Search result for

uncling

(393 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncling-, *uncling*, uncl
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา uncling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *uncling*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncle[N] ลุง, See also: อาผู้ชาย, น้าผู้ชาย
unclad[ADJ] เปลือยเปล่า, See also: ซึ่งไม่สวมใส่เสื้อผ้า, เปลือย, Syn. naked, nude, undressed, Ant. clothed, clad
unclasp[VT] ปลด, See also: ปลดมือ, ปล่อยมือ, คลายมือ, Syn. disunite, unfasten, undo, unbotton, unhook, unlace, unzip, unlock, unlatch, open
unclasp[VI] ปลด, See also: ปลดมือ, ปล่อยมือ, คลายมือ, Syn. disunite, unfasten, undo, unbotton, unhook, unlace, unzip, unlock, unlatch, open
unclean[ADJ] สกปรก, See also: ไม่สะอาด, Syn. soiled, filthy, unchaste, polluted, corrupt, dirty, Ant. clean
unclear[ADJ] ซึ่งไม่ชัดเจน, See also: คลุมเครือ, กำกวม, Syn. ill-defined, cloudy, dark, Ant. clear
unclear[ADJ] ซึ่งไม่แน่ใจ (ความรู้สึก; ความรู้; ความเข้าใจ), Syn. confusing, obscure, Ant. clear, intelligible, comprehensible
uncloak[VI] ถอดเสื้อคลุมออก, Syn. uncover, undress
uncloak[VT] ถอดเสื้อคลุมออก, Syn. uncover, undress
uncloak[VI] เปิดเผย, Syn. tell, reveal, expose
uncloak[VT] เปิดเผย, Syn. tell, reveal, expose
unclose[VI] เปิด, See also: เปิดเผย, Syn. uncover
unclose[VT] เปิด, See also: เปิดเผย, Syn. uncover
peduncle[N] ก้านดอก, See also: ฐานดอก, Syn. stalk
unclothe[VT] เปลื้องผ้า, See also: ถอดเสื้อผ้าออก, Syn. undress, Ant. dress
unclothe[VT] ไม่สวมเสื้อผ้า, Syn. undress
say uncle[SL] ยอมรับความพ่ายแพ้, See also: เลิก, ละทิ้ง
Uncle Sam[N] สหรัฐอเมริกา, Syn. the United States, United States, America
Uncle Sam[N] ชาวอเมริกัน
Uncle Tom[N] คนรับใช้ผิวดำ (คำหยาบ), See also: คนผิวดำหรือนิโกรที่ถูกสอนให้รับใช้พวกผิวขาว
unclothed[ADJ] ซึ่งไม่สวมเสื้อผ้า, Syn. naked, nude
unclouded[ADJ] ซึ่งไม่มัว, See also: กระจ่าง, Syn. pure
granduncle[N] พี่ชายหรือน้องชายของปู่ / ตา / ย่า / ยาย, Syn. greatuncle
Dutch uncle[IDM] ชายที่ให้คำแนะนำตรงๆ เหมือนเป็นพ่อแม่หรือญาติ
great-uncle[N] พี่ชายหรือน้องชายของปู่ย่าตายาย, Syn. granduncle
Uncle Sugar[SL] รัฐบาลสหรัฐอเมริกา
bob’s your uncle[SL] แล้วมันก็จะทำงาน
Uncle Tom Cobley and all[SL] ทุกคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carbuncle(คาร์'บังเคิล) n. โรคฝีฝักบัว,สิวหัวใหญ่,พลอยแดง,โกเมน, See also: carbuncled adj. ดู carbuncle, carbuncular adj. ดู carbuncle
carunclen. ส่วนยื่นของเนื้อเยื่อ,หงอน,หงอนไก่,เนื้องอก, See also: caruncular adj. ดูcaruncle carunculous adj. ดูcaruncle
furuncle(เฟอ'รังเคิล) n. ผี., See also: furuncular,furunculous adj.
grandunclen. ปู่,ตา
great-unclen. ลุงของพ่อหรือของแม่., Syn. granduncle
peduncle(พีดัง'เคิล) n. ก้านดอกไม้,เจริญเติบโตบนก้าน, See also: pedunculated adj. pedunculation n., Syn. stalk
unclad(อันแคลด') adj. เปลือย,เปลือยเปล่า,ไม่ได้สวมเสื้อผ้า, Syn. naked
unclasp(อันคลาสพฺ') vt.,vi. ปลด,ปลดมือ,ปล่อยมือ,ปลดจากการยึดเกาะ., Syn. unfasten,release
uncle(อัง'เคิล) n. ลุง,คุณลุง,คุณอา,คุณน้า,อาผู้ชาย,น้าผู้ชาย,อาเขย,น้าเขย,ผู้ให้กำลังใจ,
unclean(อันคลีน') adj. ไม่สะอาด,สกปรก,ไม่บริสุทธิ์,ชั่ว,ชั่วร้าย,ไม่เป็นสาวพรหมจารี,มีมลทิน,คลุมเครือ,ไม่แจ่มแจ้ง., See also: uncleanness n., Syn. filthy,dirty
unclench(อันเคลนชฺ') vi.,vt. คลายออก,ทำให้คลายออก,ทำให้ปล่อยออก
uncloak(อันโคลค') vt.,vi. ถอดเสื้อคลุมออก,เปิดเผย,เปิดออก,เผยออก, Syn. unmask
unclose(อันโคลซ) vt.,vi. เปิดออก,เปิดเผย
unclothe(อันโคลธ') vt. แก้ผ้า,ถอดเสื้อผ้า,ถอดออก,เปลือย,เปลือยกาย,เปิดเผย

English-Thai: Nontri Dictionary
carbuncle(n) ฝีฝักบัว,ตุ่มตามผิวหนัง,โกเมน,พลอยสีแดง
unclasp(vt) แก้,ปลด,คลาย,ปล่อยมือ
uncle(n) ลุง,อาผู้ชาย,น้าผู้ชาย
unclean(adj) สกปรก,โสมม,ชั่วร้าย,มีมลทิน
unclose(vt) เปิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
papilla, sublingual; caruncle, sublingualปุ่มเนื้อใต้ลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peduncleก้าน, ฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peduncle๑. ก้านช่อดอก๒. ก้านดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lacrimal caruncleปุ่มเนื้อหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strophiole; caruncleจุกขั้ว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sublingual caruncle; papilla, sublingualปุ่มเนื้อใต้ลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sublingual papilla; caruncle, sublingualปุ่มเนื้อใต้ลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
