Search result for

trams

(407 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trams-, *trams*, tram
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trams มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trams*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (n ) Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tram[N] รถราง
tramp[N] คนจรจัด, See also: กุ๊ย, Syn. vagabond, wanderer
tramp[N] การเดินทางไกล
tramp[VI] เดินหรือย่ำเสียงตึงตัง
tramp[VI] เดินเท้า, See also: เดิน
trammel[N] การผูกมัด, See also: การบังคับ
trammel[N] การขัดขวาง
trammel[N] ตาข่ายดักสัตว์
trammel[N] ไม้วัดรูปวงรี
trammel[N] โซ่
trammel[VT] ขัดขวาง, Syn. impede, obstruct
trammel[VT] ดักด้วยตาข่าย
trample[VI] กระทืบ, See also: เหยียบย่ำ
tramway[N] ทางรถราง
tramline[N] เส้นทางเดินรถไฟราง
trampoline[N] เตียงผ้าใบ
ultramarine[N] สีฟ้าเข้ม
ultramarine[ADJ] ซึ่งมีสีฟ้าเข้ม, Syn. sky-coloured
ultramarine[ADJ] ที่มาจากโพ้นทะเล
ultramodern[ADJ] ซึ่งล้ำสมัย, See also: ซึ่งล้ำยุค, ซึ่งหัวก้าวหน้า, Ant. nonmodern
ultramundane[ADJ] ซึ่งอยู่นอกโลก, See also: เลยโลกออกไป, เลยวงโคจรของดาวนพเคราะห์, นอกระบบสุริยะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbitrament(อาร์บิท'ระเมินทฺ) n. การตัดสิน,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ
pastrami(พาสทรา'มี) n. เนื้อวัวอบใส่เครื่องเทศ มักเป็นเนื้อจากบริเวณไหล่
tram(แทรม) n. รถราง,รถไฟที่มีราง,รถรางเหมือง,รถกระเช้า. vt.,vi. ขนส่งด้วยรถดังกล่าว, See also: tramless adj., Syn. streetcar,tramway
tram carn. รถราง,รถไฟฟ้าที่มีราง, Syn. tram
tram linen. เส้นทางเดินของรถราง,สายห้อยรถกระเช้า
trammel(แทรม'เมิล) n. สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ห่วงคล้องขาม้า,ตาข่ายจับปลา,จับตก,ปลอกพันธนาการ,เครื่องวาดเป็นรูปวงรี,วงเวียนวาดรูปวงรี,ที่ค้ำจุนหม้อหรือกาน้ำเหนือเตาไฟ,โซ่ตรวน. vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,จับด้วยตาข่าย,ติดกับ., See also: trammeler,trammeller n.
tramp(แทรมพฺ) n. คนจรจัด,ผู้เดินทางด้วยเท้า,ผู้พเนจร,การเดินทางด้วยเท้า,เสียงฝีเท้าที่หนัก,หญิงมั่วโลกีย์ vi.,vt. เดินเท้าเสียงดัง,เดินขบวน,เดินเที่ยว,พเนจร,ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ, See also: tramper n. trampish adj. trampishly adv. trampishness n.
trample(แทรม'เพิล) vi. ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ vt. ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ,กระทืบไฟให้ดับ. n. การย่ำ,การเหยียบ,การกระทืบ., See also: trampler n.
ultramarine(อัล'ทระมะรีน) adj. อยู่นอกทะเล,เลยทะเล,ทางด้านฝั่งทะเลโพ้น
ultramodern(อัลทระมอด'เดิร์น) adj. เจริญที่สุด,ทันสมัยยิ่ง,ส้ำยุคที่สุด
ultramontane(อัลทระมอนเทน') adj. ข้ามภูเขา,ข้ามเทือกเขา
ultramundane(อัลทระมัน'เดน) adj. นอกโลก,เลยโลก,เลยวงโคจรของดาวนพเคราะห์,นอกระบบสุริยะ,เหนือประเพณี,ในโลกหน้า
untrammeled(อันแทรม'เมิลดฺ) adv. ไม่ถูกเหนี่ยวรั้ง,ไม่ถูกจำกัด,เป็นอิสระ
untrammelled(อันแทรม'เมิลดฺ) adv. ไม่ถูกเหนี่ยวรั้ง,ไม่ถูกจำกัด,เป็นอิสระ

English-Thai: Nontri Dictionary
arbitrament(n) อำนาจชี้ขาด,การตัดสิน,คำตัดสิน
intramural(adj) ระหว่างพวกเดียวกัน,ภายใน
tram(n) รถราง,รถกระเช้า,รถขนแร่
trammel(n) เครื่องกีดกั้น,วงเวียน,ตาข่าย,อุปสรรค,โซ่ตรวน
trammel(vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ยับยั้ง,ทำให้ติดกับ
tramp(n) การเดินย่ำ,คนจรจัด,หญิงสำส่อน
tramp(vi) เดินย่ำ,เดินเท้า,เดินเที่ยว,พเนจร,กระทืบ
trample(n) การเหยียบย่ำ,การกระทืบ,การเหยียดหยาม
trample(vt) เหยียบย่ำ,กระทืบ,เหยียดหยาม
tramway(n) รางรถราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stramineousสีฟาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
axle trampเพลาเต้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arbitramentคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extramalleolusนอกตาตุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extramarital relationsสัมพันธภาพนอกสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
extramuralนอกเขต (องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extramuralนอกเขต (เทศบาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
iambic tetrameterมาตราไอแอมบ์สี่คณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
injection, intramuscularการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intramammaryในเต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intramarginalเส้นขอบใน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
intramuscularในกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intramuscular injectionการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tramp steamer; tramp shipเรือเร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tramaเนื้อในครีบเห็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trampคนเร่ร่อน, คนจรจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tramp ship; tramp steamerเรือเร่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tetramaziaสี่เต้านม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tetramerousมีสี่ส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tetrameterมาตราสี่คณะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultravisible; ultramicroscopicเกินการเห็น, เหนือจุลทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultramafic; ultramafic rockหินอัลตราเมฟิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ultramafic rock; ultramaficหินอัลตราเมฟิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ultrametamorphismการแปรสภาพอุกฤษฎ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ultramicroscopic; ultravisibleเกินการเห็น, เหนือจุลทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hematopoiesis, Extramedullaryการสร้างเลือดนอกไขกระดูก [TU Subject Heading]
Injections, Intramuscularการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ [TU Subject Heading]
Tramadolทรามาดอล [TU Subject Heading]
Trampsคนเร่ร่อน [TU Subject Heading]
Administration, Intramuscularการบริหารยาทางกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Air, Intramuralลมในผนังลำไส้ [การแพทย์]
Coprinus Atramentariusเห็ดพันธุ์โคปรินัสอาทราเมนทาเรียส [การแพทย์]
Coronary Artery Obstruction, Intramuscularการอุดตันของหลอดเลือดแดงเล็กๆภายในกล้ามเนื้อหัวใจ [การแพทย์]
Ependymoma, Intramedullaryอีเพนไดโมมาเกิดในเนื้อไขสันหลัง [การแพทย์]
Extramuscular Portionส่วนที่อยู่นอกกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Fracture Fixation, Intramedullaryกระดูกหัก,การติดตรึงภายในกระดูก [การแพทย์]
Graft, Intramedullaryกระดูกปลูกชนิดฝังในท่อโพรงกระดูก [การแพทย์]
Injections, Intramuscularฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ, การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ, ฉีดเข้ากล้าม [การแพทย์]
Insulin, Intramuscularการให้อินสุลินหยดเข้าหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Intramedullary Devicesอุปกรณ์ที่ฝังไปในโพรงกระดูก [การแพทย์]
Intramedullary Locationภายในโพรงไขกระดูก [การแพทย์]
Intramedullary Neoplasmsเนื้องอกเกิดในเนื้อไขสันหลัง [การแพทย์]
Intramedullary Rod, Nailแกนโลหะดามในช่องไขกระดูก [การแพทย์]
Intramolecularภายในโมเลกุล [การแพทย์]
Intramuralผนัง, กลางผนังกล้ามเนื้อมดลูก, อยู่ในผนัง [การแพทย์]
Intramuscularการฉีดเข้ากล้าม [การแพทย์]
Intramuscularชั้นกล้ามเนื้อ, เข้ากล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Intramuscular Agents, Long-Actingยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่ออกฤทธิ์เนิ่นนาน [การแพทย์]
Intramuscular Routeการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Lesions, Intradural Extramedullaryไขสันหลังถูกกดใต้ชั้นดูราแต่อยู่นอกเนื้อไขสันหลัง [การแพทย์]
Lesions, Local Intramedullaryพยาธิสภาพเกิดเฉพาะในเนื้อไขสันหลัง [การแพทย์]
Mass, Extramuralก้อนเนื้องอกนอกผนังหลอดอาหาร [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis[นุ-โม-โน-อัล-ตรา-ไม-โคร-สะ-โก-ปิก-ซิ-ลิ-โค-โวล-คา-โน-โค-นิ-โอ-ซิส] (name ) โรคปอดชนิดหนึ่ง
tram (n ) รถราง (สำหรับคนอังกฤษ ส่วนคนอเมริกันใช้คำว่า streetcar)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you have a ladder, or a trampoline, or?แล้วต้องทำไงอ่ะครับ มีบันไดมั๊ย Kung Fu Panda (2008)
There's a better view from the peak tram.ทางโน้นวิวสวยกว่า The Dark Knight (2008)
Jack, this is Frank TrammeII.แจ็ค นี่แฟรงค์ ทรัมเมล 24: Redemption (2008)
TrammeII says this subpoena's been chasing you for over a year now.ทราเมลบอกว่าหมายเรียกนี่ตามนาย มามากกว่าปีแล้ว 24: Redemption (2008)
Don't worry about TrammeII.ไม่ต้องกังวลอะไรเกี่ยวกับทราเมลล์ 24: Redemption (2008)
-My hands are tied. -TrammeII, please.มันจำเป็น ทราเมลล์,ได้โปรด 24: Redemption (2008)
I've got sponsorship papers. TrammeII's gotta let them in.ฉันมีเอกสารรับรอง ทราเมลจะยอมให้เขาเข้าไป 24: Redemption (2008)
Give them to TrammeII.เอาไปให้ Tramell 24: Redemption (2008)
Give that to Mr. TrammeII. He'II take care of everything.ฉันต้องการให้เธอนำมันไปมอบให้ คุณ ทราเมล เขาจะดูแลทุกอย่างให้ 24: Redemption (2008)
soldiers, I need to see Frank TrammeII.จ่า! ผมต้องการพบแฟรงค์ ทราเมลล์ ; 24: Redemption (2008)
TrammeII, listen to me.ทราเมล ฟังผมนะ 24: Redemption (2008)
TRAMMELL: Take him into custody right now.พาเขาไปเดี๋ยวนี้ 24: Redemption (2008)
Trama something.Trama something. Quantum of Solace (2008)
And this here, Spanish Trampoline.ส่วนอันนี้เรียกว่าสแปนิช แทรมโพลีน Pineapple Express (2008)
Spanish Trampoline.สแปนิช แทรมโพลีน เคยเรียกมันว่าสแปนิช มัดแฟลปส์ Pineapple Express (2008)
