Search result for

tuas

(782 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tuas-, *tuas*, tua
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tuas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tuas*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
contextuallythe parts of a discourse that surround a word or passage and can throw light on its meaning the interrelated conditions in which something exists or occurs : environment, setting

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เตวิ๋น[Tuan] (uniq ) Vietnamese Name. Pronouced. Tu - Wern ออก เสียง ตู-เวิ๋น

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
โรคประจำตัว[rook-pra-cam-tua] (n ) 持病(じびょう)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
โลกส่วนตัวสูง[Lok Suan Tua Sung] (n adj ) private person, introvert
See also: S. คนเก็บตัว,คนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน, R. คนมีโลกส่วนตัวสูง

English-Thai: Longdo Dictionary
spiritualist(n) คนทรง
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actual[ADJ] ซึ่งมีอยู่ในเวลานี้, See also: ซึ่งเป็นอยู่ในขณะนี้, Syn. present, concrete
actual[ADJ] แท้จริง, See also: แท้, แท้ๆ, จริง, ที่เป็นตามความจริง, Syn. true, real, exact
mutual[ADJ] ซึ่งกันและกัน, See also: ร่วมกัน, ทั้งสองฝ่าย, Syn. common
mutual[ADJ] ซึ่งสัมพันธ์กัน, See also: ซึ่งมีร่วมกัน, Syn. shared
ritual[N] พิธีกรรม, Syn. ceremony, observance
ritual[ADJ] เกี่ยวกับพิธีกรรม, See also: โอ่อ่า, ฟู่ฟ่า, Syn. ceremonial, conventional
actuary[N] พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย, Syn. statistician
actuate[VT] กระตุ้นให้ทำ, See also: กระตุ้นให้ดำเนินการ, ทำให้เกิดการกระทำบางอย่าง
estuary[N] ปากแม่น้ำ, See also: ปากน้ำ, Syn. river mouth
factual[ADJ] เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: เกี่ยวกับเรื่องจริง, Syn. actual, exact, true, real, evidential
mutuals[N] เงินทุนร่วม, Syn. mutual fund
situate[VT] ตั้งอยู่ที่
tactual[ADJ] เกี่ยวกับประสาทสัมผัส, See also: เกิดจากประสาทสัมผัส, โดยการสัมผัส, Syn. sensory, tactile, touchable
textual[N] เกี่ยวกับต้นฉบับหรือถ้อยคำเดิม, See also: ที่เกี่ยวกับข้อความ, Syn. verbal, scriptural
victual[N] เสบียงอาหาร, See also: อาหาร
victual[VT] จัดเสบียงอาหาร, Syn. feed
victual[VI] ได้รับอาหาร
victual[VI] ให้อาหาร
virtual[ADJ] โดยแท้จริง, See also: โดยทั้งหมด, Syn. essential, implicit
actually[ADV] อย่างที่เกิดขึ้นตามจริง, See also: ตามความเป็นจริง, Syn. really, truly
eventual[ADJ] ที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้าย, See also: ซึ่งเกิดขึ้นในตอนท้าย, ซึ่งเกิดขึ้นในที่สุด, Syn. final, ultimate
habitual[ADJ] ที่เป็นนิสัย, See also: เคยตัว, เคยชิน, นิจศีล, Syn. chronic, inveterate, Ant. inconsistent, inconstant
mortuary[N] ห้องดับจิต, See also: ห้องเก็บศพ, ที่บรรจุศพ, Syn. charnel house, mausoleum, funeral home
mortuary[ADJ] เกี่ยวกับการฝังศพ
mortuary[ADJ] เกี่ยวกับความตาย
mutually[ADV] ร่วมกัน, Syn. commonly, co-operatively, respectively
obituary[N] การประกาศข่าวมรณกรรม, See also: (โดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ มักเขียนเป็นชีวประวัติของผู้ตายอย่างย่อๆ), Syn. obit
punctual[ADJ] ตรงเวลา, See also: ตามเวลา, ตรงต่อเวลา, Syn. prompt, on time, periodic
statuary[N] รูปปั้น
actualise[VT] ทำให้เป็นจริง, Syn. actualize, realize, make real
actualize[VT] ทำให้เป็นจริง, Syn. actualise, realize, make real
effectual[ADJ] ที่ได้ผลตามที่ตั้งใจ, See also: ได้ผล, ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้, Syn. efficient, qualified
eventuate[VI] ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย (คำทางการ), See also: (ผล) ที่เกิดขึ้นในตอนท้าย, Syn. result
fluctuate[VI] ผันผวน, See also: ผันแปร, ขึ้นๆ ลงๆ, Syn. waver, oscillate, Ant. stand, remain
habituate[VT] ทำให้เคยชิน, See also: ทำให้เคยตัว, ทำให้กลายเป็นนิสัย
infatuate[VT] ทำให้หลงใหล, See also: ทำให้ลุ่มหลง, Syn. obsess, fascinate, enchant
mutuality[N] การมีความสัมพันธ์กัน, See also: การร่วมกัน, Syn. reciprocity, correlation
mutualize[VT] ทำให้เกี่ยวข้องกัน
perpetual[ADJ] ตลอดไป, See also: ชั่วกัลปาวสาน, ตลอดกาล, ชั่วนิจนิรันดร, ไม่สิ้นสุด, Syn. ageless, eternal, everlasting, unending, Ant. intermitten, temporary
perpetual[ADJ] ที่ต่อเนื่อง, See also: ที่ไม่ขาดสาย, Syn. ceaseless, incessant, endless, Ant. discontinuous, intermitten
perpetual[ADJ] ตลอดปี, See also: ตลอดฤดู
punctuate[VT] ขัดจังหวะ
punctuate[VT] คั่นด้วยเครื่องหมายวรรคตอน
punctuate[VT] คั่นด้วยเครื่องหมายวรรคตอน
punctuate[VT] เน้น, Syn. emphasize
ritualise[VI] ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualise[VT] ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualism[N] การศึกษาเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา
ritualize[VI] ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualize[VT] ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
actual(แอค'ชวล) adj. ตามความเป็นจริง, ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน, จริง สภาพปัจจุบัน, Syn. positive)
actual sinบาปที่กระทำเอง (ไม่ใช่เนื่องมาจากบาปดั้งเดิมหรือกรรมก่อน)
actualise(แอค' ซวลไลซ) vt. ทำให้เป็นจริง, ดำเนินการ (make actual)
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really)
actuary(แอค' ชูเออรี) n., (pl. -ries) พนักงานค่าสถิติประกันภัย, พนักงาน, เสมียน. -actuarial adj., -actuarian n. (registrar)
actuate(แอค' ชูเอท) vt. กระตุ้นให้กระทำ, ดำเนินการ. -actuator n., Syn. move, motivate ###A. deter, discourage, block)
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน
conceptual(คันเซพ'ชวล) adj. เกี่ยวกับความคิด,เกี่ยวกับการสร้างความคิด, Syn. thoughtful
contractualadj. ซึ่งเกี่ยวกับสัญญา,ซึ่งผูกพันโดยสัญญา
conventual(คันเวน'ชวล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของสำนักแม่ชี n. แม่ชี,นางชี
electuaryn. ยาป้ายลิ้นผสมน้ำตาล
estuary(เอส'ชุอะรี) n. ปากแม่น้ำซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำจืดและน้ำเค็มบรรจบกัน,อ่าว,ปากน้ำ., See also: estrual adj. ดูestrus
eventual(อีเวน'ชวล) adj. เกี่ยวกับผลสุดท้าย,ในที่สุด
eventuality(อีเวนชุแอล'ลิที) n. เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน,เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้,ผลสุดท้าย
eventuate(อีเวน'ชุเอท) vi. เป็นผล,ลงท้าย, See also: eventuation n. ดูeventuate, Syn. result
factual(แฟค'ชวล) adj. เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: factually adv. factuality n.
fluctuate(ฟลัค'ชุเอท) vi.,vt. (ทำให้) ผันแปร,ขึ้น ๆ ,ลง ๆ ,แกว่งไปมา,เปลี่ยนแปลง, Syn. waver
fluctuation(ฟลัคชุเอ'เชิน) n. การผันแปร
gargantuan(การ์แกน'ชวน) adj. ใหญ่มาก,มหึมา,มากมาย,มหันต์, Syn. big,huge
habitual(ฮะบิช'ชวล) adj. เป็นนิสัย,เป็นประเพณี., See also: habitually adv. habitualness n., Syn. ordinary
habituate(ฮะบิช'ชุเอท) vt. ทำให้เกิดความเคยชิน, ทำให้ติด,ทำให้กลายเป็นนิสัย., See also: habituation n.
ineffectual(อินอิเฟค'ชวล) adj. ไร้ผล,ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ., See also: ineffectuality,ineffectualness n.
infatuate(อินแฟช'ชุเอท) vt. ทำให้หลง,ทำให้หลงเสน่ห์. adj. หลง,หลงรัก
infatuated(อินแฟช'ชุเอท'ทิด) adj. หลงรัก,หลง,หลงเสน่ห์.
infatuation(อินแฟชชุเอ'เชิน) n. การหลงรัก,การหลง,การหลงเสน่ห์
intellectual(อินทะเลค'ชวล) adj. เกี่ยวกับปัญญา,ซึ่งมีปัญญาสูง,ใช้สติปัญญา n. ผู้มีปัญญาสูง,ผู้ที่มีเหตุผลสูง,ผู้ที่ใช้สติปัญญา (แทนการใช้อารมณ์) ,intellectuals อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,สิ่งที่เกี่ยวกับปัญญา., See also: intellectuality n. คำที่มีความหมายเหมือ
mantua(แมน'ชู) n. เสื้อคลุมหลวม ๆ ของหญิง
mortuary(มอร์'ชุเออรี) n. สถานที่เก็บศพเพื่อรอการฝังหรือเผาศพ adj. เกี่ยวกับการฝังศพ,เกี่ยวกับความตาย, Syn. funeral home
mutual(มิว'ชวล) adj. ซึ่งกันและกัน,ทั้งสองฝ่าย,ร่วมกัน
mutuality(มิวชุแอล'ลิที) n. ความร่วมกัน,ความมีทั้งสองฝ่าย,การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์, Syn. reciprocality
obituary(โอบิช'ชุเออรี) n.,adj. ข่าวมรณะกรรม
perceptual(เพอเซพ'ชวล) adj.เกี่ยวกับการสัมผัสรู้,เกี่ยวกับการหยั่งรู้หรือมองออก., See also: perceptually adv.
