Search result for

trecken

(100 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trecken-, *trecken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trecken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trecken*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lift, drift, push, thrust, stretch of Hung Boxing.Und den Hung-Stil: Heben, treiben, drücken, stoßen, strecken. Heben, treiben, drücken und stoßen und... Knockabout (1979)
Also, Supperware products are ideal for storing leftovers to help stretch your food dollar.Supperware-Produkte sind ideal um Essensreste aufzubewahren und so das Haushaltsgeld zu streckenAirplane! (1980)
So we have a top-to-bottom grouping and from the angle of entry, I'd say your killer was right-handed.Sie erstrecken sich also abwärts und nach dem Einstichwinkel zu urteilen, war der Täter Rechtshänder. Cruising (1980)
And reach.Und streckenFame (1980)
The blond one, that Colin, always asked him to do the chauffeuring on the long runs.Der Blonde, dieser Colin, er hat ihn immer gebeten, ihn auf Langstrecken zu fahren. The Long Good Friday (1980)
If you're planning on going cross-country--Aber bei längeren Strecken... The Heartache (1981)
- W-What you need i-is stretching.Du solltest dich mal richtig ausstreckenTime Bandits (1981)
- Stretching?- Strecken, sagst du? Time Bandits (1981)
No problem. He's a flyer.Er ist Kurzstreckenläufer. Chariots of Fire (1981)
Extend your arms!Die Arme ausstreckenFor Your Eyes Only (1981)
'Round the decay of that colossal wreck. Boundless and bare. Alone and level sands stretch far away.Rings um den Verfall des kolossalen Wracks, glatt, einsam, eben strecken sich Sande grenzenlos und kahl." Road Games (1981)
The motorways were planned without reference to the railways, so there are great stretches of motorway running alongside already existing railways.Zum Beispiel: Die Autobahnen wurden geplant ohne Berücksichtigung der Eisenbahn, so dass jetzt weite Strecken der Autobahn neben vorhandenen Eisenbahnlinien verlaufen. The Bed of Nails (1982)
'Course, if we could extend it a little.Wenn wir es etwas strecken könnten... The Beast Within (1982)
He's got shipping, real estate, race tracks.Er hat Schiffswerften, Immobilien, RennstreckenThe Challenge (1982)
At 11:09, you lean back in your chair, stretch think you should cut down on coffee.Um 11:09 Uhr lehnen Sie sich im Stuhl zurück, strecken sich und denken, dass Sie weniger Kaffee trinken sollten. If Thoughts Could Kill (1983)
Reach, two, three, four, five, six, seven, eightStrecken, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... acht. The Man Who Loved Women (1983)
Stretch out your arms and touch your nose with your finger.Strecken Sie die Arme aus und berühren Sie Ihre Nase. The Man with Two Brains (1983)
àçú, ùúééí, ùìåù, àøáò àçú, ùúééí, ùìåù, àøáò âá, ùúééí ùìåù ìîúåç àåúå, ùúééí ùìåù àçú, ùúééí, ùìåù, àøáò àçú, ùúééí, ùìåù, àøáò äîùéëåEins, zwei, drei, vier Eins, zwei, drei, vier Nach hinten, zwei, drei Und strecken, drei, vier Staying Alive (1983)
What do you want, stretch it?Soll ich es vielleicht streckenStaying Alive (1983)
Lay back, Butler. Extend! Extend!Nach hinten, Butler Und ausstrecken Staying Alive (1983)
I'm going to be defending myself and I wondered if you could see your way clear to perhaps advance me a small loan until the hearing.Ich werde mich selbst verteidigen, und ich fragte mich, ob ihr so nett wärt, mir vielleicht bis zur Anhörung ein kleines Darlehen vorzustreckenTrading Places (1983)
Don't actors have dry spells?Gibt's bei Darstellern keine DurststreckenTwo of a Kind (1983)
* And why have eyes that see and arms that reach* Warum haben wir Augen, die sehen, und Arme, die wir ausstrecken Yentl (1983)
Please stretch your arms, spread your fingers. Don't be afraid.Bitte strecken Sie die Arme aus, spreizen Sie die Finger, keine Angst... Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
Your senses are even more acute than they're reported to be, Mr. Hawke.Ich war nie gut im Vollstrecken biblischer Gerechtigkeit. Fight Like a Dove (1984)
