Search result for

truie

(66 entries)
(1.3144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -truie-, *truie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา truie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *truie*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I came here in a time machine.In bin in einer Zeitmaschine hergekommen, die ich selbst konstruiert habe. Time After Time (1979)
Biography number 28 has been meagrely reconstructed from evidence found in an overturned car, licence number NID 301.Biographie Nr. 28 wurde nur kärglich von Beweisstücken rekonstruiert, die sich im Wagen mit Kennzeichen NID 301 befanden. The Falls (1980)
With money from the knacker's yard, he bought building materials and attempted to reconstruct the wash house on his Suffolk property as a memorial to Gandy Ova.Mit dem Geld vom Abdecker kaufte er Baumaterial und versuchte, auf seinem Besitz in Suffolk das Waschhaus zu rekonstruieren, als Gedenkstätte für Gandy Ova. The Falls (1980)
Then Agostina wrote an article for the WSPB's journal, The Rooster, reconstructing an imaginary conversation between the two involuntary iconoclasts of Oxford University who destroyed one of the last dodo specimens.Dann schrieb Agostina einen Artikel für die WSPB-Zeitschrift Der Hahn, in dem sie ein Gespräch zwischen den beiden unfreiwilligen Ikonoklasten der Universität Oxford rekonstruierte, die eines der letzten Dodo-Exemplare vernichteten. The Falls (1980)
Before the Violent Unknown Event, an Earth reconstructed from Fallvo's entire imaginative output would have been populated only by homo sapiens and a few bushes.Vor dem Gewaltsamen Unbekannten Ereignis wäre eine aus Fallvos gesamtem Fantasieausstoß rekonstruierte Welt nur von Homo sapiens und ein paar Büschen bevölkert gewesen. The Falls (1980)
A year after the Event, Fallvo began to speak Oso-leet-ter, a plain rhythmic language suitable for the telling of a steady uncluttered narrative and an Earth reconstructed now from his output would be populated by birds and a few piles of brick.Ein Jahr nach dem Ereignis begann Fallvo, Oso-leet-ter zu sprechen, eine rhythmische Sprache, geeignet für geradlinige, nicht überladene Erzählung, und eine jetzt aus seinem Ausstoß rekonstruierte Erde wäre von Vögeln und ein paar Ziegelhaufen bevölkert. The Falls (1980)
Whoever he is, he's either too scared or too well briefed to talk about it.- Wer immer er ist, entweder hat er große Angst oder er wurde instruiert zu schweigen. The Final Countdown (1980)
With a couple of days' briefing before and debriefing after he's out of ourhairfora fortnight.Vor seiner Abreise müssen wir ihn ein paar Tage instruieren. Und wenn er zurück ist, erstatten wir ihm Bericht. Dadurch hatten wir 14 Tage Ruhe vor ihm. A Question of Loyalty (1981)
We believe we have determined the course of events.Wir glauben, den Hergang bis ins Detail rekonstruieren zu können. Fanny and Alexander (1982)
If it should happen, and we salvaged the aircraft it might be possible to reconstruct enough from your diary, as it were to be helpful.Falls etwas passiert und wir das Flugzeug bergen können, könnten wir dadurch einiges rekonstruieren und lhre Angaben wären dann sehr hilfreich. Firefox (1982)
If I got in far enough I could reconstruct it.Damit könnte ich alles rekonstruieren: TRON (1982)
The reconstuction was based on surviving pictures. And with this his childhood began.An der Schwelle des Hauses begrüßt uns Fido, der rekonstruierte treue Hund Adams. Zeme roku 2484 (1983)
A chap in Her Majesty's ordinance makes them up for me. 'Baby claymores."Sie sind für den Wassereinsatz konstruiert!" Jaws 3-D (1983)
No, it's more of an attempt to construct a viable hypothesis to explain the meaning of life.Nein, das ist eher ein Versuch, eine tragfähige Hypothese über... den Sinn des Lebens zu konstruieren. The Meaning of Life (1983)
