หรือคุณหมายถึง traü?
Search result for

traue

(21 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -traue-, *traue*
German-Thai: Longdo Dictionary
Selbstvertrauen(n) |das, nur Sg.| ความมั่นใจในตนเอง เช่น Sie werden Deutsch bald mit Selbstvertrauen sprechen. คุณจะพูดภาษาเยอรมันด้วยความมั่นใจในเร็วๆ นี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trauende {m,f}; Trauendermourner [Add to Longdo]
Trauer {f}; Traurigkeit {f} | ein Gefühl von Traurigkeitsorrow | a feeling of sorrow [Add to Longdo]
Trauer {f}teariness [Add to Longdo]
Trauerfall {m}bereavement [Add to Longdo]
Trauerfeier {f}funeral service [Add to Longdo]
Trauerfeier {f}; Trauerfeierlichkeit {f}obsequies [Add to Longdo]
Trauerfeier {f}obsequy [Add to Longdo]
Trauerflor {m} | Trauerflore {pl}crape | crapes [Add to Longdo]
Trauermarsch {m} | Trauermärsche {pl}funeral march | funeral marches [Add to Longdo]
Trauern {n}; Trauer... | Trauer habenmourning | to be in mourning [Add to Longdo]
Trauerschleier {m} | Trauerschleier {pl}black veil | black veils [Add to Longdo]
Trauerweide {f} [bot.] | Trauerweiden {pl}weeping willow | weeping willows [Add to Longdo]
Trauerzug {m}funeral procession [Add to Longdo]
trauen; vertrauen (jdm.; einer Sache) | trauend | getraut; vertraut | er/sie traut; er/sie vertraut | ich/er/sie traute | er/sie hat/hatte getrautto trust | trusting | trusted | he/she trusts | I/he/she trusted | he/she has/had trusted [Add to Longdo]
trauen; sich trauen lassen; sich verheiraten; sich verehelichento get married; to marry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
喪中[もちゅう, mochuu] Trauerzeit [Add to Longdo]
喪服[もふく, mofuku] Trauerkleidung [Add to Longdo]
喪章[もしょう, moshou] Trauerflor [Add to Longdo]
悲劇[ひげき, higeki] Trauerspiel, Tragoedie [Add to Longdo]
枝垂れ柳[しだれやなぎ, shidareyanagi] Trauerweide [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top