Search result for

totterings

(120 entries)
(3.3599 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -totterings-, *totterings*, tottering
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา totterings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *totterings*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
totter[VI] เดินโซเซ, See also: เดินอย่างไม่มั่นคง, Syn. shake, quake, tremble
totter[VI] ไม่มั่นคง
totter[N] การก้าวเดินอย่างไม่มั่นคง
tottery[ADJ] โซเซ, Syn. weak, rattletrap
tottery[ADJ] ที่ไม่มั่นคง, See also: สั่นคลอน, ง่อนแง่น, Syn. weak, rattletrap
tottering[ADJ] โซเซ, See also: โอนเอน
teeter-totter[N] กระดานหก, See also: ไม้กระดก, Syn. seesaw, teeter, teeterboard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
totter(ทอท'เทอะ) vi.,n. (การ) เดินเตาะแตะ,เดินโซเซ,เดินโอนเอน,มีลักษณะอาการที่จะล้ม, Syn. waver,teeter,shake

English-Thai: Nontri Dictionary
totter(n) การเดินเซ,การเดินเตาะแตะ
totter(vi) เดินเซ,เดินเตาะแตะ,โงนเงน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[STAMMERS](Stottert) Twin Streaks (1991)
Some more just tottering around.ขอมองหาดูอีกหน่อย Little Red Book (2011)
I let you go overseas to learn business management. Then why is your film investment tottering?เจ้าพาล ไม่ต้องทำมาพูดเล่นกับฉันเลยนะ ! First Cup (2007)
- A mechanic.Der Motor stottert. House on the Edge of the Park (1980)
[ENGINE SPUTTERING](Motorstottern) Friday the 13th (1980)
[ENGINE SPUTTERING](Motorstottern) Friday the 13th (1980)
[STAMMERING](STOTTERT) The Gold Watch (1981)
[STUTTERING] Just a minute.(STOTTERT) Eine Minute. The Hot Rod (1981)
[STAMMERING] Me?(STOTTERT) Ich? The Threshold (1981)
Why are you stuttering?Was stotterst du herum? Lili Marleen (1981)
The thundering machines spluttered and stopped.Die donnernden Motoren stotterten und standen still. The Road Warrior (1981)
Where he wants to subjugate you.- Immer an der Front! Der da hat gesagt: Der Stotterer ist doof! Bomber (1982)
- Show me on his ears!- Wer stottert hier? Schnapp' ihn Dir! Bomber (1982)
I'm not on duty.- Hören Sie auf zu stottern, wenn Sie mit mir reden. The Troops & Troop-ettes (1982)
# But stumbling, I would make you laugh # # l feel as though my tongue were made of clay #Aber mit meinem Gestotter würde ich dich zum Lachen bringen. Es kommt mir so vor, als ob meine Zunge aus Lehm wäre. The Last Unicorn (1982)
But why does she still stutter if she's cured?Weshalb stottert sie noch? Sie wurde doch geheilt. Godard's Passion (1982)
And me with my grains, stammering... Ah, if, he/she forgot it.Und ich also mit Pickeln, stotternd - ach ja, das hab ich glatt vergessen. The State of Things (1982)
It also took low slip Boxers and he/she had this irritation, for that reason it is for what walked this way, and he/she also stuttered and the strabismus ,with those teeth... and he/she always had to put on that cream...it excuses.Ich trug also Slips unter Boxershorts, und hatte diesen Ausschlag, wegen dem ich immer so rumlief, und dann das Stottern und das Schielen und diese Zahne... und jedenfalls musste ich da auch noch Salbe drauf tun... The State of Things (1982)
Thir... thir... thir...(Computerstimme stottert) Zeme roku 2484 (1983)
Only As... Only As...(Computer stottert) Zeme roku 2484 (1983)