perpetual(เพอเพช'ชวล) adj. ตลอดไป,ถาวร,ตลอดกาล,ต่อเนื่อง,ตลอดฤดู,ตลอดปี., Syn. unceasing,continual
perpetuate(เพอเพช'ชุเอท) vt. ทำให้ถาวร,ทำให้ไม่สูญไป,ทำให้เป็นอมตะ., See also: perpetration n. perpetuator n., Syn. continue
punctual(พังคฺ'ชวล) adj. ตรงต่อเวลา,รักษาเวลา,ตามกำหนด,ถูกต้อง,เป็นแต้ม,เป็นจุด., See also: punctuality n. punctualness n., Syn. on time,prompt
punctuate(พังคฺ'ชุเอท) vt. ใส่จุดเครื่องหมายวรรคตอน, Syn. emphasize,mark
punctuation markn. เครื่องหมายวรรคตอน adj., See also: punctuative adj.
punctuatorn. ผู้ใส่จุดเครื่องหมายวรรคตอน
ritual(ริช'ชวล) n.,adj. พิธีศาสนา,พิธีบูชา,พิธีการ,พิธี,หนังสือพิธีศาสนา,หนังสือพิธีกรรม
ritualism(ริช'ชวลลิสซึม) n. ลัทธิยึดถือพิธีศาสนา,การใช้พิธีในทางศาสนา, Syn. ritual
sanctuary(แรงค'ชุเออรี) n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,ปูชนียสถาน,ที่ลี้ภัย,ที่หลบภัย,สิทธิในการให้ที่หลบภัย (เช่นในสถานทูต) และมิอาจถูกจับกุมได้,ถ้ำสัตว์,ที่ที่สัตว์ป่าสามารถผสมพันธุ์และหลบภัยจากการถูกล่า โดยนายพราน, Syn. shrine
situate(ซิซ'ชุเอท) vt. ตั้งอยู่,วางอยู่,ทำให้มีตำแหน่งอยู่. adj. ซึ่งตั้งอยู่,ซึ่งมีตำแหน่งอยู่
situated(ซิช'ชุเอทิด) adj. ซึ่งตั้งอยู่,ซึ่งมีตำแหน่งอยู่,อยู่ในฐานะ, Syn. set,located,sited
situation(ซิช'ชุเอ'เชิน) n. สถานการณ์,เหตุการณ์น่าทึ่ง (ในบทละคร นวนิยาย), Syn. place,condition
spiritual(สพี'ริชวล) adj. เกี่ยวกับจิตวิญญาณ,เกี่ยวกับวิญญาณ,เกี่ยวกับใจ,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด n. เพลงศาสนา (โดยเฉพาะของนิโกรในภาคใต้ของอเมริกา) ,เรื่องราวที่เกี่ยวกับสำนักศาสนา., See also: spiritualness n
tactual(แทค'ชวล) adj. เกี่ยวกับประสาทสัมผัส,เกิดจากประสาทสัมผัส,โดยการสัมผัส.
textual(เทคซฺ'ชวล) adj. เกี่ยวกับต้นฉบับหรือถ้อยคำเดิม,เกี่ยวกับใจความ,เกี่ยวกับข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. literal

English-Thai: Nontri Dictionary
accentuate(vt) เน้นเสียง
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
actuality(n) ความจริง,ความเป็นจริง
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
actually(adv) ตามจริง
actuate(vt) กระตุ้น,ดุน,ปลุกเร้า,ดำเนินการ
conceptual(adj) เกี่ยวกับความคิดเห็น,เกี่ยวกับมโนภาพ,เกี่ยวกับความนึกคิด
effectual(adj) อาจเกิดผลได้,ได้ผล,มีผลบังคับใช้,พอเพียง
estuary(n) ปากน้ำ,อ่าว
eventual(adj) ในตอนท้าย,ในขั้นสุดท้าย,ท้ายที่สุด,ในที่สุด
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง,เป็นความจริง
fluctuate(vi) เปลี่ยนแปลงเสมอ,ขึ้นๆลงๆ,แกว่งไปมา,ผันแปร
fluctuation(n) ความผันแปร,ความขึ้นๆลงๆ,การแกว่งไปมา
habitual(adj) เคยชิน,ติดนิสัย,ทำจนเป็นนิสัย,ทำเป็นประจำ
habitually(adv) ติดนิสัย,เป็นนิสัย,เสมอ,เป็นเนืองนิจ,เป็นประจำ,เนืองๆ
habituate(vt) คุ้นเคย,ทำให้เคยชิน,ทำให้เป็นนิสัย
ineffectual(adj) อ่อนแอ,ไม่ได้ผล
infatuate(vt) ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล
infatuation(n) ความหลงรัก,การหลงเสน่ห์,ความหลงใหล
intellectual(adj) มีเชาวน์,มีความรู้
intellectual(n) คนมีความรู้,ผู้มีปัญญา
mortuary(adj) เกี่ยวกับความตาย,เกี่ยวกับการฝังศพ
mortuary(n) ที่เก็บศพชั่วคราว,ที่ฝังศพ
mutual(adj) ซึ่งกันและกัน,ร่วมกัน,ทั้งสองฝ่าย,สัมพันธ์กัน
obituary(adj) เกี่ยวกับความตาย
obituary(n) ข่าวมรณะ,ข่าวร้าย
perpetual(adj) ตลอดไป,อยู่เสมอ,เป็นนิจ,ตลอดกาล
perpetuate(vt) ทำให้ถาวร,ทำให้เป็นอมตะ
perpetuation(n) การทำให้เป็นอมตะ,การทำให้ถาวร
punctual(adj) ตรงเวลา,ทันกำหนด,ตามกำหนด
punctuality(n) ความตรงเวลา,การรักษาเวลา
punctuate(vt) เว้นวรรค,คั่น,สลับ
punctuation(n) การเว้นวรรค,การคั่น,การสลับ
ritual(adj) เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,เกี่ยวกับพิธีการ
ritual(n) พิธีทางศาสนา,พิธีการ
sanctuary(n) ปูชนียสถาน,สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,โบสถ์,วิหาร,ที่ลี้ภัย
situate(vt) วางอยู่,ตั้งอยู่,ทำให้มีตำแหน่งอยู่
situation(n) สถานการณ์,สถานะ,ตำแหน่ง,การงาน,เงื่อนไข,สถานที่
spiritual(adj) ทางพระ,ทางใจ,ภายใน,ในทางศาสนา,เกี่ยวกับใจ
spiritualism(n) ลัทธิเชื่อผี
spiritualist(n) ผู้เชื่อเรื่องภูติผีปีศาจ
spirituality(n) ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ
spiritualize(vt) ทำให้เป็นเรื่องจิตและวิญญาณ
statuary(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
victual(vt) ให้อาหาร,จัดอาหารให้,จัดเสบียง
victuals(n) อาหาร,เสบียงอาหาร
virtual(adj) ตามความจริง,แท้ที่จริง,เสมือน
voluptuary(n) คนชอบฟุ้งเฟ้อ,คนมัวเมาในกาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
permanent virtual circuit (PVC)วงจรเสมือนถาวร (พีวีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetualตลอดกาล, ตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetual insuranceการประกันภัยแบบตลอดไป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, actualการครอบครองตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
property, intellectualทรัพย์สินทางปัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
PVC (permanent virtual circuit)พีวีซี (วงจรเสมือนถาวร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
period fluctuationการขึ้นลงตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legislation, sumptuaryกฎหมายควบคุมการใช้จ่าย (ไม่ให้ฟุ่มเฟือย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representation, virtualการเป็นผู้แทนโดยปริยาย (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
random fluctuationการขึ้นลงแบบสุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spiritualismเจตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sumptuary lawsกฎหมายป้องกันความฟุ่มเฟือย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sumptuary legislationกฎหมายควบคุมการใช้จ่าย (ไม่ให้ฟุ่มเฟือย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
SVC (switched virtual circuit)เอสวีซี (วงจรเสมือนสลับ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
situationสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
situationสถานะ, สถานการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation comedyละครหรรษา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation indexดัชนีสถานที่ตั้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation of dangerสถานะอันตราย, สถานการณ์อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock situationสถานการณ์เข้าแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
switched virtual circuit (SVC)วงจรเสมือนสลับ (เอสวีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seasonal fluctuationการขึ้นลงตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
self-actualisation; self-actualizationความตระหนักในศักยภาพตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
self-actualization; self-actualisationความตระหนักในศักยภาพตน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanctuaryสถานที่คุ้มภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offender, habitualผู้กระทำความผิดเป็นนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
actual codeรหัสจริง [มีความหมายเหมือนกับ absolute code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
actual damagesค่าเสียหายตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual deathsการตายจริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual decimal pointจุดทศนิยมจริง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
actual displacementปริมาตรกระจัดจริง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual instructionคำสั่งจริง [มีความหมายเหมือนกับ effective instruction] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
acquired centric relation; habitual centric relationความสัมพันธ์ในศูนย์ที่ได้มา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
accent; accentuationการลงน้ำหนัก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
accentuationการเน้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accentuation; accentการลงน้ำหนัก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual populationประชากรที่มีอยู่จริง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
actual possessionการครอบครองตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual throat thicknessความหนารอยเชื่อมจริง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
actual total lossความเสียหายสิ้นเชิงแท้จริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actual valueมูลค่าตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
actualityภาวะจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actualizationการกลายเป็นภาวะจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actuarial scienceคณิตศาสตร์ประกันภัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
actuaryนักคณิตศาสตร์ประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actuaryนักคณิตศาสตร์ประกันภัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
aphasia, intellectual; aphasia, trueภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aphasia, true; aphasia, intellectualภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
