หรือคุณหมายถึง triteneß?
Search result for

triteness

(5 entries)
(1.9849 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -triteness-, *triteness*, tritenes
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
triteness (n ) (คำพูด,ภาษิต,ความเห็น)ที่มีผู้พูดกันมากมายจนเบื่อหู

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
triteness    (n) (t r ai1 t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
常套;常とう[じょうとう, joutou] (n) conventionality; triteness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trite \Trite\ (tr[imac]t), a. [L. tritus, p. p. of terere to
   rub, to wear out; probably akin to E. throw. See {Throw}, and
   cf. {Contrite}, {Detriment}, {Tribulation}, {Try}.]
   Worn out; common; used until so common as to have lost
   novelty and interest; hackneyed; stale; as, a trite remark; a
   trite subject. -- {Trite"ly}, adv. -- {Trite"ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 triteness
   n 1: unoriginality as a result of being dull and hackneyed [syn:
      {triteness}, {staleness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top