Search result for

tragedy

(52 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tragedy-, *tragedy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tragedy[N] เหตุการณ์ร้ายแรง, See also: โศกนาฏกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tragedy(แทรจ'จิดี) n. ละครโศก,บทประพันธ์โศก,เรื่องโศก,ภัยพิบัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
tragedy(n) โศกนาฏกรรม,เรื่องเศร้า,ละครโศก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tragedyโศกนาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tragedy of bloodโศกนาฏกรรมนองเลือด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is not a tragedy.แค่นี้ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายหรอก Dirty Dancing (1987)
A tragedy is three men trapped in a mine or police dogs used in Birmingham.เรื่องคอขาดบาดตาย ต้องประมาณว่า มีคนสามคนติดในเหมืองแร่ Dirty Dancing (1987)
Another sad page... in the tragedy of our men in Russia.เรื่องเศร้าอีกเรื่อง... ในโศกนาฏกรรม ของทหารเขาเราใน รัสเซีย. Cinema Paradiso (1988)
God. They'd consider it a tragedy.มันถือเป็นโศกนาฏกรรม Field of Dreams (1989)
If I'd only gotten to be a doctor for five minutes, now that would have been a tragedy.พ่อหนุ่ม ถ้าผมได้เป็นหมอแค่ 5 นาทีนี่สิ ถึงเรียกว่าโศกนาฏกรรม Field of Dreams (1989)
That feels like tragedy's at handมันรู้สึกเหมือนกับ ความโศกเศร้ามาอยู่ที่มือของเรา The Nightmare Before Christmas (1993)
The worst tragedy of our times.สิ่งที่น่าโศกเศร้าที่สุดในช่วงเวลานี้ The Nightmare Before Christmas (1993)
- Do you feel this tragedy... is gonna affect the world of boxing?- คุณรู้สึกว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้ ... คือ gonna ส่งผลกระทบต่อโลกของมวย? Pulp Fiction (1994)
A tragedy like this can't help but shake the world of boxing to its very foundations.โศกนาฏกรรมเช่นนี้ไม่สามารถช่วย แต่เขย่าโลกของมวยกับมูลนิธิมาก Pulp Fiction (1994)
Tragedy in the neighborhood today.เหตุการณ์ปล้นธนาคารในวันนี้ Heat (1995)
Do not add your own death to this tragedy.อย่าให้ตัวเองมาตายด้วย The Man in the Iron Mask (1998)
But of course tragedy struck me before I ever unpacked.แต่เหมือนว่าความโชคร้ายจะติด กับตัวฉันก่อนที่จะเริ่มฮึดซะอีก Dark Harbor (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tragedyAs a rule, I prefer a comedy to a tragedy.
tragedyHe means the play to be a tragedy.
tragedyHis sudden death was a tragedy.
tragedyI'll treat this play simply as a tragedy.
tragedyI prefer comedy to tragedy.
tragedyIt's a tragedy that rainforests are being destroyed for the sake of profits.
tragedyIt was a great tragedy for them to lose their only son.
tragedyNo matter how you look at it you're a beautiful, ill-fated woman, the heroine of a tragedy.
tragedyShakespeare's Macbeth is a tragedy.
tragedyShakespeare wrote both tragedy and comedy.
tragedyThat tragedy was etched in my mind.
tragedyThe capable detective was assigned to investigate the cause of the tragedy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โศกนาฏกรรม[N] tragedy, Syn. เรื่องเศร้า, เรื่องโศกเศร้า, Ant. สุขนาฎกรรม
โศกนาฏกรรม[N] tragedy, Example: ทุกฝ่ายสามารถสรุปถึงต้นเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้ตรงกันว่า เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าอย่างแน่นอน, Thai definition: เรื่องราวหรือเหตุการณ์ทั่วๆ ไปที่เป็นเรื่องเศร้าสลดใจ, Notes: (สันสกฤต)
โศกนาฏกรรม[N] tragedy, Thai definition: วรรณกรรมโดยเฉพาะประเภทละครที่ลงท้ายด้วยความเศร้าหรือไม่สมหวัง ตัวเอกในเรื่องจะตายในที่สุด
โศกนาฏกรรม[N] tragedy, Thai definition: วรรณกรรมโดยเฉพาะประเภทละครที่ลงท้ายด้วยความเศร้าหรือไม่สมหวัง ตัวเอกในเรื่องจะตายในที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุการณ์ร้ายแรง[n. exp.] (hētkān rāiraēng) EN: tragedy   FR: tragédie [f]
ละครเศร้า[n. exp.] (lakhøn sao) EN: tragedy   FR: tragédie [f]
โศกนาฏกรรม[n.] (sōkkanātakam) EN: tragedy   FR: tragédie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAGEDY    T R AE1 JH AH0 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tragedy    (n) (t r a1 jh @ d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tragödie {f}; Trauerspiel {n} | Tragödien {pl}; Trauerspiele {pl}tragedy | tragedies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トラジェディー[, torajiedei-] (n) tragedy [Add to Longdo]
トラジディー[, torajidei-] (n) tragedy [Add to Longdo]
犬も歩けば棒に当たる;犬も歩けば棒に当る;犬もあるけば棒に当たる[いぬもあるけばぼうにあたる, inumoarukebabouniataru] (exp) (1) (id) no matter what you attempt, tragedy may befall you; even a dog, if it walks, will bump into a pole; (2) (id) good luck may come unexpectedly [Add to Longdo]
惨劇[さんげき, sangeki] (n) tragedy; tragic event [Add to Longdo]
歯を食いしばる;歯を食い縛る;歯を食縛る[はをくいしばる, hawokuishibaru] (exp,v5r) to bear up in tragedy; to stand pain well; to hold one's temper [Add to Longdo]
悲劇[ひげき, higeki] (n,adj-no) tragedy; disaster; (P) [Add to Longdo]
復讐劇[ふくしゅうげき, fukushuugeki] (n) revenge tragedy [Add to Longdo]
無残(P);無惨;無慚;無慙[むざん, muzan] (adj-na,n) cruelty; atrocity; cold-bloodedness; tragedy; misery; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悲剧[bēi jù, ㄅㄟ ㄐㄩˋ, / ] tragedy [Add to Longdo]
惨剧[cǎn jù, ㄘㄢˇ ㄐㄩˋ, / ] tragedy; calamity; atrocity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tragedy \Trag"e*dy\, n.; pl. {Tragedies}. [OE. tragedie, OF.
   tragedie, F. trag['e]die, L. tragoedia, Gr. ?, fr. ? a tragic
   poet and singer, originally, a goat singer; ? a goat (perhaps
   akin to ? to gnaw, nibble, eat, and E. trout) + ? to sing;
   from the oldest tragedies being exhibited when a goat was
   sacrificed, or because a goat was the prize, or because the
   actors were clothed in goatskins. See {Ode}.]
   [1913 Webster]
   1. A dramatic poem, composed in elevated style, representing
    a signal action performed by some person or persons, and
    having a fatal issue; that species of drama which
    represents the sad or terrible phases of character and
    life.
    [1913 Webster]
 