by mutual consentโดยความยินยอมร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit, mutualผลประโยชน์ร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Virtual realityความเป็นจริงเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtualเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual classroomห้องเรียนเสมือน,
ห้องเรียนเสมือน
[เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual universityมหาวิทยาลัยเสมือน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Virtual libraryห้องสมุดเสมือน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Virtual Private Networkเครือข่ายส่วนตัวเสมือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Virtual computer systemระบบคอมพิวเตอร์เสมือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Contractual Delivery Capacityความสามารถที่ผู้ขายรับรองว่าจะส่งก๊าซให้ได้ในแต่ละวันระบุเป็น % DCQ (Daily Contract Quantity) [ปิโตรเลี่ยม]
Currency fluctuationความเคลื่อนไหวขึ้นลงของเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Seasonal fluctuationความผันผวนตามฤดูกาล [เศรษฐศาสตร์]
Spiritual healingการรักษาด้วยพลังจิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Intellectual Capitalทุนทางปัญญา [การจัดการความรู้]
Intellectual Property ทรัพย์สินทางปัญญา
ที่โดยทั่วไปหมายถึงทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ เกิดขึ้นจากความพากเพียรในสติปัญญา/การรอบรู้ ส่วนใหญ่หมายถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบ และลิขสิทธิ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
PR, Intellectual Property Rights การมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
virtual memoryหน่วยความจำเสมือน
หน่วยความจำบนจานแม่เหล็กที่ทำงานในลักษณะที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำหลักใหญ่กว่าที่มีจริง วิธีการทำงานก็คือ เมื่อคอมพิวเตอร์ต้องการใช้คำสั่งและข้อมูลที่ไม่อยู่ในหน่วยความจำหลัก คอมพิวเตอร์จะนำคำสั่ง และข้อมูลจากจานแม่เหล็กมาสลับกัน คำสั่งและข้อมูลในหน่วยความจำหลักกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้จนเสร็จงาน การใช้หน่วยความจำเสมือนนั้นทำให้การดำเนินการของคอมพิวเตอร์ช้าลง แต่ก็ช่วยให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมขนาดใหญ่ได้ [คอมพิวเตอร์]
virtual realityความจริงเสมือน, ระบบเสมือนจริง
ระบบที่จำลองแบบชีวิตจริง หรือเหตุการณ์จริง อุปกรณ์สำหรับระบบเหมือนจริงจะต้องมีคอมพิวเตอร์ แว่นพิเศษสำหรับมองจอภาพ ถุงมือพิเศษ ฯลฯ เราอาจใช้ระบบเสมือนจริงสร้างภาพอาคารหลังใหม่ที่ต้องการสร้างขึ้นในจอภาพ เมื่อใช้แว่นพิเศษส่องดูจะเห็นภาพอาคารนี้เหมือนจริง เมื่อเราเหลียวไปดูส่วนใดของภาพในจอก็จะเห็นภาพเหมือนกับการเหลียวดูอาคารจริง เราสามารถสร้างความรู้สึกเหมือนจริงว่าได้เดินเข้าไปในอาคาร เลี้ยวเข้าไปดูในห้องต่างๆได้ นอกจากนั้นเรายังอาจใช้ระบบเหมือนจริงนี้สร้างเกมพิเศษที่น่าตื่นเต้นเหมือนจริงแต่ไม่เป็นอันตรายได้ เช่น สร้างระบบเครื่องร่อนเหมือนจริง ให้เราทำท่าทางนั่งเครื่องร่อนออกร่อนไปในอากาศ ผ่านไปท่ามกลางขุนเขา หรืออาคารสูงต่างๆ [คอมพิวเตอร์]
Mutual fundกองทุนรวม
กองทรัพย์สินที่จัดตั้งและบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหรือเรียกย่อ ๆ ว่า " บลจ." มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงในการลงทุนแตกต่างกันไป อาทิเช่น ลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหรือกำไรจากการขายหน่วยลงทุน โดยกองทุนรวมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กองทุนเปิด (Open-End Fund) และกองทุนปิด (Closed-End Fund) [ตลาดทุน]
Mutual fund for resolving financial institution problems “Type 3 Fund”กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3) , กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (กอง 3)
กองทุนรวมที่ บลจ. จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนที่ไปลงทุนในทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน [ตลาดทุน]
Mutual fund for resolving capital problem of commercial banksกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ โดยจะต้องเป็นกองทุนรวมที่กำหนดอายุโครงการจัดการกองทุนรวมที่แน่นอน [ตลาดทุน]
Retirement mutual fundกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการเกษียณอายุที่มีคุณภาพ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับรวมเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเงินได้ทันที ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มลงทุน [ตลาดทุน]
virtual realityความจริงเสมือน, สภาวะเสมือนจริงที่จำลองโดยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ [Assistive Technology]
Virtual universityมหาวิทยาลัยเสมือนจริง, มหาวิทยาลัยเสมือนจริง คือ การศึกษาแนวใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่มีลักษณะเป็นการสร้างฐานความรู้ขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based Learning Organization) ที่ใครก็ได้สามารถเรียนรู้จากแหล่งใดก็ได้ และเวลาใดก็ได้ [Assistive Technology]
World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (1996)สนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) [TU Subject Heading]
World Intillectual Property Organization Copyright treaty (1996)สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) , สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) [TU Subject Heading]
Accents and accentuationการออกเสียงและการลงน้ำหนักเสียง [TU Subject Heading]
Conceptual artมโนทัศนศิลป์ [TU Subject Heading]
Criticism, Textualการวิเคราะห์ต้นฉบับ [TU Subject Heading]
Estuariesบริเวณน้ำกร่อย [TU Subject Heading]
Estuarine biologyชีววิทยาน้ำกร่อย [TU Subject Heading]
Estuarine ecologyนิเวศวิทยาปากแม่น้ำ [TU Subject Heading]
Intellectual capitalทุนทางปัญญา [TU Subject Heading]
Intellectual lifeภูมิปัญญา [TU Subject Heading]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [TU Subject Heading]
Intellectual property (International law)ทรัพย์สินทางปัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Intellectual property infringementการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา [TU Subject Heading]
Intellectualsปัญญาชน [TU Subject Heading]
Intellectuals in literatureปัญญาชนในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Intertextualityการเชื่อมโยงเนื้อหา [TU Subject Heading]
Mutual fundsกองทุนรวม [TU Subject Heading]
Penalties, Contractual ; Liquidated damagesเบี้ยปรับ [TU Subject Heading]
Perceptual Calendarsปฏิทินโหราศาสตร์ [TU Subject Heading]
Personality and situationบุคลิกภาพกับสถานการณ์ [TU Subject Heading]
Punctuationเครื่องหมายวรรคตอน [TU Subject Heading]
Ritualsพิธีกรรม [TU Subject Heading]
Self-actualization (Psychology)การตระหนักตนเอง [TU Subject Heading]
Situation comedies (Television programs)ละครซิทคอม [TU Subject Heading]
Spiritual biographyชีวประวัติวิญญาณ [TU Subject Heading]
Spiritual directionการชี้แนะทางจิตวิญญาณ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
actuarial (adj) เกี่ยวกับสถิติการประกันภัย
actuation[ak-choo-eyt-shan] (n ) 1.to incite or move to action; impel; motivate: actuated by selfish motives. 2. to put into action; start a process; turn on: to actuate a machine.
conceptual metaphor (n phrase) อุปลักษณ์มโนทัศน์
See also: R. cognition
contextual (n ) เนื้อหา
See also: S. -, A. -, R. -
intellectual (adj ) เกี่ยวกับปัญญา
Intellectual Property Rights (IPR) (n) ทรัพย์สินทางปัญญา
Perpetual Inventory Methodระบบบัญชีของสินค้าคงเหลือ
sanctuary (n) เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า, เขต/ศูนย์อนุรักษ์สัตว์
save situation (vi ) กอบกู้สถานการณ์
self-actualization (n ) การค้นหาศักยภาพสูงสุดของตัวเอง; การค้นหาตัวตนที่แท้จริง
situated actions (n )
Summary Critical items addressed and mutually accepted by parties: 1. Exception to C (word )

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's a guy in Virtua Fighter 2 who does the Buddha Palm Technique.มีตัวละครในเกมvirtua fighter2ที่ใช้วิชานี้ด้วย The Forbidden Kingdom (2008)
This machine was adjusting itself during the game to the situation that just arose.@ เครื่องนี้จะแก้ข้อผิดพลาดระหว่างเล่น @ ไปตามสถานะการณ์ WarGames: The Dead Code (2008)
Actually, you don't have to because I'm gonna tell you anyway.ที่จริง นายไม่ถามฉันก็จะบอก WarGames: The Dead Code (2008)
Less. Less, actually.น้อยๆหน่อย WarGames: The Dead Code (2008)
Well, actually, I don't play. But I was considering taking it up.คือ ที่จริงผมไม่เล่น แต่จะเอาไปคิดดู WarGames: The Dead Code (2008)
Something to do with a family situation.เขามีปัญหาทางครอบครัว WarGames: The Dead Code (2008)
You can actually give me your e-mail address.ขอชื่ออีเมลล์ของคุณได้ไหม WarGames: The Dead Code (2008)
I'd like to underscore the importance of our mutual cooperation, and unless I hear otherwise, I'm going to assume we have your support.ผมอยากลดความสำคัญ ในความร่วมมือระหว่างเรา ยกเว้นว่าผมได้ยินเป็นอย่างอื่น ผมจะสรุปว่าเรายังได้รับการสนับสนุนจากคุณ WarGames: The Dead Code (2008)
The entire castle was actually build... in 1220...ปราสาททั้งหมดถูกสร้างปี 1220 Made of Honor (2008)
