Search result for

turtle

(69 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turtle-, *turtle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turtle[N] เต่า
turtle[N] นกเขาขนาดเล็ก
turtledove[N] นกเขาจำพวก Streptopelia turtur
turtleneck[N] คอเสื้อแบบคอเต่า, Syn. jersey, undershirt
turtles head[SL] ปวดอึอย่างมาก, Syn. have a turtle's head, Tortoise head

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turtle(เทอ'เทิล) n. เต่า

English-Thai: Nontri Dictionary
turtle(n) เต่า,กระ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Turtle เต่าทะเล
เนคตอนประเภทหนึ่งที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานโบราณ มีเลือดเย็น และ มีกระดูกสันหลัง มีแพร่กระจายอยู่ทั่วไปในทะเลเขตร้อนและเขตอบอุ่น ที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงกว่า19 องศาเซลเซียส ลักษณะสำคัญของ เต่าทั่วไป คือ มีกระดองห่อหุ้มตัวอยู่ภายนอก เต่าส่วนใหญ่สามารถหดหัวและขาเข้าไปในกระดองได้ แต่เต่าทะเลทำไม่ได้ เนื่องจากส่วนเท้าและขาได้เปลี่ยน ทำหน้าที่ในการว่ายน้ำ เต่าทั้งโลกในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 300 ชนิด มีอยู้เพยง 7 ชนิด ที่เป็นเต่าน้ำเค็มหรือเต่าทะเล สำหรับในน่านน้ำไทยพบเต่าทะเล 5 ชนิด คือ เต่ากระ(Hawksbill Turtle), เต่าตนุ(Green Turtle), เต่าหญ้า(Ridley's Turtle), เต่าตาแดง(Loggerhead Turtle) และเต่ามะเฟือง (Leatherback Turtle) [สิ่งแวดล้อม]
Turtle cultureการเลี้ยงเต่า [TU Subject Heading]
Turtlesเต่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So, like Oogway was just a crazy old turtle after all.หูเกว่ย ก็หลอกลวง Kung Fu Panda (2008)
Before the turtle can draw in his head and his...ก่อนที่เต่าจะหดหัว แล้วก็หด... Burn After Reading (2008)
Start slowly, like a turtle, not a lizard.เริ่มช้าๆเหมือนเต่าไม่ใช่จิ้งจก Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Hey, that one looks like a turtle.ก้อนนั้นเหมือนเต่าเลย Up (2009)
You're talking to a turtle again.คุณคุยกับเต่าอีกแล้ว Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
- Navy turtleneck, gray jacket.-เสื้อคอเต่าน้ำเงิน,แจ็คเก็ตเทา Duplicity (2009)
Well, it's no sacred turtle.ก็ยังดี Snap (2009)
Who cares what some ninja turtle says, cass?ใครจะไปสนเรื่องที่นินจาเต่าพูดล่ะแคส? Free to Be You and Me (2009)
Hello? I'm wearing a red turtleneck.โทษเหอะ ฉันไส่เสื้อคอเต่าสีแดงด้วย The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Walter, this is a turtle shell.วอลเทอร์ นี่เป็นกระดองเต่า Bone Voyage (2009)
Turtle shell?กระดองเต่าเหรอ Bone Voyage (2009)
Yeah, this is a turtle shell.ใช่ นี่คือกระดองเต่า Bone Voyage (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turtleOne day he helped a weak turtle.
turtleTurtles live to a great age.
turtleWe went to see turtles on the beach.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต่า[N] turtle, See also: tortoise, terrapin, Example: ฉันเห็นเต่าตัวเบ้อเร้อเดินเชื่องช้าอยูกลางถนน กลัวว่ารถจะชนมัน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลื้อยคลานในอันดับ Chelonia ตัวมีกระดองหุ้ม มีหลายชนิดและหลายวงศ์
กูรมะ[N] turtle, See also: tortoise, Syn. เต่า, Notes: (สันสกฤต)
กริว[N] turtle, Syn. จริว, ตริว, Example: กริวมีรูปร่างคล้ายตะพาบน้ำ, Count unit: ตัว
หลังเต่า[N] turtle's back, See also: back of a turtle, Syn. กระดองเต่า, Example: ศิลาทุกแท่งมีรูปสลักมังกรอยู่ข้างบน และตั้งอยู่บนหลังเต่าตัวโต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขา[n.] (khao) EN: dove ; turtledove   FR: colombe [f]
กระ[n.] (kra) EN: hawksbill turtle ; hawk turtle ; sea turtle ; tortoise shell   
กระดอง[n.] (kradøng) EN: shell (of lobster, turtle ...)   FR: carapace [f]
นกเขาไฟ[n. exp.] (nok khao fai) EN: Red Collared Dove ; Red Turtle Dove   FR: Tourterelle à tête grise [f] ; Tourterelle naine (de l'Inde) [f]
นกเขาพม่า[n. exp.] (nok khao Phamā) EN: Oriental Turtle Dove   FR: Tourterelle orientale [f]
เต่า[n.] (tao) EN: turtle   FR: tortue [f]
เต่าทะเล[n. exp.] (tao thalē) EN: sea-turtle   FR: tortue marine [f]
ตะพาบน้ำ[n. exp.] (taphāp nām) EN: snapping turtle   

