Search result for

tr

(218 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tr-, *tr*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
trade terms[เทรด เทอมส] (n ) "ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า" ยังไม่เจาะจงลงไปว่าเป็นแหล่งอ้างอิงจากชื่อใด เข่น AFTD: American Foreign Trade Definition หรือ RWO: Rules of Warsaw and Oxford หรือ GCDM: General Conditions for Delivery of Merchandise หรือ Combiterms หรือ Incoterms ซึ่งในแต่ละแหล่งอ้างอิงมี Terms ให้ใช้คล้ายกัน เช่น Ex Works, FOB หรือ CIF เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แหล่งอ้างอิงที่เสถียรในเรื่องค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการส่งมอบ คือแหล่ง Incoterms ทำให้หลายแหล่ง เช่น ล่าสุดทางอเมริกา ประกาศยกเลิก ธรรมนูญการค้าหรือ UCC บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าของตน ซึ่ง UCC นี้เองได้เป็นฐานในการกำหนดงเป็น AFTD ล่าสุดอเมริกาและแทบทั้งโลกมาขอใช้ร่วมกับ Incoterms ของ ICC International Chamber of Commerce, Paris, France นี้ เป็นมีการกำหนดจุดรับภาระที่แน่นอนกว่า

Longdo Dictionary ภาษาเดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
tre (n ) three
trelv (n ) threlve
tretten (n ) thirteen

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tricky狡猾

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tried (vi ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ Try (ไม่ใช่ tired ที่แปลว่าเหนื่อย)