I don't think the Empire had Wookiees in mind when they designed her, Chewie.Genau, das Imperium hat die Mühle kaum für Wookiees konstruiert, Chewie. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
I see you have constructed a new lightsabre.Wie ich sehe, hast du ein neues Lichtschwert konstruiert. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
To find out... whom she was meeting, everything.Ich muss wissen, wen sie traf. Ich muss alles rekonstruieren Confidentially Yours (1983)
He designed them so that they could play checkers or poker.Er hat sie so konstruiert, dass sie Dame oder Poker spielen können. WarGames (1983)
He designed his computer so it could learn from its mistakes.Er hat seinen Computer so konstruiert, dass er aus seinen Fehlern lernt. WarGames (1983)
They built a computer... a prototype... with chips based on protein.Man hat sogar einen Computer konstruiert, einen Prototyp, dessen Chips aus Proteinen bestehen. The Lift (1983)
You have all been instructed upon this task.Für diese Aufgabe seid ihr bereits instruiert. The Maltese Cow (1984)
He conceived the Tri-S Satellite and developed its microcomputer.Er konstruierte den Tri-S-Satelliten und entwickelte einen Mikrocomputer weiter. Knight of the Drones (1984)
I designed it and I gave it life.Ich habe ihn konstruiert und zum Leben erweckt. Knight of the Drones (1984)
He designed Hal.Er konstruierte Hal. Er kann ihn reaktivieren. 2010: The Year We Make Contact (1984)
As to how much torque it was designed to take, no one here is sure.Für welchen Drehmoment sie konstruiert wurde, weiB hier niemand. 2010: The Year We Make Contact (1984)
It was, Buckaroo Banzai said, exactly like Professor Hikita had glimpsed in 1938 through the overthruster he and Dr Emilio Lizardo put together from spare parts in a laboratory at Princeton.Laut Buckaroo Banzai war es genau wie 1938 in Princeton, als Professor Hikita zusammen mit Dr. Emilio Lizardo den Overthruster aus Ersatzteilen konstruierte. The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
"The Element of Crime" is a method... based on the reconstruction of a known part of a criminal's life.- Nächste Frage, bitte. Die Methode rekonstruiert das Leben des Verbrechers. The Element of Crime (1984)
You're trying to reconstruct Harry Grey's headaches... by means of the side effects of these pills.Sie möchten Harry Greys Kopfschmerzen rekonstruieren... mit Hilfe der Nebenwirkungen der Pillen. The Element of Crime (1984)
So I think I solved your little mystery for you. You know Osborne's methods.Osborne hat Harry Greys drei Jahre alte Exkursion rekonstruiert. The Element of Crime (1984)
All our vehicles are designed to withstand... twice the explosive force used on the track.Unsere Fahrzeuge sind so konstruiert, dass sie die doppelte Explosionskraft aushalten können. Buy Out (1985)
I think we should take another look.Wir sollten das Ganze rekonstruieren. Buy Out (1985)
I've scanned the area and reconstructed the movement of the vehicles. [Keys clicking]Ich habe alle Daten eingegeben, auch die rekonstruierten Bewegungen der Fahrzeuge. KITTnap (1985)
And nothing she designed would just lose control like that.Und nichts, was sie konstruiert hat, würde so einfach außer Kontrolle geraten wie das hier. Knight Racer (1985)
That's the way it goes, son.Dieser Pert war instruiert. Sie schulden mir was! Phil the Shill (1985)
So if I wanted to go back home, I'd just feed in the coordinates and instruct the autopilot?Wenn ich nach Hause will, gebe ich nur die Koordinaten ein und instruiere den Autopiloten? D.A.R.Y.L. (1985)
So, if any of your DC boys want to make something out of that, bring them on.Wenn Ihre Leute daraus etwas konstruieren wollen, dann mal los. Fletch (1985)
He's specially designed to get into all those tight places... where KITT can't go.Er ist so konstruiert, dass er an die Orte kommt, wo K.I.T.T. einfach nicht hin kann. Hills of Fire (1986)
