Search result for

tori

(110 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tori-, *tori*
Possible hiragana form: とり
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
取り扱い上の注意[Toriatsukaijo no chui] (n ) Precaution
See also: R. 予防

English-Thai: Longdo Dictionary
conspiratorial(adj) ที่สมรู้ร่วมคิด, R. conspiracy
territorial(adj ) แสดงความเป็นเจ้าของที่หรืออาณาเขต, แสดงอาการป้องกันอาณาเขตของตนจากผู้บุกรุก เช่น สุนัขเห่าคนแปลกหน้าที่เข้ามาในบริเวณ, S. territorial behavior, A. nonterritorial,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accusatorial(อะคูซะทอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้กล่าวหา, Syn. pertaining to an accuser
ahistoric(al) (อะฮิสทอ' ริค -คัล) adj. ไม่มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ (indifferent to tradition)
aleatoric(เอลิอะทอ' ริค) adj. ซึ่งผสมกันยุ่ง (ดนตรี) = aleatory
angina pectoris(-เพค' โทริส) n. อา-การปวดอย่างรุนแรงที่บริเวณหัวใจ ที่แผ่จากหัวใจไปที่ไหล่แล้วไปที่แขนซ้าย หรือจากหัวใจไปที่ท้อง
auctorial(ออคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้ประพันธ์ audacious (ออเด'เชิส) adj. กล้ามาก,ไม่กลัว,สร้างสรรค์มาก,กล้าได้กล้าเสีย (bold, fearless)
auditorium(ออดิโท'เรียม) n. ห้องบรรยาย,ห้องประชุม,อาคารห้องประชุม (meeting place)
clitoris(คลิท'เทอริส) n. เม็ดละมุด,ปุ่มกระสัน
crematorium(ครีมะโท'เรียม) n.ที่เผาศพ -pl. crematoriums,crematoria
dictatorial(ดิคทะโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เผด็จการ, See also: dictatorialness n ดูdictatorial
directorial(ดิเรคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้อำนวยการ,เกี่ยวกับคณะกรรมการ, Syn. directive