Train, plane, truck, whatever. It's low-profile versus show-of-force.Sollte er auf einer dieser Strecken arbeiten, könnte er der Spitzel sein. One Way Express (1984)
Well, I'm glad to see you're starting to appreciate the game, buddy.Und streckenKnights of the Fast Lane (1984)
And long-range microwave technique.Und Langstrecken-Mikrowellentechnik. The Legend of Das Geisterschloss (1984)
And the suckling child shall play on the hole of the asp, and the weaned child shall put his hand on the cockatrice' den.Und ein Kind, noch Säugling, wird seine Lust haben am Loch der Otter. Und ein Entwöhnter wird seine Hand strecken in eines Basilisken Höhle. The Company of Wolves (1984)
Yeah, stretch the old frog legs.Ja, die alten Froschschenkel streckenThe Muppets Take Manhattan (1984)
Brothers and sisters, one week from now, in this very square, we shall, as a demonstration of our resolve and as a sure sign to those who attempt to threaten our Party and our State, we shall execute publicly the same number of Eastasian prisoners by hanging, drawing and quartering.Brüder und Schwestern, in genau einer Woche werden wir auf diesem Platz hier unsere unüberwindbare Entschlossenheit demonstrieren und jene warnen, die versuchen, unsere Partei und unseren Staat zu bedrohen, indem wir die gleiche Anzahl ostasiatischer Gefangener öffentlich hängen, strecken und vierteilen. 1984 (1984)
Here and there. Famous track, here and there.- Berühmte Strecken, hier und da? Knight Racer (1985)
Never, and capable of only 40 miles per hour in short bursts.- Nie. Und nur 40 Meilen die Stunde über kurze Strecken schnell. Knight by a Nose (1985)
If that pilot hadn't died in the crash, I would have had him drawn and scalded.Wenn der Pilot nicht tot wäre, würde ich ihn strecken und verbrühen lassen. The Champion (1985)
Instead, he uses it as a chance to put his testicles all over me!Stattdessen nutzt er es aus, um seine Testikel nach mir auszustreckenBetter Off Dead... (1985)
"Stretching feet to nearest northern point.""Die Füße zum nächsten nördlichen Punkt strecken." The Goonies (1985)
Nothing left to do but grab it.Man muss nur noch die Hand ausstreckenL'homme aux yeux d'argent (1985)
WOMAN: Exhale and raise them over your head.(Frau) Ausatmen und Arme über den Kopf streckenNational Lampoon's European Vacation (1985)
Stick your tongue out for me.Strecken Sie die Zunge raus. The Return of the Living Dead (1985)
But I know the people are clearing the tracks, and I know that they won't abandon us.Aber ich weiß, dass sie die Strecken räumen, und ich weiß, dass sie uns nicht aufgeben. Runaway Train (1985)
Stick your tongue out, please.Strecken Sie bitte Ihre Zunge raus. Spies Like Us (1985)
MILLBARGE: That's an SS-50 long-range rocket and mobile launcher.Das ist eine SS-50-Langstreckenrakete mit mobiler Abschussrampe. Spies Like Us (1985)
Would the lady care to advance the gentleman the cost of a rose?Würde die Dame dem Herrn das Geld vorstreckenThe Sure Thing (1985)
I had to front the whole purchase to get my people to do their thing, so I ain't got anymore.Ich musste alles vorstrecken, damit meine Leute die Sache machten, und deshalb hab ich nichts mehr. To Live and Die in L.A. (1985)
Stretch!Strecken Sie sich! A View to a Kill (1985)
Go on, stretch!Kommen Sie, strecken Sie sich! A View to a Kill (1985)
And aerobics, long-distance running, synchronised swimming.Und Aerobic, Langstreckenlauf, Synchronschwimmen. Love at Second Sight (1986)
Your heart may be with the working man... but you held out for 40 million dollars for the rights.- Ihr Herz gehört dem arbeitenden Mann, aber Sie strecken Ihre Hand nach 40 Millionen Dollar für die Rechte aus. Redemption of a Champion (1986)
They're inside waiting for you.Du wirst an den Verrätern das Urteil vollstreckenThe Enemy Within (1986)
We buy in, at cost, for say, uh, 10%, and that takes care of us, and the cops— Wait, wait, wait, wait, wait. Who's "us"?Da ist 'n Kerl, der mir zweimal im Monat 700 g reines Kokain liefert, das wir zehnfach strecken können. Streetwise (1986)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugstrecke {f} | Flugstrecken {pl}flight route | flight routes [Add to Longdo]