He's actually got a Medal of Honor.เขาได้รับ เหรียญเกียริตยศ Made of Honor (2008)
Does RIPLEY know Joshua won't actually launch?คิดว่าริปลี่จะรู้ไม๊ ว่าโจชัวจะไม่ยิงจริง WarGames: The Dead Code (2008)
A feature that is accentuated... by the thinness of your upper lip.มันโค้งลงมาด้านล่าง ซึ่งไม่ได้องค์ประกอบ ริมฝีปากบนบางไป ส่วนตา Made of Honor (2008)
- Actually it did feel pretty good.- ที่จริงมันก็รู้สึกดีมาก Made of Honor (2008)
Actually, your hair... Looks amazing.ทรงผม คุณ ดูดีจริง ๆ Made of Honor (2008)
I've been working on them all week... and I actually think they're getting worse.ฉันทำงาน กับพวกเขาเป็นอาทิตย์ และฉันคิดว่า พวกนั้นแย่จริง ๆ Made of Honor (2008)
I don't actually say that.ผมไม่ได้หมายความแบบนั้น Frost/Nixon (2008)
A White House aide told NBC News today that impeachment of the President by the full House of Representatives now is a virtual certainty.ทางทำเนียบขาวได้กล่าว\ กับทางเครือข่ายNBCว่า การถอดถอนท่านปธน.โดย รัฐสภายังไม่มีวิธีการ\ ที่ชัดแจ้งในตอนนี้ Frost/Nixon (2008)
Actually, no. In his rather smart beachside villa in California.จริงๆ เขาพักอยู่วิลลาหรู\ หลังงามริมทะเล Frost/Nixon (2008)
I mean, some of us actually want this job.ผมหมายถึง ระหว่างเรา สักคนต้องการทำงานชิ้นนี้ Frost/Nixon (2008)
Well, actually, I'm living in Monte Carlo at the moment.ค่ะ จริงแล้ว ดิฉันพักอยู่ที่ มอนติ คาโล ในตอนนี้ Frost/Nixon (2008)
Actually, before I sign on, I would like to hear what you were hoping to achieve with this interview.จริงๆแล้ว ก่อนไปเซ็นต์สัญญา ผมอยากได้ยิน ว่านายมีเป้าหมายอะไร ถึงได้ไปขอสัมภาษณ์เขา Frost/Nixon (2008)
Frost is just not in your intellectual class, sir.ฟรอสต์ เขาฉลาด ไม่เท่าทันท่านหรอกครับ Frost/Nixon (2008)
He's been in these pressure situations many times before.เขาเคยอยู่ในสถานการณ์กดดัน หลายหนมาก่อน Frost/Nixon (2008)
Well, Mr. Frost, I'm surprised by your question since we have an agreement, a contractual agreement, I believe, that we would cover Watergate in our last taping session.ครับคุณฟรอสต์ ผมรู้สึกประหลาดใจ กับคำถามของคุณ เนื่องจากเรามีข้อตกลง มีข้อสัญญาในการถามแล้ว ผมเชื่ออย่างนั้น ว่าคงมีการถามเรื่องคดีวอเตอร์เกท ในการบันทึกเทปครั้งสุดท้าย Frost/Nixon (2008)
What is the point of having contractually set specific times to deal with certain subjects if you're just going to ignore it right off the bat?แล้วอะไรคือประเด็น ตามข้อสัญญาล่ะ เวลาที่ชัดเจนสำหรับหัวข้อเฉพาะ ถ้านายจะเพิกเฉยเรื่องนี้ มันก็จะก่อเรื่องอะไรขึ้น? Frost/Nixon (2008)
Contractually, I think that we made an agreement that after each questionในสัญญา ผมว่าเราได้ทำ ข้อตกลงเกี่ยวกับคำถามทุกข้อไว้ Frost/Nixon (2008)
So when did you actually decide...แล้วตอนไหนกันที่จริงๆ แล้วท่านได้ตัดสินใจ... Frost/Nixon (2008)
You know, I've written four books about him, but this is the first time I've actually seen him in the flesh.นายรู้มั้ย ผมเขียนหนังสือ 4 เล่มเกี่ยวกับเขา แ่ต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผม ได้เจอเขาตัวจริงเป็นๆ Frost/Nixon (2008)
You spoke the actual words.ท่านได้พูดคำที่มีอยู่ในเวลานั้น Frost/Nixon (2008)
Wait, just so I understand correctly, are you really saying that in certain situations, the President can decide whether it's in the best interests of the nation and then do something illegal?เพราะว่า มันเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่า สำหรับประเทศชาติ Frost/Nixon (2008)
Do you actually enjoy those?คุณสนุกกับมันจริง ๆ น่ะหรือ? Frost/Nixon (2008)
I'm better suited to a life of thought, debate, intellectual discipline.ผมเหมาะกับชีวิตที่ใช้ความคิด การถกเถียง และความมีระเบียบวินัยทางปัญญา Frost/Nixon (2008)
Three, "Don't we have to handle the Hunt situation?"คำที่สาม "เราต้องเข้าไปดูแล สถานการณ์ของฮันท์มั้ย?" Frost/Nixon (2008)
Not a lot of employers want to hire people in your situation.มีบริษัทไม่มากนักหรอก ที่จะจ้างคนเพิ่มในเศรษฐกิจแบบนี้ The Echo (2008)
I actually thought he'd come home.อันที่จิรงผมคิดว่าเขายังไม่กลับบ้าน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Although we haven't actually discussed the level of your wages.ถึงแม้ว่าที่จริงเรา ไม่ได้คุยเรื่องอัตราค่าจ้างของคุณ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
No. Back of the car, not a rear entry situation.หมายถึงเบาะหลังน่ะไม่ใช่ประตูหลัง Burn After Reading (2008)
I thought it might be best to actually have it typed out properly, mma.ฉันคิดว่ามันอาจจะดีที่สุดเลยที่จริง ทีมันได้พิมพ์มาอย่างถูกต้อง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
In a situation where your man is threatened, the training kicks in. It's muscle memory.ถ้าเป้าหมายถูกทำร้าย เราจะจำการฝึกได้ ร่างกายขยับเอง Burn After Reading (2008)
I am starting to suspect that this man may not actually be my daddy.ฉันเริ่มสงสัยว่าผู้ชายคนนี้ อาจจะไม่ใช่พ่อของฉันจริงๆ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
It got so bad that, she stayed here at the apartment for weeks and didn't leave until eventually she starved to death.หล่อนได้เจอกับเรื่องเลวร้ายอย่างมาก หล่อนได้พักที่อพร์ทเม้นท์นี้เป็นเวลาหลายอาทิตย์แล้ว และจะไม่จากไปไหนจนแห้งตาย The Echo (2008)
But I have a situation with no other answer.แต่ฉันมีสถานการณ์ที่ไม่มีคำตอบอย่างอื่น The Echo (2008)
One of them Was actually a police cruiser.คันนึงเป็นรถสายตรวจของตำรวจ Pineapple Express (2008)
- I'm with her, actually.- ที่จริงผมมากับเธอ Pineapple Express (2008)
- Actually, this is my boyfriend.- ที่จริงเขาเป็นแฟนฉัน Pineapple Express (2008)
- You're actually the only guy?- มีแค่นายคนเดียวจริงๆรึ Pineapple Express (2008)
I mean, she's not actually missing, right?หมายถึง เธอไม่ได้หายไปจริงๆ ใช่มั้ย ? Pilot (2008)
Actually, no. She's...ที่จริงแล้ว ไม่สิ เขา... Pilot (2008)
- Actually...- ที่จริง... Pineapple Express (2008)
She's cool as hell, actually.ที่จริงเธอโคตรเจ๋งเลย Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tuaActually it might be a good idea to start right now.
tuaYou must be more careful about spelling and punctuation.
tuaHe is always punctual.
tuaAs the situation is delicate, you should be careful of what you say.
tuaMoney market mutual funds.
tuaEveryone has his intellectual desire.
tuaHe prided himself on his punctuality.
tuaTom was master of the situation in no time.
tuaThe severity of such marks can reveal whether or not any of these people were habitually engaged in hard labor.
tuaThe financial situation is getting worse week by week.
tuaIntellectually we know prejudice is wrong.
tuaThis situation requires nice handling.
tuaDon't worry. He may look intimidating at first glance but he's actually a very friendly person.
tuaThe international situation had become so tense, it would require proficient diplomats to handle it with kid gloves.
tuaWhat actually happened?
tuaEvery situation requires individual analysis.
tuaWhoa, if we keep chatting, despite actually arriving early, we'll end up late!
tuaHe will eventually ruin himself.
tuaHe is as punctual as a clock.
tuaThe situation calls for our action.
tuaThe situation is still capable of improvement.
tuaThe Japanese are not punctual as a rule.
tuaDay by day and month by month Internet technology is growing. Actually make that second by second and minute by minute.
tuaTheir argument eventually ended in a draw.
tuaHe sized up the situation and acted immediately.
tuaBob Johnson tried to make people realize the seriousness of the situation in Africa.
tuaThey want to talk to you about areas of mutual interest.
tuaPackaging can actually prevent certain kinds of waste.
tuaWhat will actually happen is anyone's guess.
tuaHow do you account for this situation?
tuaYour analysis of the situation is accurate.
tuaCompared with her sister, she isn't very punctual.
tuaIt's a do-or-die situation.
tuaThat country's economic situation changes from day to day.
tuaHis statement corresponded to what actually took place.
tuaHe was very badly situated.
tuaMy plan was eventually adopted.
tuaWho can deal with this difficult situation?
tuaOur school is situated on a hill.
tuaThank you for helping me correct the situation.
tuaA university lecturer, actually.
tuaWe have to take advantage of this situation.
tuaThey gave him both material and spiritual support.
tuaWhen suddenly faced with a dangerous situation, hold your horses - make sure of the proper action, then act.
tuaThis is a difficult situation.
tuaThis complex situation arose because signals from the environment itself can be inadequate.
tuaDiscover a way around the situation.
tuaHe is now in a very difficult situation.
tuaHe laid stress on the importance of being punctual.