Used to call it Spanish Mudflaps... but Troy likes to trampoline so Spanish Trampoline.แต่ทรอยชอบโดดแทรมโพลีน ก็เลยเรียกสแปนิช แทรมโพลีน Pineapple Express (2008)
- Not Tramps.- อย่าไปแทรมป์นะคะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Tramps?แทรมป์? Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Kid, you thought we could make love in a tram?ไอ้หนู เธอคิดว่าเราจะร่วมรักกัน ในรถรางได้เหรอ The Reader (2008)
That's where I rent my trammels.เป็นที่ที่ฉันเช่าที่จับปลา Dirt Nap (2008)
In these vast foodlots, trampled by millions of cattle, not a blade of grass grows.ในสวนเนื้ออันกว้างใหญ่นี้ วัวนับล้านเดินย่ำไปมา โดยไม่มีแม้แต่หญ้าสักต้น Home (2009)
- I'll buy you a trampoline.ฉันจะซื้อเตียงสปริงให้นาย\ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
What do they call it when an animal rights person gets trampled to death by a cow?เราเรียกพวกอนุรักษ์สัตว์ Confessions of a Shopaholic (2009)
"We take Dubai, the travel tramp, call it even, move on, never mention it again.""แก้แค้นเรื่องที่ดูไบ เสมอกันแล้ว เอาน่ะ ลืมซะ" Duplicity (2009)
You tramp, what fun we had with you.เธอมันนางวันทอง.. แต่ฉันก็ได้สนุกกับเธอ The Breath (2009)
As in "gypsies, tramps, and thieves"?"ยิปซี, พวกเร่ร่อน, หัวขโมย" ใช่มั้ย? Bloodline (2009)
She's using tetra-Methylene - Disulfotetramine.เธอใช้ "เทตทรา เมเธลีน ดีเซาฟอร์เททราไมล์" Pleasure Is My Business (2009)
A FEW OF THEM WERE TRAMPLED.ลูกพี่ลูกน้องผม แกรี่ กับภรรยาเขา ลินดา House on Fire (2009)
It's not a compliment, you tramp!มันไม่ใช่คำชมย่ะ ยัยบ้า Connect! Connect! (2009)
CLAY: GiveTrammelacall .โทรหาเเทรมเมล Albification (2009)
I hadTrammellook into it.ฉันให้เเทรมเมล ไปค้นหาดู Albification (2009)
CLAY: I convincedTrammelto let us handle the arrest.ฉันมั่นใจว่าเเทรมเมล Albification (2009)
LookslikeTrammel earned his pay.ดูเหมือนว่าเเทรมเมล ต้องการเงินค่าจ้างของเขา Albification (2009)
Hopefully, it went a little bit better than the trammel task.หวังอย่างยิ่งว่า เห็นงานที่สำคัญที่สุด จะดีกว่า Potlatch (2009)
Because you're dipping your penguin dick in that vamper tramp?แค่แกได้เสียหนุ่ม กับนังแวมพ์ร่านนั่น? New World in My View (2009)
The American Dream trampled on by anyone and everyone.ฝันของคนอเมริกันถูกเหยียดหยาม จากใครบางคน และทุกคน Hostile Takeover (2009)
He was the second son of the Pharaoh, and according to legend, Anok's older brother, Meti, fell off his horse, and Anok trampled him to death to ensure that he would ascend to the throne.พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรส ลำดับที่สองแห่งองค์พระฟาโรห์ และตามราชพงศาวดาร พระเชษฐาของเจ้าชายเอน็อค คือเจ้าชายเมติ ทรงตกจากหลังม้า และเจ้าชายเอน็อคเข้ากระทืบซ้ำ จนชิ้นพระชนม์ A Night at the Bones Museum (2009)
So, he wasn't trampled by his brother?แล้วเขาไม่ได้ถูกกระทืบซ้ำ จากน้องชายหรอกรึ? A Night at the Bones Museum (2009)
Do you really think I wanna spend my weekend watching women with tramp stamps work out their daddy issues?ให้กับวันหยุดที่หายไป ฉันไม่เคยเข้าออกในวันนั้น คุณคิดจริงๆเหรอว่า ฉันจะใช้วันหยุด They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
But I have watched you trample that gift.ฉันเฝ้าดูนายกับสิ่งนั้น Legion (2010)
Detectives Trammell and Huntley.นักสืบ แทรมเมลและฮันท์ลีย์ Your Secrets Are Safe (2010)
Your father's current tramp of the month is waiting inside with your dress.คุณพ่อของคนจรประจำเดือนของอย่างลูกคอยอยู่ด้านใน พร้อมกับชุดของลูกแล้ว When in Rome (2010)
I heard that. And she's not a tramp.ผมได้ยินนะ และเธอก็ไม่ใช่คนจรซะด้วย When in Rome (2010)
This is a kinetic-kill, side-winder vehicle with a secondary cyclotrimethylenetrinitramine RDX burst.มันคืออาวุธคลื่นแม่เหล็กสังหาร พร้อมพลังระเบิด ไซโคลไทรเม็ททิลีน ทรีนิตามีน.RDX Iron Man 2 (2010)
All I could think to myself was, "Great, now I'm a tramp."ทั้งหมดที่ฉันนึกถึงตัวเองได้คือ "เยี่ยม ตอนนี้ฉันเป็นหญิงส่ำส่อน" Easy A (2010)
Perhaps you should embroider a red A on your wardrobe, abominable tramp.บางทีเธอน่าจะปักตัวเอสีแดง ไว้บนตู้เสื้อผ้านะ ยัยนมบูด Easy A (2010)
A common injury associated with that sport is trama to the ear a clotอาการบาดเจ็บที่สุดของกีฬานี้ ก็คือหูบอบช้ำ เลือดคั่ง The Expendables (2010)
Your trampy, backstabbing wife.การไม่ให้เกียรติของนาย ไม่ซื่อตรงกับเธอ MacGruber (2010)
Aren't you gonna stop her from trampling all over the crime scene?คุณจะไม่ห้ามเธอรึ ที่เหยียบไปทั่วที่เกิดเหตุแบบนั้น Bad Blood (2010)
"with a GED and a tramp stamp."ผมขอโทษ โอเค้? If... (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tramYou should not trample on other people's rights.
