Search result for

trolle

(80 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trolle-, *trolle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trolley[N] รถเข็น, See also: รถลาก
trolley[N] รถขนแร่
trolleys[SL] ชุดชั้นใน
trolleyed[SL] เมายาหรือเมาเหล้า
trolley bus[N] รถเข็น, See also: รถลาก
trolley car[N] รถรางไฟฟ้า
trolley line[N] รถรางไฟฟ้า
trolley coach[N] รถไฟฟ้าที่ไม่มีราง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trolley(ทรอล'ลี) n. รถเข็น,รถลาก,รถโยกบนรางหรือทางรถไฟ,รถบรรทุกหินบนราง,รถขนแร่,สาลี่ลำเลียงหนังสือหรืออาหาร. vt.,vi. ขนส่งบนรถดังกล่าว, Syn. trolley car,truck
trolley busn. รถไฟฟ้าที่ไม่มีรางแต่มีสาลี่
trolley coachn. รถไฟฟ้าที่ไม่มีรางแต่มีสาลี่
trolley linen. รางรถไฟฟ้า,รางรถ
comptroller(คัมโทรล'เลอะ) n. ดูcontroller, See also: comptrollership n. ดูcomptroller
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ควบคุม,ผู้ยับยั้ง,เครื่องควบคุม,เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller

English-Thai: Nontri Dictionary
trolley(n) รถรางไฟฟ้า,รถโยก,รถเข็น,รถลาก,รถขนแร่
comptroller(n) ผู้ชำระบัญชี,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม
stroller(n) คนจรจัด,ผู้ร่อนเร่,คนพเนจร,รถเข็นเด็ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trolley busesรถราง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But, one day, we heard from a friend that they had been in a hospital in Zimbabwe and had seen a man they think was my daddy, and he was being carried out on a trolley, dead.แต่วันหนึ่งเราได้ยินข่าวจากเพื่อน พวกเขาไป โรงพยาบอลที่ซิมบับเว และได้เห็นผู้ชายคนหนึ่ง พวกเขาคิดว่าเป็นพ่อของฉัน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Big fish little fish cardboard box Fill the trolley fillปลาตัวเล็ก ปลาตัวใหญ่ กล่องกระดาษ เติมตะกร้าให้เต็ม Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
HE TROLLED BIKE PATHS NEAR BUFFALO GARROTING HIS VICTIMS.เขาก่อคดีอยู่แถบบัฟฟาโล รัดคอเหยื่อเหมือนกัน Zoe's Reprise (2009)
I took one trolley and then another one back to my car.ฉันนั่งรถรางสายนึง\และก็เปลี่ยนไปนั่งอีกสาย กลับมาที่รถฉัน Last Grimm Standing (2012)
Trauma trolley, please.บาดเจ็บรถเข็นโปรด Rush (2013)
If you so much as step one foot in here with that trolley,ถ้าเธอเข็นมันมาเข้ามาใกล้ฉันอีกฟุตนึงล่ะก็ Saving Mr. Banks (2013)
Movie Trolley is having an "End of the Video Store Chain Industry" sale, so I got you a six-pack of "body switching" movies and a two-year-old box of Raisinets, all for under five bucks.ร้าน Movie Trolley กำลังจัด งานลดล้างสต๊อคก่อนปิดกิจการ ฉันซื้อหนังสลับร่างมา 6 เรื่อง Basic Human Anatomy (2013)
We need trolley and bags.เอารถเข็นกับกระเป๋ามา World War Z (2013)
And so you trolled all the outpatient clinicsดังนั้นคุณก็ล่อเหยื่อที่คลีนิคคนไข้นอก Spirit of the Goat (2014)
I need that trolley. Help me.ต้องใช้เตียงเข็น ช่วยทื Allied (2016)
Off my trolley?ไม่ค่อยเต็ม? Basic Instinct (1992)
- Anything off the trolley, dears?- อยากได้อะไรจากรถเข็นมั้ยจ้ะ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trollePretty soon there were trolley cars going back and forth in front of the Little House.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถราง[N] tram, See also: trolley, Example: การเดินทางด้วยรถรางในฮ่องกงถือเป็นการเดินทางที่ประหยัดที่สุด, Count unit: คัน, Thai definition: รถที่แล่นตามรางด้วยกำลังไฟฟ้า
สาลี่[N] trolley, See also: tram, Count unit: คัน, Thai definition: คันเหล็กติดอยู่บนหลังคารถราง ปลายมีลูกรอกยันอยู่กับสายไฟฟ้า เพื่อเป็นทางให้ไฟเข้าเครื่องรถ
ตะเฆ่[N] barrow, See also: trolley, two-wheeled handcart, luggage barrow, two or four-wheeled truck for hauling logs, Syn. รถสาลี่, รถลากเข็น, Example: เขาใช้ตะเฆ่ขนของ, Count unit: คัน, Thai definition: เครื่องลากเข็นของหนัก รูปเตี้ยๆ มีล้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai tūa-ēng) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint   FR: se contrôler soi-même
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์[adj.] (khūapkhum dūay khømphiutoē) EN: computer-controlled   FR: contrôlé par ordinateur
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[n. exp.] (phū yū tāi bangkhapbanchā) EN: controlee ; one who is controlled/supervised ; subordinate   
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: trolley ; shopping cart ; pushcart ; cart   FR: caddie [m] (anglic.) ; chariot [m] ; table roulante [f]
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: wheelchair ; wheel-chair ; stroller ; baby carriage   FR: fauteuil roulant [m] ; poussette [f]
รถราง[n.] (rotrāng) EN: tram ; trolley ; streetcar   FR: tramway [m] ; tram [m]
สายตรวจ[n. exp.] (sāi trūat) EN: inspector ; overseer ; investigator ; examiner ; patrol officer ; patroller   
สำรวม[adj.] (samrūam) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained   FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret
อยู่ในกรอบ[adj.] (yū nai krøp) EN: conventional ; disciplined ; controlled ; well-behaved   