tuaI find myself in a rather delicate situation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักปรัชญา[N] philosopher, See also: intellectual, Example: นักปรัชญาหลายคนเชื่อว่าความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งยากที่คอมพิวเตอร์จะเลียนแบบได้, Thai definition: ผู้รู้, ผู้มีปัญญา
ราชพิธี[N] royal ceremony, See also: royal rite/ritual, Thai definition: พิธีที่เกี่ยวข้องกับราชสำนัก
เครื่องหมายวรรคตอน[N] punctuation mark, Example: ประโยคเหล่านี้ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน
ขี้เมาหยำเป[V] be dead drunk, See also: be habitually drunken, be as drunk as a lord or skunk, be drunk, Example: เขาเคยขี้เมาหยำเปในสมัยที่เขายังหนุ่ม, Thai definition: เมาจนครองสติไม่อยู่เป็นนิตย์
กลายเป็นนิสัย[V] be habitual, See also: be accustomed, be customary, Syn. เคยชิน, Example: อย่ามาสายบ่อยนะเดี๋ยวจะกลายเป็นนิสัย, Thai definition: ติดเป็นนิสัย
ตามความเป็นจริง[ADV] actually, See also: indeed, really, truly, Syn. ตามจริง, Ant. โกหก, เท็จ, Example: กรุณากรอกรายการต่างๆ ตามความเป็นจริง
เข้ามุม[V] be in a critical situation, See also: be disadvantageous, Example: เจ้าพ่อคนเก่งต้องเข้ามุมเพราะมีผู้ที่เหนือกว่า, Thai definition: อยู่ในที่คับขัน หรือเสียเปรียบ
สภาวการณ์[N] situation, See also: condition, Syn. เหตุการณ์, สถานการณ์, Example: ในสภาวการณ์ที่เลวร้าย ควรใช้วิจารณญาณให้รอบคอบยิ่งขึ้น, Thai definition: เหตุการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ
อย่างแท้จริง[ADV] actually, See also: truly, Example: การทำลายอาวุธนิวเคลียร์มีส่วนช่วยสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงขึ้นบนผืนพิภพนี้
ตามเรื่องตามราว[ADV] naturally, See also: habitually, Example: มันก็เล่นของมันไปตามเรื่องตามราว ไม่เห็นจะจริงจังกับเขาสักที, Thai definition: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป
กรรมพิธี[N] rite, See also: ritual, ceremony, Syn. กรรพิธี, พิธีการ, Example: สถานที่ท้องสนามหลวงควรสงวนไว้สำหรับการประกอบกรรมพิธีต่างๆ ทางราชการ, Count unit: พิธี
นักเลงสุรา[N] habitual drinker, See also: heavy/hard drinker, Syn. นักเลงเหล้า, Example: ความเป็นนักเลงการพนันกับความเป็นนักเลงสุรา ว่ากันว่าเป็นคนที่อันตรายไม่น่าคบหา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชอบดื่มสุรา และดื่มได้มาก
นิจศีล[ADV] regularly, See also: constantly, habitually, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai definition: เป็นปกติเสมอไป, Notes: (บาลี)
นิตย์[ADV] constantly, See also: habitually, frequently, perpetually, often, always, Syn. เสมอไป, สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: ขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์ว่า การงานสังคมและบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภาวะ[N] condition, See also: state, circumstances, position, situation, status, Syn. สถานะ, สภาพความเป็นอยู่, สภาวะ, ภาวการณ์, Example: หลังจากได้ฟังคำอธิบายหรือคำแก้ตัวแล้ว สถานการณ์ก็เข้าสู่ภาวะปกติ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ไม่ได้เรื่อง[V] ineffectually, Syn. ไม่สำเร็จ, Example: เด็กคนนี้สั่งให้ทำอะไรไม่ได้เรื่องทุกที
ราคาขาดตัว[N] net price, See also: actual price
รูปธรรม[ADJ] concrete, See also: solid, factual, substantial, Ant. นามธรรม, Example: สติปัญญาพัฒนาการมาจากพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม มองเห็นได้ง่ายๆ, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
วรรคตอน[N] space, See also: punctuation, Example: ศิลาจารึกตัวจริงเขาเขียนติดกันหมด ไม่มีเว้นวรรคตอน
สถาน[N] status, See also: state, situation, Syn. สถานะ, Example: ผู้อยู่ในวัยเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานและสภาพของตน
สมยอม[V] mutually consent, See also: connive, make a secret settlement, Ant. บังคับ, บีบบังคับ, Example: คณะกรรมการกำลังปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และเพิ่มโทษเอกชนผู้ฮั้วประมูลหรือสมยอมราคา, Thai definition: ยอมตกลงด้วย
หลงรัก[V] fall in love, See also: be in love, be infatuated with, be enamoured with, be crazy over, Syn. ตกหลุมรัก, หลงใหล, หลงเสน่ห์, Example: เขาหลงรักเธออย่างไม่ลืมหูลืมตา
ใหลหลง[V] be infatuated with, See also: be carry about, have a passion for, be fascinated, be struck, Syn. หลงใหล, Example: เสียงลูกบิลเลียดกระทบกันที่เขาเคยใหลหลงในวัยเด็ก เป็นสิ่งที่เขาเบื่อหน่ายมากในปัจจุบัน
ใหลหลง[ADV] fascinatedly, See also: passionately, infatuatedly, Syn. หลงใหล, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่าเล่มหนึ่ง ซึ่งเขาเคยอ่านอย่างใหลหลงเมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว
ไร้ผล[V] be fruitless, See also: be futile, be useless, be ineffectual, be unsuccessful, be vain, be profitless, Syn. ไม่เกิดผล, Ant. เกิดผล, Example: แผนนี้ไร้ผล ส่งผลให้ทั้งสองคนหันมาร่วมมือกันเขี่ยเธอให้ตกกระป๋อง
สถานะ[N] state, See also: condition, situation, Example: หากวัดไม่รู้จักปรับปรุงสถานะของตน ก็จะเหลือพิธีกรรมอันล้าสมัยไว้, Count unit: สถานะ, Thai definition: ความเป็นไป, ความเป็นอยู่
สภาพเศรษฐกิจ[N] economic situations, Example: สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยยังต้องอยู่ในขั้นปรับปรุงทุกด้าน
สถานการณ์[N] situation, See also: plight, state, circumstances, condition, Syn. เหตุการณ์, Example: สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันบ้างล่ะ, Count unit: สถานการณ์, Thai definition: เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป
สุดท้ายนี้[ADV] finally, See also: at last, ultimately, eventually, lastly, in the end, Syn. ท้ายที่สุด, สุดท้าย, Ant. เริ่มต้น, ก่อนอื่น, Example: สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้ทุกคนจงมีความสุข
อย่างเป็นจริงเป็นจัง[ADV] really, See also: actually, tangibly, substantially, Syn. จริงจัง, เป็นล่ำเป็นสัน, Example: รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเสริมในเชิงประหยัดพลังงานต่างๆ อย่างเป็นจริงเป็นจังอีกครั้ง
มัคนายก[N] liaison, See also: spiritual guide, Syn. มรรคนายก, Example: คุณตาทองย้อยเป็นมัคนายกประจำวัดนี้, Thai definition: ผู้จัดการทางกุศล, ผู้ชี้แจงทางบุญ, Notes: (บาลี)
นิจสิน[ADV] often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. ปกติ, บ่อย, ประจำ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai definition: เป็นปกติเสมอไป
แท้[ADV] really, See also: actually, in fact, truly, surely, genuinely, certainly, Syn. จริงๆ, Example: เสื้อกระโปรงชุดนี้สมกับเธอแท้ๆ, Thai definition: โดยความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง
แท้[ADJ] real, See also: authentic, genuine, actual, true, valid, unfeigned, Syn. จริง, Ant. ปลอม, เทียม, Example: ธนบัตรปลอมเหล่านี้ไม่ผิดกับธนบัตรแท้
แท้จริง[ADV] truly, See also: really, actually, genuinely, Syn. แท้ๆ, จริงๆ, Example: ประชาชนต้องการนักการเมืองที่มีความตั้งใจเข้ามาทำงานให้ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง
แทบจะ[ADV] almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. แทบ, เกือบจะ, Example: นางโมโหจนแทบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่, Thai definition: เกือบจะเป็นเช่นนั้นโดยสิ้นเชิง
เน้นหนัก[V] stress, See also: emphasize, accentuate, highlight, play up, underline, Syn. เน้น, เน้นย้ำ, Example: คำสอนของขงจื้อเน้นหนักที่ความเป็นผู้มีศีลธรรมดีงามและศีลธรรม, Thai definition: ให้ความสำคัญ
แทบ[ADV] almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, Example: ผมมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนๆ แทบทุกวัน
บ้ายศ[V] be crazy for the rank, See also: be infatuated with honour, Syn. เห่อยศ, บ้ายศบ้าตำแหน่ง
เนืองนิจ[ADV] often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. เสมอๆ, เนือง, เนืองๆ, บ่อยๆ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นเนืองนิจ
เน้น[V] emphasize, See also: stress, accentuate, highlight, play up, underline, Syn. เน้นย้ำ, ย้ำ, Example: มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่กำลังทำอยู่เวลานี้ได้เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาสถาบันการเงินการขาดสภาพคล่อง, Thai definition: ทำให้หนักแน่นเพื่อให้เห็นความสำคัญ (ใช้แก่กริยาพูด) เช่น เน้นถ้อยเน้นคำ
ไปๆ มาๆ[ADV] finally, See also: at last, ultimately, lastly, eventually, in the end, Syn. ในที่สุด, ผลสุดท้าย, Example: ไปๆ มาๆ หนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้สร้างล้มโครงการไปเสียกลางคัน
ดูทีท่า[V] try to find out the actual situation, Syn. ดูท่าที, ดูลาดเลา, Example: เราต้องคอยดูทีท่าของคู่แข่งไปก่อน อย่าเพิ่งใจร้อน, Thai definition: สังเกตลู่ทางหรือแนวโน้มของเหตุการณ์ที่เป็นไป
ติดเป็นนิสัย[V] habitually, Example: ลูกฉันชอบกัดเล็บจนติดเป็นนิสัย ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดี, Thai definition: ประพฤติจนเคยชิน ทำให้เกิดเป็นนิสัยประจำตัว
ขยายเวลา[V] extend for, See also: prolong for, perpetuate, delay, Syn. เลื่อนเวลา, Example: ตำรวจขอขยายเวลาตรวจสอบสวนคดีออกไปอีก 30 วัน, Thai definition: ยืดเวลาของการดำเนินการให้ยาวออกไป
คิดในใจ[V] imagine, See also: conceive, conceptualize, conjure up, envisage, think up, visualize, Example: ฉันได้แต่คิดในใจ ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวเขาจะเสียใจ, Thai definition: นึกคิดอยู่ในใจไม่แสดงเป็นคำพูดออกมา
ย่อม[AUX] naturally, See also: of course, inevitably, habitually, Syn. ย่อมจะ, Example: คนรับราชการย่อมมีโอกาสได้ชื่อเสียงง่ายกว่าการเป็นชาวนาหรือกรรมกร, Thai definition: คำช่วยกริยา แสดงว่าเป็นไปตามปกติ ตามธรรมดา หรือ เป็นสามัญทั่วๆ ไป
ผู้รอบรู้[N] scholar, See also: learned man, savant, intellectual, Syn. ผู้รู้, นักปราชญ์, Example: แพทย์ประจำตัวของเขาเป็นผู้รอบรู้เรื่องโรคทุกชนิด, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีความรู้หลายอย่าง, บุคคลที่รู้กว้างขวางในเรื่องต่างๆ
