Search result for

trig

(126 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trig-, *trig*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trig[VT] หนุน, See also: ค้ำ
trigger[N] ไกปืน
trigger[N] ตัวนำ, See also: เครื่องชวนใจ, การชักนำ
trigger[VT] กระตุ้น, See also: เร้าใจ, จุดชนวน
trigger[VT] เหนี่ยวไก
triggerman[N] มือปืน
triglyceride[N] สารไตรกลีเซอไรด์มีมากเป็นโทษกับร่างกาย
trigonometry[N] วิชาตรีโกณมิติ
trigger-happy[ADJ] ซึ่งชอบทำสงคราม, See also: ซึ่งกระหายเลือด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trig(ทริก) vt. ค้ำจุน,หนุน,ขัด,ดัน n. ที่หนุนเครื่องค้ำ,เครื่องหนุน,เครื่องขัด., Syn. trim
trigemental nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่5 รับความรู้สึกจากบริเวณหน้าศรีษะ ฟันเกี่ยวกับความรู้สึกเจ็บปวด สัมผัส ร้อน เย็น ควบคุมการเคี้ยว
trigger(ทริก'เกอะ) n. ไกปืน,นกสับ,อุปกรณ์นกสับ,สิ่งกระตุ้น vt. ลั่นไกปืน,ยิง,ระเบิด. -Phr. (quick on the trigger ว่องไว ปราดเปรียว คล่องแคล่ว) ., Syn. cause,elicit
trigonometry(ทริกกะนอม'มิทรี) n. วิชาตรีโกณ,ตรีโกณมิติ, See also: trigonometric adj. trigonometrical adj.
hair triggerไกปืนที่ไวหรือเบามาก,ทันทีทันใด,ไวมาก
intrigue(อินทริก') v.,n. (การ) วางอุบาย,วางแผนร้าย,คบคิดอุบาย,ได้มาโดยกลอุบาย,ทำให้ประหลาดใจ,ลักลอบเป็นชู้, See also: intriguer n. intriguingly adv., Syn. scheme,
outright(เอา'ไรทฺ) adj.,adv. สมบูรณ์,ทั้งหมด,เต็มที่,ตรงไปตรงมา,เปิดเผย,ไม่มีการยับยั้ง,ทันที,ฉับพลัน, See also: outrightness n., Syn. downright,utter

English-Thai: Nontri Dictionary
trigger(n) ไกปืน,นกสับ
trigonometry(n) ตรีโกณมิติ
intrigue(n) การคิดอุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,การคบชู้สู่สาว
intrigue(vi) คบคิด,ติดต่อ,มีลับลมคมใน,วางแผน
outright(adj) ทันที,คาที่,ทั้งหมด,สิ้นเชิง,ตรงไปตรงมา
outright(adv) ทันที,ทีเดียว,ฉับพลัน,ราบคาบ,สิ้นเชิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trigeminal๑. -สาม๒. -ประสาทไทรเจมินัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trigeminal nerveประสาทไทรเจมินัล, ประสาทสมองเส้นที่ ๕ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trigeminal neuralgia; tic douloureuxอาการปวดประสาทไทรเจมินัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trigonal; trigonousมีสามมุม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trigone; triangleรูปสามเหลี่ยม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trigonometryตรีโกณมิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
trigonous; trigonalมีสามมุม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trigeminal neuralgiaอาการปวดประสาทไทรเจมินัล [TU Subject Heading]
Trigger circuitsวงจรจุดชนวน [TU Subject Heading]
Trigger finger disorderโรคนิ้วล็อก [TU Subject Heading]
Trigger pointจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
การที่นิติบุคคลหรือบุคคลใดถือหลักทรัพย์ถึงหรือข้ามจุดที่จะต้องทำคำเสนอซื้อคือ 25% 50% และ 75% ของสิทธิออกเสียง นิติบุคคลหรือบุคคลนั้นมีหน้าที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Triglycerideไตรคลีเซอร์ไรด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Triglyceridesไทรกลีเซอไรด์ [TU Subject Heading]
trigonometric functionฟังก์ชันตรีโกณมิติ, ฟังก์ชันในเซตของจำนวนจริงสามารถใช้วงกลมหนึ่งหน่วยเป็นหลักในการนิยาม เช่น ฟังก์ชันไซน์ ฟังก์ชันโคไซน์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Trigonometryตรีโกณมิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Trigonometryตรีโกณมิติ [TU Subject Heading]
trigonometryตรีโกณมิติ, วิชาที่ว่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ และความสัมพันธ์ระหว่างมุมและด้านของรูปสามเหลี่ยม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trigger[ทริก-เกอะ] (n ) กระเดื่อง (กลอง)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Amylase and triglycerides are both coming down.Amylaseและtriglycerides กำลังลดลงทั้ง 2 อย่าง Not Cancer (2008)
Until something triggers an idea in my head.จนกว่าจะมีบางอย่าง ที่เป็นความคิดดีๆออกมาจากหัวฉัน Not Cancer (2008)