English-Thai: Longdo Dictionary
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
tracking(n.) การสะกดรอย, การติดตามแกะรอย
trade school(n) โรงเรียนช่าง เช่น Find a Trade School near you & turn your passion into a profession!
training(n) การฝึกอบรม
tranche(n) งวด, การจ่ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นส่วนๆ (โดยเฉพาะงวดการจ่ายเงิน)
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ , R. queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual
transgenic(adj jargon) ที่ถูกตัดต่อพันธุกรรม โดยเฉพาะการตัดต่อสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์ เช่น ยีนเรืองแสงของแมงกระพรุนมาใส่ในหนูให้หนูเรืองแสง เป็นต้น
transmogrify(vt) เปลี่ยนรูป, แปรรูป, แปลงรูป, S. transform,
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, cross-dresser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tra[PRF] ข้าม, See also: ผ่าน, นอกเหนือ
tri[PRF] สาม, See also: สามเท่า
tri[PRF] สาม
try[VI] พยายาม, See also: ลอง
try[VT] ทดสอบ, See also: พิสูจน์, ทดลอง
try[VT] ตรวจสอบ, See also: ดู, ตรวจ
try[VT] ทำให้เหลืออด
try[VT] สอบสวนในศาล, See also: พิจารณา
try[N] การทดลอง
try[N] การลอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trace(เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน
traceable(เทรส'ซะเบิล) adj. ตามรอยได้,ติดตามได้,สืบเสาะได้,ถือเป็นสาเหตุได้., See also: traceability n. traceableness n. traceably adv
tracer(เทร'เซอะ) n. ผู้ตามรอย,ผู้สืบเสาะ,สิ่งที่ตามรอย,ผู้เขียนแผนผัง,ผู้วาด
tracery(เทร'เซอรี) n. ลวดลาย,ลวดลายหน้าต่างหรือประตู, Syn. network
trachea(เทร'เคีย) n. หลอดคอ,ท่อน้ำอากาศในระบบหายใจของแมลง pl. tracheae
tracing(เทรส'ซิง) n. การติดตามรอย,การแกะรอย,การติดตาม,การสืบเสาะ,สิ่งที่เกิดจากการติดตามหรือสืบเสาะ,สำเนาที่เกิดจากลากเส้นทาบกัน
track(แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน,ทางเดินเท้า,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวียน,ทางในป่า,รอยเท้า,ลู่วิ่ง,ทางรถไฟ,ช่วงล้อรถ,ร่องรอย,หลักฐาน,วิถีทาง,เส้นทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตามทาง,คอยตาม,ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า
track ballแทร็คบอลล์ <คำอ่าน>ลูกกลมควบคุมหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าข้อมูล ใช้ปฏิบัติงานได้ในทำนองเดียว กับเมาส์ นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (notebook) อยู่ใกล้ ๆ กับแป้นพิมพ์ ช่วยทำให้โน้ตบุ๊กมีขนาดกระทัดรัดขึ้น มีลักษณะเป็นลูก กลม ๆ หมุนรอบตัวได้เหมือนลูกกลมที่อยู่ใต้เมาส์นั่นเอง
track meetn. การแข่งขันกรีฑาหลายประเภท
trackage(แทรคฺ'คิจฺ) n. ทางทั้งหมด,ทางรถไฟทั้งหมด,ความยาวทั้งหมดของทาง,สิทธิในการใช้ทางรถไฟ,ค่าสิทธิดังกล่าว,ค่ารถ,ค่าบรรทุก,เรือที่ใช้ลากเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
trace(n) รอย,ซาก,สายพานลากรถ,สายบังเหียน
trace(vt) ลากเส้น,เขียน,วาด,คัดลอก,ติดตาม
tracery(n) ลวดลาย
tracing(n) สิ่งที่คัดลอก,สำเนา,แบบ,การแกะรอย,การติดตาม
track(n) รอยเท้า,ทางเดิน,ทางเกวียน,ทางรถไฟ,ลู่วิ่ง
track(vt) สะกดรอย,คอยฟัง,ลาก,ตามรอย
tract(n) เรื่อง,ตอน,หย่อม,ย่าน,บริเวณ,เนื้อที่
tractable(adj) ว่าง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,สอนง่าย
traction(n) การลาก,การดึง,การเสียดสี,การฉุด
tractor(n) รถแทรกเตอร์,เครื่องลาก,เครื่องดึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
TR (ton of refrigeration)ตันความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
trabeculaเสี้ยน, สัน, สาย, ลาย, เส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trabeculaแผ่นกั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trabecula, boneเสี้ยนใยกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trabecula, boneเสี้ยนกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trabeculateมีแผ่นกั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trabeculationการเกิดเสี้ยน (หรือสัน, สาย, ลาย, เส้น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traceตามรอย, ติดตาม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
trace๑. รอย, ร่องรอย๒. ปริมาณน้อยมาก๓. ติดตาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traceตามรอย, ติดตาม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trabeculectomyศัลยกรรมทราเบคคูเลคโตมี่ [TU Subject Heading]
Traceพิสูจน์ติดตาม [การบัญชี]
Traceฝนวัดจำนวนไม่ได้ [อุตุนิยมวิทยา]
Trace Compounds สารประกอบปริมาณน้อย, สารประกอบเทรซ [สิ่งแวดล้อม]
Trace elementsแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย [TU Subject Heading]
Trace Elements โลหะปริมาณน้อย
เป็นโลหะปริมาณน้อยในสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีน้ำหนักอะตอมค่อนข้างสูง จึงเรียกว่า "โลหะหนัก" (Heavy metals) ได้แก่ โครเมียม แมงกานีส ทองแดง สังกะสี แคดเมียม และปรอท [สิ่งแวดล้อม]
Tracheaท่อลม [TU Subject Heading]
tracheaท่อลม,หลอดลม, 1.อวัยวะหายใจของแมลงและอาร์โทรพอดบางชนิด อยู่ถัดจากช่องหายใจ แตกแขนงเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนแก๊ส 2.หลอดที่อยู่บริเวณลำคอของสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นสูง ติดต่อกับขั้วปอด  เป็นทางให้อากาศจากช่องจมูกผ่านเข้าสู่ปอด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tracheidเทรคีด, เซลล์ชนิดหนึ่งของไซเลม มีรูปร่างยาวปลายแหลม เมื่อเจริญเต็มที่จะไม่มีนิวเคลียส ผนังเซลล์หนาไม่เท่ากันทั้งเซลล์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tracheophytaเทรคีโอไฟตา, พืชที่มีเนื้อเยื่อโฟลเอ็มและไซเลมสำหรับสำเลียงน้ำ แร่ธาตุและอาหาร เช่น พื่ชมีดอก เฟิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
traceability (n ) การสืบทวนแหล่งที่มา การสอบทวนแหล่งที่มา
track (n) สิ่งที่ระบุตำแหน่งของภาพวีดีโอหรือเสียง
track record ( ) ภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่รับรู้
tracking system (n ) ระบบติดตาม ใช้สำหรับติดตามกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถทราบได้ว่าผลลัพธ์ในขั้นต่างๆ เป็นอย่างไร มีการดำเนินไปถึงส่วนใด รวมถึงสามารถดูรายละเอียดลำดับในการดำเนินการ นอกจากนั้นข้อมูลที่ได้ยังสามารถนำไปใช้ประเมินระยะเวลาที่จะดำเนินการต่อไป รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ในขั้นต่อๆ ไปอีกด้วย
trade account payable (n) เจ้าหนี้การค้า
trade competition act (n ) พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า, พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า
trade-off (n ) การต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง, ได้อย่างหนึ่งก็ต้องเสียอีกอย่างหนึ่ง there's a trade-off between buying A and B.
trafficking of persons (TIP) (n) การค้ามนุษย์ (หรือ ทีไอพี)
trail (n) ทางเดิน ทางดิน ทางแคบๆที่เดินได้
trailing edge (n ) แกนใบพัดหรือปีกของเครื่องบิน แกนใบพัดของเรือใบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Y-You blew off our most beloved tradition.เธอละเลยประเพณีสำคัญของเรา The Serena Also Rises (2008)
How you tried to publicly humiliate me?เกี่ยวกับเรื่องที่เธอพยายามทำให้ฉันอับอายต่อหน้าคนอื่นสินะ? The Serena Also Rises (2008)
Did you get Charlie Trout's secret in the process?แล้วความลับของฃาลี หละ ถึงไหนแล้ว? The Serena Also Rises (2008)
I think that's a-an even trade.มันคุ้มกันมากเลย The Serena Also Rises (2008)
Wh--what did you do with them? Are you trying to kill me?นี่เธอทำอะไรกับพวกนางแบบ เธอจะฆ่าฉันรึไง? The Serena Also Rises (2008)
What kind of trouble are you in?มีปัญหาอะไรอีกหละ? The Serena Also Rises (2008)
Go backstage. Try not to get underfoot.ไปหลังเวทีได้แล้ว และพยายามอย่าขวางทางด้วย The Serena Also Rises (2008)
I-I make him trust me and find out his secret?ทำให้เขาเชื่อใจผมและค้นหาความลับของเขา The Serena Also Rises (2008)
Get into Charlie Trout's head.พยายามเข้าไปอยู่ในความคิดของชาส์ลให้ได้ The Serena Also Rises (2008)
Uh, yes. This Charlie Trout character--อ่ออ นายชาส์ล คนนั้น The Serena Also Rises (2008)
You've only taken over the girls at school and abandoned our oldest tradition to go to my mother's show with a complete stranger.เธอเอาทุกอย่างไปจากฉัน ทั้งเพื่อนที่โรงเรียน ละเลยประเพณีของเรา เพื่อจะไปงานของแม่ฉันกับคนอื่น The Serena Also Rises (2008)
- I tried to reach you all night.ฉันโทรหาเธอตลอดคืน The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tr$100 will cover all your expenses for the trip.
tr4-speed automatic transmission is available as an option.
tr60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
trA bear can climb a tree.
trA big tree fell in the storm.
trA big tree had fallen across the road and was in my way as I drove.
trA big tree has fallen in the storm.
trA big tree in the field was struck by lightning.
trA bird flew into the tree.
trA bird is singing in the tree.
trA blood transfusion is indicated.
trAbout how much will I have to pay for all the treatments?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่ายเสียง[V] transcribe, See also: record, Syn. ถ่ายถอดเสียง, Example: นักภาษาศาสตร์ถ่ายเสียงภาษาถิ่นเป็นสัทอักษร
ทรัสต์[N] trust company, See also: finance company, Syn. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Example: ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีทรัสต์ปิดกิจการไปกว่า 20 แห่ง
น่าไว้ใจ[ADJ] trustworthy, See also: trustable, Syn. น่าไว้วางใจ, Example: ผู้ต้องหาถูกส่งฟ้องศาลในข้อหากระทำผิดฐานเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้ใจในพฤติการณ์ที่อาจประกอบอาชญากรรม, Thai definition: มอบความเชื่อความมั่นใจให้
ประเพณีพื้นบ้าน[N] folk custom, See also: tradition, local custom, Example: แนวความคิดที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนากลองหลวงของท่านเกิดขึ้นเพราะความรักในศิลปะประเพณีพื้นบ้าน, Thai definition: ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น
ผู้เดินทาง[N] traveler, See also: passenger, Example: ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ จะต้องเป็นผู้เดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนวันที่ 5 มกราคม 2542, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เดินทางครั้งหนึ่งๆ
ผู้ประกอบการค้า[N] trader, See also: merchant, dealer, Syn. ผู้ประกอบการ, Example: คลังสินค้าเป็นแหล่งที่ช่วยให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผู้นำเข้า และส่งออก สามารถนำสินค้ามาฝากไว้ก่อน เพื่อรอการจำหน่าย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำการค้า
ผู้ละเมิด[N] violator, See also: transgressor, Syn. ผู้ล่วงละเมิด, Example: ผู้ละเมิดกฎแห่งศีลธรรมจรรยาของสังคมย่อมถูกลงโทษ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กระทำการล่วงออกไปจากกรอบที่กำหนดไว้
มีแบบแผน[ADV] customarily, See also: traditionally, Ant. ไร้แบบแผน, Example: ท่านทำการค้าอย่างมีแบบแผน สมควรที่ผู้อื่นจะเอาเป็นแบบอย่าง, Thai definition: อย่างมีขนบธรรมเนียมที่กำหนดใช้
พ่อค้าเร่[N] travelling salesman, See also: peddler, Example: แต่เดิมอาแปะเป็นพ่อค้าเร่ขายเครื่องกองบวชสำหรับถวายพระ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ค้าขายไปตามสถานที่ต่าง ไม่หยุดอยู่เป็นที่
ยอดไม้[N] treetop, See also: top of a tree, Ant. รากไม้, Example: สมันชอบกินหญ้าโดยเฉพาะหญ้าอ่อน ผลไม้ ยอดไม้ และใบไม้หลายชนิด, Count unit: ยอด, Thai definition: ส่วนปลายสุดของต้นไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: easily trained   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRI    T R AY1
TRY    T R AY1
TREE    T R IY1
TREU    T R UW1
TREK    T R EH1 K
TRAC    T R AE1 K
TRAX    T R AE1 K S
TRAY    T R EY1
TRAM    T R AE1 M
TRAP    T R AE1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tri    (n) (t r ai1)
try    (v) (t r ai1)
trad    (n) (t r a1 d)
tram    (n) (t r a1 m)
trap    (v) (t r a1 p)
tray    (n) (t r ei1)
tree    (v) (t r ii1)
trek    (v) (t r e1 k)
tri-    (j) - (t r ai -)
trim    (v) (t r i1 m)