กู้หน้า[V] retrieve situation, See also: keep one's face, save one's face, Example: ไอบีเอ็มหวังว่าสินค้าตัวใหม่จะเข้ามากู้หน้าให้กับบริษัท, Thai definition: ช่วยทำให้ชื่อเสียงคงดีอยู่, Notes: (ปาก)
ขึ้นเขียง[V] be in a dilemma, See also: encounter a difficult situation, Example: พระภิกษุชื่อดังโดนขึ้นเขียงในวันนี้แน่ๆ, Thai definition: ตกอยู่ในภาวะที่แทบจะไม่มีทางต่อสู้หรือเอาชนะได้เลย, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
โบสถ์[n.] (bōt) EN: Buddhist sanctuary ; central sanctuary in a Thai temple ; Buddhist temple ; Buddhist chapel ; bot   FR: temple bouddhiste [m] ; bot [m]
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)   
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ōkāt) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity   FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
โดยข้อเท็จจริง[adv.] (dōi khøthetjing) EN: actually   
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
เหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (hēt chukchoēn) EN: emergency   FR: situation critique [f]
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions   FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
เหตุการณ์ของโลก[n. exp.] (hētkān khøng lōk) EN: the international situation   FR: la situation internationale [f]
ห้องเรียนเสมือนจริง[n. exp.] (hǿngrīen sameūoen jing ) EN: virtual classroom   FR: classe virtuelle [f]
ห้องสมุดเสมือนจริง[n. exp.] (hǿngsamut sameūoen jing ) EN: virtual library   FR: bibliothèque virtuelle [f]
อิทธิ[n.] (itthi) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power   FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]
ตาย[v. exp.] (jaēng tāi) EN: give obituary notice ; announce sb.'s death   FR: annoncer un décès
เหตุการณ์[X] (jāk hētkān) FR: en fonction des événements ; compte tenu de la situation
จริง[adj.] (jing ) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic   FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable
จริง ๆ[adv.] (jing-jing) EN: really ; truly ; actually   FR: réellement ; vraiment ; tout à fait
โจทนาว่ากล่าวซึ่งกันและกัน[v. exp.] (jōtthanā wā klāo seung kan lae kan) EN: indulge in mutual recriminations   
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[adv.] (jūan ja ) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually   FR: sur le point de
จุดไต้ตำตอ[v. exp.] (jut tai tam tø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks   
กาลเทศะ[n.] (kālathēsa) EN: occasion ; opportune moment ; situation   
กัน[X] (kan) EN: one another ; each other ; mutually ; together ; jointly   FR: l'un et l'autre ; l'un l'autre ; ensemble ; entre eux ; réciproque
การณ์[n.] (kān) EN: event ; circumstances ; situation ; cause   FR: évènement [m] ; circonstance [f] ; situation [f] ; fondement [m] ; cause [m] ; raison [f]
การบรรลุเป้าหมายสูงสุดของตนเอง[n. exp.] (kān banlu paomāi sūngsut khøng ton-ēng) EN: self-actualization   
การขึ้นลง[n. exp.] (kān kheun-long) EN: fluctuation ; oscillation   FR: fluctuation [f]
การปฏิวัติทางภูมิปัญญา[n. exp.] (kān patiwat thāng phūmpanyā) EN: Intellectual Revolution   
การทดลองเสมือนจริง[n. exp.] (kān thotløng sameūoen jing ) EN: virtual experiment   FR: expérience virtuelle [f]
กรณี[n.] (karanī = køranī ) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident   FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
เกือบจะ[adv.] (keūap ja ) EN: about ; virtually   FR: pratiquement ; virtuellement
ข่าว[n.] (khāo) EN: news ; report ; information   FR: actualité [f] ; nouvelle [fpl] ; information [f] ; info [f] (fam.) ; journal télévisé [m] ; journal radiodiffusé [m]
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo duan) EN: hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch   FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
ข่าวกีฬา[n. exp.] (khāo kīlā) EN: sports news ; sports news item   FR: informations sportives [fpl] ; nouvelles sportives [fpl] ; actualité sportive [f]
ข่าวในประเทศ[n. exp.] (khāo nai prathēt) EN: local news ; domestic news   FR: actualité nationale [f] ; actualité intérieure [f]
ข่าวประจำวัน[n. exp.] (khāo prajamwan) EN: news of the day   FR: actualité du jour [f] ; nouvelles du jour [fpl]
ข่าวรอบโลก[n. exp.] (khāo røp lōk) EN: world news   FR: tour du monde de l'actualité [m] ; nouvelles du monde [fpl]
ข่าวสาร[n.] (khāosān) EN: news ; information ; message   FR: nouvelles [fpl] ; informations [fpl] ; actualités [fpl] ; message [m]
ข่าวต่างประเทศ[n. exp.] (khāo tāngprathēt) EN: foreign news   FR: actualité internationale [f] ; nouvelles de l'étranger [fpl] ; nouvelles internationales [fpl]
ข่าวย่อ ๆ[n. exp.] (khāo yø-yø) EN: news in brief   FR: nouvelles en bref [fpl] ; flash d'actualité [m]
คาบเส้น[v. exp.] (khāpsen) EN: be situated on the border-line   
ขยายเวลา[v. exp.] (khayāi wēlā) EN: extend for ; prolong for ; prolong ; perpetuate ; delay   FR: prolonger
เขตป่าสงวน[n. exp.] (khēt pā sa-ngūan) EN: sanctuary   FR: réserve foretière [f] ; forêt protégée [f]
ขึ้นลง[v. exp.] (kheun-long) EN: fluctuate   FR: fluctuer
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic   
เคยตัว[v.] (khoēitūa) EN: be habituated ; behave by habit ; get used to ; be habitual ; be in the habit   
ของกิน[n. exp.] (khøngkin) EN: food ; edible things ; edibles ; foodstuff ; victuals ; things to eat   FR: aliment [m] ; nourriture [f] ; produit comestible [m] ; victuailles [fpl] ; provisions alimentaires [fpl] ; vivres [fpl]
ข้อสัญญา[n.] (khøsanyā) EN: contract provisions ; contractual clause   
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker   FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RITUAL    R IH1 CH UW0 AH0 L
STUART    S T Y UW1 ER0 T
STUART    S T AO1 R T
STUARD    S T UW1 ER0 D
STUART    S T UW1 ER0 T
ACTUAL    AE1 K SH AH0 L
MANTUA    M AE1 N CH UW0 AH0
ACTUAL    AE1 K CH AH0 W AH0 L
MUTUAL    M Y UW1 CH AH0 W AH0 L
TEXTUAL    T EH1 K S CH AH0 W AH0 L
ESTUARY    EH1 S CH UW0 EH2 R IY0
ACTUARY    AE1 K CH AH0 W EH2 R IY0
RITUALS    R IH1 CH UW0 AH0 L Z
VIRTUAL    V ER1 CH UW0 AH0 L
SITUATE    S IH1 CH UW0 EY2 T
STUARTS    S T UW1 ER0 T S
FACTUAL    F AE1 K CH UW0 AH0 L
OBITUARY    OW0 B IH1 CH UW0 EH2 R IY0
STUART'S    S T Y UW1 ER0 T S
SITUATED    S IH1 CH UW0 EY2 T AH0 D
EVENTUAL    AH0 V EH1 N CH UW0 AH0 L
EVENTUAL    IY0 V EH1 N CH UW0 AH0 L
MUTUALLY    M Y UW1 CH UW0 AH0 L IY0
MORTUARY    M AO1 R CH UW0 EH2 R IY0
HABITUAL    HH AH0 B IH1 CH UW0 AH0 L
STUART'S    S T AO1 R T S
ACTUALLY    AE1 K CH L IY0
ACTUALLY    AE1 K SH L IY0
STATUARY    S T AE1 CH UW0 EH2 R IY0
ACTUATOR    AE1 K T Y UW0 EY2 T ER0
ACTUATOR    AE1 K CH UW0 EY2 T ER0
STUART'S    S T UW1 ER0 T S
MUTUAL'S    M Y UW1 CH AH0 W AH0 L Z
ACTUALLY    AE1 K CH AH0 W AH0 L IY0
ACTUALLY    AE1 K SH AH0 L IY0
INFATUATE    IH2 N F AE1 CH UW0 EY2 T
SPIRITUAL    S P IH1 R IH0 CH AH0 W AH0 L
MUTUALITY    M Y UW2 CH AH0 W AE1 L AH0 T IY0
FACTUALLY    F AE1 K CH UW0 AH0 L IY0
SITUATION    S IH2 CH UW0 EY1 SH AH0 N
FLUCTUATE    F L AH1 K CH AH0 W EY2 T
ACTUARIES    AE1 K CH AH0 W EH2 R IY0 Z
VIRTUALLY    V ER1 CH UW0 L IY0
ARRIORTUA    AA2 R IY0 AO0 R T UW1 AH0
SPIRITUAL    S P IH1 R IH0 CH W AH0 L
PERPETUAL    P ER0 P EH1 CH UW0 AH0 L
ACTUALITY    AE2 K CH AH0 W AE1 L AH0 T IY0
ESTUARIES    EH1 S CH UW0 EH2 R IY0 Z
ACTUATORS    AE1 K CH UW0 EY2 T ER0 Z
MUTUALISM    M Y UW1 CH AH0 W AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Stuart    (n) (s t y uu1 @ t)
actual    (j) (a1 k ch u@ l)
mutual    (j) (m y uu1 ch u@ l)
ritual    (n) (r i1 ch u@ l)
actuary    (n) (a1 k ch u@ r ii)
actuate    (v) (a1 k ch u ei t)
estuary    (n) (e1 s ch u@ r ii)
factual    (j) (f a1 k ch u@ l)
rituals    (n) (r i1 ch u@ l z)
tactual    (j) (t a1 k ch u@ l)
textual    (j) (t e1 k s ch u@ l)
victual    (v) (v i1 t l)
virtual    (j) (v @@1 ch u@ l)
actually    (a) (a1 k ch u l ii)
actuated    (v) (a1 k ch u ei t i d)
actuates    (v) (a1 k ch u ei t s)
eventual    (j) (i1 v e1 n ch u@ l)
habitual    (j) (h @1 b i1 ch u@ l)
mortuary    (n) (m oo1 ch @ r ii)
mutually    (a) (m y uu1 ch u@ l ii)
obituary    (n) (@1 b i1 ch u@ r ii)
punctual    (j) (p uh1 ng k ch u@ l)
situated    (j) (s i1 ch u ei t i d)
statuary    (n) (s t a1 ch u@ r ii)
victuals    (v) (v i1 t l z)
actuality    (n) (a2 k ch u a1 l i t ii)
actuarial    (j) (a2 k ch u e@1 r i@ l)
actuaries    (n) (a1 k ch u@ r i z)
actuating    (v) (a1 k ch u ei t i ng)
aspectual    (j) (a1 s p e1 k ch u@ l)
effectual    (j) (i1 f e1 k ch u@ l)
estuaries    (n) (e1 s ch u@ r i z)
factually    (a) (f a1 k ch u@ l ii)
fluctuate    (v) (f l uh1 k ch u ei t)
habituate    (v) (h @1 b i1 ch u ei t)
infatuate    (v) (i1 n f a1 ch u ei t)
perpetual    (j) (p @1 p e1 ch u@ l)
punctuate    (v) (p uh1 ng k ch u ei t)
ritualism    (n) (r i1 ch u@ l i z @ m)
ritualist    (n) (r i1 ch u@ l i s t)
sanctuary    (n) (s a1 ng k ch u@ r ii)
situation    (n) (s i2 ch u ei1 sh @ n)
spiritual    (n) (s p i1 r i ch u@ l)
sumptuary    (j) (s uh1 m p t y u@ r ii)
virtually    (a) (v @@1 ch u@ l ii)
Septuagint    (n) (s e1 p t y u@ jh i n t)
accentuate    (v) (@1 k s e1 n ch u ei t)
conceptual    (j) (k @1 n s e1 p t y u@ l)
contextual    (j) (k @1 n t e1 k s ch u@ l)
