Search result for

trachten

(71 entries)
(0.0375 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trachten-, *trachten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา trachten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *trachten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The symbols are different, but using the projections on the screen as a common cipher, we can give the Doctor the rudiments of something that might interest him.Die Symbole sind anders, aber wenn wir die Symbole allgemein betrachten, können wir dem Doktor auf die Sprünge helfen. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
What happens to those children may be the best indication of all whether or not we can survive.Was mit den Kindern geschehen ist, müssen sie als Hinweis betrachten, ob wir dort überleben können. The Super Scouts: Part 1 (1980)
I just wanted to look at Papa's portrait.Ich möchte einfach nur Papas Bild betrachtenThe Inspiration (1980)
You must see it near.Ihr müsst ihn in der Nähe betrachtenThe Miser (1980)
Do you consider it an accurate transcription of that conversation?Betrachten Sie es als eine genaue Wiedergabe jenes Gesprächs? Tom Horn (1980)
You seem like a young man who needs a little self-improvement.Betrachten Sie's als eine Art Weiterbildung. American Gigolo (1980)
Starling Fallanx.Starling Fallanx, zu betrachtenThe Falls (1980)
Oh, just think of me as a...Ich kann es kaum fassen. Betrachten Sie mich einfach als Bullen. The Mirror Crack'd (1980)
You're looking at that painting and you're right to.Sehen Sie sich mal das Gemälde an. Betrachten Sie es genau. 3 hommes à abattre (1980)
Look at how the building is all bombed out.Das ausgebombte Haus betrachtenPermanent Vacation (1980)
Consider it done!Betrachten Sie es als erledigt! The Mystery of the Third Planet (1981)
Consider it an advance on a new book.Betrachten Sie es als Vorschuss auf ein neues Buch. The Revel (1981)
We're here for such a brief time but if we can make some sense out of life and look at it with wonder and amazement and leave some record of it behind for those who follow us then we have made a contribution.Wir sind nur eine so kurze Zeit hier, aber wenn wir dem Leben etwas Sinn geben können und es mit neugierigen und staunenden Augen betrachten und denen etwas hinterlassen, die nach uns kommen, haben wir unseren Beitrag geleistet. The Revel (1981)
Government regards policy as the responsibility of Ministers and administration as the responsibility of officials, questions of administrative policy cause confusion between policy of administration and administration of policy especially when responsibility forthe policy of administration conflicts with the policy of administration of policy.Indem, dass es immer Regierungspolitik war, Politik als Verantwortlichkeit von Ministern, und Verwaltung als Verantwortlichkeit von Beamten zu betrachten, Fragen der Verwaltungspolitik, Konfusion kausalieren können, zwischen der politischen Verwaltung und der Verwaltung der Politik. A Question of Loyalty (1981)
Surely? Let's look at the situation logically.- Jetzt versuchen wir mal, die Sache logisch zu betrachtenA Question of Loyalty (1981)
Or we could get the Government to treat us as an exception.- Aber wenn wir die Regierung dazu bringen könnten, uns als Ausnahmefall zu betrachten... Doing the Honours (1981)
"Apparently the latest consignment of nurses' coatsSchwestern- trachtenkammer. The Compassionate Society (1981)
"are requested to report to the Director of Uniform SurveillanceAlle damit ausgestatteten Schwestern werden gebeten, umgehend den Direktor des Trachtenüberwachungszentrums zu kontaktieren, der das Ausmaß des The Compassionate Society (1981)
Not when one contemplates the average Minister.Jedenfalls nicht beim Betrachten des durchschnittlichen Ministers. The Quality of Life (1981)
- May I show you my portfolio?- Betrachten Sie meine Mappe. The Great Muppet Caper (1981)
He'll thrash them, or he'll consider his employment here ended.Er wird sie prügeln, oder er kann seine Anstellung als beendet betrachtenLady Chatterley's Lover (1981)
Consider this squad a vacation from decoy.Betrachten Sie das neue Kommando einfach als Urlaub. Nighthawks (1981)
I am KITT, whom you may regard as the voice of the Knight 2000.Ich bin KITT, betrachten Sie mich als die Stimme des Knight 2000. Good Day at White Rock (1982)
Merely that you always seem to use our assignments... as convenient springboards for your social life.Nur, dass du unsere Aufträge als Sprungbrett... für dein Gesellschaftsleben zu betrachten scheinst. Inside Out (1982)
People at the Pentagon will give you an argument about that.Die Leute im Pentagon würden das anders betrachtenInside Out (1982)
He killed Madeline, put that tape on... and was back in his room in time to react to the attempt on your life.Er tötete Madeline, stellte das Band an und kam zurück, um Ihnen nach dem Leben zu trachtenSteele Trap (1982)
that we be realistic about this.ich möchte vorschlagen, dass wir diesen Plan realistisch betrachten sollten. Equal Opportunities (1982)
Those who do regard it as a popularly poll for the government here.Und die, die es tun, betrachten es als Beliebtheitsbarometer für uns in Westminster. The Challenge (1982)
And a source of great spiritual uplift to passing citizenry.Ein Quell der geistigen Erbauung und Lebensfreude für die betrachtenden Bürger. The Middle-Class Rip-Off (1982)
I prefer, for the moment... to regard the view as the property of Mr. Herbert.Ich ziehe es vor, den Ausblick als Mr. Herberts Eigentum zu betrachtenThe Draughtsman's Contract (1982)
Taken together you could be regarded as a witness to misadventure.Zusammen könnte man Euch als Zeugen eines Unfalls betrachtenThe Draughtsman's Contract (1982)
If you have nothing better to do than witness the misery you have caused, then let me know it and leave me alone.Wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, als mein Elend zu betrachten, sagt es und dann lasst mich allein. Ivanhoe (1982)
Just think of them as something friendly, like a firing squad.Betrachten Sie die Sache hier positiv. Wie eine Beerdigung im Regen. Tootsie (1982)
If the starting point is the well-known basic formula, then in this case Einstein's theory of relativity is valid, which is based on the well-known Lorenz transformation.Gehen wir zunächst von der Grundformel aus und betrachten die Einsteinsche Relativitätstheorie, die auf den Lorentzschen Transformationen beruht, die ja bekannt sein dürften... Prozrazení (1983)
For a warning must be delivered first... before Captain Cab can seek to avenge injustice.Denn erst, wenn eine Warnung verkündet wurde, kann Captain Taxi danach trachten, alle Ungerechtigkeit auszumerzen. The Taxicab Wars (1983)
No one's ever gonna treat you as just flesh.Niemand wird Sie je nur als Fleisch betrachtenSteele Threads (1983)
Let us descend and survey the scene of battle.Gehen wir hinunter... und betrachten wir die Schlachtszene. The Dresser (1983)
Sport for your eyes alone.Eine Überraschung, nur zu betrachten, denn man isst auch mit den Augen. Fanny Hill (1983)
I'm glad to be looking at you.Ich bin froh, dich zu betrachtenPart One (1984)
Consider yourself helped.Betrachten Sie sich als geholfen. Say It with Bullets (1984)
Colonel Smith, you seem preoccupied with our quarters here.Colonel Smith, Sie betrachten gerade unsere Unterkünfte hier. Semi-Friendly Persuasion (1984)
What is so horrible about that?-Wir betrachten uns als Freiberufler. A Good Knight's Work (1984)
Well, let's look at this case as an excursion into the real Americana, eh?Dann betrachten wir diesen Fall als Exkursion in Sachen Americana. Small Town Steele (1984)
For the moment you can mark it as accidental.Sie können ihn vorläufig als einen Unfall betrachtenAffair at Bromfield Hall (1984)
Please feel free to inspect them closer.Betrachten Sie sie ruhig etwas genauer. Savior (1984)
I really think I can probably find out much more about him by talking to him than looking at his bank statements.Ich denke wirklich, dass ich sicher viel mehr über ihn erfahren kann, in dem ich mit ihm rede, anstatt seine Kontoauszüge zu betrachtenThe Mole (1984)
I want you to find this child and bring her to me.Ich will, dass Sie dieses Kind finden und zu mir bringen. Betrachten Sie es als erledigt. Dreadnought (1984)
If he hadn't gone off, you wouldn't be head of H. M's Secret Intelligence services, now would you?Ein besserer Mann als Sie vermodert in einer Kiste. Versuchen Sie es so zu betrachten, Sir: The Jigsaw Man (1983)
You, however, seem to regard science as some kind of dodge or hustle.Aber Sie betrachten sie als eine Art Trickserei. Ghostbusters (1984)
What in his terms is a magnificent achievement you see as your failure, so you call it his.Was für ihn eine großartige Errungenschaft ist, betrachten Sie als Ihr Scheitern. Darum sagen Sie, er versagt. Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRACHTENBERG    T R AE1 K T AH0 N B ER0 G