German-Thai: Longdo Dictionary
tragenแบก, ขน |trug, getragen|
tragen(vt) |trägt, trug, hat getragen| สวมใส่เสื้อผ้า เช่น Gestern hat er eine auffällige rote Jacke getragen. เมื่อวานเขาใส่เสื้อแจ็กเก็ตสีแดงแปรดเตะตามากเลย, See also: S. anhaben, anziehen
Trainer(n) |der, pl. Trainer| ผู้ฝึกอบรม, โค้ช
Treffpunkt(n) |der, pl. Treffpunkte| จุดนัดพบ
trennen(vt) |trennte, hat getrennt| แยก, ออกห่าง
Trennfläche(n) |die, pl. Trennflächen| พื้นผิวสองผิวที่ต่อกัน รอยต่อระหว่างผิวสองผิวที่อาจเป็นคนละชนิดก็ได้ เช่น An der Trennfläche zwischen der Alu-Platte und der Stahlplatte wird zusammengeschweißt. ตรงแนวต่อระหว่างแผ่นอะลูมิเนียมกับแผ่นเหล็กจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกัน
Treppe(n) |die, pl. Treppen| บันได
treten(vi) |tritt, trat, hat/ist getreten| ก้าวเท้าไป(เล็กน้อยไม่กี่ก้าว)เช่น Sie ist zur Seite getreten. เธอก้าวหรือเขยิบไปข้างๆ
treten(vt) |tritt, trat, hat/ist getreten| เหยียบ, ชนสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยเท้า เช่น Das Kind hat mir auf dem Fuß getreten.
Trieb(n) |der, pl. Triebe| แรงขับเคลื่อน แรงจูงใจ, See also: S. treibende Kraft