eventually    (a) (i1 v e1 n ch u@ l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
風雲[ふううん, fuuun] Thai: สภาวการณ์ English: situation
区切る[くぎる, kugiru] Thai: ขีดคั่น English: to punctuate
現に[げんに, genni] Thai: ในความเป็นจริง English: actually
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สถานการณ์ English: situation
実証[じっしょう, jisshou] Thai: การพิสูจน์ว่าเป็นจริง English: actual proof

German-Thai: Longdo Dictionary
Situation(n) |die, pl. Situationen| สถานการณ์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
situationsgerecht (adv ) ตามความเหมาะสม อย่างเหมาะสม ตามสภาพการณ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatzlage {f}sales situation [Add to Longdo]
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address [Add to Longdo]
Adressierung {f}; Adressieren {n} | abgekürzte Adressierung | absolute Adressierung | direkte Adressierung | indirekte Adressierung | indizierte Adressierung | relative Adressierung | unmittelbare Adressierung | virtuelle Adressierung | Adressierung über Basisadresseaddressing | abbreviated addressing | absolute addressing | direct addressing | indirect addressing | indexed addressing | relative addressing | immediate addressing | virtual addressing | base displacement addressing [Add to Longdo]
Ästuar {m} [geogr.]estuary [Add to Longdo]
Aktor {m}actuator [Add to Longdo]
Aktualisierung {f}updating; update [Add to Longdo]
Aktualität {f}relevance to the current situation [Add to Longdo]
Aktualität {f}topicality [Add to Longdo]
Anlagefonds {m}; offener Investmentfonds [fin.]mutual fund; unit trust [Add to Longdo]
Antrieb {m}actuation [Add to Longdo]
Arbeit {f} [phys.] | Prinzip der virtuellen Arbeitwork | principle of virtual work [Add to Longdo]
Arbeitsmarkt {m} | Lage auf dem Arbeitsmarktlabor market [Am.]; labour market [Br.]; job market | job situation [Add to Longdo]
Arbeitsmarktsituation {f}labour-market situation [Add to Longdo]
Attributaktualisierung {f}attribute update [Add to Longdo]
Auffassungsgabe {f}(intellectual) grasp [Add to Longdo]
Aufgabenstellung {f}task formulation; conceptual formulation [Add to Longdo]
Auflage {f}; Ausgabe {f} (eines Buches) | Auflagen {pl}; Ausgaben {pl} | aktualisierte Ausgabe {f} | überarbeitete Auflage | beschränkte Auflage {f} | broschierte Ausgabe eines Buches | mehrsprachige Ausgabe {f}edition | editions | updated edition | revised edition | limited edition | paper edition of a book | polyglot edition [Add to Longdo]
Auftragslage {f}order situation; situation concerning orders [Add to Longdo]
Aufwands...sumptuary [Add to Longdo]
Ausführung {f} | Ausführungen {pl}effectuation | effectuations [Add to Longdo]
Ausgangssituation {f}; Ausgangslage {f}starting situation; initial situation [Add to Longdo]
von aktueller Bedeutungof relevance to the present situation [Add to Longdo]
Begräbnissitte {f}mortuary practice [Add to Longdo]
Beständigkeit {f}perpetualness [Add to Longdo]
Bestand {m} (an) | Bestände {pl} | tatsächlicher Bestandstock (of) | stocks | actual stock [Add to Longdo]
Betätigungskraft {f}actuating force [Add to Longdo]
Betörung {f}infatuation [Add to Longdo]
Betonung {f} | Betonungen {pl}accentuation | accentuations [Add to Longdo]
Beweissicherung {f} | Beweissicherung durchführenperpetuation of evidence | to collect evidence [Add to Longdo]
Bildhauer {m} | Bildhauer {pl}statuary | statuaries [Add to Longdo]
Bildhauerkunst {f}statuary [Add to Longdo]
Brückenechse {f}tuatara [Add to Longdo]
Datenhelm {m}virtual-reality helmet [Add to Longdo]
Deadlock {m}; Deadlock-Situation {f} [comp.]deadlock [Add to Longdo]
Denkvermögen {n}intellectual power [Add to Longdo]
Direktwert {m}; Istwert {m}; Ist-Wert {m}actual value [Add to Longdo]
Druckdezimalpunkt {m}actual decimal point [Add to Longdo]
Effektivlohn {m}actual earnings [Add to Longdo]
Eigentum {n}; Besitz {m}; Grundbesitz {m}; Grundstück {n} | Eigentum {n}; Grundbesitze {pl} | geistiges Eigentum | gewerbliches Eigentum | Besitz erwerben; Eigentum erwerben | bewegliches Eigentum | unbewegliches Eigentum | unbelasteter Grundbesitzproperty | properties | intellectual property | industrial property | to acquire property | moveables; movable property | immoveables; real property | unencumbered property [Add to Longdo]
Einschaltbefehl {m}actuation signal [Add to Longdo]
Eintreten {n}eventuation [Add to Longdo]
Esswaren {pl}; Viktualien {pl}victuals [Add to Longdo]
Eventualfonds {m}contingency fund [Add to Longdo]
Eventualität {f}; möglicher Fall | Eventualitäten {pl} | alle Eventualitäten berücksichtigen; alle Möglichkeiten berücksichtigencontingency; eventuality | contingencies | to provide for all contingencies [Add to Longdo]
Eventualität {f}eventuality [Add to Longdo]
Fehlerkonstellation {f}error situation [Add to Longdo]
Fluktuation {f}; Zu- und Abgang {m}turnover [Add to Longdo]
Flussmündung {f}; Mündung {f}; Mündungsgebiet {n}estuary; mouth of a river [Add to Longdo]
in Gang gebrachtactuated [Add to Longdo]
die tatsächlichen Gegebenheitenthe actualities of the situation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp,v5s) to be infatuated; to be hooked on [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お互い;御互い[おたがい, otagai] (n) mutual; reciprocal; each other [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
がら空き;がら明き[がらあき, garaaki] (adj-no) virtually empty; quite empty [Add to Longdo]
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
けた区切り機能;桁区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] (n) {comp} punctuation capability [Add to Longdo]
こうなると[, kounaruto] (exp) given the situation; now that it has come to this [Add to Longdo]
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
このような場合に[このようなばあいに, konoyounabaaini] (exp,adv) in this kind of situation [Add to Longdo]
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
じり貧[じりひん, jirihin] (n) gradually becoming poor; situation getting gradually worse and worse [Add to Longdo]
すれば[, sureba] (exp) (See 為る・する・1) if so; in that case; in that situation [Add to Longdo]
ずるずる[, zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P) [Add to Longdo]
そうすれば[, sousureba] (exp) if so; in that case; in that situation; (P) [Add to Longdo]
その場;其の場[そのば, sonoba] (n) (1) there; that situation; that occasion; (2) the spot (i.e. "on the spot"); immediately; then and there [Add to Longdo]
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
その内に[そのうちに, sonouchini] (exp,adv) (uk) (See その内) one of these days; sooner or later; eventually; (P) [Add to Longdo]
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
ちょんちょん[, chonchon] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) sound of wooden clappers clapping; (n) (2) punctuation marks such as the dakuten [Add to Longdo]
でかい(P);でっかい(P)[, dekai (P); dekkai (P)] (adj-i) huge; gargantuan; (P) [Add to Longdo]
どうにもならない[, dounimonaranai] (exp) helpless; futile; situation about which nothing can be done; (P) [Add to Longdo]
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
どでかい[, dodekai] (adj-i) huge; gargantuan [Add to Longdo]
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done) [Add to Longdo]
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation [Add to Longdo]
ばやい;ばわい[, bayai ; bawai] (n-adv,n) (col) (spoken variant of 場合) (See 場合・ばあい) case; situation [Add to Longdo]
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly [Add to Longdo]
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb [Add to Longdo]
やらせ[, yarase] (n) (1) faked situation; (2) prearranged performances [Add to Longdo]
アウロノカラスチュアートグランティ[, auronokarasuchua-togurantei] (n) flavescent peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara stuartgranti) [Add to Longdo]
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] (n) {comp} access mechanism; actuator [Add to Longdo]
アクセンチュエイション[, akusenchueishon] (n) accentuation [Add to Longdo]
アクチュアリ;アクチャリ[, akuchuari ; akuchari] (adv) actually [Add to Longdo]
アクチュアリー[, akuchuari-] (n) actuary [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一团[yī tuán, ㄧ ㄊㄨㄢˊ, / ] regiment [Add to Longdo]
七十七国集团[qī shí qī guó jí tuán, ㄑㄧ ㄕˊ ㄑㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Group of 77 [Add to Longdo]
三星集团[Sān xīng Jí tuán, ㄙㄢ ㄒㄧㄥ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Samsung Group [Add to Longdo]
三魂七魄[sān hún qī pò, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] three immortal souls and seven mortal forms in Daoism, contrasting the spiritual and carnal side of man [Add to Longdo]
上下文[shàng xià wén, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄨㄣˊ, ] (textual) context [Add to Longdo]
上山下乡[shàng shān xià xiāng, ㄕㄤˋ ㄕㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, / ] to work in the fields (esp. young school-leavers); forced agricultural experience for city intellectuals [Add to Longdo]
上海宝钢集团公司[Shàng hǎi Bǎo gāng Jí tuán Gōng sī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄅㄠˇ ㄍㄤ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Baosteel [Add to Longdo]
上海汽车工业集团[Shàng hǎi qì chē gōng yè jí tuán, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC) [Add to Longdo]
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, / ] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation [Add to Longdo]