tramStray dogs tramped about my garden.
tramI can’t bear to tramp ten miles in this heat.
tramHe trampled on her feelings.
tramThe tramp gobbled down the free Thanksgiving dinner served at the church.
tramDon't trample on the grass.
tramDon't tramp in the living room with muddy feet.
tramMy flower garden was trampled by urchins.
tramYou had better go by tram.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถราง[N] tram, See also: trolley, Example: การเดินทางด้วยรถรางในฮ่องกงถือเป็นการเดินทางที่ประหยัดที่สุด, Count unit: คัน, Thai definition: รถที่แล่นตามรางด้วยกำลังไฟฟ้า
ย่ำเท้า[V] tramp, See also: trample, tread, walk, go on foot, mark time, Syn. เดิน, ย่ำ, Example: เสียงกระดานลั่นกร๊อบในทุกครั้งที่ย่ำเท้าลงไป, Thai definition: เหยียบหนักๆ ซ้ำๆ, ถ้าเหยียบในลักษณะเช่นนั้นอยู่กับที่ เรียกว่า ย่ำเท้า
เด็กร่อนเร่[N] tramp child, See also: vagabond child, vagrant child, hobo child, Syn. เด็กจรจัด, เด็กเร่ร่อน, Example: ในกรุงเทพมีเด็กร่อนเร่อยู่มากมาย ที่อาจสร้างอาชญากรรมที่ร้ายแรงได้, Count unit: คน, Thai definition: เด็กที่เที่ยวเตร่ไปไม่เป็นกำหนดที่ทาง, ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
เด็กจรจัด[N] tramp child, See also: vagabond child, vagrant child, hobo child, Syn. เด็กเร่ร่อน, Example: แยกนี้มักมีเด็กจรจัดมาคอยขอเงินจากรถที่ติดไฟแดง, Count unit: คน, Thai definition: เด็กที่ไม่มีอาชีพและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ซัดเซพเนจร[V] wander, See also: tramp, roam, rove, drift, Syn. ร่อนเร่พเนจร, Example: ยายคนนี้ซัดเซพเนจรมาอาศัยอยู่กับแม่ชีที่วัดหลายปีมาแล้ว, Thai definition: ร่อนเร่ไป, เที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
ขึ้นรถ[V] get in a car, See also: get on a bus/train, board a tram, Ant. ลงรถ, Example: ผู้ร้ายยิงต่อสู้และสามารถขึ้นรถหลบหนีตำรวจไปได้, Thai definition: โดยสารรถ
คนพเนจร[N] tramp, See also: vagabond, vagrant, hobo, Syn. คนร่อนเร่พเนจร, Example: เขาทำตัวราวกับเป็นคนพเนจรค่ำไหนนอนนั่น, Thai definition: คนที่ร่อนเร่หรือเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
ย่ำ[V] tread, See also: tramp, trample, crush, squash, walk over, Syn. ย่ำเท้า, Example: เราขึ้นรถ ลุยน้ำ ลงเรือ และเดินเท้าลุยน้ำย่ำไปตามถนนใหญ่, Thai definition: เหยียบหนักๆ ซ้ำๆ
กุ๊ย[N] tramp, See also: hobo, bum, vagrant, Example: ฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนใจแคบหลายคนมองว่าเป็นกีฬาสำหรับ 'กุ๊ย', Count unit: คน, Thai definition: คนเลว, คนโซ., Notes: (จีน)
กีดกั้น[V] hinder, See also: impede, block, bar, encumber, trammel, Syn. ขวางกั้น, กั้น, กีดขวาง, กัน, ขัดขวาง, Example: ความสุจริตนั้นย่อมกีดกั้นบุคคลออกจากความชั่วและความเสื่อมเสียทั้งหมดได้, Thai definition: ขัดขวางไว้
กีดหน้าขวางตา[V] hinder, See also: annoy by obstructing, encumber, trammel, Syn. ขวาง, ขัดขวาง, Example: ไม่ว่าดิฉันจะทำอะไรก็กีดหน้าขวางตาเขาไปทั้งนั้น, Thai definition: ขัดขวางทำให้ไม่สะดวกใจ
พเนจร[V] wander, See also: roam, rove, tramp, Syn. ร่อนเร่, ร่อนเร่พเนจร, Example: คนยากจนต้องร่อนเร่พเนจรไปทำมาหากินตามที่ต่างๆ, Thai definition: ร่อนเร่ไป, เที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย
ล้ำยุค[ADJ] ultramodern, See also: modern, up-to-date, novel, Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำสมัย, Ant. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย, Example: คุณจะปฏิเสธเทคโนโลยีล้ำยุคไม่ได้
ล้ำสมัย[ADJ] ultramodern, See also: modern, up-to-date, novel, Syn. ทันสมัย, นำสมัย, ล้ำยุค, Ant. เก่า, โบราณ, ล้าสมัย, เชย, Example: หมอนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมารักษาคนไข้ให้หายจากโรคร้าย
สาลี่[N] trolley, See also: tram, Count unit: คัน, Thai definition: คันเหล็กติดอยู่บนหลังคารถราง ปลายมีลูกรอกยันอยู่กับสายไฟฟ้า เพื่อเป็นทางให้ไฟเข้าเครื่องรถ
กระทืบ[V] trample, See also: stamp, crush with the foot, tread, Syn. เหยียบ, Example: ช้างตกมันกระทืบควาญช้างตาย, Thai definition: ยกเท้ากระแทกลงไป
กระทืบเท้า[V] trample, See also: stamp down, crush with the foot, tread, Example: บางคนแสดงออกถึงอาการโกรธในรูปแบบต่างๆ เช่น กระทืบเท้า ทำเสียงปึงปัง หรือทำลายข้าวของ เป็นต้น, Thai definition: ยกเท้ากระแทกถี่ๆ ลงไป