Will Dick brief the Foreign Secretary to say the Americans will hit the roof?Ich nehme an, Dick wird den Außenminister instruieren zu sagen, dass die Amerikaner an die Decke gehen werden? Nein. The Ministerial Broadcast (1986)
Originally, I had non-military purposes in mind. I designed it as a marital aid.Ursprünglich hatte ich nur eine nicht-militärische Verwendung im Sinn, ihn sozusagen als Haushaltshilfe konstruiert. Short Circuit (1986)
No... I'm sure we'll all agree that Dr. Crosby has designed a weapon... that will keep our world safe for all time.Nein, ich denke doch, dass wir alle hier der Meinung sind, dass Dr. Crosby eine Waffe konstruiert hat, die unsere Welt für alle Zeiten sicher macht. Short Circuit (1986)
The detonator on this landmine was a little different.Der Zünder dieser Mine war anders konstruiert. Pirates (1987)
If there must be reconstitution conditions where the witness saw the accused it can not be in the presence of experts.Um also die Umstände zu rekonstruieren, wie er alles sah... müssen dazu Experten gehört werden. The Bedroom Window (1987)
These days, we're familiar with the route here.Ich werde euch jetzt genau instruieren. City on Fire (1987)
The board has instructed me to assist you in any way I can and that means from getting things organized around here to setting up therapy sessions, trade skills, and... all those other window dressings.Die Behörde hat mich instruiert, Ihnen zu helfen, wo ich nur kann. Und das reicht von der Organisation der Dinge hier... bis hin zu Therapiesitzungen, Handwerksfähigkeiten... und all den anderen Augenwischereien. Prison (1987)
MacGyver you're forcing a scenario for a motive.MacGyver, du konstruierst ein Motiv. Early Retirement (1988)
I read they did a study of a girls' college dormitory, and most of the women wound up menstruating at the same time.Ich habe eine Studie über ein Studentinnenwohnheim gelesen... und die meisten menstruierten letztendlich zur selben Zeit. The Camping Show (1988)
I wonder which was made first.Wer wurde zuerst konstruiert? Datalore (1988)
Because I was designed to be so human, my brother.Ich wurde konstruiert, menschlich zu sein, Bruder. Datalore (1988)
But he destroyed his reputation by making wild promises about his positronic brain design. Almost all of which failed.Er zerstörte seinen Ruf mit dem Versprechen, ein positronisches Gehirn zu konstruieren, denn er scheiterte. Datalore (1988)
Which made you and me possible, brother.Nur so konnten wir beide konstruiert werden. Datalore (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bauend; konstruierendconstructing [Add to Longdo]
baut; konstruiertconstructs [Add to Longdo]
dekonstruierento deconstract [Add to Longdo]
gekünstelt; konstruiertinkhorn [Add to Longdo]
hergestellt; baute; konstruierteconstructed [Add to Longdo]
instruieren; Anweisungen geben | instruierteto brief | briefed [Add to Longdo]
konstruieren | konstruierendto construct; to design | constructing; designing [Add to Longdo]
konstruieren | konstruierend | konstruiert | konstruiert | konstruierteto construe | construing | construed | construes | construed [Add to Longdo]
konstruierento engineer [Add to Longdo]
konstruieren; bauento structure [Add to Longdo]
konstruiertbuilds [Add to Longdo]
menstruieren; die Menstruation haben | menstruierend | sie menstruiert | sie menstruierteto menstruate | menstruating | she menstruates | she menstruated [Add to Longdo]
rekonstruieren | rekonstruierend | rekonstruiert | rekonstruiert | rekonstruierteto reconstruct | reconstructing | reconstructed | reconstructs | reconstructed [Add to Longdo]
unterweisen; unterrichten; belehren; instruieren; informieren | unterweisend; unterrichtend; belehrend; instruierend; informierend | unterwiesen; unterrichtet; belehrt; instruiert; informiertto instruct | instructing | instructed [Add to Longdo]
CAD : computerunterstütztes Entwerfen und KonstruierenCAD : computer aided design [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  truie [trɥi]
     sow
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top