boil; furuncleฝี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
carbuncleฝีฝักบัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caruncleปุ่มเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caruncle; strophioleจุกขั้ว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
caruncle, lacrimalปุ่มเนื้อหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
caruncle, sublingual; papilla, sublingualปุ่มเนื้อใต้ลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furuncle; boilฝี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unclaimed propertyทรัพย์สินที่ไม่มีผู้เรียกเอา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Carbuncleฝีฝักบัว,ฝี,ฝีฝักบัว,ฝีหนองใหญ่อันเดียว [การแพทย์]
Carbuncle-Likeลักษณะคล้ายฝีฝักบัว [การแพทย์]
Cerebral Peduncleเซเรบราลพีดังเคิล [การแพทย์]
Demyelinative Diseases, Unclassifiedโรคปลอกไมอีลินเสื่อมสลายชนิดที่ไม่อาจจัดเข้าพวก [การแพทย์]
Emphysema, Mixed and Unclassifiedถุงลมโป่งพองชนิดผสมและจำแนกไม่ได้ [การแพทย์]
Furunclesฝีเนื้อร้าย [การแพทย์]
Furuncles, Cutaneousเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตเวลามีฝี [การแพทย์]
Lacrimal Coruncleท่อน้ำตา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bob's your uncleสบายมาก, ไม่มีปัญหา
great uncle (n) พี่ชายหรือน้องชายของปู่ย่าตายาย
uncle (n) อา
uncleยอมแพ้ ยอมจำนน
unclear (n) ไม่ชัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, dean berube is, like, my uncle,ดีน บีรูบ ไง เค้า เป็นลุงฉัน There Might be Blood (2008)
uncle.สวัสดีครับ คุณลุง Akai ito (2008)
Okay, Trunks- Avenge Uncle Tarble!โอเค ทรังค์ แก้แค้นให้ลุงทาร์เบิ้ลซะ! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Uncle Ono, you are very important to me.ท่านลุงโอโน่มีความสำคัญต่อข้ามาก Bombad Jedi (2008)
Please, Uncle Ono, don't do this.ได้โปรด ลุงโอโน่ อย่าทำอย่างนี้ Bombad Jedi (2008)
Uncle Ono, you can stop this madness.ท่านลุงโอโน่ ท่านสามารถหยุดความชั่วร้ายนี่ได้ Bombad Jedi (2008)
Uncle Ono, I think it's time to tell the Viceroy about our little secret, how you never meant to leave the Republic and how you truly care what's best for your people.ท่านลุงโอโน่ ข้าคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะ ที่จะบอกท่านอุปราช เกี่ยวกับความลับเล็กๆ ของเรา ท่านไม่ได้มีเจตนาจะผละออกจากสาธารณรัฐ Bombad Jedi (2008)
Like a friend, a brother, an uncle...ที่พอฉันพูดเกี่ยวกับเรื่องของเขาไปนานๆเข้า ฉันก็เหมือนเป็น เพื่อน เป็นพี่ชาย เป็นลุง Scandal Makers (2008)
My uncle.ลุง Scandal Makers (2008)
Ki-dong? Can you show your uncle?กีดงจ๊ะ ไหนลองแสดงสิ่งที่เธอทำก่อนหน้านี้ให้คุณลุงให้เห็นสิจ๊ะ Scandal Makers (2008)
You're his uncle? His dad's grandpa's second son's son?เอิ่ม งั้นคุณก็เป็น ลูกขายของลูกชายคนที่สองของปู่กีดงน่ะสิ Scandal Makers (2008)
-Yes? -Ki-dong's uncle's daughter?งั้น คุณก็เป็นพี่สาวคนโตของลูกสาวลุงของกีดงน่ะสิครับ Scandal Makers (2008)
Uncle Nam? Listen.คุณลุง (คนที่แก่หรือแต่งงานแล้ว) Scandal Makers (2008)
That makes him a year older than my youngest uncle.เขาแก่กว่าลุงคนเล็กเราปีนึง Heartbreak Library (2008)
If we hit it off well, how could I face my uncle?ถ้าเราคบกันจริง ฉันจะเจอหน้าลุงยังไง Heartbreak Library (2008)
If you're going to live with your uncle... or in the middle of the country-side then I shall be there with you.ถ้าเธอต้องการไปอยู่กับคุณลุง\\\ หรือว่าอยากไปอยู่ชนบท.. The Secret of Moonacre (2008)
I'm pleased to meet you, uncle ...ฉันยินดีที่ได้พบค่ะ, คุณลุง The Secret of Moonacre (2008)
Good night, uncle!ราตรีสวัสดิ์ค่ะ คุณลุง The Secret of Moonacre (2008)
Uncle, when can you return my father book to me?ลุง.. เมื่อไหร่จะเอาหนังสือของพ่อ คืนให้ฉัน ? The Secret of Moonacre (2008)
Well, do tell us uncle...เอาละ คุณลุง.. ช่วยบอกเราทีสินะ The Secret of Moonacre (2008)
-Uncle, about that attack yesterday...-เรื่องที่คุยกับคุณลุงเมื่อวาน.. The Secret of Moonacre (2008)
Uncle, I ...คุณลุงค๊ะ ฉัน... The Secret of Moonacre (2008)
-You're getting on well with Peririco... -Yes, uncle.เธอจะไปได้ดีกับเพอริริโค ค่ะ คุณลุง The Secret of Moonacre (2008)
Uncle, I'm really enjoying this. Could I stay out a little longer?คุณลุง, ฉันสนุกมาก\ ขอฉันอยู่ต่ออีกนิดได้มั๊ยค๊ะ ? The Secret of Moonacre (2008)
Goodbye uncle!ลาก่อน คุณลุง The Secret of Moonacre (2008)
Uncle?คุณลุงค๊ะ ? The Secret of Moonacre (2008)
But my uncle took it away from me.แต่คุณลุงของฉันเอามันไปเก็บไว้ The Secret of Moonacre (2008)