การย่ำ[N] tread, See also: tramping, stamping, trampling, Syn. การเหยียบ, การย่ำเท้า, Example: การย่ำเท้าของแต่ละคนมีน้ำหนักที่แตกต่างกัน, Thai definition: การเหยียบหนักๆ ซ้ำๆ
เหยียบ[V] tread (on), See also: step on, trample, put one's foot on, stamp, Example: เขาเหยียบใบไม้แห้งเสียงดังกรอบแกรบ, Thai definition: วางเท้าลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ[v. exp.] (chītyā khao klāmneūa) EN: intramuscular injection   FR: faire une injection intramusculaire
เด็กจรจัด[n. exp.] (dek jønjat) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   
เด็กร่อนเร่[n. exp.] (dek rǿnrē) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   FR: jeune clochard [m]
จรจัด[n.] (jønjat) EN: vagabond ; vagrant ; tramp ; hobo   FR: vagabond [m] ; vagabonde [f]
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample   FR: écraser ; comprimer ; piétiner
กีดกั้น[v.] (kītkan) EN: hinder ; impede ; block ; bar ; encumber ; trammel   
กีดหน้าขวางตา[v.] (kitnākhwāngtā) EN: hinder ; annoy by obstructing ; encumber ; trammel   
กุ๊ย[n.] (kui) EN: hobo ; tramp ; bum ; beggar ; idler   FR: clochard [m] ; clodo (fam.) [m] ; mendiant [m] ; vagabond [m]
ล้ำยุค[adj.] (lamyuk) EN: ultramodern   FR: ultramoderne
นกจับแมลงสีคราม[n. exp.] (nok jap malaēng sī khrām) EN: Ultramarine Flycatcher   FR: Gobemouche ultramarin [m] ; Gobemouche bleu [m] ; Gobemouche bleu à sourcils blancs [m] ; Gobemouche outremer [m]
นกจาบปีกอ่อนหัวดำขาว[n. exp.] (nok jāp pīk øn hūa dam khāo) EN: Tristram's Bunting   FR: Bruant de Tristram [m]
นอกสมรส[adj.] (nøk somrot) EN: extramarital ; illegitimate   
ภายในกล้ามเนื้อ[adj.] (phāinai klāmneūa) EN: intramuscular   FR: intramusculaire
พเนจร[v.] (phanējøn) EN: wander tramp ; roam ; rove   
ผิดผัวผิดเมีย[v. exp.] (phit phūa phit mīa) EN: be unfaithful ; commit adultery ; have an extramarital affair   
ปองร้าย[v. exp.] (pøng rāi) EN: be malicious ; intend to harm ; have ill will   FR: tramer ; manigancer
รถราง[n.] (rotrāng) EN: tram ; trolley ; streetcar   FR: tramway [m] ; tram [m]
อวนจมกุ้ง[n. exp.] (uan jom kung) EN: shrimp trammel net   
ย่ำ[v.] (yam ) EN: tread ; tramp ; trample ; crush ; squash ; walk over   FR: piétiner ; fouler
เหยียบ[v.] (yīep) EN: step on ; put one's foot on ; tread on ; trample   FR: poser le pied ; marcher à pas mesurés ; fouler aux pieds ; piétiner

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAM    T R AE1 M
STRAM    S T R AE1 M
TRAMS    T R AE1 M Z
TRAMP    T R AE1 M P
TRAMCO    T R AE1 M K OW0
TRAMEL    T R AE1 M AH0 L
TRAMPS    T R AE1 M P Z
TRAMPE    T R AE1 M P
TRAMELL    T R AA0 M EY1 L
TRAMMEL    T R AE1 M AH0 L
TRAMBLE    T R AE1 M B AH0 L
TRAMPLE    T R AE1 M P AH0 L
TRAMIEL    T R AE1 M IY0 AH0 L
BELTRAM    B EH1 L T R AE2 M
BARTRAM    B AA1 R T R AE2 M
CENTRAM    S EH1 N T R AE2 M
MOTTRAM    M AA1 T R AH0 M
BUTTRAM    B AH1 T R AE2 M
BERTRAM    B ER1 T R AH0 M
TRAMPING    T R AE1 M P IH0 NG
TRAMONTE    T R AA0 M OW1 N T IY0
TRAMMELL    T R AE1 M AH0 L
TRAMPLES    T R AE1 M P AH0 L Z
VITRAMON    V IH1 T R AH0 M AA0 N
ROTRAMEL    R AA1 T R AH0 M AH0 L
ULTRAMAR    AH1 L T R AH0 M AA0 R
PASTRAMI    P AH0 S T R AA1 M IY0
TRISTRAM    T R IH1 S T R AH0 M
TRAMPLED    T R AE1 M P AH0 L D
TRAMONTIN    T R AH0 M AA1 N T AH0 N
TRAMPLING    T R AE1 M P L IH0 NG
HAMTRAMCK    HH AE0 M T R AE1 M IH0 K
TRAMPOLINE    T R AE2 M P AH0 L IY1 N
CATRAMBONE    K AE1 T R AE2 M B OW2 N
INTRAMURAL    IH2 N T R AH0 M Y UH1 R AH0 L
TRAMONTANA    T R AA0 M OW0 N T AE1 N AH0
TRAMONTANO    T R AA0 M OW0 N T AA1 N OW0
SPECTRAMED    S P EH1 K T R AH0 M EH2 D
ULTRAMODERN    AH2 L T R AH0 M AA1 D ER0 N
UNTRAMMELED    AH0 N T R AE1 M AH0 L D
EXTRAMARITAL    EH2 K S T R AH0 M EH1 R AH0 T AH0 L
INTRAMARGINAL    IH2 N T R AH0 M AA1 R JH AH0 N AH0 L
TETRAMEROUS T EH   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tram    (n) (t r a1 m)
tramp    (v) (t r a1 m p)
trams    (n) (t r a1 m z)
tramps    (v) (t r a1 m p s)
trammel    (v) (t r a1 m @ l)
tramped    (v) (t r a1 m p t)
trample    (v) (t r a1 m p l)
tramway    (n) (t r a1 m w ei)