She'd come staggering into the room... clutching some part of her anatomy... and gyrate and sputter and finally fall into a heap... under the Pin the Tail on the Donkey board.Sie stolperte ins Zimmer, hielt sich irgendein Körperteil, wirbelte herum, stotterte und kollabierte schließlich unter dem "Eselschwanz" Steeling the Show (1983)
[ENGINE SPUTTERING](MOTOR STOTTERT) Magic Bus (1983)
[ENGINE SPUTTERING](MOTOR STOTTERT) The First Time (1983)
That's the first time I've ever seen you stumble.Das ist das 1. Mal, dass ich dich stottern sehe. Part Two (1984)
-And so pleased--- Und ich freue mich so... (STOTTERT) Ich bin so... Double Agent (1984)
[STAMMERING] Hadj is dead, Karlo.(STOTTERT): Hadj ist tot, Karlo. Fearless Dotty (1984)
[STAMMERING] I mean, of course, a lot of very important people have been bleeders.(STOTTERT): Viele berühmte Leute waren Bluter. Fearless Dotty (1984)
Uh... [STAMMERING] You see, I have a very low pain threshold. Um...Äh... (STOTTERT): Fearless Dotty (1984)
[STAMMERING] I'm in big trouble, right?(STOTTERT): Ich bin in Schwierigkeiten, oder? Fearless Dotty (1984)
[STAMMERS] Didn't she come with you?(STOTTERT): Ist sie nicht mit Ihnen gekommen? Lost and Found (1984)
[ENGINE SPUTTERING](MOTOR STOTTERT) Remembrance of Things Past (1984)
- Sounds like a stutter, doesn't it?- Etwas gestottert, nicht? Weekend (1984)
[STAMMERS](STOTTERT) Weekend (1984)
[STUTTERING SOFTLY](STOTTERT LEISE) Bin nicht sicher, ich bin... Police Academy (1984)
[STAMMERING](STOTTERT) Utopia Now (1985)
Wait a minute, I'll get it.(STOTTERT) Augenblick mal. The Littlest Dragon (1985)
- Did I stutter?- Stotter ich? The Breakfast Club (1985)
Do I stutter?Stotter ich? The Breakfast Club (1985)
It's one long stammer.Sie stottert. Détective (1985)
I killed him. I killed him.(stottert) Ja, getötet. A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge (1985)
[ENGINE STARTS AND SPLUTTERS](MOTOR STARTET UND STOTTERT) The Eyes Have It (1986)
[ENGINE REVS](STOTTERN VERSTUMMT) The Eyes Have It (1986)
He's slurring!Er stottert ja schon! Year of Enlightment (1986)
(engine splutters)(Motor stottert) Extremities (1986)
Why you gibbering little...Du stotternder kleiner... The Great Mouse Detective (1986)
Did I stutter?Stottere ich? Nothing in Common (1986)
This is another one of your jokes, right?Motor stottert Falls das ein Scherz ist, finde ich das gar nicht ulkig. They Call Me Renegade (1987)
Do you still have a lot to pay?Musst du noch viel abstottern? Ariel (1988)
[DOOR KNOCKS] I represent the Excelsior Appliance and Appurtenance Company with a complete line of household appliances and appurt--(KLOPFEN AN DER TÜR) Ich repräsentiere die Firma Excelsior Haushaltsgeräte, mit einer ganzen Palette von Haushaltsgeräten und... (STOTTERT) Daffy Duck's Quackbusters (1988)
[STAMMERlNG](STOTTERT) Daffy Duck's Quackbusters (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
totterAn old man came tottering along.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เซถลา[V] stagger, See also: reel, sag, totter, Example: นักมวยพลาดท่าถูกหมัดจากคู่ต่อสู้เข้าอย่างจังจนเซถลาราวนกปีกหัก, Thai definition: เซไปโดยพลันอย่างคนลื่นล้ม
เดินโซเซ[V] stagger, See also: totter, Syn. เดินโซซัดโซเซ, เดินตุปัดตุเป๋, Ant. เดินตรงรี่, Example: หลังออกจากร้านอาหาร เขาก็เดินโซซัดโซเซไปตามถนน, Thai definition: เดินไปด้วยอาการโซเซ