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
traumatizeinflict a trauma upon ได้รับความบอบช้ำทางจิตใจ
See also: S. shock,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trennlinie {f}stripline [Add to Longdo]
Trab {m} | im Trab | gleichmäßiger Trabtrot | at a trot | jog trot [Add to Longdo]
Trab {m}; Trott {m} | jdn. ständig auf Trab haltenjog | to run sb. off his feet [Add to Longdo]
Trabant {m}satellite [Add to Longdo]
Trabant {m} [auto]Trabant [Add to Longdo]
Trabantenstadt {f} | Trabantenstädte {pl}satellite town | satellite towns [Add to Longdo]
Trabantenstadt {f}overspill town [Add to Longdo]
Traber {m} | Traber {pl}trotter | trotters [Add to Longdo]
Trabrennen {n}trotting (race) [Add to Longdo]
Tracer {m}; Indikator {m}; Fühler {m} | radioaktiver Tracer; radioaktiver Indikatortracer | radioactive tracer [Add to Longdo]
Tracht {f}traditional costume; dress [Add to Longdo]
Trachee {f} (Atmungsorgan der Insekten) [anat.]spiracle [Add to Longdo]
Tracht {f}traditional costume; national costume [Add to Longdo]
Trachtenanzug {m}suit in the style of a traditional costume [Add to Longdo]
Tracht {f} | Trachten {pl}garb | garbs [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, See also: S. boulot ,
treize(numéro) สิบสาม, 13
trente(numéro) สามสิบ, 30
trés(adv) มาก, เหลือเกิน เช่น trés intéressant น่าสนใจมาก, J'ai trés faim. ฉันหิวมาก
trois(numéro) สาม, 3
trop(adv) เกินไป เช่น Cette soupes est un peu trop salée. ซุปนี่เค็มไปนิดหน่อย
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
Autriche|f| ประเทศออสเตรีย, See also: Related: autrichien
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
travelท่องเที่ยว

