Search result for

tract

(122 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tract-, *tract*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tract[N] พื้นที่, See also: บริเวณ
tract[N] ระบบ
tract[N] ช่วงระยะเวลาหนึ่ง
tract[N] หนังสือเล่มเล็กๆ
tractor[N] แทรกเตอร์, See also: รถแทรกเตอร์, รถไถ
tractile[ADJ] ซึ่งดึงออกเป็นเส้นตามยาวได้
traction[N] การลาก, See also: การดึง
traction[N] แรงลาก, See also: แรงดึง
tractive[ADJ] เกี่ยวกับการลากดึง
tractable[ADJ] ดัดแปลงได้ง่าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tract(แทรคทฺ) n. บริเวณ,ผืน,เนื้อที่,แห่ง,ช่วง,หย่อม, Syn. stretch,expanse,area,region
tractable(แทรค'ทะเบิล) adj. จัดการได้ง่าย,สอนง่าย,ยอมง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,แปรรูปได้ง่าย., See also: tractability n. tractableness n. tractably adv., Syn. docile,amenable
tractile(แทรค'ทิล) adj. ดึงเป็นเส้นได้,ดึงออกตามความยาวได้., See also: tractility n., Syn. ductile
traction(แทรค'เชิน) n. การลาก,การดึง,การฉุด,แรงลาก,แรงดึง,แรงฉุด.
tractive(แทรค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการลาก (ฉุด,ดึง) ,มีแรงลาก,มีแรงฉุด,มีแรงดึง
tractor(แทรค'เทอะ) n. เครื่องแทรกเตอร์,เครื่องลาก,เครื่องฉุด,เครื่องดึง
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
abstracted(แอ็บสแทรค' เทด) adj. ใจลอย
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
tract(n) เรื่อง,ตอน,หย่อม,ย่าน,บริเวณ,เนื้อที่
tractable(adj) ว่าง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,สอนง่าย
traction(n) การลาก,การดึง,การเสียดสี,การฉุด
tractor(n) รถแทรกเตอร์,เครื่องลาก,เครื่องดึง
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
abstract(n) การสรุป,เรื่องย่อ,นามธรรม
abstract(vt) สรุป,เอาออก
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย
abstraction(n) การเอาออก,การเหม่อลอย,สิ่งที่เป็นนามธรรม
attract(vt) ดึงดูดใจ,จูงใจ,ชวนมอง,ล่อใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tract, alimentary; canal, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒ และ tract, gastrointestinal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tract, associationลำเส้นใยประสาทประสานงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tract, biliaryทางเดินน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tract, digestive; canal, alimentary; tract, alimentaryทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒ และ tract, gastrointestinal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tract, gastrointestinal๑. ทางเดินอาหารส่วนกระเพาะลำไส้๒. ทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ canal, alimentary; tract, alimentary; tract, digestive และ enteron; gut ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tract, opticลำเส้นใยประสาทตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tract, respiratory; passage, airทางเดินอากาศหายใจ [มีความหมายเหมือนกับ airway ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tract, urinaryทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tract; tractus๑. บริเวณ๒. ทางเดิน, ช่องทาง๓. ลำเส้นใยประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tractateดึงดูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tractionการถ่วงดึงกระดูก [TU Subject Heading]
tractive forcetractive force, แรงฉุดลาก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Tractor industryอุตสาหกรรมรถแทรคเตอร์ [TU Subject Heading]
Tractorsรถแทรคเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Activate the tractor beam.ปล่อยลำแสงลากจูง Destroy Malevolence (2008)
I'm being pulled inside the droid cruiser by a tractor beam.ข้าถูกดึงเข้าไปในยานดรอยด์ ด้วยลำแสงลากจูง Destroy Malevolence (2008)
And as the tractor beam is pulling Penny toward to alien mother ship we fade to black.และเมื่อมีลำแสงสาดส่องลงมา เพ็นนีและนายไปสู่ยานแม่ของเอเลี่ยน ...พวกเราก็จะตัดฉากเป็นสีดำ Bolt (2008)
But Greene's been doing a lot of philanthropic work buying up large tracts of land for ecological preservesแต่ กรีน ทำงานการกุศลมากมาย เขาซื้อที่ดินเปล่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Quantum of Solace (2008)
And the Chairman, Jesus, the way he put his foot down, my guess is the last thing he drove was a tractor on some Ukrainian potato farm.ในฐานะ ปธน. , พระเจ้า แม้แต่วิถีการย่างขา แขกของผมคนนี้รถคันสุดท้าย\ ที่เขาได้ขับเอง Frost/Nixon (2008)
My dad sells tractors.พ่อฉันขายรถแทรกเตอร์ Pilot (2008)
It's the kind of tractors my dad sells.นั่นแหละแบบที่พ่อฉันขาย Pilot (2008)
Dr. Gray has quite nicely severed the parametral tract.ดร เกรย์ ตัดแกนไขสันหลังเขาได้แม่นยำมาก Pathology (2008)
And I think there's enough traction left in these boots.และฉันคิดว่ามันเพียงพอแล้วที่จะลากบู๊ทคู่นี้ต่อไป City of Ember (2008)
You need traction to work the pipes.เธอจะต้องการมันเพื่อใส่ไปลากท่อ City of Ember (2008)
We need that time to get General Skywalker's pod into the tractor beam.เราต้องใช้เวลานั้น ในการนำยานลี้ภัยของนายพลสกายวอล์คเกอร์ เข้าสู่ลำแสงลากจูง Storm Over Ryloth (2009)