CMU English Pronouncing Dictionary
TURTLE    T ER1 T AH0 L
TURTLES    T ER1 T AH0 L Z
TURTLE'S    T ER1 T AH0 L Z
TURTLENECK    T ER1 T AH0 L N EH2 K
TURTLENECKS    T ER1 T AH0 L N EH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turtle    (n) (t @@1 t l)
turtles    (n) (t @@1 t l z)
turtledove    (n) (t @@1 t l d uh v)
turtleneck    (j) (t @@1 t l n e k)
turtledoves    (n) (t @@1 t l d uh v z)
turtlenecked    (j) (t @@1 t l n e k t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schildkröte {f} | Schildkröten {pl}turtle | turtles [Add to Longdo]
Schildkrötensuppe {f}turtle soup [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフタートル[, ofuta-toru] (n) knit top with a loose turtleneck or cowl neck design (wasei [Add to Longdo]
タートル[, ta-toru] (n) {comp} turtle [Add to Longdo]
タートルネック[, ta-torunekku] (n,adj-no) turtleneck; turtle-necked sweater; polo-neck(ed) sweater [Add to Longdo]
フレンチタートル[, furenchita-toru] (n) (See オフタートル) knit top with a loose turtleneck or cowl neck (wasei [Add to Longdo]
隠亀[かくれがめ;カクレガメ, kakuregame ; kakuregame] (n) (uk) Mary River turtle (Elusor macrurus) [Add to Longdo]
海がめ;海亀;海ガメ[うみがめ(海がめ;海亀);うみガメ(海ガメ), umigame ( umi game ; umi kame ); umi game ( umi game )] (n) loggerhead; sea turtle [Add to Longdo]
海坊主[うみぼうず, umibouzu] (n) sea monster; green turtle [Add to Longdo]
噛み付き亀;噛付亀[かみつきがめ;カミツキガメ, kamitsukigame ; kamitsukigame] (n) (uk) snapping turtle (Chelydra serpentina) [Add to Longdo]
[かめ, kame] (n) tortoise; turtle; (P) [Add to Longdo]
亀すくい;亀掬い[かめすくい;カメすくい, kamesukui ; kame sukui] (n) (See 金魚掬い) turtle scooping (festival game) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海龟[hǎi guī, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄟ, / ] turtle [Add to Longdo]
甲鱼[jiǎ yú, ㄐㄧㄚˇ ㄩˊ, / ] turtle; terrapin [Add to Longdo]
[biē, ㄅㄧㄝ, / ] turtle [Add to Longdo]
鳖甲[biē jiǎ, ㄅㄧㄝ ㄐㄧㄚˇ, / ] turtle shell [Add to Longdo]
[jiū, ㄐㄧㄡ, / ] turtle-dove; Turtur orientalis; penis (slang, esp. Cantonese) [Add to Longdo]
[shī, , ] turtle-dove [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turtle \Tur"tle\ (t[^u]r"t'l), n. [AS. turtle, L. turtur;
   probably of imitative origin. Cf. {Turtle} the sea tortoise.]
   (Zool.)
   The turtledove.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Turtle \Tur"tle\, n. [Probably the same word as the word
   preceding, and substituted (probably by sailors) for the
   Spanish or Portuguese name; cf. Sp. tortuga tortoise, turtle,
   Pg. tartaruga, also F. tortue, and E. tortoise.]
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) Any one of the numerous species of Testudinata,
    especially a sea turtle, or chelonian.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the United States the land and fresh-water tortoises
      are also called turtles.
      [1913 Webster]
 
   2. (Printing) The curved plate in which the form is held in a
    type-revolving cylinder press.
    [1913 Webster]
 
   {Alligator turtle}, {Box turtle}, etc. See under {Alligator},
    {Box}, etc.
 
   {green turtle} (Zool.), a marine turtle of the genus
    {Chelonia}, having usually a smooth greenish or
    olive-colored shell. It is highly valued for the delicacy
    of its flesh, which is used especially for turtle soup.
    Two distinct species or varieties are known; one of which
    ({Chelonia Midas}) inhabits the warm part of the Atlantic
    Ocean, and sometimes weighs eight hundred pounds or more;
    the other ({Chelonia virgata}) inhabits the Pacific Ocean.
    Both species are similar in habits and feed principally on
    seaweed and other marine plants, especially the turtle
    grass.
 
   {Turtle cowrie} (Zool.), a large, handsome cowrie ({Cypraea
    testudinaria}); the turtle-shell; so called because of its
    fancied resemblance to a tortoise in color and form.
 
   {Turtle grass} (Bot.), a marine plant ({Thalassia
    testudinum}) with grasslike leaves, common about the West
    Indies.
 
   {Turtle shell}, tortoise shell. See under {Tortoise}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 turtle
   n 1: a sweater or jersey with a high close-fitting collar [syn:
      {turtleneck}, {turtle}, {polo-neck}]
   2: any of various aquatic and land reptiles having a bony shell
     and flipper-like limbs for swimming
   v 1: overturn accidentally; "Don't rock the boat or it will
      capsize!" [syn: {capsize}, {turtle}, {turn turtle}]
   2: hunt for turtles, especially as an occupation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top