CMU English Pronouncing Dictionary
TROLLEY    T R AA1 L IY0
TROLLEYS    T R AA1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trolled    (v) (t r ou1 l d)
trolley    (n) (t r o1 l ii)
trolleys    (n) (t r o1 l i z)
trolley-car    (n) - (t r o1 l i - k aa r)
trolley-cars    (n) - (t r o1 l i - k aa z)

German-Thai: Longdo Dictionary
unter Kontrolle bringenควบคุมดูแล, ควบคุมให้ได้ตามที่ต้องการ, See also: kontrollieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trolleybus {m}trolleybus [Add to Longdo]
trollen; fortgehento toddle off [Add to Longdo]
trollendtoddling [Add to Longdo]
trollendtoddling off [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley [Add to Longdo]
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit [Add to Longdo]
めそめそ[, mesomeso] (adv,n,vs) (on-mim) uncontrolled weeping; sobbing [Add to Longdo]
アナログコントローラ[, anarogukontoro-ra] (n) analog controller [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キーボード制御装置[キーボードせいぎょそうち, ki-bo-do seigyosouchi] (n) {comp} keyboard controller [Add to Longdo]
キャッシュコントローラ[, kyasshukontoro-ra] (n) {comp} cache controller [Add to Longdo]
キャビネットモニタコントローラ[, kyabinettomonitakontoro-ra] (n) {comp} cabinet monitoring controller [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手推车[shǒu tuī chē, ㄕㄡˇ ㄊㄨㄟ ㄔㄜ, / ] trolley [Add to Longdo]
无轨电车[wú guǐ diàn chē, ˊ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ, / ] trolleybus [Add to Longdo]
轧道车[yà dào chē, ㄧㄚˋ ㄉㄠˋ ㄔㄜ, / ] trolley for inspecting rail track [Add to Longdo]
电车[diàn chē, ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ, / ] trolleybus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller [Add to Longdo]
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller [Add to Longdo]
ネットワークコントローラ[ねっとわーくこんとろーら, nettowa-kukontoro-ra] network controller [Add to Longdo]
プログラム制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with program-controlled addressable storage [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
階層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller [Add to Longdo]
自動制御装置[じどうせいぎょそうち, jidouseigyosouchi] automatic controller, servo [Add to Longdo]
制御装置[せいぎょそうち, seigyosouchi] controller [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top