Do all your friends give your mother urinary tract infections?นายให้เพื่อนทำให้แม่นาย กระเพาะปัสสาวะติดเชื้อทุกคนเลยเหรอ? Chuck Versus the Colonel (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tractAt that time she was engaged in operating a tractor.
tractI began driving our tractor when I was 12 years old to help my father out at harvest time.
tractThe farmer keeps his tractor in the barn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถแทรกเตอร์[N] tractor, Syn. รถไถนา
แรงฉุด[N] traction
รถไถ[N] pushcart, See also: tractor, Syn. รถแทรกเตอร์, Example: การจะเข้าไปสู่ป่าทองผาภูมินั้นต้องอาศัยรถไถเป็นพาหนะ, Count unit: คัน
ควายเหล็ก[N] tractor, See also: machine for lowing field, Example: ปัจจุบันมีการใช้ควายเหล็กในการไถนาเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: ยานยนต์ขับเคลื่อนที่มีกำลังมาก ใช้ลากไถแทนกำลังของสัตว์
เวไนย[N] teachable person, See also: tractable person, Example: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อริยสัจจธรรมเสด็จสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งปวง, Thai definition: ผู้ควรแนะนำสั่งสอน, ผู้พึงดัดได้สอนได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sabāi-sabāi) EN: cosy atmosphere   FR: atmosphère décontractée [f]
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed   FR: décontracté
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
บอกเลิกสัญญา[v. exp.] (bøkloēk sanyā) EN: cancel a contract   FR: annuler un contrat
บริคณห์[n. exp.] (børikhon) EN: loan contract secured by an indenture agreement   
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary   FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m]
ช่างก่อสร้าง[n.] (chang køsāng) EN: building contractor ; civil construction   
เช้งวับ[adv.] (chēngwap) EN: beautifully ; prettily ; attractively ; charmingly   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRACT    T R AE1 K T
TRACTS    T R AE1 K T S
TRACTOR    T R AE1 K T ER0
TRACTION    T R AE1 K SH AH0 N
TRACTORS    T R AE1 K T ER0 Z
TRACTABLE    T R AE1 K T AH0 B AH0 L
TRACTEBEL    T R AE1 K T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tract    (n) (t r a1 k t)
tracts    (n) (t r a1 k t s)
tractor    (n) (t r a1 k t @ r)
traction    (n) (t r a1 k sh @ n)
tractors    (n) (t r a1 k t @ z)
tractable    (j) (t r a1 k t @ b l)
tractability    (n) (t r a2 k t @ b i1 l i t ii)
tractabilities    (n) (t r a2 k t @ b i1 l i t i z)
traction-engine    (n) - (t r a1 k sh @ n - e n jh i n)
traction-engines    (n) - (t r a1 k sh @ n - e n jh i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebiet {n} | Gebiete {pl}tract | tracts [Add to Longdo]
Teil {m,n} | Teile {pl}tract | tracts [Add to Longdo]
Tractus {m}; Bahn des Nervensystems [anat.]tract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B専;ビー専[ビーせん, bi-sen] (n) (sl) (See ブス専) attraction to ugly people [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
かっけー[, kakke-] (adj-na,adj-no) (col) (See 格好いい・かっこういい) attractive; good-looking; stylish; "cool" [Add to Longdo]
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face [Add to Longdo]
がりせん;ガリセン[, garisen ; garisen] (n) person physically attracted to thin people [Add to Longdo]
きも可愛い;キモ可愛い[きもかわいい(きも可愛い);キモかわいい(キモ可愛い);キモカワイイ, kimokawaii ( kimo kawaii ); kimo kawaii ( kimo kawaii ); kimokawaii] (adj-f) (sl) (col) being both repellant and attractive at the same time; being both cute and disgusting [Add to Longdo]
し甲斐[しがい, shigai] (exp) (col) (uk) (contraction of ...をする甲斐がある) (See やり甲斐・やりがい) worthy of; worth doing; worth having [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抓地力[zhuā dì lì, ㄓㄨㄚ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ, ] traction [Add to Longdo]
拖带[tuō dài, ㄊㄨㄛ ㄉㄞˋ, / ] traction; towing; pulling [Add to Longdo]
拖拉机[tuō lā jī, ㄊㄨㄛ ㄌㄚ ㄐㄧ, / ] tractor [Add to Longdo]
拖曳机[tuō yì jī, ㄊㄨㄛ ㄧˋ ㄐㄧ, / ] tractor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract [Add to Longdo]
データ抽象化[データちゅうしょうか, de-ta chuushouka] data abstraction [Add to Longdo]
トラクタフィード[とらくたふぃーど, torakutafi-do] tractor feed [Add to Longdo]
トラヒック契約[トラヒックけいやく, torahikku keiyaku] traffic contract [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもく, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumoku] parameterized abstract test case [Add to Longdo]
パラメタ化された抽象的試験項目群[パラメタかされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, parameta kasaretachuushoutekishikenkoumokugun] parameterized abstract test suite [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
一覧抽象操作[いちらんちゅうしょうそうさ, ichiranchuushousousa] list abstract-operation [Add to Longdo]
加減算器[かげんさんき, kagensanki] adder-subtracter [Add to Longdo]
加減算時間[かげんさんじかん, kagensanjikan] add-subtract time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tract \Tract\, n. [Abbrev.fr. tractate.]
   A written discourse or dissertation, generally of short
   extent; a short treatise, especially on practical religion.
   [1913 Webster]
 