不摸头[bù mō tóu, ㄅㄨˋ ㄇㄛ ㄊㄡˊ, / ] not acquainted with the situation; not up on things [Add to Longdo]
不虞[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] unexpected; eventuality; contingency; not worry about [Add to Longdo]
世界知识产权组织[Shì jiè Zhī shí Chǎn quán Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄓ ㄕˊ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] World Intellectual Property Organization [Add to Longdo]
并行不悖[bìng xíng bù bèi, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, / ] both can be implemented without coming into conflict; not be mutually exclusive; run parallel [Add to Longdo]
中国共产主义青年团[Zhōng guó Gòng chǎn zhǔ yì Qīng nián tuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Communist Youth League [Add to Longdo]
中国石油天然气集团公司[Zhōng guó Shí yóu Tiān rán qì Jí tuán Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄑㄧˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China National Petroleum Corporation [Add to Longdo]
中国船舶重工集团公司[Zhōng guó Chuán bó Zhòng gōng Jí tuán Gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China Ship Scientific Research Center (CSSRC) [Add to Longdo]
中远集团[Zhōng yuǎn Jí tuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] COSCO (China Ocean Shipping Company) [Add to Longdo]
中远香港集团[Zhōng yuǎn Xiāng Gǎng Jí tuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] COSCO Hong Kong Group [Add to Longdo]
主席团[zhǔ xí tuán, ㄓㄨˇ ㄒㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] presidium [Add to Longdo]
事实上[shì shí shàng, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄤˋ, / ] in fact; in reality; actually; as a matter of fact; de facto; ipso facto [Add to Longdo]
事态[shì tài, ㄕˋ ㄊㄞˋ, / ] situation; existing state of affairs [Add to Longdo]
[hù, ㄏㄨˋ, ] mutual [Add to Longdo]
互信[hù xìn, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄣˋ, ] mutual trust [Add to Longdo]
互利[hù lì, ㄏㄨˋ ㄌㄧˋ, ] mutually beneficial [Add to Longdo]
互斥[hù chì, ㄏㄨˋ ㄔˋ, ] mutually exclusive [Add to Longdo]
互为因果[hù wéi yīn guǒ, ㄏㄨˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] mutually related karma (成语 saw); fates are intertwined; interdependent [Add to Longdo]
互异[hù yì, ㄏㄨˋ ㄧˋ, / ] differing from one another; mutually different [Add to Longdo]
互相[hù xiāng, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ, ] each other; mutually; mutual [Add to Longdo]
互相推诿[hù xiāng tuī wěi, ㄏㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄟ ㄨㄟˇ, 诿 / ] mutually shirking responsibilities (成语 saw); each blaming the other; passing the buck to and fro; each trying to unload responsibilities onto the other [Add to Longdo]
交互[jiāo hù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨˋ, ] mutual; each other; alternately; in turn [Add to Longdo]
交换虚电路[jiāo huàn xū diàn lù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] Switched Virtual Circuit; SVC [Add to Longdo]
交响乐团[jiāo xiǎng yuè tuán, ㄐㄧㄠ ㄒㄧㄤˇ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] orchestra [Add to Longdo]
代表团[dài biǎo tuán, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄊㄨㄢˊ, / ] delegation [Add to Longdo]
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, / ] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis [Add to Longdo]
分子[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part [Add to Longdo]
企业集团[qǐ yè jí tuán, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] industry association [Add to Longdo]
似是而非[sì shì ér fēi, ㄙˋ ㄕˋ ㄦˊ ㄈㄟ, ] lit. seems so, but no (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); apparently correct, but actually wrong; specious [Add to Longdo]
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted [Add to Longdo]
位于[wèi yú, ㄨㄟˋ ㄩˊ, / ] to be located at; to be situated at; to lie [Add to Longdo]
使团[shǐ tuán, ㄕˇ ㄊㄨㄢˊ, 使 / 使] diplomatic mission [Add to Longdo]
使节团[shǐ jié tuán, ㄕˇ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄨㄢˊ, 使 / 使] a diplomatic group; a delegation [Add to Longdo]
保安团[bǎo ān tuán, ㄅㄠˇ ㄢ ㄊㄨㄢˊ, / ] peace keeping group [Add to Longdo]
倒悬之危[dào xuán zhī wēi, ㄉㄠˋ ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄨㄟ, / ] lit. the crisis of being hanged upside down (成语 saw); fig. extremely critical situation; dire straits [Add to Longdo]
倒悬之急[dào xuán zhī jí, ㄉㄠˋ ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄐㄧˊ, / ] lit. the crisis of being hanged upside down (成语 saw); fig. extremely critical situation; dire straits [Add to Longdo]
倒悬之苦[dào xuán zhī kǔ, ㄉㄠˋ ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄎㄨˇ, / ] lit. the pain of being hanged upside down (成语 saw); fig. extremely critical situation; dire straits [Add to Longdo]
倒是[dào shi, ㄉㄠˋ ㄕ˙, ] contrary to what one might expect; actually; contrariwise [Add to Longdo]
倒贴[dào tiē, ㄉㄠˋ ㄊㄧㄝ, / ] to lose money instead of being paid (i.e. sb should pay me, but is actually taking my money) [Add to Longdo]
假想[jiǎ xiǎng, ㄐㄧㄚˇ ㄒㄧㄤˇ, ] imaginary; virtual [Add to Longdo]
停尸房[tíng shī fáng, ㄊㄧㄥˊ ㄕ ㄈㄤˊ, ] mortuary [Add to Longdo]
传教团[chuán jiào tuán, ㄔㄨㄢˊ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] a mission (group of missionaries) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator [Add to Longdo]
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path [Add to Longdo]
バーチャルコネクション[ばーちゃるこねくしょん, ba-charukonekushon] virtual connection [Add to Longdo]
バーチャルサーキット[ばーちゃるさーきっと, ba-charusa-kitto] virtual circuit (VC) [Add to Longdo]
バーチャルサーキット識別子[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] virtual channel identifier (VCI) [Add to Longdo]
バーチャルパス[ばーちゃるぱす, ba-charupasu] virtual path [Add to Longdo]
バーチャルパス識別子[バーチャルパスしきべつし, ba-charupasu shikibetsushi] virtual path identifier (VPI) [Add to Longdo]
パーマネントバーチャルサーキット[ぱーまねんとばーちゃるさーきっと, pa-manentoba-charusa-kitto] permanent virtual circuit (PVC) [Add to Longdo]
ライトボタン[らいとぼたん, raitobotan] virtual push button, light button [Add to Longdo]
仮想[かそう, kasou] virtual [Add to Longdo]
仮想アドレス[かそうアドレス, kasou adoresu] virtual address [Add to Longdo]
仮想アドレス空間[かそうアドレスくうかん, kasou adoresu kuukan] virtual address space [Add to Longdo]
仮想アドレス領域[かそうアドレスりょういき, kasou adoresu ryouiki] virtual address area [Add to Longdo]
仮想コネクション[かそうコネクション, kasou konekushon] virtual connection [Add to Longdo]
仮想コネクション識別子[かそうコネクションしきべつし, kasou konekushon shikibetsushi] virtual connection identifier [Add to Longdo]
仮想チャネル[かそうチャネル, kasou chaneru] virtual channel [Add to Longdo]
仮想チャネル識別子[かそうチャネルしきべつし, kasou chaneru shikibetsushi] virtual channel identifier, VCI [Add to Longdo]
仮想パス[かそうパス, kasou pasu] virtual path [Add to Longdo]
仮想パス識別子[かそうパスしきべつし, kasou pasu shikibetsushi] virtual path identifier, VPI [Add to Longdo]
仮想ファイル[かそうファイル, kasou fairu] virtual file [Add to Longdo]
仮想ファイルストア[かそうファイルすとあ, kasou fairu sutoa] virtual filestore [Add to Longdo]
仮想メモリ[かそうメモリ, kasou memori] virtual memory [Add to Longdo]
仮想押しボタン[かそうおしぼたん, kasouoshibotan] virtual push button, light button [Add to Longdo]
仮想記憶[かそうきおく, kasoukioku] virtual storage [Add to Longdo]
仮想記憶システム[かそうきおくシステム, kasoukioku shisutemu] virtual storage system [Add to Longdo]
仮想記憶装置[かそうきおくそうち, kasoukiokusouchi] virtual storage [Add to Longdo]
仮想局[かそうきょく, kasoukyoku] virtual (switching) office [Add to Longdo]
仮想空間[かそうくうかん, kasoukuukan] virtual space (e.g. in computer graphics) [Add to Longdo]
仮想計算機[かそうけいさんき, kasoukeisanki] Virtual Machine, VM [Add to Longdo]
仮想現実[かそうげんじつ, kasougenjitsu] VR, Virtual Reality [Add to Longdo]
仮想私設通信網[かそうしせつつうしんもう, kasoushisetsutsuushinmou] VPN, Virtual Private Network [Add to Longdo]
仮想私設網[かそうしせつもう, kasoushisetsumou] virtual private network [Add to Longdo]
仮想接続[かそうせつぞく, kasousetsuzoku] virtual connection [Add to Longdo]
仮想専用網[かそうせにょうもう, kasousenyoumou] virtual private network [Add to Longdo]
仮想装置[かそうそうち, kasousouchi] virtual device [Add to Longdo]
仮想装置座標[かそうそうちざひょう, kasousouchizahyou] virtual device coordinates [Add to Longdo]
仮想装置座標領域[かそうそうちざひょうりょういき, kasousouchizahyouryouiki] virtual device coordinate domain [Add to Longdo]
仮想的[かそうてき, kasouteki] virtual [Add to Longdo]
仮想的交換局[かそうてきこうかんきょく, kasoutekikoukankyoku] virtual (switching) office [Add to Longdo]
仮想文字集合[かそうもじしゅうごう, kasoumojishuugou] virtual character set [Add to Longdo]
仮想閉域網[かそうへいいきもう, kasouheiikimou] VPN, Virtual Private Network [Add to Longdo]
概念スキーマ[がいねんスキーマ, gainen suki-ma] conceptual scheme [Add to Longdo]
概念文書[がいねんぶんしょ, gainenbunsho] conceptual-document [Add to Longdo]
共用仮想領域[きょうようかそうりょういき, kyouyoukasouryouiki] SVA, Shared Virtual Area [Add to Longdo]
句読文字[くとうもじ, kutoumoji] punctuation character [Add to Longdo]
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
事態[じたい, jitai] Sachlage, Situation, Tatbestand [Add to Longdo]
儀式[ぎしき, gishiki] Zeremonie, Formalitaet, Ritual [Add to Longdo]
唯心論[ゆいしんろん, yuishinron] Idealismus, Spiritualismus [Add to Longdo]
変動[へんどう, hendou] Aenderung, Wechsel, Fluktuation [Add to Longdo]
情勢[じょうせい, jousei] Lage_der_Dinge, Situation [Add to Longdo]
旗色[はたいろ, hatairo] Kriegslage, Situation, Aussicht [Add to Longdo]
時局[じきょく, jikyoku] Lage, Situation [Add to Longdo]
風雲[ふううん, fuuun] Wind_und_Wolken, Situation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top