tram-car    (n) - (t r a1 m - k aa r)
tramline    (n) (t r a1 m l ai n)
trammels    (v) (t r a1 m @ l z)
tramping    (v) (t r a1 m p i ng)
trampled    (v) (t r a1 m p l d)
tramples    (v) (t r a1 m p l z)
tramways    (n) (t r a1 m w ei z)
tram-cars    (n) - (t r a1 m - k aa z)
tramlines    (n) (t r a1 m l ai n z)
trampling    (v) (t r a1 m p l i ng)
extramural    (j) (e2 k s t r @ m y u@1 r @ l)
intramural    (j) (i2 n t r @ m y u@1 r @ l)
trammelled    (v) (t r a1 m @ l d)
trampoline    (n) (t r a1 m p @ l ii n)
arbitrament    (n) (aa1 b i1 t r @ m @ n t)
trammelling    (v) (t r a1 m @ l i ng)
trampolines    (n) (t r a1 m p @ l ii n z)
ultramarine    (n) (uh2 l t r @ m @ r ii1 n)
arbitraments    (n) (aa1 b i1 t r @ m @ n t s)
extramarital    (j) (e2 k s t r @ m a1 r i t l)
ultramarines    (n) (uh2 l t r @ m @ r ii1 n z)
ultramontane    (j) (uh2 l t r @ m o n t ei1 n)
untrammelled    (j) (uh1 n t r a1 m @ l d)
tramp-steamer    (n) - (t r a1 m p - s t ii m @ r)
tramp-steamers    (n) - (t r a1 m p - s t ii m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bahn {f} | Bahnen {pl}tram | trams [Add to Longdo]
Bahngleis {n} (Straßenbahn)tram line [Br.]; streetcar line [Am.] [Add to Longdo]
Druckluftramme {f}air hammer [Add to Longdo]
Fesseln {pl}trammels [Add to Longdo]
Getrampel {n}trampling [Add to Longdo]
Klotz {m}; Trampel {m}lump [Add to Longdo]
Landstreicher {m}; Strauchdieb {m} | Landstreicher {pl}; Strauchdiebe {pl}tramp | tramps [Add to Longdo]
Penetrationsmesser {m} (Schmierfettprüfung)penetrameter [Add to Longdo]
Pfad {m}; Trampelpfad {m} | Pfade {pl}; Trampelpfade {pl}trail | trails [Add to Longdo]
Stangenzirkel {m}beam trammels [Add to Longdo]
Strampelhöschen {n}rompers [Add to Longdo]
Strampelsack {m}baby's sleeping back [Add to Longdo]
Straßenbahn {f} | Straßenbahnen {pl}tram [Br.]; streetcar [Am.] | trams; streetcars [Add to Longdo]
Straßenbahn {f}; Straßenbahnnetz {n} | Straßenbahnen {pl}tramway [Br.]; streetcar system | tramways [Add to Longdo]
Straßenbahnlinie {f} | Straßenbahnlinien {pl}tramway | tramways [Add to Longdo]
Teilzeitkurs {m} (einer Universität)extramural course [Add to Longdo]
Tetrameter {n} | Tetrameter {pl}tetrameter | tetrameters [Add to Longdo]
Tippelbruder {m}tramp; hobo [Add to Longdo]
Tramp {m}tramp; hobo [Am.] [Add to Longdo]
Trampelpfad {m}beattrack [Add to Longdo]
Trampeltier {n}; Trampel {m} [übtr.]clumsy clot; oaf [Am.] [Add to Longdo]
Trampen {n}hitch-hiking; backpacking [Add to Longdo]
Tramper {m}; Tramperin {f}hitchhiker [Add to Longdo]
Trampolin {n} [sport]trampoline [Add to Longdo]
Tramway {f} [Ös.]; Tram {f,n}; Trambahn {f} | Trampoline {pl}tram [Br.]; streetcar [Am.] | trampolines [Add to Longdo]
auf der Wanderschafton the tramp [Add to Longdo]
durchwandern; durchstreifen | durchwandernd; durchstreifend | durchwandert; durchstreiftto tramp | tramping | tramped [Add to Longdo]
einengen; behindern | einengendto trammel [Br.] | trammeling [Add to Longdo]
extern; außeruniversitär {adj}; außerhalb der Universitätextramural [Add to Longdo]
fesselttrammels [Add to Longdo]
fesseltetrammeled [Add to Longdo]
festtreten; herumtrampeln | die Erde festtretento tramp | to tramp the earth [Add to Longdo]
gestrolcht; stampftetramped [Add to Longdo]
getrampelt; zerstampftetrampled [Add to Longdo]
herumtrampeln (auf)to trample around; to stamp around (on) [Add to Longdo]
(auf Gefühlen) herumtrampelnto trample on [Add to Longdo]
kräftig; stramm; stämmig {adj} | kräftoger; strammer; stämmiger | am kräftigsten; am strammsten; am stämmigstenburly | burlier | burliest [Add to Longdo]
marschierento tramp [Add to Longdo]
niedertrampelnto tramp down [Add to Longdo]
rammen; festrammen; einrammen; stauchen; stoßen | rammendto ram | ramming [Add to Longdo]
ringen; strampeln | ringend; strampelnd | gerungen; gestrampelt | er/sie ringt; er/sie strampeltto struggle | struggling | struggled | he/she struggles [Add to Longdo]
soldatisch; stramm {adj}martial [Add to Longdo]
(mit dem Fuß) stampfen; aufstampfen; trampelnto stamp (one's foot) [Add to Longdo]