If we can trigger the arrhythmia and identify it,ถ้าเรามีกลเม็ดเราสามารถแยกแยะและระบุมัน Adverse Events (2008)
Some sort of environmental trigger.ความบกพร่องบางอย่างของสภาพแวดล้อม Joy (2008)
Faster than you can pull a trigger.เร็วกว่าคุณที่จะเหนี่ยวไกปืน Last Resort (2008)
They don't discriminate against trigger fingers.พวกมันไม่ได้ก่ออาชญากรรม ระหว่างนิ้วที่เหนี่ยวไกปืน Last Resort (2008)
Choriocarcinoma, would've triggered pregnancy hormones.Chriocarcinoma อาจไปทำให้เกิดฮอร์โมนตั้งครรภ์ Dying Changes Everything (2008)
When you got pregnant, he physical stress triggered e.เมื่อคุณตั้งครรภ์ ร่างกายจะตึงเครียดขึ้น e. Nodosum Lleprosum. Dying Changes Everything (2008)
We off these guys, could trigger something runs out of control.ถ้าเราปล่อยให้พวกนี้ ได้เหนี่ยวไก มันจะเกินการควบคุม Pilot (2008)
The alarm triggered another security door, ray-shielded.สัญญาณเตือนภัยทำให้ประตูนิรภัยนี่ เปิดเกราะรังสี Duel of the Droids (2008)
Captain, trigger the explosives.กัปตัน จุดชนวนระเบิดซะ Duel of the Droids (2008)
...a.and what it takes to pull the trigger.และอะไรก็ตามที่เป็นฟางเส้นสุดท้าย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trigThe man put the gun against his forehead and squeezed the trigger.
trigI think that for many people learning the trigonometric functions is meaningless.
trigWho has pulled the trigger?
trigPolice can't be trigger happy.
trigTheir small protest triggered a mass demonstration.
trigEr, Sir? What's written on the blackboard isn't an exponential function but a trigonometric one ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรีโกณมิติ[N] trigonometry, Example: เด็กๆ ไม่เข้าใจหลักการคำนวณค่าตรีโกณมิติ คงต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วย, Count unit: ศาสตร์, สาขา, Thai definition: คณิตศาสตร์แขนงหนึ่งที่ว่าด้วยฟังก์ชั่นของตัวแปรจริงซึ่งแทนขนาดของมุมใดๆ
ไก[N] trigger, Syn. ไกปืน, Example: เพชฌฆาตเหนี่ยวไกปืนเพื่อประหารชีวิตนักโทษ, Thai definition: ที่สำหรับเหนี่ยวให้ปืนลั่น
ไกปืน[N] trigger, Syn. ไก, Example: ผู้ร้ายเหนี่ยวไกปืนหวังฆ่าตัวตายหนีความผิด, Thai definition: ที่สำหรับเหนี่ยวให้ปืนลั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินโซซัดโซเซ[v. exp.] (doēn sōsat sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินโซเซ[v. exp.] (doēn sōsē) EN: trigger   FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ[n. exp.] (fangchan trīkōnamiti = fangchan trīkōnamit) EN: trigonometric function   FR: fonction trigonométrique [f]
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated   FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
จุดประกาย[v. exp.] (jut prakāi) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate   
ไก[n.] (kai) EN: trigger   FR: détente [f]
ไกปืน[n. exp.] (kai peūn) EN: trigger   FR: détente [f]
ขายขาด[v.] (khāikhāt) EN: sell outright ; sell unconditionally ; sell with no right of refund/exchange   
คบคิด[v.] (khopkhit) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot   FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
โครงเรื่อง[n. exp.] (khrōng reūang) EN: story line ; plot   FR: intrigue [f] ; scénario [m] ; canevas [m] ; script [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIG    T R IH1 G
TRIGO    T R IY1 G OW0
TRIGG    T R IH1 G
TRIGGS    T R IH1 G Z
TRIGGER    T R IH1 G ER0
TRIGGERS    T R IH1 G ER0 Z
TRIGGERED    T R IH1 G ER0 D
TRIGGERING    T R IH1 G ER0 IH0 NG
TRIGLYCERIDE    T R AY0 G L IH1 S ER0 AY2 D
TRIGLYCERIDES    T R AY0 G L IH1 S ER0 AY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trigger    (v) (t r i1 g @ r)
triggers    (v) (t r i1 g @ z)
triggered    (v) (t r i1 g @ d)
triggering    (v) (t r i1 g @ r i ng)
trigonometry    (n) (t r i2 g @ n o1 m @ t r ii)
trigger-happy    (j) - (t r i1 g @ - h a p ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trigger-Zone {f}trigger zone [Add to Longdo]
Trigonalaspekt {n} [math.]trine [Add to Longdo]
Trigonometrie {f} [math.]trigonometry; trig [Add to Longdo]
