Search result for

tua

(70 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tua-, *tua*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
เตวิ๋น[Tuan] (uniq ) Vietnamese Name. Pronouced. Tu - Wern ออก เสียง ตู-เวิ๋น

English-Thai: Longdo Dictionary
spiritualist(n) คนทรง
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accentual(แอคเซน' ชวล) adj. เกี่ยวกับการเน้นเสียงหนัก, ซึ่งเป็นจังหวะ. -accentuality n.
accentuate(แอคเซน' ชูเอท) vt. อ่านเน้น, ทำให้เด่น,อ่านซ้ำ,ใส่เครื่องหมายเสียงเน้นหนัก, เน้น,ย้ำ-accentuation n., Syn. emphasize)
actual(แอค'ชวล) adj. ตามความเป็นจริง, ซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบัน, จริง สภาพปัจจุบัน, Syn. positive)
actual sinบาปที่กระทำเอง (ไม่ใช่เนื่องมาจากบาปดั้งเดิมหรือกรรมก่อน)
actualise(แอค' ซวลไลซ) vt. ทำให้เป็นจริง, ดำเนินการ (make actual)
actualism(แอค' ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าความจริงทั้งหมดนั้นเปนสิ่งมีตัวตน. -actualistic adj. -actualist n.
actually(แอค' ชวลลี) adv. ตามความเป็นจริง, Syn. really)
actuary(แอค' ชูเออรี) n., (pl. -ries) พนักงานค่าสถิติประกันภัย, พนักงาน, เสมียน. -actuarial adj., -actuarian n. (registrar)
actuate(แอค' ชูเอท) vt. กระตุ้นให้กระทำ, ดำเนินการ. -actuator n., Syn. move, motivate ###A. deter, discourage, block)
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน

English-Thai: Nontri Dictionary
accentuate(vt) เน้นเสียง
actual(adj) ที่จริง,ตามความเป็นจริง
actuality(n) ความจริง,ความเป็นจริง
actualize(vt) ดำเนินการ,ทำให้เป็นจริง
actually(adv) ตามจริง
actuate(vt) กระตุ้น,ดุน,ปลุกเร้า,ดำเนินการ
conceptual(adj) เกี่ยวกับความคิดเห็น,เกี่ยวกับมโนภาพ,เกี่ยวกับความนึกคิด
effectual(adj) อาจเกิดผลได้,ได้ผล,มีผลบังคับใช้,พอเพียง
estuary(n) ปากน้ำ,อ่าว
eventual(adj) ในตอนท้าย,ในขั้นสุดท้าย,ท้ายที่สุด,ในที่สุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ecclesiam tuam securi tibi facias libertate servire.Ecclesiam tuam securi tibi facias libertate servire Swap Meat (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually   FR: habituellement
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
โบสถ์[n.] (bōt) EN: Buddhist sanctuary ; central sanctuary in a Thai temple ; Buddhist temple ; Buddhist chapel ; bot   FR: temple bouddhiste [m] ; bot [m]
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)   
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ōkāt) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity   FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
โดยข้อเท็จจริง[adv.] (dōi khøthetjing) EN: actually   
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; quite   
เหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (hēt chukchoēn) EN: emergency   FR: situation critique [f]

German-Thai: Longdo Dictionary
Situation(n) |die, pl. Situationen| สถานการณ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tuamotusumpfhuhn {n} [ornith.]Henderson Island Crake [Add to Longdo]
Tuamotuliest [ornith.]Tuamotu Kingfisher [Add to Longdo]
Tuamoturohrsänger {m} [ornith.]Tuamotu Warbler [Add to Longdo]
Tualbrillenvogel {m} [ornith.]Golden-bellied White-eye [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
いかれる[, ikareru] (v1,vi) (1) to be beaten; to break down; (2) to be crazy; to be touched; (3) to be infatuated with; (4) to be outdone (by someone); to be beaten (in a contest) [Add to Longdo]
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp,v5s) to be infatuated; to be hooked on [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お互い;御互い[おたがい, otagai] (n) mutual; reciprocal; each other [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, ] slash [Add to Longdo]
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, ] Japanese variant of 團|团 [Add to Longdo]
图阿雷格[Tú ā léi gé, ㄊㄨˊ ㄚ ㄌㄟˊ ㄍㄜˊ, / ] Tuareg (nomadic people of the Sahara) [Add to Longdo]
[tuán, ㄊㄨㄢˊ, / ] regiment; round; circular; group; society [Add to Longdo]
团伙[tuán huǒ, ㄊㄨㄢˊ ㄏㄨㄛˇ, / ] a (criminal) gang; a gang member [Add to Longdo]
团员[tuán yuán, ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] member; group member [Add to Longdo]
团圆[tuán yuán, ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] to have a reunion [Add to Longdo]
团契[tuán qì, ㄊㄨㄢˊ ㄑㄧˋ, / ] Christian association [Add to Longdo]
团年[tuán nián, ㄊㄨㄢˊ ㄋㄧㄢˊ, / ] Spring festival family reunion [Add to Longdo]
团结[tuán jié, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] (hold a) rally; join forces [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator [Add to Longdo]
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator [Add to Longdo]
システム概念設計[システムがいねんせっけい, shisutemu gainensekkei] conceptual system design [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit [Add to Longdo]
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path [Add to Longdo]
バーチャルコネクション[ばーちゃるこねくしょん, ba-charukonekushon] virtual connection [Add to Longdo]
バーチャルサーキット[ばーちゃるさーきっと, ba-charusa-kitto] virtual circuit (VC) [Add to Longdo]
バーチャルサーキット識別子[バーチャルサーキットしきべつし, ba-charusa-kitto shikibetsushi] virtual channel identifier (VCI) [Add to Longdo]
バーチャルパス[ばーちゃるぱす, ba-charupasu] virtual path [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  tua
     your
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top