Search result for

tricksen

(52 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tricksen-, *tricksen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tricksen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tricksen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And how do you make them do something they don'twant to do?Wie kann man die austricksen, Tom? Wie bringt man die dazu, dass sie tun, was sie nicht tun wollen? Big Brother (1980)
Now he's decided to put one over on them.Jetzt will er sie ganz einfach austricksenEine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
They'll try to finesse me.Sie werden mich austricksen wollen. Mommie Dearest (1981)
The other one in the wheel well's supposed to fool me.Die am Reserverad sollte mich austricksenThief (1981)
You see, it is folly to try and trick Hercule Poirot, even in a dead language.Poirot kann man nicht austricksen, auch nicht in einer toten Sprache. Evil Under the Sun (1982)
- I don't know, but nobody makes a fool out of me.- Ich weiß nicht. Ich lasse mich nicht austricksenKnight of the Phoenix: Part 1 (1982)
all I can get is this crazy lady and her knitting class.Und im Fernsehen kommt nur diese Verrückte mit ihres Stricksendung. A Nice, Indecent Little Town (1983)
It's just a shame thatyou can be tricked, isn't it, Zack? .Eine Schande, dass man dich austricksen kann, was, Zack? Two of a Kind (1983)
Are you playing a trick on me?Ihr wollt mich austricksenAmadeus (1984)
And he was a lot harder to trick than you.Und ihn auszutricksen war viel schwieriger als Sie. Cindy (1985)
I want to make sure we're not double-Teamed up ahead.Nicht dass die uns austricksen, wenn wir weiter vorne sind. Knight of the Juggernaut (1985)
Trick it into completing its mission.- Wir tricksen es bei der Erfüllung seiner Mission aus. The Wrong Crowd (1985)
I didn't mean to trick you.Ich wollte dich nicht austricksenA Lovely Little Affair (1985)
I really didn't mean to trick you, you understand?Ich wollte dich wirklich nicht austricksen, verstehst du? A Lovely Little Affair (1985)
-Could be. I don't know if Retzig's made contact yet, so you might be able to do some bluffing.Wenn Retzig sich noch nicht gemeldet hat, kannst du ihn vielleicht austricksenDOA: Delirious on Arrival (1985)
We have to trick the computer.Wir müssen den Computer austricksenExplorers (1985)
Uh, you too, Red. Don't let those kids run you ragged.Lass dich nicht von den Kindern austricksenSilver Bullet (1985)
And then you try a trick like this.Und dann versuchen Sie, mich so auszutricksenSummit (1986)
He's a very, very powerful man now, and he thinks this is all some kind of a trick.Er ist ein sehr einflussreicher Mann geworden und denkt, dass wir ihn austricksen wollen. Summit (1986)
- I wish to point out to you, the only reason he tricked me was because I stopped him from blowing your head off.- Eins muss ich Ihnen sagen. Er konnte mich austricksen, weil ich ihn hinderte, Sie zu töten. - Ein Punkt für Sie. The Escape (1986)
I want to make sure you can deliver what you say you can deliver.Ich muss sehen, ob ihr in der Lage seid die Computer zu beherrschen und die Verantwortlichen auszutricksenIron Eagle (1986)
So you can fool them with foil packs.Wir können sie mit unserem Computer austricksenIron Eagle (1986)
So, you thought you could outsmart the Amigos.Du dachtest also, du könntest die Amigos austricksen¡Three Amigos! (1986)
We have to blindside that detector somehow.Wir müssen den Bewegungsmelder irgendwie austricksenHell Week (1987)
There are ways around alarm tape.- Die kann man austricksenBeverly Hills Cop II (1987)
You're here to trick me.Du willst mich austricksenLocation Production Footage: The Last Temptation of Christ (1988)
Trick you?AustricksenLocation Production Footage: The Last Temptation of Christ (1988)
I tried finessing him, faking him, but he was always there.Ich versuchte ihn zu überlisten, auszutricksen, aber er war immer da. Build a Better Mousetrap (1988)
We've been finessing him, we've been faking him.Wir wollten sie überlisten und austricksenBuild a Better Mousetrap (1988)
You're here to trick me.Du willst mich austricksenThe Last Temptation of Christ (1988)
Trick you?AustricksenThe Last Temptation of Christ (1988)
Cheat.TricksenGoodbye, Mr. Zelinka (1989)
Pretty boy's trying to get the drop on me.Der Schönling will mich austricksenTango & Cash (1989)
Go to hell! Hit me? Damn you!Meinst du, du kannst uns austricksenOnce Upon a Time in China (1991)
Let me tell you a story about a little girl who was watching sheep and she liked to fool people by crying wolf.Ich erzähl dir von einem Mädchen, das auf Schafe aufpasste. Ihr gefiel es, die Leute auszutricksen, indem sie "Wolf" rief. Girls Just Wanna Have Fun (1991)
Michelle, it's not nice to try and fool your dad like that.Michelle, es ist nicht nett, deinen Vater so auszutricksenGirls Just Wanna Have Fun (1991)
Now, you'll never fool anyone again.Jetzt wirst du keinen mehr austricksenGirls Just Wanna Have Fun (1991)
But I can trick him.Aber ich kann ihn austricksenGotta Dance (1991)
And I believe it is our job to out-con the con artist.Und ich glaube, es ist unsere Pflicht, sie auszutricksenDevil's Due (1991)
The kid's a pro. Springfield Municipal Court is now in session. Judge Moulton presiding.Ich habe schon vorher bei vielen Zeichentricksendungen mitgearbeitet... meistens bei den Samstagmorgensendungen... und dort kam es nie vor, dass man sie umschreiben musste. Bart Gets Hit by a Car (1991)
Michelle, bubee, baby, would I trick you?Michelle, Bubee, Baby, würde ich dich jemals austricksenOh Where, Oh Where Has My Little Girl Gone? (1991)
Didn't we decided not to get involved?Wir müssen sie irgendwie austricksenSwordsman II (1992)
Bing, you really want to fool around with him?Bing, willst du ihn wirklich so austricksenDr. Lamb (1992)
Yeah, I'm all right.Alles bestens. - Ich wusste, dass wir sie austricksenJuice (1992)
You can't outsmart Daddy because I'm broke.Ihr könnt Daddy nicht austricksen, weil ich pleite bin. Christmas (1992)
There are no tricks.Ohne zu tricksenThe Red Squirrel (1993)
You're thinking you could brain me with that thing.Du denkst, du könntest mich mit dem Ding austricksenThe Dark Half (1993)
Don't act so pitifully!Ihr denkt, ihr könnt mich austricksenIron Monkey (1993)
Damn you. how dare you trick me?Du wagst es mich auszutricksenFlirting Scholar (1993)
He thinks he's gonna fool you.Er glaubt, er kann Sie austricksenForce of Habit (1993)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tricksendtricking [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top