What about my uncle?แล้วคุณลุงของฉันล่ะ ? The Secret of Moonacre (2008)
Uncle Benjamin... Miss Heliotrop!คุุณลุงเบนจามิน มิสเฮเลียตทรอป The Secret of Moonacre (2008)
-Uncle, no! No!-คุณลุง ไม่ๆ ! The Secret of Moonacre (2008)
No, uncle...it's not the pearls but the greed in our heart which brings us such misery.ไม่ คุณลุง.. ไม่ใช่เพราะไข่มุก แต่เป็นเพราะความโลภในใจของมนุษย์ ที่นำมาซึ่งความเดือดร้อน The Secret of Moonacre (2008)
Uncle!คุณลุง The Secret of Moonacre (2008)
It's alright, uncle.ไม่เป็นไรค่ะ คุณลุง The Secret of Moonacre (2008)
- What? - Uncle does, too.น้าเขยก็เหมือนกัน My Sassy Girl (2008)
No problem, Uncle Lou.ไม่มีปัญหาหรอกคับ ลุงลูว์ Superhero Movie (2008)
I live with my aunt and uncle now.ขอบคุณคับ คือผมอยู่กับลุงแล้วก็ป้าน่ะคับ Superhero Movie (2008)
Uncle Albert!ลุงอัลเบิร์ต! Superhero Movie (2008)
Uncle Albert!ลุงอัลเบิร์ต! Superhero Movie (2008)
I could've stopped that guy before he shot my uncle.ผมไม่สามารถหยุดมันได้ ก่อนที่มันจะยิงลุงผม Superhero Movie (2008)
- My uncle. - Your uncle brought you?คือ ลุงผม ลุงคุณพาคุณมาเหรอ Superhero Movie (2008)
Doctor, please. Is my uncle gonna survive?หมอได้โปรด คุณลุงจะรอดไหม Superhero Movie (2008)
But your uncle believed in you and so do I.แต่ลุงคุณ เชื่อในตัวคุณ และฉันก็ด้วย Superhero Movie (2008)
Oh, I forgot to tell you I kinda invited my uncle.โอผมลืมบอกไปว่า ผมเชิญ ลุงมาด้วย Superhero Movie (2008)
- Your uncle? - What? Set another plate.ลุงคุณ อะไร เตรียมอีกที่นึง Superhero Movie (2008)
Your uncle came out of his coma this morning.ลุงของคุณ พ้นขีดโคมา เมื่อเช้านี้ Superhero Movie (2008)
- Uncle Albert!-ลุงอัลเบิร์ต Superhero Movie (2008)
- Katie, this is your uncle Ricky.- เคที่ นี่คุณอาริคกี้ The Lazarus Project (2008)
Uncle.ท่านลุง The Other Boleyn Girl (2008)
Because of your uncle's friendship with His Majesty we're alone in knowing this.เนื่องจากลุงของเจ้าเป็นผู้ใกล้ชิดของพระราชา เราจึงได้รู้เป็นพวกแรก แต่ก็อีกไม่นานหรอก... The Other Boleyn Girl (2008)
He did not need to, uncle.- พระองค์ไม่จำเป็นต้องกล่าวออกมาหรอก ท่านลุง The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unclI received a telegram saying that my uncle had arrived.
unclWas it necessary that my uncle be informed?
unclMy uncle gave me a camera.
unclI saw my uncle on the way to school.
unclShe met her uncle at the shop.
unclI am seeing my uncle tomorrow.
unclMy uncle died of lung cancer.
unclMy uncle bought me a watch, which keeps good time.
unclThe baby was named John after his uncle.
unclMy uncle, who lives in Paris, came to see us.
unclI'm in debt to my uncle for $10,000.
unclHis uncle owns no fewer than ten houses.
unclHis uncle died five years ago.
unclMy uncle gave me a book yesterday. This is the book.
unclI want to talk with your uncle.
unclHe is my uncle.
unclOur uncle bought us movie tickets.
unclMy uncle has lived in Paris for ten years.
unclMy uncle is dead these three years.
unclMy uncle constantly causes his family trouble.
unclI am to visit my uncle in Shizuoka next Sunday.
unclThat house the roof of which is red is my uncle's.
unclMy uncle went to Mexico in 1983, never to come back.
unclI put up at my uncle's while I was in Tokyo.
unclMy uncle is staying in Hong Kong at present.
unclMy uncle was coming to see us the next day.
unclMy uncle works in this office.
unclMy uncle deals in fish.
unclHe approached his uncle about lending him some money.
unclI am staying with my uncle for the time being, but later I will move to a small apartment.
unclMy uncle has a farm in the village.
unclAn uncle of mine gave me some useful advice.
unclMy uncle brought a new TV set for us.
unclMy uncle lives in New York.
unclMy uncle was involved in the traffic accident.
unclMy uncle comes back from America next Monday.
unclI was asked by my uncle what I intended to be when I graduated from college.
unclMy uncle gave me the watch.
unclThe boy and his uncle faced each other across the table.
unclHe was brought up by his uncle.
unclMy uncle is generous with his money.
unclI went to Shikoku to visit my uncle.
unclHe addressed the letter to his uncle.
unclHe is not my father but my uncle.
unclI stayed with my uncle.
unclI met her the year that my uncle William died.
unclHow old is your uncle?
unclMy uncle lives in Madrid, the capital of Spain.
unclMy uncle now lives in comfort.