Kriechstreckenverlängerung {f}insulation barrier [Add to Longdo]
Kurzstreckenflug {m}short-haul flight [Add to Longdo]
Kurzstreckenlauf {m} [sport]short-distance race [Add to Longdo]
Kurzstreckenrakete {f}short-range missile [Add to Longdo]
nukleare Mittelstreckenwaffen {pl} [mil.]intermediate range nuclear forces (INF) [Add to Longdo]
Route {f}; Strecke {f}; Richtung {f}; Leitung {f} | Routen {pl}; Strecken {pl}route | routes [Add to Longdo]
Streckenarbeiter {m}; Erdarbeiter {m}; Kanalarbeiter {m}navvy [Br.] [Add to Longdo]
Streckenbeobachter {m}track marshal; road marshal [Add to Longdo]
Streckeneinspeisung {f}line feed; intermediate power feed [Add to Longdo]
Streckenführung {f}routing [Add to Longdo]
Streckenkarte {f}zone ticket [Add to Longdo]
Streckenlast {f}line load [Add to Longdo]
Streckenwärter {m}linesman [Add to Longdo]
Teilstreckenverfahren {n}store-and-forward principle [Add to Longdo]
Waffe {f} | Waffen {pl} | in Waffen stehen; unter Waffen stehen | Waffen tragen | Waffen abgeben | die Waffen strecken | jdn. mit den eigenen Waffen schlagen [übtr.]weapon; arms | weapons; arms | to be under arms | to bear arms | to decommission weapons | to lay down one's arms | to defeat sb. with his own arguments [Add to Longdo]
Wegstrecke {f} | Wegstrecken {pl}stretch of way | stretches of way [Add to Longdo]
Weitverkehrs-Übertragungsstrecken {pl}wide area transmission networks [Add to Longdo]
ausstrecken; ausspreizento sprawl out [Add to Longdo]
ausstrecken; hinstrecken; vorstreckento thrust out [Add to Longdo]
ausstreckento outstretch [Add to Longdo]
ausstreckento reach out [Add to Longdo]
sich ausstrecken; sich verbreiten; sich ausbreitento spread {spread; spread} oneself [Add to Longdo]
die Fühler ausstrecken nach ...to put out feelers to ... [Add to Longdo]
erreichen; erzielen; greifen (nach); sich erstrecken | erreichend | erreicht | erreicht | erreichteto reach (for) | reaching | reached | reaches | reached [Add to Longdo]
sich erstrecken; sich ausdehnen (über); sich ausbreiten | sich erstreckend; sich ausdehnend; sich ausbreitend | erstreckt; ausgedehnt; ausgebreitetto spread {spread; spread} (across; over) | spreading | spread [Add to Longdo]
sich erstrecken; hineinreichento extend (in; as far as) [Add to Longdo]
herausragen; vorstehen; überstehen; hervorstehen; herausstrecken | herausragend; vorstehend; überstehend; hervorstehend; herausstreckend | herausgeragt; vorgestanden; übergestanden; hervorgestanden; herausgestrecktto protrude | protruding | protruded [Add to Longdo]
strecken; ausstrecken; sich erstreckento stretch [Add to Longdo]
alle viere von sich strecken; mit ausgestreckten Armen und Beinen liegento lie spread-eagled; to be spread-eagled [Add to Longdo]
streckendracking [Add to Longdo]
streckenweisein parts [Add to Longdo]
treckento trek [Add to Longdo]
treckend {adj}trekking [Add to Longdo]
verhängen; vollstrecken; vollziehento administer [Add to Longdo]
vollstrecken; exekutieren [Ös.] | vollstreckend; exekutierend | vollstreckt; exekutiertto execute | executing | executed [Add to Longdo]
(Urteil; Pfändung) vollstreckento enforce [Add to Longdo]
nicht vollstrecken; nicht anwendento waive [Add to Longdo]
vorstreckento thrust out [Add to Longdo]
Wir müssen uns nach der Decke strecken.We must live within our means. [Add to Longdo]
Ausschauhalten {n}; Herausstrecken des Kopfes (eines Wals) [zool.]spyhopping; headrise (of a whale) [Add to Longdo]
Langstreckentransport {m}long distance transport [Add to Longdo]
Mittelstreckenrakete {f}IRBM : intermediate-range ballistic missile [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中距離競走[ちゅうきょりきょうそう, chuukyorikyousou] Mittelstreckenlauf [Add to Longdo]
伸ばす[のばす, nobasu] strecken, ausstrecken [Add to Longdo]
伸びる[のびる, nobiru] laenger_werden, sich_ausstrecken, wachsen, zunehmen [Add to Longdo]
及ぶ[およぶ, oyobu] erreichen, reichen_bis, sich_erstrecken, ebenbuertig_sein [Add to Longdo]
遠泳[えんえい, en'ei] Langstreckenschwimmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top