ส่ายไปส่ายมา[V] wobble, See also: shake, rock, sway, totter, teeter, tremble, Ant. อยู่กับที่, Example: มันชูงวงแล้วส่ายไปส่ายมา คล้ายกับว่าจะดมกลิ่นฉัน
โงน[V] totter, See also: be lopsided, be unsteady, sway, stagger, tilt, Syn. โงนเงน, เซจะล้ม, โอนเอนไปมา, เอียงเอน, โอนเอน, Ant. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง, Example: ข้าพเจ้าจำได้ว่าในตอนนั้นข้าพเจ้านั่งโงนครึ่งหลับครึ่งตื่น, Thai definition: จวนจะล้มเพราะส่วนบนหนักหรือใหญ่ ส่วนล่างไม่แน่นหรือเล็ก
โงนเงน[V] totter, See also: be lopsided, be unsteady, stagger, tilt, sway, Syn. โงน, เอียงเอน, โอนเอน, ซวนเซ, Ant. มั่นคง, แน่วแน่, ตั้งตรง, Example: เขาระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นมืออีกข้างเกาะพนักเก้าอี้เอียงโงนเงนตามอาการโคลงของเรือ, Thai definition: เอียงเอนไปมา, โอนเอนไปมา
เอ้ๆ แอ่นๆ[ADV] totteringly, See also: unsteadily, Syn. โงนเงน, Thai definition: อาการที่ยืนโอนไปโอนมา เอนไปเอนมา หรือเดินถอยหน้าถอยหลัง
โดกเดก[V] totter, See also: sway, roll, pitch, rock to and fro, Syn. กระโดกกระเดก, โยกเยก, โอนไปโอนมา, Example: เด็กมันทำเมินคู้ตัวยืนขึ้นแล้ววิ่งส่ายก้นโดกเดกไปทางหลังบ้าน
ยักแย่ยักยัน[V] stagger, See also: totter, falter, sway, lurch, reel, stumble, Syn. เก้ๆ กังๆ, ขะเย้อแขย่ง, Example: คุณยายยักแย่ยักยันไปจนถึงประตู
เตาะแตะ[V] toddle, See also: totter, Syn. กระเตาะกระแตะ, Thai definition: อาการที่เริ่มต้นทีละน้อย ค่อยตั้งตัวไปก่อน
เตาะแตะ[ADV] totteringly, Syn. กระเตาะกระแตะ, Example: เด็กอายุ 15 เดือนจะเริ่มเดินได้เองและวิ่งเตาะแตะเมื่ออายุปีครึ่ง, Thai definition: อาการที่เริ่มต้นทีละน้อย ค่อยตั้งตัวไปก่อน
ย่องแย่ง[ADV] limpingly, See also: totteringly, haltingly, stumblingly, shufflingly, teeteringly, staggeringly, dodderingly, , Syn. กระย่องกระแย่ง, Example: คนชรามักเดินย่องแย่ง, Thai definition: ไม่ถนัด, ไม่แข็งแรง, (ใช้แก่อาการเดินที่เหยียบไม่ถนัด)
ย่อแย่[V] waddle, See also: sway, wiggle, totter, stalk, wobble, toddle, Syn. อ่อนแอ, Ant. แข็งแรง, Example: อาการของคนไข้ย่อแย่เต็มทน
ซวดเซ[V] totter, See also: stagger, Syn. เสียหลัก, ซวนเซ, เซ, Example: เขาพาร่างที่ขาดสติซวดเซไปตามทาง, Thai definition: อาการที่ไม่ตั้งตรง เซไปเซมา
โซเซ[ADV] staggeringly, See also: hobblingly, totteringly, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาเดินโซเซกลับบ้าน, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
โซเซ[V] stagger, See also: hobble, totter, Syn. กระโซกระเซ, เอียง, โผเผ, โคลงเคลง, โงนเงน, Example: เขาโซเซลงบันไดในตอนเช้า, Thai definition: เซไปมา, ทรงตัวไม่ใคร่อยู่
โผเผ[ADV] stagger, See also: sway, totter, wobble, reel, Syn. โซเซ, ไม่มีแรง, อ่อนเพลีย, โยก, เซ, โงนเงน, Ant. กระชุ่มกระชวย, Example: ฉันเดินโผเผมาที่โต๊ะก่อนทรุดร่างลงนั่งบนเก้าอี้, Thai definition: อย่างไม่มีแรง
กระโดกกระเดก[V] waver, See also: rock to and fro, sway, roll, totter, pitch, Syn. โยกเยก, โอนไปโอนมา, โดกเดก, Example: การเดินทางโดยเรือนั้นกระโดกกระเดกตลอดทาง
กระเตาะกระแตะ[ADV] totteringly, See also: stumblingly, Syn. เตาะแตะ, เตาะๆ แตะๆ, ไม่แข็งแรง, ป้อแป้, Example: เด็กหัดเดินกระเตาะกระแตะ
สั่น[V] totter, See also: stagger, be unsteady, sway, reel, Syn. โยก, คลอน, Ant. มั่นคง, แข็งแรง, Thai definition: ไม่มั่นคง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอนเอนไปมา[v. exp.] (ōn-ēn pai-mā) EN: totter   
เซ[v.] (sē) EN: stagger ; reel ; totter   FR: tituber ; chanceler
โซเซ[v.] (sōsē) EN: stagger ; hobble ; totter   FR: chanceler ; tituber
โซเซ[adv.] (sōsē) EN: staggeringly ; hobblingly ; totteringly   FR: en chancelant ; en titubant