unclMy uncle made a will last year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซกมก[ADJ] dirty, See also: filthy, foul, soiled, unclean, Syn. สกปรก, Ant. สะอาด, Example: เขาใส่เสื้อผ้าซกมกเข้ามาในงานเลี้ยง, Notes: (ปาก)
เบลอ[V] blur, See also: become unclear or indistinct, Syn. มึนงง, Example: เขารู้สึกเบลอไปชั่วขณะเมื่อทราบข่าวร้าย, Notes: (อังกฤษ)
สกปรก[V] be dirty, See also: be unclean, tarnish, Syn. โสโครก, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Ant. สะอาด, ขาวสะอาด
ลุง[N] uncle, Syn. คุณลุง, Example: สมัยเรียนหนังสือผมอยู่ในอำนาจการดูแลของลุง, Thai definition: พี่ชายของพ่อหรือแม่ หรือชายที่มีวัยไล่เลี่ยแต่แก่กว่าพ่อหรือแม่
เลือน[V] become dim, See also: be unclear, be indistinct, Syn. หลงเลือน, ลางเลือน, Example: พวกเขาห่างกันไปหลายปีความจำของทั้งสองฝ่ายจึงเลือนไป, Thai definition: จำได้ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มแจ้ง
เลอะ[ADJ] dirty, See also: soiled, unclean, filthy, stained, foul, grubby, messy, mucky, Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ, Example: แม่สั่งไม่ให้เอาเสื้อตัวที่เลอะไปซักรวมกับเสื้อตัวอื่น, Thai definition: ที่เปรอะไปด้วยสิ่งเปียกๆ แฉะๆ มีลักษณะเละ
สลัว[ADJ] dim, See also: dull, hazy, obscure, faint, indistinct, blurred, misty, unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: ดวงตาฝ้ามัวหลังกรอบแว่นทองเหลืองเพ่งผ่านแสงสลัวของดวงโคม, Thai definition: ลักษณะที่มีแสงน้อย
สลัว[V] be dim, See also: be dull, be hazy, be obscure, be indistinct, blur, be misty, be unclear, Syn. มัว, Ant. สว่าง, Example: เมื่อแสงสลัวลง สีแปลกประหลาดจะเกิดมากขึ้น, Thai definition: มีแสงน้อย
มอมแมม[ADJ] dirty, See also: filthy, stained, bedraggled, smirched, blackened, soiled, unclean, Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ, Example: ฉันเห็นใบหน้ามอมแมมและร่างที่ซูบผอมก็อดสะเทือนใจไม่ได้, Thai definition: ที่เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่สกปรก
มอมแมม[V] be dirty, See also: be filthy, be stained, be soiled, be unclean, Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ, Example: เด็กทุกคนในสนามล้วนแต่มอมแมมคลุกฝุ่นไปด้วยกันทั้งนั้น, Thai definition: เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่สกปรก, ไม่สะอาดหมดจด
ขะมุกขะมอม[V] be dirty, See also: be filthy, be sloppy, be unclean, Syn. มอมแมม, เปรอะเปื้อน, สกปรก, Ant. สะอาด, Example: เสื้อผ้าของผมขะมุกขะมอมเกินกว่าจะไปงานเลี้ยงคืนนี้, Thai definition: เปรอะเปื้อนมอซอไปด้วยสิ่งสกปรก
อา[N] uncle, Example: ปู่กับย่ามีลูก 3 คนมีพ่อเป็นลูกคนโตและมีอารองกับอาเล็กเป็นลูกคนกลางและลูกคนสุดท้อง, Thai definition: น้องของพ่อ
สกปรก[ADJ] dirty, See also: filthy, messy, unclean, grimy, soiled, muddy, grubby, foul, Syn. สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Example: คุณนายมองว่าปลาร้าเป็นของสกปรก ไม่ใช่ของที่จะนำมากินได้, Thai definition: เปรอะหรือเปื้อนด้วยสิ่งที่ถือว่าน่าเกลียด, ขุ่นมัว, ไม่สะอาดหมดจด, น่ารังเกียจ
สกปรก[V] be dirty, See also: be filthy, be messy, be unclean, be grimy, be soiled, be muddy, be grubby, be foul, Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน, Ant. สะอาด, สะอาดสะอ้าน, Example: ห้องของเขาสกปรกมากจนไม่อยากจะเหยียบเข้าไป
คุณตา[N] grandfather, See also: grandpa, granddad, granddaddy, grandpapa, granduncle, Syn. ตา, Ant. ยาย, Example: เรียงความของเด็กกล่าวถึงคุณตาว่าเป็นผู้ใจบุญใจกุศลด้วย, Count unit: คน, Thai definition: พ่อของแม่
คุณปู่[N] grandfather, See also: grandpa, granddad, granddaddy, grandpapa, granduncle, Syn. ปู่, Ant. คุณย่า, Example: คุณปู่ของนพเคยอยู่เมืองจีนมาก่อน, Count unit: คน, Thai definition: พ่อของพ่อ
เคลือบคลุม[V] obscure, See also: be vague, be indeterminate, be unclear, Syn. คลุมเครือ, Ant. ชัดเจน, แจ่มชัด, แจ่มแจ้ง, กระจ่าง
ฝักบัว[N] carbuncle, Syn. ฝีฝักบัว, Example: เขาเป็นฝีฝักบัวที่ต้นคอ, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อฝีชนิดหนึ่งที่ขึ้นตามหลังและต้นคอ มีลักษณะเหมือนฝักบัว มีหัวหลายหัว
เปลื้องผ้า[V] strip off, See also: unclothe, undress, take off, remove the clothing, Syn. ถอด, ปลด, เปลือย, แก้ผ้า, เลิกผ้า, Ant. ใส่, Example: เธอเปลื้องผ้าออกทีละชิ้นจนเหลือกางเกงในตัวเดียวเดินเต้นเดินส่ายไป, Thai definition: เอาเครื่องนุ่งห่มออกจากร่างกายจนหมด
เปลือยกาย[V] be naked, See also: be nude, undress, unclothe, Syn. เปลือย, แก้ผ้า, เปลื้องผ้า, เปลื้องผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, Ant. นุ่งห่ม, Example: พวกฝรั่งเปลือยกายอาบแดดบนชายหาด
เปลือย[V] be stripped naked, See also: undress, unclothe, strip, be nude, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, Ant. ปิด, Example: บนฟลอร์กลางบาร์นั้นพวกหล่อนสี่ห้าคนเปลือยเรือนร่าง ยักย้ายส่ายกายตามเสียงเพลง
เปลื้องผ้า[V] undress, See also: unclothe, strip off, Syn. ถอด, ปลด, แก้ผ้า, Ant. ใส่, Example: เธอเปลื้องผ้าออกทีละชิ้นจนเหลือกางเกงในตัวเดียวเดินเต้นเดินส่ายไป, Thai definition: ถอดเครื่องนุ่งห่มออกจากร่างกาย