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三倍[sān bèi, ㄙㄢ ㄅㄟˋ, ] triple [Add to Longdo]
三价[sān jià, ㄙㄢ ㄐㄧㄚˋ, / ] trivalent [Add to Longdo]
三叉戟[sān chā jǐ, ㄙㄢ ㄔㄚ ㄐㄧˇ, ] trident [Add to Longdo]
三叉神经[sān chā shén jīng, ㄙㄢ ㄔㄚ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] trigeminal nerve [Add to Longdo]
三合星[sān hé xīng, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥ, ] triple star system [Add to Longdo]
三合会[Sān hé huì, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Triads, organised crime society; Triad Society (early Qing anti-Manchu secret society) [Add to Longdo]
三极管[sān jí guǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] triode (vacuum tube or transistor) [Add to Longdo]
三氯已烯[sān lǜ yǐ xī, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] trichloroethylene [Add to Longdo]
三氯已烷[sān lǜ yǐ wán, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄨㄢˊ, ] trichloroethane [Add to Longdo]
三叠纪[Sān dié jì, ㄙㄢ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Triassic (geological period 250-205m years ago) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
アクセス制御[アクセスせいぎょ, akusesu seigyo] access control [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
不精[ぶしょう, bushou] Traegheit, Faulheit [Add to Longdo]
乾かす[かわかす, kawakasu] trocknen (tr) [Add to Longdo]
乾く[かわく, kawaku] trocknen, austrocknen, trocken_werden [Add to Longdo]
乾季[かんき, kanki] Trockenperiode [Add to Longdo]
乾杯[かんぱい, kanpai] Trinkspruch, Prost! [Add to Longdo]
乾燥器[かんそうき, kansouki] Trockenapparat, Trockner [Add to Longdo]
乾電池[かんでんち, kandenchi] Trockenbatterie [Add to Longdo]
会う[あう, au] treffen [Add to Longdo]
伝統[でんとう, dentou] Tradition [Add to Longdo]
保菌者[ほきんしゃ, hokinsha] Traeger_von_Krankheitserregern [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  TR
         Task Register (CPU, Intel, assembler, IC)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top