulalongkorn University   FR: université Chulalongkorn [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNIVERSE    Y UW1 N IH0 V ER2 S
UNIVERSAL    Y UW2 N IH0 V ER1 S AH0 L
UNIVERSES    Y UW1 N IH0 V ER2 S AH0 Z
UNIVERSITY    Y UW2 N IH0 V ER1 S AH0 T IY0
UNIVERSALLY    Y UW2 N IH0 V ER1 S AH0 L IY0
UNIVERSAL'S    Y UW2 N IH0 V ER1 S AH0 L Z
UNIVERSALITY    Y UW2 N IH0 V ER0 S AE1 L AH0 T IY0
UNIVERSITIES    Y UW2 N IH0 V ER1 S AH0 T IY0 Z
UNIVERSITY'S    Y UW2 N IH0 V ER1 S AH0 T IY0 Z
UNIVERSITIES'    Y UW2 N IH0 V ER1 S AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
universe    (n) (y uu1 n i v @@ s)
universal    (j) (y uu2 n i v @@1 s l)
universes    (n) (y uu1 n i v @@ s i z)
university    (n) (y uu2 n i v @@1 s i t ii)
universally    (a) (y uu2 n i v @@1 s @ l ii)
universality    (n) (y uu2 n i v @@ s a1 l i t ii)
universities    (n) (y uu2 n i v @@1 s i t i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Universität(n) |die, pl. Universitäten| มหาวิทยาลัย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Universitätsbibliothek {f}university library [Add to Longdo]
Universal...all purpose [Add to Longdo]
Universalbank {f}all purpose bank [Add to Longdo]
Universalerbe {m}; Universalerbin {f}sole heir; universal heir [Add to Longdo]
Universalfräsmaschine {f}universal milling machine [Add to Longdo]
Universalgebildete {m,f}; Universalgebildeterpolymath [Add to Longdo]
Universalismus {m}universalism [Add to Longdo]
Universalmessgerät {n}multimeter [Add to Longdo]
Universalmittel {n} | Universalmittel {pl}universal remedy | universal remedies [Add to Longdo]
Universalprüfmaschine {f}universal testing machine [Add to Longdo]
Universalrundschleifmaschine {f}universal grinding machine [Add to Longdo]
Universalschraubenschlüssel {m}; Franzose {m} [techn.]monkey wrench [Add to Longdo]
Universalwerkzeug {n}all purpose tool [Add to Longdo]
Universität {f} | Universitäten {pl}university | universities [Add to Longdo]
Universitätsdozent {m} | Universitätsdozenten {pl}university lecturer | university lecturers [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
cité universitaire,-s(n) |f| หอพักนักศึกษา, See also: S.foyer dtudiants

Japanese-English: EDICT Dictionary
USB[ユーエスビー, yu-esubi-] (n) {comp} universal serial bus; USB [Add to Longdo]
ろにん(ik)[, ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university [Add to Longdo]
アインシュタイン宇宙[アインシュタインうちゅう, ainshutain uchuu] (n) Einsteinian universe [Add to Longdo]
イベントサークル[, ibentosa-kuru] (n) special-event club (esp. at university) (wasei [Add to Longdo]
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being) [Add to Longdo]
インフレーション宇宙[インフレーションうちゅう, infure-shon uchuu] (n) inflationary universe [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
オープンユニバーシティー[, o-punyuniba-shitei-] (n) Open University [Add to Longdo]
シドニー大学[シドニーだいがく, shidoni-daigaku] (n) The University of Sydney [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世界人权宣言[Shì jiè Rén quán Xuān yán, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Universal Declaration of Human Rights [Add to Longdo]
剑桥大学[Jiàn qiáo Dà xué, ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧㄠˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Cambridge [Add to Longdo]
加利福尼亚大学[Jiā lì fú ní yà Dà xué, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of California [Add to Longdo]
北京科技大学[Běi jīng Kē jì Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Science and Technology Beijing [Add to Longdo]
博爱[bó ài, ㄅㄛˊ ㄞˋ, / ] universal fraternity (or brotherhood); universal love [Add to Longdo]
台大[Tái dà, ㄊㄞˊ ㄉㄚˋ, ] University of Taiwan, Taibei (abbr. for 台湾大學|台湾大学) [Add to Longdo]
国际关系学院[Guó jì Guān xì Xué yuàn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] University of International Relations [Add to Longdo]
大中学生[dà zhōng xué sheng, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, / ] university and high school students [Add to Longdo]
大学[dà xué, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] university [Add to Longdo]
大学生[dà xué shēng, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] university student; college student [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ユニバーサルサービス[ゆにばーさるさーびす, yuniba-sarusa-bisu] universal (telephone) service [Add to Longdo]
一般分類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]
協定世界時[きょうていせかいじ, kyouteisekaiji] Coordinated Universal Time, UTC [Add to Longdo]
全域アドレス管理[ぜんいきアドレスかんり, zen'iki adoresu kanri] universal address administration, global address administration [Add to Longdo]
全集合[ぜんしゅうごう, zenshuugou] universal set [Add to Longdo]
汎用入出力制御装置[はんようにゅうしゅつりょくせいぎょそうち, hanyounyuushutsuryokuseigyosouchi] UIOC, Universal I, O Control unit [Add to Longdo]
普遍分類体系[ふへんぶんるいたいけい, fuhenbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大学[だいがく, daigaku] Universitaet [Add to Longdo]
宇宙[うちゅう, uchuu] Universum, Weltall, Weltraum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  univers [ynivɛr]
     universe
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top