เปลือย[V] strip, See also: undress, unclothe, expose, uncover, Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง, เปลือยเปล่า, Ant. ปิด, Example: บนฟลอร์กลางบาร์นั้น พวกหล่อนสี่ห้าคนกำลังเปลือยเรือนร่างยักย้ายส่ายกายตามเสียงเพลง, Thai definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
เปลือยกาย[V] undress, See also: unclothe, be nude, be naked, Syn. เปลือย, แก้ผ้า, เปลื้องผ้า, เปลื้องผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, Ant. นุ่งห่ม, Example: พวกฝรั่งเปลือยกายอาบแดดบนชายหาด, Thai definition: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
แป๊ะ[N] Chinese uncle, Syn. อาแป๊ะ, Example: อาแป๊ะหลังโกงนั่งจิบน้ำชาอยู่หน้าร้าน, Count unit: คน, Thai definition: คนแก่ชาวจีน, Notes: (จีน)
เลอะเลือน[V] become blurred, See also: be unclear, be confused, Syn. หลง, ลืม, หลงลืม, Example: ปู่แกเลอะเลือนมากแล้วเพราะอายุที่มากขึ้น, Thai definition: มีความทรงจำที่ยุ่งเหยิง
โสโครก[ADJ] dirty, See also: soiled, unclean, Syn. สกปรก, เปรอะเปื้อน, มอมแมม, Ant. สะอาด, Example: พวกเราต้องหลับนอน, อาบน้ำและแต่งตัวกันภายในห้องเพียงสองหรือสามห้องที่แสนจะโสโครกและก็อับชื้นให้เกินไป, Thai definition: เปรอะเปื้อนน่ารังเกียจ
โสมม[ADJ] dirty, See also: soiled, unclean, filthy, Syn. โสโครก, สกปรก, Example: ผู้อ่านคอลัมน์นี้จะได้ทราบเบื้องหน้าเบื้องหลังอันโสมมมีการหลอกลวงเงินทองของผู้ศรัทธาบุกรุกยึดครองป่าสงวน, Thai definition: น่าขยะแขยง
ตาทวด[N] great grandfather, See also: maternal grandfather's or maternal grandmother's father, great granduncle, Syn. ตาของแม่, Example: ตาทวดของเธอเสียชีวิตตั้งแต่เธอยังเด็ก, Count unit: คน, Thai definition: พ่อของตาหรือของยาย
ตะคุ่ม[ADJ] indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, สลัว, Example: เขามองออกไปนอกกระท่อมตอนนี้เห็นแต่เงาตะคุ่มของแนวไม้ส่ายไหวไปมาน่ากลัว, Thai definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
ตะคุ่มๆ[ADJ] indistinct, See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear, Syn. สลัว, ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, Example: เขามองในระยะไกลเห็นภูเขาเป็นเงาตะคุ่มๆ อยู่ข้างหน้า, Thai definition: ที่เห็นเป็นเงาดำๆ เพราะอยู่ในที่หรือในระยะที่เห็นไม่ถนัด
น้าชาย[N] uncle, Ant. น้าสาว, Example: แม่สั่งให้น้าชายมาซ่อมเครื่องซักผ้าให้ที่บ้าน, Count unit: คน, Thai definition: น้องของแม่ที่เป็นผู้ชาย
น้าสาว[N] aunt, See also: uncle's wife, Ant. น้าชาย, Example: แม่จะส่งฉันไปอยู่กับน้าสาวที่กรุงเทพฯ เร็วๆ นี้, Count unit: คน, Thai definition: น้องสาวของแม่
รางๆ[ADJ] dim, See also: vague, indistinct, unclear, Syn. ราง, จาง, เรื่อๆ, Example: อีเก้งพาลูกน้อยซึ่งยังคงมีจุดขาวรางๆ ตามข้างตัว เดินเที่ยวหาลูกมะขามป้อมกินอยู่บนเนิน, Thai definition: ไม่กระจ่าง
ซิ้ม[N] aunt, See also: uncle's wife, Example: การเดินทางมาเมืองไทยครั้งแรก ซิ้มกับผัวของแกไม่ได้มีอะไรติดตัวมามากนัก, Count unit: คน, Thai definition: คำที่ใช้เรียกหญิงจีน ตามศัพท์แปลว่าอาสะใภ้ หรือภรรยาของน้องผัว, Notes: (จีน)
กระมอมกระแมม[V] dirty, See also: be dusty and dirty, be unclean, Syn. มอมแมม, เลอะเทอะ, สกปรก, Example: ใบหน้าของเด็กๆ กระมอมกระแมมไปด้วยหมึกพิมพ์
กำกวม[ADJ] ambiguous, See also: doubtful, vague, unclear, obscure, dubious, equivocal, Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย, Ant. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, Example: เขาชอบพูดประโยคกำกวมทำให้ผมมักจะเข้าใจผิด, Thai definition: มีความหมายหลายนัย
กำกวม[V] be ambiguous, See also: doubt, be vague, be unclear, obscure, Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย, Ant. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, Example: คำแถลงของรัฐบาลเมื่อเช้านี้กำกวมมาก, Thai definition: มีความหมายหลายนัย
ข้องใจ[V] suspicious, See also: doubt, unclear, wonder, suspect, curious, Syn. สงสัย, คลางแคลง, กังขา, แคลงใจ, Example: เธอมีปัญหาอะไรที่ยังข้องใจก็ถามฉันซิ, Thai definition: ติดใจสงสัย, ยังไม่สิ้นสงสัย
คลุมเครือ[ADJ] vague, See also: ambiguous, obscure, unclear, indistinct, Syn. กำกวม, Example: ผู้เขียนใช้สัญลักษณ์ที่คลุมเครือ ผู้อ่านอาจไม่เข้าใจ, Thai definition: ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้
โทงๆ[ADJ] naked, See also: unclothed, undressed, nude, stripped, unclad, disrobed, unrobed, Syn. โล่งโจ้ง, Thai definition: ที่ไม่มีอะไรปกปิด
น้า[N] aunt, See also: mother's sister, father's sister, uncle's wife, grandaunt, great-aunt, auntie, Syn. น้าสาว, Example: คุณน้าชอบซื้อตุ๊กตามาฝาก, Count unit: คน, Thai definition: น้องสาวของแม่
น้า[N] uncle, See also: father's brother, mother's brother, elder, Syn. น้าชาย, Count unit: คน
อสุจิ[ADJ] impure, See also: unclean, Thai definition: ที่ไม่สะอาด, ที่ไม่บริสุทธิ์, Notes: (บาลี)
ไม่ชัด[ADV] unclear, See also: indistinct, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: หลังผ่าตัดตาจะยังมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่, Thai definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่ปรากฏชัดแก่สายตา