       Tragedy is to say a certain storie,
       As olde bookes maken us memorie,
       Of him that stood in great prosperitee
       And is yfallen out of high degree
       Into misery and endeth wretchedly.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       All our tragedies are of kings and princes. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
       tragedy is poetry in its deepest earnest; comedy is
       poetry in unlimited jest.       --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. A fatal and mournful event; any event in which human lives
    are lost by human violence, more especially by
    unauthorized violence.
    [1913 Webster] Tragic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drama \Dra"ma\ (dr[aum]"m[.a] or dr[=a]"m[.a]; 277), n. [L.
   drama, Gr. dra^ma, fr. dra^n to do, act; cf. Lith. daryti.]
   1. A composition, in prose or poetry, accommodated to action,
    and intended to exhibit a picture of human life, or to
    depict a series of grave or humorous actions of more than
    ordinary interest, tending toward some striking result. It
    is commonly designed to be spoken and represented by
    actors on the stage.
    [1913 Webster]
 
       A divine pastoral drama in the Song of Solomon.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A series of real events invested with a dramatic unity and
    interest. "The drama of war." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Westward the course of empire takes its way;
       The four first acts already past,
       A fifth shall close the drama with the day;
       Time's noblest offspring is the last. --Berkeley.
    [1913 Webster]
 
       The drama and contrivances of God's providence.
                          --Sharp.
    [1913 Webster]
 
   3. Dramatic composition and the literature pertaining to or
    illustrating it; dramatic literature.
    [1913 Webster]
 
   Note: The principal species of the drama are {tragedy} and
      {comedy}; inferior species are {tragi-comedy},
      {melodrama}, {operas}, {burlettas}, and {farces}.
      [1913 Webster]
 
   {The romantic drama}, the kind of drama whose aim is to
    present a tale or history in scenes, and whose plays (like
    those of Shakespeare, Marlowe, and others) are stories
    told in dialogue by actors on the stage. --J. A. Symonds.
    Dramatic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tragedy
   n 1: an event resulting in great loss and misfortune; "the whole
      city was affected by the irremediable calamity"; "the
      earthquake was a disaster" [syn: {calamity}, {catastrophe},
      {disaster}, {tragedy}, {cataclysm}]
   2: drama in which the protagonist is overcome by some superior
     force or circumstance; excites terror or pity [ant: {comedy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top