trigonometrisch [math.]trigonometric(al) [Add to Longdo]
trigonometrischtrigonometric [Add to Longdo]
trigonometrischetrigonometrical [Add to Longdo]
trigonometrische Funktionentrigonometrical functions [Add to Longdo]
trigonometrisch {adv}trigonometrically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そそられる[, sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
に影響されて[にえいきょうされて, nieikyousarete] (exp) influenced by; in response to; in the wake of; triggered by; following [Add to Longdo]
ばね指;発条指[ばねゆび, baneyubi] (n) trigger finger; flexor tendinitis [Add to Longdo]
アウトライト取引[アウトライトとりひき, autoraito torihiki] (n) outright transaction [Add to Longdo]
アウトリガー;アウトリガ[, autoriga-; autoriga] (n) outrigger [Add to Longdo]
イベントを生成する[イベントをせいせいする, ibento woseiseisuru] (exp,vs-i) {comp} to generate an event; to trigger an event [Add to Longdo]
エッジトリガ方式[エッジトリガほうしき, ejjitoriga houshiki] (n) {comp} edge trigger method [Add to Longdo]
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth [Add to Longdo]
クロモンガラ[, kuromongara] (n) pinktail durgon (durgeon) (triggerfish) (Melicthys vidua) [Add to Longdo]
ケロモンガラ[, keromongara] (n) pinktail durgon (type of triggerfish) (Melichthys vidua) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三叉神经[sān chā shén jīng, ㄙㄢ ㄔㄚ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] trigeminal nerve [Add to Longdo]
三角函数[sān jiǎo hán shù, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] trigonometric function [Add to Longdo]
三角学[sān jiǎo xué, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] trigonometry [Add to Longdo]
三角法[sān jiǎo fǎ, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄈㄚˇ, ] trigonometry (math.) [Add to Longdo]
扳机[bān jī, ㄅㄢ ㄐㄧ, / ] trigger [Add to Longdo]
触发[chù fā, ㄔㄨˋ ㄈㄚ, / ] trigger; spark [Add to Longdo]
触发清单[chù fā qīng dān, ㄔㄨˋ ㄈㄚ ㄑㄧㄥ ㄉㄢ, / ] trigger list [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トリガ[とりが, toriga] trigger [Add to Longdo]
トリガプロセス[とりがぷろせす, torigapurosesu] trigger process [Add to Longdo]
トリガ回路[トリガかいろ, toriga kairo] trigger circuit [Add to Longdo]
フリップフロップ[ふりっぷふろっぷ, furippufuroppu] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
双安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ, souantei toriga-kairo] bistable trigger circuit [Add to Longdo]
双安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] bistable trigger circuit, flip-flop [Add to Longdo]
双安定回路[そうあんていかいろ, souanteikairo] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
単安定トリガ回路[たんあんていトリガかいろ, tan'antei toriga kairo] monostable trigger circuit [Add to Longdo]
単安定回路[たんあんていかいろ, tan'anteikairo] monostable (trigger) circuit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trig \Trig\, v. t. [Cf. Dan. trykke to press, Sw. trycka.]
   To fill; to stuff; to cram. [Obs.] --Dr. H. More.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trig \Trig\, a. [Formerly written trick, akin to trick to
   dress.]
   Full; also, trim; neat. [Prov. Eng. & Scot.]
   [1913 Webster]
 
      To sit on a horse square and trig.    --Brit. Quart.
                          Rev.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trig \Trig\, v. t. [See {Trigger}.]
   To stop, as a wheel, by placing something under it; to
   scotch; to skid.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trig \Trig\, n. [See {Trigger}.]
   A stone, block of wood, or anything else, placed under a
   wheel or barrel to prevent motion; a scotch; a skid. [Eng.]
   --Wright.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trig
   adj 1: neat and smart in appearance; "a clean-cut and well-bred
       young man"; "the trig corporal in his jaunty cap"; "a
       trim beard" [syn: {clean-cut}, {trig}, {trim}]
   n 1: the mathematics of triangles and trigonometric functions
      [syn: {trigonometry}, {trig}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top