ซวดเซ[v.] (sūatsē) EN: stagger ; totter   FR: tituber ; chanceler
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely   
ยวบ[adj.] (yūap) EN: tottering ; shaking ; swaying ; flickering   FR: branlant, instable ; tremblant ; peu solide ; fragile

CMU English Pronouncing Dictionary
TOTTER    T AA1 T ER0
TOTTERING    T AA1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
totter    (v) (t o1 t @ r)
totters    (v) (t o1 t @ z)
tottery    (j) (t o1 t @ r ii)
tottered    (v) (t o1 t @ d)
tottering    (v) (t o1 t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stotterer {m}; Stotterin {f} | Stotterer {pl}stutterer; stammerer | stutterers [Add to Longdo]
gewackelttottered [Add to Longdo]
stottern | stotternd | gestottert | er/sie stottert | ich/er/sie stotterte | er/sie hat/hatte gestootertto stutter | stuttering | stuttered | he/she stutters | I/he/she stuttered | he/she has/had stuttered [Add to Longdo]
stottern; stammeln | stotternd; stammelnd | gestottert; gestammelt | er/sie stottert; er/sie stammelt | ich/er/sie stotterte; ich/er/sie stammelte | er/sie hat/hatte gestottert; er/sie hat/hatte gestammeltto stammer | stammering | stammered | he/she stammers | I/he/she stammered | he/she has/had stammered [Add to Longdo]
stottern | stotternd | gestootert | stottert | stotterteto splutter | spluttering | spluttered | splutters | spluttered [Add to Longdo]
stotternd {adv}stutteringly [Add to Longdo]
torkeligtottery [Add to Longdo]
torkelig {adv}totteringly [Add to Longdo]
torkeln | torkelnd | torkelt | torkelteto totter | tottering | totters | tottered [Add to Longdo]
wackeln | wackelnd | wackeltto totter | tottering | totters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とぼとぼ[, tobotobo] (adv) (on-mim) totteringly; trudgingly [Add to Longdo]
ふらつく[, furatsuku] (v5k,vi) to feel giddy; to totter; to stagger [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
よたよた[, yotayota] (adv,vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly [Add to Longdo]
よちよち[, yochiyochi] (adv,int,n,vs) (on-mim) totteringly; with tottering steps; (P) [Add to Longdo]
よちよち歩き[よちよちあるき, yochiyochiaruki] (n,adj-no) (See よちよち) toddling; taking tottering steps [Add to Longdo]
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm [Add to Longdo]
よろよろ[, yoroyoro] (adv,n,vs,adv-to,adj-no) (on-mim) unsteady on its feet; tottering; (P) [Add to Longdo]
酔歩[すいほ, suiho] (n,vs) (1) drunken stagger; tottering gait; (2) {math} (See ランダムウォーク) drunkard's walk; random walk [Add to Longdo]
千鳥足[ちどりあし, chidoriashi] (n) tottering steps; drunken staggering [Add to Longdo]
辿々しい;辿辿しい;辿たどしい[たどたどしい, tadotadoshii] (adj-i) (uk) with difficulty; faltering; tottering; awkward [Add to Longdo]
蹌踉[そうろう, sourou] (adj-t,adv-to) (See よろよろ,よろける) tottering; staggering; reeling [Add to Longdo]
蹈鞴を踏む;踏鞴を踏む;たたらを踏む[たたらをふむ, tatarawofumu] (exp,v5m) to stumble a step or two forward (when trying to stop); to pass one's destination and stumble a step or two forward; to totter [Add to Longdo]
酩酊歩行[めいていほこう, meiteihokou] (n) drunken (staggering, tottering) gait; wide-based gait [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niè, ㄋㄧㄝˋ, ] tottering; unsteady [Add to Longdo]
蹒跚[pán shān, ㄆㄢˊ ㄕㄢ, / ] stagger; stumble; totter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top