Search result for

trifle

(64 entries)
(0.0929 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trifle-, *trifle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trifle[N] เรื่องไร้สาระ, See also: เรื่องเหลวไหล, เรื่องไม่เป็นเรื่อง, เรื่องเล็กน้อย
trifle[N] รายละเอียด, See also: รายละเอียดปลีกย่อย
trifle[N] ขนมเค้กชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trifle(ไทร'เฟิล) n. เรื่องขี้ปะติ๋ว,เรื่องไม่สำคัญ,เรื่องจุกจิก,สิ่งปลีกย่อย,ข้อที่ไม่สำคัญ. vi. ล้อ,ล้อเล่น,หยอกล้อ,เสียเวลา, See also: trifler n., Syn. fool with,play,triviality,toy

English-Thai: Nontri Dictionary
trifle(n) จำนวนเล็กน้อย,เรื่องขี้ปะติ๋ว
trifle(vi) พูดเล่น,ทำเล่น,ล้อ,เสียเวลา
trifler(n) คนพูดเล่น,คนเหลวไหล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The people must see the laws of Camelot are not to be trifled with.ราษฎรต้องเห็นว่ากฎหมาย ของคาเมลอตศักดิ์สิทธิ์ To Kill the King (2008)
They are not to be trifled with.พี่สองคนนี้มาช่วยเลี้ยงนาย ฉายาพี่เหี้ยมกับพี่โหด Iron Man 2 (2010)
We took the trifle and did math readings of the whole house.พวกเราติดเซ็นเซอร์เอาไว้ทั่วบ้าน มันจะส่งเสียงถ้ามีการเคลื่อนไหว Insidious (2010)
Is my life just a trifle you can amuse yourselves with?ชีวิตของหม่อมฉันมันไร้ค่า ที่องค์ชายจะเล่นสนุกด้วยได้หรือ? Episode #1.4 (2010)
I never seen him, but I-I hear he's a man not to be trifled with.ผมไม่เคยเห็นเขา แต่ผมได้ยินมาว่า เขาเป็นคนที่ยากจะต่อกรด้วย Get Carter (2011)
Yes, you love to trifle with technicalities.ใช่ คุณชอบจุกจิก กับเรื่องทางเทคนิค Desperate Souls (2012)
Gaius, do I look like a man to trifle with?ไกอัส ข้าเป็นชายที่เจ้าควรล้อเล่นด้วยหรือ The Disir (2012)
Often it's just a trifle, a detail of no interest.มักจะเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ไม่น่าสนใจ The Best Offer (2013)
If he'd been a trifle less arrogant...ถ้ามันหยิ่งยโสน้อยกว่านั้นสักนี๊ดนึงนะ... Mhysa (2013)
And he will not be trifled with. Not even by her!และจะไม่มีใครบังคับเขา แม้แต่ยัยนั่น Confaegion (2013)
But I'm not to be trifled with.แต่ฉันไม่ได้จะล้อเล่น Dodger (2013)
Well, the French quarter witches are not a lot to be trifled with.เอาละ แม่มดฝรั่งเศสหนึ่งในสี่ ไม่ควรล้อเล่นด้วยอย่างมาก The Originals (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trifleDon't bother me with such trifles.
trifleDon't make a fuss about trifles.
trifleDon't quarrel over trifles.
trifleDon't trifle with such serious matters.
trifleDon't trifle with the matter.
trifleDon't trouble him with trifles.
trifleDon't waste time on trifles.
trifleDon't waste your time on trifles.
trifleDon't worry about such a trifle.
trifleDon't worry about such a trifle thing.
trifleHe is not a man to trifle with.
trifleHe often gets angry about trifles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำเป็นเล่น[V] treat (a serious matter) as a trifle, See also: trifle with, Example: อย่าทำเป็นเล่นไปน่ะเรื่องนี้ตำรวจเขาเอาจริงนะ, Thai definition: ไม่แสดงอาการว่าจะทำจริงจัง
เรื่องขี้ผง[N] trifle, See also: trivial or minor matter, trivialities, Syn. เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย, เรื่องหยุมหยิม, เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องเล็ก, Ant. เรื่องใหญ่โต, เรื่องใหญ่เรื่องโต, Example: สำหรับผมนั้น เงินจำนวนแค่นี้เรื่องขี้ผง ไม่ต้องมาคิดอะไรให้หนักสมอง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องเล็กจนไม่มีความสำคัญอะไรเลย
เรื่องเล็ก[N] trifle, See also: trivial or minor matter, trivialities, Syn. เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องกล้วยๆ, เรื่องง่ายๆ, เรื่องหมูๆ, Ant. เรื่องใหญ่, Example: เรื่องแค่นี้เรื่องเล็ก ผมจัดการเองก็ได้, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องง่าย
เรื่องเล็ก[N] trifle, See also: trivial or minor matter, trivialities, Syn. เรื่องขี้ผง, เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย, Ant. เรื่องใหญ่, Example: เธอเป็นคนคิดมาก แม้จะเป็นเรื่องเล็ก เธอก็ยังกังวลอยู่เป็นเดือนๆ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องไม่สำคัญ
มโนสาเร่[N] trifles, See also: petty offenses, trivial matter, Syn. เรื่องเบ็ดเตล็ด, เรื่องหยุมหยิม, เรื่องเล็กน้อย, Example: เขาเบื่อที่จะฟังเรื่องมโนสาเร่ของเธอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มโนสาเร่[n.] (manōsārē) EN: trifles ; petty offenses ; trivial matter   
เรื่องเล็ก[n. exp.] (reūang lek) EN: small matter ; bagatelle ; trifle ; trivial matter; minor matter ; trivialities   FR: bagatelle [f] ; futilité [f]
เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ[n. exp.] (reūang lek-lek nøi-nøi) EN: trifles ; trivialities ; details   FR: bagatelle [f] ; futilité [f] ; détail [m]
เรื่องหยุมหยิม[n. exp.] (reūang yumyim) EN: trivial matters ; trifles ; gnat   FR: bagatelle [f] ; vétie [f]
ทำเป็นเล่น[v. exp.] (tham pen len) EN: treat as a trifle   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIFLE    T R AY1 F AH0 L
TRIFLES    T R AY1 F AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trifle    (v) (t r ai1 f @ l)
trifled    (v) (t r ai1 f @ l d)
trifler    (n) (t r ai1 f l @ r)
trifles    (v) (t r ai1 f @ l z)
triflers    (n) (t r ai1 f l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
トライフル[, toraifuru] (n) trifle (type of dessert) [Add to Longdo]
一毫[いちごう, ichigou] (n) (a) bit; (a) trifle [Add to Longdo]
九牛一毛[きゅうぎゅういちもう;きゅうぎゅうのいちもう, kyuugyuuichimou ; kyuugyuunoichimou] (n) a drop in the bucket (ocean); a small fraction (of); trifle [Add to Longdo]
此れ式;是式[これしき, koreshiki] (n,adj-no) (uk) trifle; insignificant thing; (only) this much [Add to Longdo]
些事;瑣事[さじ, saji] (n) something small or petty; trifle [Add to Longdo]
細かいこと(P);細かい事[こまかいこと, komakaikoto] (exp) trifles; minor details; (P) [Add to Longdo]
細事[さいじ, saiji] (n) trifle; minor detail [Add to Longdo]
尺寸[しゃくすん;せきすん, shakusun ; sekisun] (n) (something) tiny; trifle [Add to Longdo]
重箱の隅をつつく[じゅうばこのすみをつつく, juubakonosumiwotsutsuku] (exp,v5k) (id) to nitpick; to complain about trifles [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小事[xiǎo shì, ㄒㄧㄠˇ ㄕˋ, ] trifle; trivial matter; CL:點|点[dian3] [Add to Longdo]
琐事[suǒ shì, ㄙㄨㄛˇ ㄕˋ, / ] trifle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trifle \Tri"fle\, v. t.
   1. To make of no importance; to treat as a trifle. [Obs.]
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To spend in vanity; to fritter away; to waste; as, to
    trifle away money. "We trifle time." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trifle \Tri"fle\, n. [OE. trifle, trufle, OF. trufle mockery,
   raillery, trifle, probably the same word as F. truffe
   truffle, the word being applied to any small or worthless
   object. See {Truffle}.]
   1. A thing of very little value or importance; a paltry, or
    trivial, affair.
    [1913 Webster]
 
