Search result for

turbés

(61 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turbés-, *turbés*, turbé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา turbés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *turbés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undisturbed[ADJ] ซึ่งไม่สะทกสะท้าน, See also: ซึ่งไม่ถูกรบกวน, Ant. disturbed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disturbed(ดิสเทิร์บดฺ') adj. ซึ่งมีอาการโรคประสาทหรือโรคจิต,ซึ่งถูกรบกวน,ยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Undisturbed Soil ดินตามสภาพธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Behavior, Disturbedพฤติกรรมที่ถูกรบกวน [การแพทย์]
Disturbedแปรปรวน [การแพทย์]
Emotional Disturbedกระทบกระเทือนทางอารมณ์ [การแพทย์]
Feelings, Disturbedความรู้สึกที่รบกวนจิตใจ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่งพล่าน[V] be agitated, See also: be perturbed, Example: เขาปล่อยความคิดและอารมณ์ให้พุ่งพล่านไป
รำคาญใจ[V] feel annoyed, See also: feel disturbed, feel bothered, Syn. รำคาญ, Ant. พอใจ, สบายใจ, Example: ผมไม่เคยสอบตกให้ทางบ้านเดือดร้อน หรือรำคาญใจ, Thai definition: ไม่พอใจเมื่อถูกกวนใจ
ร้อนอกร้อนใจ[V] be anxious, See also: worry, be perturbed, be worried, Syn. ร้อนใจ, เดือดร้อน, กระวนกระวายใจ, เดือดเนื้อร้อนใจ, Example: เธอร้อนอกร้อนใจอยากจะให้เขากลับมา
หน้าตาย[ADJ] look undisturbed, See also: look indifferent, Syn. หน้าเฉย, Ant. หน้าเป็น, Example: พวกตลกหน้าตายพวกนี้ แค่อยู่เฉยๆ ก็เรียกเสียงหัวเราะได้แล้ว, Thai definition: มีสีหน้าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้
กระวนกระวายใจ[ADJ] anxious, See also: disturbed, agitated, uneasy, worried, solicitous, impatient, fidgety, distressed, fearful, Example: อาการเครียดอาจจะแสดงออกมาในรูปของการแสดงอาการกระวนกระวายใจ
หัวปั่น[V] be in a whirl, See also: be busy, be confused, be disturbed, Syn. หัวหมุน, Example: ผู้ชายหลายคนถูกเธอยุแหย่จนหัวปั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคลวิกลจริต[n. exp.] (bukkhon wikonjarit) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind   
ชักว่าว[v. exp.] (chak wāo) EN: masturbate   FR: se masturber ; masturber
หัวปั่น[v.] (hūapan) EN: be in a whirl ; be very busy ; work one's head off ; be confused ; be disturbed   
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasāi) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful   FR: impatient ; nerveux ; agité
เล่นแตด[v. exp.] (len taēt) FR: se masturber
หน้าตาย[X] (nātāi) EN: look undisturbed ; look indifferent ; keep a straight face   
สำเร็จความใคร่[v.] (samret khwām khrai) EN: masturbate ; wank ; ejaculate   FR: masturber ; éjaculer
ตกเบ็ด[v.] (tokbet) EN: touch oneself   FR: se masturber
ว้าวุ่น[adj.] (wāwun) EN: vexed ; perturbed ; upset   FR: contrarié ; perturbé
วุ่น[v.] (wun) EN: be busy ; be confused ; fuss over ; be anxious ; be worried ; be hard at work ; be on duty ; be in disorder ; be disturbed ; be in a turmoil   FR: s'affairer
วุ่นวาย[adj.] (wunwāi) EN: restive   FR: troublé ; perturbé
ยวน[v.] (yūan) EN: annoy ; irritate ; rile   FR: perturber ; déranger

CMU English Pronouncing Dictionary
TURBEN    T ER1 B AH0 N
TURBETT    T ER1 B EH0 T
DISTURBED    D IH2 S T ER1 B D
PERTURBED    P ER0 T ER1 B D
TURBEVILLE    T ER1 B V IH2 L
TURBERVILLE    T ER1 B ER0 V IH2 L
UNDISTURBED    AH2 N D IH2 S T ER1 B D
UNPERTURBED    AH2 N P ER0 T ER1 B D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disturbed    (v) (d i1 s t @@1 b d)
perturbed    (v) (p @1 t @@1 b d)
undisturbed    (j) (uh2 n d i s t @@1 b d)
unperturbed    (j) (uh2 n p @ t @@1 b d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]
渦虫類[うずむしるい;かちゅうるい, uzumushirui ; kachuurui] (n) turbellarians [Add to Longdo]
円滑[えんかつ(P);えんこつ(ik), enkatsu (P); enkotsu (ik)] (adj-na) smooth; undisturbed; uninterrupted; harmonious; (P) [Add to Longdo]
荒らし[あらし, arashi] (n) (1) (Internet) troll; (n-suf) (2) raising havoc; laying waste; disturber [Add to Longdo]
情緒障害児[じょうしょしょうがいじ;じょうちょしょうがいじ, joushoshougaiji ; jouchoshougaiji] (n) emotionally disturbed child [Add to Longdo]
珍渦虫[ちんうずむし, chin'uzumushi] (n) xenoturbellan (either of two species of worm-like basal deuterostomes) [Add to Longdo]
頭が変[あたまがへん, atamagahen] (exp,adj-na) crazy; disturbed; mad [Add to Longdo]
動じる[どうじる, doujiru] (v1,vi) to be perturbed; to be agitated; (P) [Add to Longdo]
動ずる[どうずる, douzuru] (vz,vi) to be perturbed; to be agitated [Add to Longdo]
独立不羈[どくりつふき, dokuritsufuki] (n) acting according to one's own beliefs, being undisturbed by others [Add to Longdo]
物騒[ぶっそう, bussou] (adj-na,n) dangerous; disturbed; insecure; (P) [Add to Longdo]
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P) [Add to Longdo]
狼狽気味[ろうばいぎみ, roubaigimi] (n,adj-na) being rather confused; looking somewhat dismayed (perturbed) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens [Add to Longdo]
不安[bù ān, ㄅㄨˋ ㄢ, ] unpeaceful; unstable; uneasy; disturbed; restless; worried [Add to Longdo]
坦然[tǎn rán, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ, ] calm; undisturbed [Add to Longdo]
安顿[ān dùn, ㄢ ㄉㄨㄣˋ, / ] find a place for; help settle down; arrange for; undisturbed; peaceful [Add to Longdo]
平静[píng jìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] tranquil; undisturbed; serene [Add to Longdo]
忐忑[tǎn tè, ㄊㄢˇ ㄊㄜˋ, ] perturbed; mentally disturbed; fidgety [Add to Longdo]
恬然[tián rán, ㄊㄧㄢˊ ㄖㄢˊ, ] unperturbed; nonchalant [Add to Longdo]
满不在乎[mǎn bù zài hu, ㄇㄢˇ ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, / 滿] not in the least concerned (成语 saw); reckless; couldn't give a damn about it; unperturbed; couldn't care less; harum scarum [Add to Longdo]
镇定[zhèn dìng, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] calm; unperturbed; cool [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
県庁[けんちょう, kenchou] Praefekturbehoerde [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top