stramm stehen | stramm stehend | stramm gestandento stand at attention | standing at attention | stood at attention [Add to Longdo]
strampelnd {adv}strugglingly [Add to Longdo]
studienspezifisch {adj}; innerhalb der Universitätintramural [Add to Longdo]
supermodern; ultramodern {adj}ultramodern [Add to Longdo]
trampeln | trampelnd; zerstampfend | getrampelt; zerstampft | trampelt; zerstampft | zu Tode getrampelt werdento trample | trampling | trampled | tramples | to be trampled to death [Add to Longdo]
trampelnto tramp [Add to Longdo]
trampen; per Anhalter fahren | trampend | getrampt | er/sie trampt | ich/er/sie trampte | er/sie ist/war getramptto hitchhike; to hitch; to go backpacking | hitchhiking | hitchhiked | he/she hitchhikes | I/he/she hitchhiked | he/she has/had hitchhiked [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざっくざっく[, zakkuzakku] (adv) crunch crunch; thud thud; tramp tramp [Add to Longdo]
どしどし[, doshidoshi] (adv) (on-mim) rapidly; constantly; one after the other; without hesitation; sound of tramping; (P) [Add to Longdo]
アエクィデンステトラメルス[, aekuidensutetoramerusu] (n) saddle cichlid (Aequidens tetramerus) [Add to Longdo]
ウルトラマリン[, urutoramarin] (n) ultramarine [Add to Longdo]
ウルトラモダン[, urutoramodan] (n) ultramodern [Add to Longdo]
ウルトラモンタニズム[, urutoramontanizumu] (n) ultramontanism [Add to Longdo]
トランパー[, toranpa-] (n) tramper [Add to Longdo]
トランポリン[, toranporin] (n) trampoline [Add to Longdo]
ドシンドシン;どしんどしん[, doshindoshin ; doshindoshin] (adv-to) (on-mim) walking (with heavy steps); tramping; lumbering; clumping [Add to Longdo]
ニューモノウルトラマイクロスコーピックシリコヴォルケーノコニオシス[, nyu-monourutoramaikurosuko-pikkushirikovoruke-nokonioshisu] (n) (See 塵肺) pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis; pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis [Add to Longdo]
マリンブルー[, marinburu-] (n) marine blue; ultramarine [Add to Longdo]
ロープウェイ(P);ロープウェー;ロープウエイ;ロープウエー[, ro-puuei (P); ro-puue-; ro-puuei ; ro-puue-] (n) ropeway; aerial tram; cable car; (P) [Add to Longdo]
学外[がくがい, gakugai] (n) outside the school; extramural [Add to Longdo]
筋注[きんちゅう, kinchuu] (n) intramuscular injection [Add to Longdo]
筋肉注射[きんにくちゅうしゃ, kinnikuchuusha] (n) intramuscular injection [Add to Longdo]
群青[ぐんじょう, gunjou] (n) ultramarine [Add to Longdo]
群青色[ぐんじょういろ, gunjouiro] (n,adj-no) ultramarine colour (color) [Add to Longdo]
珪性肺塵症[けいせいはいじんしょう, keiseihaijinshou] (n) pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis; pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis [Add to Longdo]
限外顕微鏡[げんがいけんびきょう, gengaikenbikyou] (n) ultramicroscope [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
婚外[こんがい, kongai] (adj-f) extramarital (e.g. sex) [Add to Longdo]
婚外交渉[こんがいこうしょう, kongaikoushou] (n) extramarital sex [Add to Longdo]
四量体[よんりょうたい, yonryoutai] (n,adj-no) (See 単量体・たんりょうたい) tetramer [Add to Longdo]
市電[しでん, shiden] (n) municipal railway; city streetcar; tram [Add to Longdo]
宿無し[やどなし, yadonashi] (n) homeless person; vagabond; tramp [Add to Longdo]
人権蹂躪;人権蹂躙[じんけんじゅうりん, jinkenjuurin] (n) human rights violation; trampling on human rights [Add to Longdo]
赤烏賊[あかいか, akaika] (n) (uk) red squid; neon flying squid (Ommastrephes bartramii) [Add to Longdo]
雪踏み[ゆきふみ, yukifumi] (n,vs) (1) trampling down snow on a path; (n) (2) foot-worn instrument for trampling snow [Add to Longdo]
先端的[せんたんてき, sentanteki] (adj-na) ultramodern; leading [Add to Longdo]
践踏[せんとう, sentou] (n,vs) trampling down [Add to Longdo]
朝鮮朝顔[ちょうせんあさがお, chousen'asagao] (n) (See ベラドンナ) thorn apple; jimsonweed; Datura stramonium [Add to Longdo]
停留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] (n) bus stop; tram stop; stop; station; (P) [Add to Longdo]
電車通り[でんしゃどおり, denshadoori] (n) street with streetcar tracks; street with a tram line [Add to Longdo]
電停[でんてい, dentei] (n) tram stop [Add to Longdo]
踏みつける;踏み付ける;踏付ける[ふみつける, fumitsukeru] (v1,vt) (1) to trample down; to tread on; (2) to ignore; to spurn [Add to Longdo]