       With such poor trifles playing.    --Drayton.
    [1913 Webster]
 
       Trifles light as air
       Are to the jealous confirmation strong
       As proofs of holy writ.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Small sands the mountain, moments make year,
       And frifles life.           --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. A dish composed of sweetmeats, fruits, cake, wine, etc.,
    with syllabub poured over it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trifle \Tri"fle\, v. i. [imp. & p. p. {Trifled}; p. pr. & vb. n.
   {Trifling}.] [OE. trifelen, truflen. See {Trifle}, n.]
   To act or talk without seriousness, gravity, weight, or
   dignity; to act or talk with levity; to indulge in light or
   trivial amusements.
   [1913 Webster]
 
      They trifle, and they beat the air about nothing which
      toucheth us.               --Hooker.
   [1913 Webster]
 
   {To trifle with}, to play the fool with; to treat without
    respect or seriousness; to mock; as, to trifle with one's
    feelings, or with sacred things.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trifle
   n 1: a cold pudding made of layers of sponge cake spread with
      fruit or jelly; may be decorated with nuts, cream, or
      chocolate
   2: a detail that is considered insignificant [syn:
     {technicality}, {trifle}, {triviality}]
   3: something of small importance [syn: {triviality}, {trivia},
     {trifle}, {small beer}]
   v 1: waste time; spend one's time idly or inefficiently [syn:
      {piddle}, {wanton}, {wanton away}, {piddle away}, {trifle}]
   2: act frivolously [syn: {frivol}, {trifle}]
   3: consider not very seriously; "He is trifling with her"; "She
     plays with the thought of moving to Tasmania" [syn: {dally},
     {trifle}, {play}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top