Search result for

trist

(60 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trist-, *trist*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
metrist(มี'ทริสท,เม'ทริสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในจังหวะเพลงหรือโคลง กลอน ฉันท์ กาพย์
optometrist(ออพทอม'มิทริสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในการวัดสายตาและประกอบแว่น
patristicadj. เกี่ยวกับผู้นำทางศาสนาคริสต์สมัยแรกเริ่ม
psychiatrist(ไซไค'อะทริสทฺ) n. จิตแพทย์

English-Thai: Nontri Dictionary
psychiatrist(n) จิตแพทย์,หมอโรคจิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tristichousเรียงสามแถว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
triste (adj ) เศร้า เสียใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is the crest of Tristan de Bois.มันคือตราประจำตระกูลของทริสตัน เดอ บัวส์ Excalibur (2008)
He bears the crest of Tristan de Bois.เขาถือตราประจำตระกูลของทริสตัน เดอ บัวส์ Excalibur (2008)
Tristan de Bois was the brother of Ygraine.ทริสตัน เดอ บัวส์ เป็นพี่ชายของอีเกรน Excalibur (2008)
Tristan cursed Camelot to one day suffer his return.ทริสตันได้แช่งเมืองคาเมลอตให้ต้องทุกข์ทนในวันที่เขากลับมา Excalibur (2008)
Tristan's tomb is empty.หลุมศพของทริสตันนั้นว่างเปล่า Excalibur (2008)
This is Tristana Medeiros.นี่คือ Tristana Medeiros [Rec] 2 (2009)
Welcome to World News. I'm Tristana Moore.ขอต้อนรับสู่ข่าวสั้นทันโลก ดิฉันปวีณมัย บ่ายคล้อยค่ะ The International (2009)
Romeo and Juliet, Tristan and Isolde,โรมิโอ กับ จูเลียต / ทริสแืน กับ อิโซลเด้ Chuck Versus the Suitcase (2010)
Tristan and Isolde? I don't think so.อย่างทริสตั้นกับอิโซลด์เนี่ยนะ \ ข้าไม่คิดอย่างนั้นหรอก The Sword in the Stone: Part One (2011)
He saved my life, Tristan.เข้าช่วยชีวิตข้าไว้นะ ทริสตั้น The Sword in the Stone: Part One (2011)
Tristan was angry and... afraid.หากข้าเป็นกษัตริย์ที่คู่ควรแก่บ้านเมือง พวกเขาจะยังคงปรารถนาในอำนาจของข้าหรือไม่? The Sword in the Stone: Part One (2011)
Maybe Tristan was right.บางทีทริสตั้นอาจจะพูดถูก ทริสตั้นทั้งโกรธ... The Sword in the Stone: Part One (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตแพทย์[n.] (jit phaēt) EN: psychiatrist   FR: psychiatre [m] ; psy (fam.) [m]
ความเศร้า[n.] (khwām sao) EN: sorrow   FR: tristesse [f] ; chagrin [m]
ความเสียใจ[n.] (khwām sīajai) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness   FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
กุมารแพทย์[n.] (kumānphaēt) EN: paediatrician = pediatrician (Am.) ; pediatrist   FR: pédiatre [m]
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful   FR: mélancolique ; triste ; malheureux
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded   FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
หมองใจ[v.] (møngjai) EN: be gloomy ; be blue ; be downcast ; be downhearted ; be despondent ; be depressed ; be in sorrow ; be hurt   FR: être chagriné ; être attristé ; être peiné
นกเอี้ยงสาริกา[n. exp.] (nok īeng sārikā) EN: Common Myna   FR: Martin triste [m] ; Martin familier [m] ; Mainate triste [m] ; Merle des Moluques [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวดำขาว[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa dam khāo) EN: Tristram's Bunting   FR: Bruant de Tristram [m]
นกกะรางสีดำ[n. exp.] (nok karāng sī dam) EN: Black Laughingthrush   FR: Garrulaxe noir [m] ; Garrulax triste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRISTA    T R IH1 S T AH0
TRISTAN    T R IH1 S T AE2 N
TRISTAR    T R AY1 S T AA2 R
TRISTATE    T R AY1 S T EY2 T
TRISTRAM    T R IH1 S T R AH0 M

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tristheit {f}dreariness [Add to Longdo]
trist {adj}dreary; dismal; depressing [Add to Longdo]
trist (Farbe) {adj}drab; dull [Add to Longdo]
trist (Gegend) {adj}forlorn [Add to Longdo]
Tristramwellenläufer {m} [ornith.]Tristram's Storm Petrel [Add to Longdo]
Tristanteichhuhn {n} [ornith.]Gough Is Coot [Add to Longdo]
Tristandrossel {f} [ornith.]Tristan Thrush [Add to Longdo]
Tristrammistelfresser {m} [ornith.]San Cristobal Flowerpecker [Add to Longdo]
Tristramhonigfresser {m} [ornith.]Tristram's Honeyeater [Add to Longdo]
Tristramammer {f} [ornith.]Tristram's Bunting [Add to Longdo]
Tristanammerfink {m} [ornith.]Nightingal Finch [Add to Longdo]
Tristramstar {m} [ornith.]Trisram's Starling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[, indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean) [Add to Longdo]
インド八哥[インドはっか;インドハッカ, indo hakka ; indohakka] (n) (uk) common myna; Indian myna (species of mynah bird, Acridotheres tristis) [Add to Longdo]
トライスター[, toraisuta-] (n) Tristar [Add to Longdo]
トリスティスモニター;トリスティス・モニター[, torisuteisumonita-; torisuteisu . monita-] (n) black-headed monitor (Varanus tristis, small species of carnivorous monitor lizard native to Australia); freckled monitor [Add to Longdo]
黄金鶸[おうごんひわ;オウゴンヒワ, ougonhiwa ; ougonhiwa] (n) (uk) American goldfinch (Carduelis tristis) [Add to Longdo]
教父学[きょうふがく, kyoufugaku] (n) patristics; patrology [Add to Longdo]
教父哲学[きょうふてつがく, kyoufutetsugaku] (n) patristic philosophy [Add to Longdo]
検眼医[けんがんい, kengan'i] (n) optometrist [Add to Longdo]
視力検査医[しりょくけんさい, shiryokukensai] (n) optometrist [Add to Longdo]
視力検定医[しりょくけんていい, shiryokukenteii] (n) optometrist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trist \Trist\, a. [F. triste, L. tristis.]
   Sad; sorrowful; gloomy. [Obs.] --Fairfax.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trist \Trist\, v. t. & i. [imp. {Triste}.]
   To trust. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trist \Trist\, n. [See {Tryst}.]
   1. Trust. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A post, or station, in hunting. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. A secret meeting, or the place of such meeting; a tryst.
    See {Tryst}. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       George Douglas caused a trist to be set between him
       and the cardinal and four lords; at the which trist
       he and the cardinal agreed finally.  --Letter dated
                          Sept., 1543.
    [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 trist
   dismal; gaunt; miserable; sad
   dismal; dreary; sad
   sad; sorrowful
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top