เลือน[ADJ] blurred, See also: dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear, Syn. มัว, เลือนราง, Example: ตลิ่งที่ถูกฝุ่นบังมิดชิดค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพเลือน และมองเห็นได้ชัดขึ้นเป็นลำดับ, Thai definition: ที่มองเห็นไม่ชัดเจน
ความเคลือบแคลง[N] doubtfulness, See also: unclearness, ambiguity, Syn. ความคลุมเครือ, ความสงสัย, ความสงสัยเคลือบแคลง, Ant. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, ความกระจ่าง, Example: การลาออกในครั้งนี้ของเขาย่อมอยู่ในความเคลือบแคลงสงสัยของใครต่อใครหลายคน
ความคลุมเครือ[N] ambiguity, See also: unclearness, uncertainness, indistinctness, vagueness, obscurity, Syn. ความไม่กระจ่าง, ความไม่แน่ชัด, Ant. ความแน่ชัด, ความชัดเจน, Example: เรื่องดังกล่าวยังมีความคลุมเครือต่อผู้ถูกกล่าวหา, Thai definition: ความไม่ชัดแจ้ง
ไม่ชัด[ADV] unclear, See also: indistinct, Syn. ไม่ชัดเจน, Example: หลังผ่าตัดตาจะยังมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่, Thai definition: ไม่แจ่มแจ้ง, ไม่ปรากฏชัดแก่สายตา
เลือน[ADJ] blurred, See also: dim, obscured, indistinct, fuzzy, faint, unclear, Syn. มัว, เลือนราง, Example: ตลิ่งที่ถูกฝุ่นบังมิดชิดค่อยๆ ปรากฏเป็นภาพเลือน และมองเห็นได้ชัดขึ้นเป็นลำดับ, Thai definition: ที่มองเห็นไม่ชัดเจน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
อาเขย[n. exp.] (ā khoēi) EN: uncle-in-law   
อสุจิ[adj.] (asuji) EN: unclean ; impur   FR: impur
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
ฝักบัว[n.] (fakbūa) EN: carbuncle   
ฝี[n.] (fī) EN: abscess ; boil ; pock ; pustule ; furuncle   FR: abcès [m] ; pustule [f] ; furoncle [m] ; anthrax [m]
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlum) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear   FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
คุณลุง[n.] (khun lung) EN: uncle   FR: oncle [m]
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct   FR: s'estomper ; s'effacer
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear   FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul   FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
ล่อนจ้อน[adj.] (lǿnjøn) EN: completely naked ; bare ; naked ; nude ; unclothed   FR: nu ; dévêtu ; à poil (fam.)
ลุง[n.] (lung) EN: uncle   FR: oncle [m] ; tonton [m] (enf.)
น้า[n.] (nā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
น้าเขย[n. exp.] (nā khoēi) EN: uncle-in-law   
พลอยสีแดงเข้ม[n. exp.] (phløi sī daēng khem) EN: carbuncle   
เปลืองเงิน[adj.] (pleūang ngoen) EN: strip off ; unclothe; undress ; take off ; remove the clothing   FR: coûteux ; onéreux
เปลือยกาย[v.] (pleūaykāi) EN: be naked ; be nude ; undress ; unclothe   FR: se dévêtir ; se dénuder
ใส[X] (sai) EN: clear ; limpid ; pure ; bright ; transparent ; unclouded   FR: clair ; limpide ; transparent
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear   FR: obscur ; indistinct
โสโครก[adj.] (sōkhrōk) EN: dirty ; soiled ; unclean ; foul ; nasty   FR: dégoûtant ; immonde
สกปรก[adj.] (sokkaprok) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled   FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra = cra-cra (fam.) ; crado (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCLE    AH1 NG K AH0 L
UNCLES    AH1 NG K AH0 L Z
UNCLAMP    AH0 N K L AE1 M P
UNCLEAR    AH0 N K L IH1 R
UNCLEAN    AH0 N K L IY1 N
UNCLE'S    AH1 NG K AH0 L Z
UNCLAMPS    AH0 N K L AE1 M P S
UNCLAIMED    AH0 N K L EY1 M D
GRANDUNCLE    G R AE2 N D AH1 NG K AH0 L
UNCLASSIFY    AH0 N K L AE1 S AH0 F AY2
UNCLUTTERED    AH0 N K L AH1 T ER0 D
UNCLASSIFIED    AH0 N K L AE1 S AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uncle    (n) (uh1 ng k l)
uncles    (n) (uh1 ng k l z)
unclean    (j) (uh2 n k l ii1 n)
unclear    (j) (uh1 n k l i@1 r)
carbuncle    (n) (k aa1 b uh ng k l)
unclaimed    (j) (uh2 n k l ei1 m d)
unclouded    (j) (uh2 n k l au1 d i d)
carbuncles    (n) (k aa1 b uh ng k l z)
granduncle    (n) (g r a1 n d uh ng k l)
granduncles    (n) (g r a1 n d uh ng k l z)
uncluttered    (j) (uh1 n k l uh1 t @ d)
unclassified    (j) (uh1 n k l a1 s i f ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
macht aufunclasps [Add to Longdo]
Großonkel {m}great uncle [Add to Longdo]
Karbunkel {n} | Karbunkeln {pl}carbuncle | carbuncles [Add to Longdo]
Oheim {m} (Veraltet für Onkel)uncle [Add to Longdo]
Onkel {m} | Onkel {pl}; Onkels {pl}uncle | uncles [Add to Longdo]
Stiel {m}; Blütenstiel {m} [bot.]stalk; stem; peduncle [Add to Longdo]
Unreinheit {f}uncleanness [Add to Longdo]
Unreinlichkeit {f}uncleanliness [Add to Longdo]
aufmachen | aufmachend | aufgemachtto unclasp | unclasping | unclasped [Add to Longdo]
band losunclamped [Add to Longdo]
bindet losunclamps [Add to Longdo]
enthüllen | enthüllend | enthülltto uncloak | uncloaking | uncloaked [Add to Longdo]
sich entkleidento unclothe [Add to Longdo]
eröffnen | eröffnendto unclose | unclosing [Add to Longdo]
eröffneteunclosed [Add to Longdo]