踏みにじる;踏み躙る[ふみにじる, fuminijiru] (v5r,vt) to trample underfoot; to tread on; to crush with a foot [Add to Longdo]
踏み絵(P);踏絵[ふみえ, fumie] (n) tablet bearing Christian images, on which Edo-period authorities forced suspected Christians to trample; (P) [Add to Longdo]
踏み均す[ふみならす, fuminarasu] (v5s,vt) to trample flat; to beat a path [Add to Longdo]
踏み荒らす;踏荒らす;踏み荒す[ふみあらす, fumiarasu] (v5s,vt) to trample down; to devastate [Add to Longdo]
踏み殺す;踏殺す[ふみころす, fumikorosu] (v5s) to trample to death; to kill underfoot [Add to Longdo]
踏み潰す;踏みつぶす[ふみつぶす, fumitsubusu] (v5s,vt) to trample; to crush underfoot [Add to Longdo]
踏み倒す[ふみたおす, fumitaosu] (v5s,vt) (1) to trample underfoot; to kick down; (2) to bilk; to shirk payment; to jump a bill [Add to Longdo]
踏み破る[ふみやぶる, fumiyaburu] (v5r,vt) (1) to break by stepping on; to trample; to stomp on; to stamp through; (v5r) (2) (See 踏破・とうは・1) to walk across; to travel on foot [Add to Longdo]
踏み歩く;踏みあるく[ふみあるく, fumiaruku] (v5k) to tramp; to hike [Add to Longdo]
踏み拉く[ふみしだく, fumishidaku] (v5k) to trample; to crush underfoot [Add to Longdo]
踏ん付ける;踏んづける[ふんづける, fundukeru] (v1,vt) (col) (See 踏みつける・ふみつける・1) to trample down; to tread on [Add to Longdo]
馬車鉄道[ばしゃてつどう, bashatetsudou] (n) (See 鉄道馬車) horse tramway [Add to Longdo]
売女[ばいた, baita] (n) (1) (uk) (derog) prostitute; whore; (2) tramp; floozy; slut [Add to Longdo]
不定期[ふていき, futeiki] (adj-na,n,adj-no) irregular; indeterminate; tramp (steamer) [Add to Longdo]
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
停靠站[tíng kào zhàn, ㄊㄧㄥˊ ㄎㄠˋ ㄓㄢˋ, ] bus and tram stop [Add to Longdo]
[róu, ㄖㄡˊ, ] to trample [Add to Longdo]
外遇[wài yù, ㄨㄞˋ ㄩˋ, ] an extramarital affair [Add to Longdo]
奔放[bēn fàng, ㄅㄣ ㄈㄤˋ, ] bold and unrestrained; untrammeled [Add to Longdo]
奥特曼[Ào tè màn, ㄠˋ ㄊㄜˋ ㄇㄢˋ, / ] Japanese science fiction superhero Ultraman ウルトラマン [Add to Longdo]
婚外[hūn wài, ㄏㄨㄣ ㄨㄞˋ, ] extramarital [Add to Longdo]
婚外性接触[hūn wài xìng jiē chù, ㄏㄨㄣ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, / ] extramarital sex [Add to Longdo]
曼陀罗[màn tuó luó, ㄇㄢˋ ㄊㄨㄛˊ ㄌㄨㄛˊ, / ] flower of north India (Datura stramonium, Sanskrit: mandara), considered sacred and grown in temples, similar to belladonna [Add to Longdo]
有轨[yǒu guǐ, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄟˇ, / ] tracked (tramcar) [Add to Longdo]
有轨电车[yǒu guǐ diàn chē, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ, / ] tramway; tram [Add to Longdo]
榄角[lǎn jiǎo, ㄌㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] black olive (Canarium tramdenum) [Add to Longdo]
流浪汉[liú làng hàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄤˋ ㄏㄢˋ, / ] tramp; wanderer [Add to Longdo]
乌榄[wū lǎn, ㄌㄢˇ, / ] black olive (Canarium tramdenum) [Add to Longdo]
瘪三[biē sān, ㄅㄧㄝ ㄙㄢ, / ] a wretched-looking tramp who lives by begging or stealing [Add to Longdo]
[róu, ㄖㄡˊ, ] trample [Add to Longdo]
糟踏[zāo tà, ㄗㄠ ㄊㄚˋ, ] to waste; to wreck; to despoil; to abuse; to slander; to insult; to defile; to trample on [Add to Longdo]
糟蹋[zāo tà, ㄗㄠ ㄊㄚˋ, ] to waste; to wreck; to despoil; to abuse; to slander; to insult; to defile; to trample on [Add to Longdo]
绷床[bēng chuáng, ㄅㄥ ㄔㄨㄤˊ, / ] trampoline [Add to Longdo]
羁绊[jī bàn, ㄐㄧ ㄅㄢˋ, / ] trammels; yoke; fig. restraint on one's movements [Add to Longdo]
[cǐ, ㄘˇ, ] to trample, to step, to walk on the ball of the foot [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] sound of trampling [Add to Longdo]
践踏[jiàn tà, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚˋ, / ] trample [Add to Longdo]
踩踏[cǎi tà, ㄘㄞˇ ㄊㄚˋ, ] to trample on [Add to Longdo]
[chuài, ㄔㄨㄞˋ, ] kick; trample [Add to Longdo]
[róu, ㄖㄡˊ, ] trample [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] tread on; trample; stamp; fulfill [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] stumble; trample; to kick (as a horse) [Add to Longdo]
[lìn, ㄌㄧㄣˋ, / ] trample down, oppress, overrun [Add to Longdo]
轨道[guǐ dào, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, / ] orbit; railway or tram line; fig. conventional way of thinking [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top