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spiegel {m} | Spiegel {pl} | sich im Spiegel betrachten | jdm. einen Spiegel vorhaltenmirror | mirrors | to look at oneself in the mirror | to hold a mirror up to someone [Add to Longdo]
Trachtenanzug {m}suit in the style of a traditional costume [Add to Longdo]
Tracht {f} | Trachten {pl}garb | garbs [Add to Longdo]
Tracht {f} | Trachten {pl}livery | liveries [Add to Longdo]
ansehen; betrachtento esteem [Add to Longdo]
behandeln; betrachten; freihaltento treat [Add to Longdo]
betrachten; nachdenken; in Erwägung ziehen; denken (an) | betrachtend | betrachtet | betrachteteto contemplate | contemplating | contemplates | contemplated [Add to Longdo]
betrachtento lookup [Add to Longdo]
betrachten | betrachtendto eye | eyeing [Add to Longdo]
betrachten; prüfento view [Add to Longdo]
betrachten; schätzen; berücksichtigen; beachten; achten | betrachtend; ansehend | betrachteteto regard | regarding | regarded [Add to Longdo]
etw. ausgiebig betrachtento have a long close look at sth. [Add to Longdo]
nachschlagen; suchen; betrachten | nachschlagend | nachgeschlagen | er/sie schlägt nach | ich/er/sie schlug nach | er/sie hat/hatte nachgeschlagento look up | looking up | looked up | he/she looks up | I/he/she looked up | he/she has/had looked up [Add to Longdo]
sehen; betrachten; erblicken | sehend; betrachtend; erblickend | gesehen; betrachtet; erblickt | sieht; betrachtet; erblickt | sah; betrachtete; erblickteto behold | beholding | beheld | beholds | beheld [Add to Longdo]
wieder betrachtendreconsidering [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
抱負[ほうふ, houfu] das_Trachten, das_Streben, Ehrgeiz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  trachten [trɑxtən]
     aim; attempt; endeavour; take steps; undertake
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Trachten [traxtən] (n) , pl.
     garbs; liveries
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top