geöffnet; offen {adj}opened; open; unclosed [Add to Longdo]
klassifizieren; nach Klassen ordnen; einstufen | klassifizierend; nach Klassen ordnend; einstufend | klassifiziert; nach Klassen geordnet; eingestuft | nicht klassifiziertto classify | classifying | classified | unclassified [Add to Longdo]
lässt losunclasps [Add to Longdo]
ließ losunclasped [Add to Longdo]
losbinden | losbindendto unclamp | unclamping [Add to Longdo]
loslassen | loslassendto unclasp | unclasping [Add to Longdo]
öffnento unclench [Add to Longdo]
öffnen | öffnend | öffnetto unclose | unclosing | uncloses [Add to Longdo]
offen {adj}unclenched [Add to Longdo]
ordentlichuncluttered [Add to Longdo]
reinigen | reinigend | gereinigt | reinigt | reinigte | nicht gereinigtto clean | cleaning | cleaned | cleans | cleaned | uncleaned [Add to Longdo]
unbeanspruchtunclaimed [Add to Longdo]
unbeansprucht {adv}unclaimedly [Add to Longdo]
unbekleidet; entkleidet; unbedeckt {adj}undressed; unclothed; bare; naked [Add to Longdo]
undeutlichunclear [Add to Longdo]
unerzogenunclad [Add to Longdo]
ungetrübtunclouded [Add to Longdo]
unklar; unübersichtlich {adj}unclear [Add to Longdo]
unrein; unreinlich {adj} | unreiner; unreinlicher | am unreinsten; am unreinlichstenunclean | more unclean | most uncleanly [Add to Longdo]
unrein; unreinlich {adv}uncleanly [Add to Longdo]
unsauber {adj} | unsauberer | am unsauberstenunclean | more unclean | most unclean [Add to Longdo]
unzustellbarunclaimed [Add to Longdo]
Bitte sehr!Bob's your uncle! [coll.] [Add to Longdo]
Furunkel {n}; Geschwür {n} [med.]boil; furuncle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
癤(oK)[せつ, setsu] (n) (See お出来) furuncle [Add to Longdo]
ばっちい[, bacchii] (adj-i) (sl) dirty (word used by kids); unclean [Add to Longdo]
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
アンクル[, ankuru] (n) (1) uncle; (2) ankle [Add to Longdo]
ガンクラブチェック[, gankurabuchiekku] (n) gunclub check [Add to Longdo]
ギブ[, gibu] (n,vs) (1) give; (int) (2) (abbr) (See ギブアップ) uncle! (I give up) [Add to Longdo]
フルンケル[, furunkeru] (n) furuncle (ger [Add to Longdo]
阿叔;叔父[おとおじ, otooji] (n) (arch) (See 伯父・えおじ) uncle (one's father's younger brother) [Add to Longdo]
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P) [Add to Longdo]
暗然;黯然;闇然[あんぜん, anzen] (adj-t,adv-to) (1) dark; gloomy; black; unclear; (2) doleful; discouraged; disappointed; tearful; dispirited [Add to Longdo]
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P) [Add to Longdo]
汚れ;穢れ[けがれ, kegare] (n) uncleanness; impurity; disgrace [Add to Longdo]
何方付かず[どっちつかず, docchitsukazu] (adj-na,n,adj-no) (uk) gray area; grey area; unclear area; uncertain [Add to Longdo]
花梗[かこう, kakou] (n,adj-no) flower stalk; peduncle [Add to Longdo]
花柄[はながら, hanagara] (n,adj-no) (botanical) peduncle [Add to Longdo]
疑問点[ぎもんてん, gimonten] (n) point of uncertainty; unclarified issue; doubt; (P) [Add to Longdo]
弱音をはく;弱音を吐く[よわねをはく, yowanewohaku] (exp,v5k) to whine; to make complaints; to capitulate; to say die; to cry uncle [Add to Longdo]
叔父[おじ(P);しゅくふ, oji (P); shukufu] (n,adj-no) (hum) uncle (younger than one's parent); (P) [Add to Longdo]
叔父貴[おじき, ojiki] (n) (hon) uncle (younger than one's parent) [Add to Longdo]
女体盛り[にょたいもり, nyotaimori] (n) practice of eating sushi or sashimi off an unclad woman's body [Add to Longdo]
大叔父;大伯父[おおおじ, oooji] (n) granduncle [Add to Longdo]
弟小父[おとおじ, otooji] (n) parent's younger brother; uncle [Add to Longdo]
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P) [Add to Longdo]
伯父[えおじ, eoji] (n) (arch) (See 阿叔) uncle (one's father's older brother) [Add to Longdo]
伯父(P);叔父(P)[おじ(P);はくふ(伯父);しゅくふ(叔父), oji (P); hakufu ( oji ); shukufu ( oji )] (n) (伯父 or 叔父 can mean older or younger than one's parent) (See 叔母・おば) uncle; (P) [Add to Longdo]
伯父さん;叔父さん;小父さん[おじさん;オジサン, ojisan ; ojisan] (n) (1) (hon) (fam) (伯父さん is older than one's parent and 叔父さん is younger) uncle; (2) (fam) (usu. 小父さん or おじさん) old man; mister (vocative); (3) (uk) (usu. オジサン) manybar goatfish (Parupeneus multifasciatus) [Add to Longdo]
伯父貴[おじき, ojiki] (n) (hon) uncle (older than one's parent) [Add to Longdo]
伯父御;叔父御[おじご, ojigo] (n) (hum) (pol) (伯父御 or 叔父御 can mean older or younger than one's parent) (See 伯父) uncle [Add to Longdo]
不確か[ふたしか, futashika] (adj-na,n) unreliable; uncertain; indefinite; unclear; (P) [Add to Longdo]
不潔[ふけつ, fuketsu] (adj-na,n) unclean; dirty; filthy; impure; (P) [Add to Longdo]
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P) [Add to Longdo]
不浄場[ふじょうば, fujouba] (n) unclean place [Add to Longdo]
不明確[ふめいかく, fumeikaku] (adj-na,n) inaccurate; indistinct; imprecise; unclear; indecisive [Add to Longdo]
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] (adj-na,n) dimness; obscurity; indistinctness; unclear; unintelligible [Add to Longdo]