      The church clergy at that time writ the best collection
      of tracts against popery that ever appeared. --Swift.
   [1913 Webster]
 
   {Tracts for the Times}. See {Tractarian}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tract \Tract\, n. [L. tractus a drawing, train, track, course,
   tract of land, from trahere tractum, to draw. Senses 4 and 5
   are perhaps due to confusion with track. See {Trace},v., and
   cf. {Tratt}.]
   1. Something drawn out or extended; expanse. "The deep tract
    of hell." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A region or quantity of land or water, of indefinite
    extent; an area; as, an unexplored tract of sea.
    [1913 Webster]
 
       A very high mountain joined to the mainland by a
       narrow tract of earth.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Traits; features; lineaments. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The discovery of a man's self by the tracts of his
       countenance is a great weakness.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. The footprint of a wild beast. [Obs.] --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. Track; trace. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Efface all tract of its traduction.  --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
       But flies an eagle flight, bold, and forthon,
       Leaving no tract behind.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Treatment; exposition. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Continuity or extension of anything; as, the tract of
    speech. [Obs.] --Older.
    [1913 Webster]
 
   8. Continued or protracted duration; length; extent.
    "Improved by tract of time." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   9. (R. C. Ch.) Verses of Scripture sung at Mass, instead of
    the Alleluia, from Septuagesima Sunday till the Saturday
    befor Easter; -- so called because sung tractim, or
    without a break, by one voice, instead of by many as in
    the antiphons.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Region; district; quarter; essay; treatise;
     dissertation.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tract \Tract\, v. t.
   To trace out; to track; also, to draw out; to protact. [Obs.]
   --Spenser. --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tract
   n 1: an extended area of land [syn: {tract}, {piece of land},
      {piece of ground}, {parcel of land}, {parcel}]
   2: a system of body parts that together serve some particular
     purpose
   3: a brief treatise on a subject of interest; published in the
     form of a booklet [syn: {tract}, {pamphlet}]
   4: a bundle of myelinated nerve fibers following a path through
     the brain [syn: {nerve pathway}, {tract}, {nerve tract},
     {pathway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top