Search result for

treason

(49 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treason-, *treason*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
treason[N] การกบฏ
treason[N] การทรยศ
treasonable[ADJ] ซึ่งก่อกบฏ
treasonously[ADV] อย่างทรยศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
treason(ทรี'เซิน) n. การกบฏ,การทรยศ, Syn. disloyalty,deceit ###A. loyalty
treasonable(ทรี'ซะนะเบิล) adj. เป็นกบฏ,ทรยศ,หักหลัง., See also: treasonableness n. treasonably adv., Syn. traitorous
treasonous(ทรี'ซะเนิส) adj. =treasonable (ดู), See also: treasonously adv.
high treasonการทรยศต่อประเทศ

English-Thai: Nontri Dictionary
treason(n) การกบฏ,การขายชาติ
treasonable(adj) เป็นกบฏ,หักหลัง,ขายชาติ
treasonous(adj) เป็นกบฏ,หักหลัง,ขายชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treasonการกบฏ, การทรยศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treasonการกบฏ, การทรยศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treason-felonyความผิดฐานกบฏ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- You committed an act of treason. - I'm not a spy!ยอมรับเหตุผลหน่อยสิ แต่ฉันไม่ใช่สปายนะ Odyssey (2008)
They're charging him with treason!เขาจับพ่อข้อหากบฏ To Kill the King (2008)
Treason! ?กบฏ! To Kill the King (2008)
Yes, Morgana, treason.ใช่ มอร์กานา กบฏ To Kill the King (2008)
Father, the blacksmith committed a crime, but we don't know for certain he meant treason?เสด็จพ่อ ช่างตีเหล็กทำผิดจริง แต่เราไม่รู้ชัดว่าเขาเป็นกบฏ To Kill the King (2008)
You speak treason, Morgana.เจ้าพูดเหมือนกบฏ,มอร์กานา To Kill the King (2008)
Only a mad man hears the truth as treason!เพียงคนบ้าเท่านั้นที่ได้ยิน \ Nแล้วคิดว่าเป็นกบฏจริง! To Kill the King (2008)
The Interior Minister has accused innocent men of treason!ท่านเสนามหาดไทยกล่าวหาว่าผู้บริสุทธิ์เป็นกบฏ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The man who accused them of treason is your master, the Interior Minister.คนที่กล่าวหาว่าพวกเขากบฏก็คือนายของท่าน เสนามหาดไทย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Why would he let him go for treason?ทำไมถึงเขาปล่อยให้กิลดงไปกบฏได้นะ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Gil Dong is being accused of treason?กิลดงถูกจับข้อหาก่อการกบฎ งั้นหรือ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I shall meet the lords of the neighboring fortresses, and alert them to Baegeuk's treason and King Daeso's tyranny, asking them to support us against them.ข้าจะไปพบกับหัวหน้าในป้อมใกล้เคียง และเตือนพวกเขาให้รู้ถึงเรื่องที่แบกิอุคสมคบคิดกับ กษัตริย์ก่อการกบฎ และขอให้พวกเขาสนับสนุนเรา The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
treasonHe was banished to an island for high treason.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกบฏ[N] treason, See also: insurgent, Example: การกบฏอั้งยี่นี้นับได้ว่าแตกต่างจากการกบฏทั้งหลายแหล่, Thai definition: การประทุษร้ายต่ออาณาจักร, การทรยศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
การกบฏ[n.] (kān kabot) EN: treason ; high treason   

CMU English Pronouncing Dictionary
TREASON    T R IY1 Z AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treason    (n) (t r ii1 z n)
treasonous    (j) (t r ii1 z @ n @ s)
treasonable    (j) (t r ii1 z @ n @ b l)
treasonably    (a) (t r ii1 z @ n @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪逆;悪虐[あくぎゃく, akugyaku] (adj-na,n) (1) atrocity; (2) (arch) (See 八虐) treason [Add to Longdo]
悪逆無道;悪虐無道[あくぎゃくむどう;あくぎゃくぶどう, akugyakumudou ; akugyakubudou] (adj-na,adj-no) treacherous; heinous; treasonous; atrocious [Add to Longdo]
異図[いと, ito] (n) treasonable intent [Add to Longdo]
順逆[じゅんぎゃく, jungyaku] (n) right and wrong; loyalty and treason; obedience and disobedience [Add to Longdo]
大逆[たいぎゃく;だいぎゃく, taigyaku ; daigyaku] (n) high treason [Add to Longdo]
大逆罪[たいぎゃくざい, taigyakuzai] (n) (the crime of) high treason [Add to Longdo]
大逆事件[たいぎゃくじけん, taigyakujiken] (n) (case of) high treason [Add to Longdo]
反逆(P);叛逆[はんぎゃく, hangyaku] (n,vs) treason; treachery; mutiny; rebellion; insurrection; (P) [Add to Longdo]
反逆罪[はんぎゃくざい, hangyakuzai] (n) (the crime of) treason [Add to Longdo]
謀反;謀叛[むほん;ぼうはん(謀叛), muhon ; bouhan ( muhon )] (n,vs) (1) rebellion; uprising; insurrection; (2) (arch) (usu. 謀叛) treason [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叛国[pàn guó, ㄆㄢˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] treason [Add to Longdo]
卖国主义[mài guó zhǔ yì, ㄇㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] treason [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treason \Trea"son\, n. [OE. tresun, treisun, traisoun, OF.
   tra["i]son, F. trahison, L. traditio a giving up, a
   delivering up, fr. tradere to give up, betray. See {Traitor},
   and cf. {Tradition}.]
   1. The offense of attempting to overthrow the government of
    the state to which the offender owes allegiance, or of
    betraying the state into the hands of a foreign power;
    disloyalty; treachery.
    [1913 Webster]
 
       The treason of the murthering in the bed. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: In monarchies, the killing of the sovereign, or an
      attempt to take his life, is treason. In England, to
      imagine or compass the death of the king, or of the
      queen consort, or of the heir apparent to the crown, is
      high treason, as are many other offenses created by
      statute. In the United States, treason is confined to
      the actual levying of war against the United States, or
      to an adhering to their enemies, giving them aid and
      comfort.
      [1913 Webster]
 
   2. Loosely, the betrayal of any trust or confidence;
    treachery; perfidy.
    [1913 Webster]
 
       If he be false, she shall his treason see.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Petit treason}. See under {Petit}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 treason
   n 1: a crime that undermines the offender's government [syn:
      {treason}, {high treason}, {lese majesty}]
   2: disloyalty by virtue of subversive behavior [syn: {treason},
     {subversiveness}, {traitorousness}]
   3: an act of deliberate betrayal [syn: {treachery}, {betrayal},
     {treason}, {perfidy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top