未踏峰;未登峰[みとうほう, mitouhou] (n) unclimbed mountain [Add to Longdo]
無差別級[むさべつきゅう, musabetsukyuu] (n) open-weight (unclassified) division (category) [Add to Longdo]
面疔[めんちょう, menchou] (n) facial carbuncle; facial furuncle [Add to Longdo]
論旨不明[ろんしふめい, ronshifumei] (n,adj-na) the point of an argument being unclear; the tenor of an argument being poorly reasoned [Add to Longdo]
曖昧(P);あい昧[あいまい, aimai] (adj-na,n) (1) vague; ambiguous; unclear; (2) {math;comp} fuzzy; (P) [Add to Longdo]
曖曖;曖々[あいあい, aiai] (adj-t,adv-to) dim; faint; unclear [Add to Longdo]
[そ, so] (n) (See 癰) type of carbuncle [Add to Longdo]
[よう, you] (n) (uk) carbuncle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不干不净[bù gān bù jìng, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] unclean; filthy; foul-mouthed [Add to Longdo]
不明确[bù míng què, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ, / ] indefinite; unclear [Add to Longdo]
不清[bù qīng, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ, ] unclear [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address [Add to Longdo]
伯伯[bó bo, ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, ] father's elder brother; uncle [Add to Longdo]
伯叔祖父[bó shū zǔ fù, ㄅㄛˊ ㄕㄨ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, ] father's father's brother; great uncle [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] (meaning unclear); to renounce; to abandon [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] uncle; father's younger brother; husband's younger brother; Taiwan pr. shu2 [Add to Longdo]
叔丈人[shū zhàng rén, ㄕㄨ ㄓㄤˋ ㄖㄣˊ, ] wife's uncle [Add to Longdo]
叔公[shū gōng, ㄕㄨ ㄍㄨㄥ, ] great uncle; grandfather's younger brother; husband's father's younger brother [Add to Longdo]
叔叔[shū shu, ㄕㄨ ㄕㄨ˙, ] (informal) father's younger brother; uncle [Add to Longdo]
叔岳[shū yuè, ㄕㄨ ㄩㄝˋ, ] wife's uncle [Add to Longdo]
叔父[shū fù, ㄕㄨ ㄈㄨˋ, ] father's younger brother; uncle [Add to Longdo]
口齿不清[kǒu chǐ bù qīng, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ, 齿 / ] to lisp; unclear articulation; inarticulate [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, / ] unclear; an expletive [Add to Longdo]
大叔[dà shū, ㄉㄚˋ ㄕㄨ, ] uncle [Add to Longdo]
大爷[dà ye, ㄉㄚˋ ㄧㄝ˙, / ] (informal) father's older brother; uncle; term of respect for older man [Add to Longdo]
妗子[jìn zi, ㄐㄧㄣˋ ㄗ˙, ] (informal) mother's brother's wife; maternal uncle's wife [Add to Longdo]
姑夫[gū fu, ㄍㄨ ㄈㄨ˙, ] father's sister's husband; husband of paternal aunt; uncle [Add to Longdo]
姑父[gū fu, ㄍㄨ ㄈㄨ˙, ] father's sister's husband; husband of paternal aunt; uncle [Add to Longdo]
季父[jì fù, ㄐㄧˋ ㄈㄨˋ, ] youngest uncle; fourth uncle [Add to Longdo]
畅通[chàng tōng, ㄔㄤˋ ㄊㄨㄥ, / ] unimpeded; free-flowing; straight path; unclogged; move without obstruction [Add to Longdo]
桤树[qī shù, ㄑㄧ ㄕㄨˋ, / 榿] long peduncled alder (Alnus cremastogyne); Alnus trebeculata [Add to Longdo]
模棱[mó léng, ㄇㄛˊ ㄌㄥˊ, / ] ambiguous; undecided and unclear [Add to Longdo]
清朗[qīng lǎng, ㄑㄧㄥ ㄌㄤˇ, ] clear and bright; unclouded; clear and sonorous (voice); clear and lively (narrative) [Add to Longdo]
[dīng, ㄉㄧㄥ, ] boil; carbuncle [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, / ] carbuncle [Add to Longdo]
目前还不清楚[mù qián hái bù qīng chǔ, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄞˊ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ, / ] at present it is still unclear .... [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] hazy; unclear [Add to Longdo]
老伯[lǎo bó, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ, ] uncle (polite form of address for older male) [Add to Longdo]
老大爷[lǎo dà yé, ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ ㄧㄝˊ, / ] uncle; grandpa [Add to Longdo]
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] maternal uncle [Add to Longdo]
舅母[jiù mǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄇㄨˇ, ] wife of mother's brother; aunt; maternal uncle's wife [Add to Longdo]
舅父[jiù fù, ㄐㄧㄡˋ ㄈㄨˋ, ] mother's brother; maternal uncle [Add to Longdo]
舅舅[jiù jiu, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄡ˙, ] (informal) mother's brother; maternal uncle [Add to Longdo]
[guō, ㄍㄨㄛ, / ] small green cicada or frog (meaning unclear, possibly onomat.); see 蟈蟈|蝈蝈 long-horned grasshopper [Add to Longdo]
黑奴吁天录[Hēi nú yù tiān lù, ㄏㄟ ㄋㄨˊ ㄩˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄨˋ, / ] Uncle Tom's Cabin, translated and adapted by Lin Shu 林紓|林纾 [Add to Longdo]
黑龌[hēi wò, ㄏㄟ ㄨㄛˋ, / ] unclean; filthy [Add to Longdo]
[tán, ㄊㄢˊ, ] black, dark; unclear; private [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Uncling \Un*cling"\, v. i. [1st pref. un- + cling.]
     To cease from clinging or adhering. [Obs.] --Milton.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top