English-Thai: Nontri Dictionary
auditorium(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ห้องบรรยาย
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
editorial(adj) เกี่ยวกับบรรณาธิการ,เกี่ยวกับบทความ,เกี่ยวกับบทบรรณาธิการ
editorial(n) หน้าบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ,บทบรรณาธิการ
equatorial(adj) เกี่ยวกับเส้นศูนย์สูตร,ในแถบเส้นศูนย์สูตร,ในแถบอากาศร้อน
historian(n) นักประวัติศาสตร์
historic(adj) เกี่ยวกับประวัติศาสตร์,มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์
historical(adj) อยู่ในประวัติศาสตร์,ตามประวัติศาสตร์
meritorious(adj) น่าชมเชย,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,มีคุณความดี,มีข้อดี
moratorium(n) การเลื่อนการชำระหนี้,ประกาศพักชำระหนี้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you go torial,kate,you're looking at 20 years on each count,เคท คุณจะโดน 20 ปี Eggtown (2008)
He told her toring ben down to him for a chat.เขาบอกเธอ ให้พาเบน ไปคุยกับเค้า Eggtown (2008)
Green Ford Torinoสีเขียว ฟอร์ดโคโรโน Fast & Furious (2009)
Green Torino, running nitro, whose car?โทริโนสีเขียว ติดตั้งไนโตร รถใคร? Fast & Furious (2009)
Yes, certainamente. You lost weight, Tori.ToriI Love You, Beth Cooper (2009)
Oh, hey, when does, uh, Jonathan get back from his fencing camp in Torino?จากแคมป์ใน Torino ? Dan de Fleurette (2009)
- No. - Tori.-ไม่เป็นไรครับ The Social Network (2010)
- Tori!-โทริ The Social Network (2010)
You know, tori found a chrysalis in her room.คุณรู้มั้ย โ่ทริเจอไซซาริส ในห้องของเธอเอง The Edge (2010)
No, tori. Tori, I'm sorry.ไม่ โทริ โทริ ฉันขอโทษ The Edge (2010)
Then we'll find janet and tori.เราก็จะพบตัวจาเนท กับ ทอร์ลี่ Smoke and Steel (2010)
The same day that tori and janet were kidnapped.วันเดียวกับที่จาเนท และทอร์ลี่ ถูกลักพาตัว Smoke and Steel (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจเผด็จการ[n. exp.] (amnāt phadetkān) EN: dictatorial power   
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
อาณาเขตน่านน้ำ[n. exp.] (ānākhēt nānnām) EN: territorial sea ; territorial waters   FR: eaux territoriales [fpl]
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate   FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[n.] (anuyāt) EN: permission ; permit ; authorization   FR: autorisation [f] ; permis [m] ; droit [m]
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อนุญาตให้ถ่ายรูป[v. exp.] (anuyāt hai thāirūp) EN: be allowed to take a picture   FR: être autorisé à prendre des photos
อวัยวะเพศหญิง[n. exp.] (awaiyawa phēt ying) EN: vagina ; clitoris   FR: organe sexuel féminin [m] ; vagin [m] ; clitoris [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TORI    T AO1 R IY0
TORIE    T AO1 R IY0
TORIAN    T AO1 R IY0 AH0 N
TORIES    T AO1 R IY0 Z
TORINO    T AO0 R IY1 N OW0
TORIBIO    T AO0 R IY1 B IY0 OW0
TORIES'    T AO1 R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tories    (n) (t oo1 r i z)
Torino    (n) (t @1 r ii1 n ou)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とり, tori] (n) นก
取り敢えず[とりあえず, toriaezu] มีสิ่งที่ต้องทำหรือจัดการหลายอย่าง แต่อย่างน้อยก็เลือกทำสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน
鶏インフルエンザ[とりいんふるえんざ, toriinfuruenza] (n) โรคไข้หวัดนก
取り巻く[とりまく, torimaku] (vt) ห้อมล้อม
取り付ける[とりつける, toritsukeru] (vt) ติดตั้ง
取分け[とりわけ, toriwake] (n adv) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เหนือสิ่งอื่นใด, See also: S. 副,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
取りあえず[とりあえず, toriaezu] ก่อนอื่น
鳥居[とりい, torii] (n ) ประตูศาลเจ้าชินโต, ประตูโทะรี
鳥インフルエンザ[とりいんふるえんざ, toriinfuruenza] (n) ไข้หวัดนก
取締役[とりしまりやく, torishimariyaku] (n ) ผู้บริหาร, บอร์ดผู้บริหารบริษัท
取り外す[とりはずす, torihazusu] รื้อ,ถอดออก,แยกออก
撮ります[とります, torimasu, torimasu , torimasu] (vt ) ถ่าย (รูป)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: ขจัดออก English: to remove
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away
取り組む[とりくむ, torikumu] Thai: แก้ไข(ปัญหา)
取り組む[とりくむ, torikumu] Thai: เข้าคู่กัน
取り巻く[とりまく, torimaku] Thai: วนเวียน English: to surround
取り巻く[とりまく, torimaku] Thai: ล้อมรอบ English: to circle
取り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ยกขึ้นมา English: to take up
取り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: หยิบขึ้นมา English: to pick up
取り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ริบ English: to disqualify
取り上げる[とりあげる, toriageru] Thai: ริบขึ้นมา English: to confiscate

German-Thai: Longdo Dictionary
historisch(adj) ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น die historische Innenstadt ใจกลางเมืองที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Torino; Turin (Stadt in Italien)Torino; Turin (city in Italy) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1人あたり;1人当たり;一人当たり;一人あたり[ひとりあたり, hitoriatari] (exp,adv) per person; per capita; per head [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
うっとりさせる[, uttorisaseru] (v1) (See うっとり,うっとりする) to enchant; to enrapture; to enthrall (enthral); to charm [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation [Add to Longdo]
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30 [Add to Longdo]
お取り置き[おとりおき, otorioki] (n) layaway; lay-bye; layaway plan [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
都灵[Dū líng, ㄉㄨ ㄌㄧㄥˊ, / ] Torino; Turin (Italy), #16,139 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute [Add to Longdo]
インクカートリッジ[いんくかーとりっじ, inkuka-torijji] ink cartridge [Add to Longdo]
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
エントリ[えんとり, entori] entry [Add to Longdo]
エントリーレベル[えんとりーれべる, entori-reberu] entry-level [Add to Longdo]
エントリポイント[えんとりぽいんと, entoripointo] entry point [Add to Longdo]
エントリ種別[エントリしゅべつ, entori shubetsu] entry-type [Add to Longdo]
エントリ順データセット[エントリじゅんデータセット, entori jun de-tasetto] ESDS, Entry-Sequenced Data Set [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
取り上げる[とりあげる, toriageru] aufnehmen, annehmen, wegnehmen [Add to Longdo]
取り出す[とりだす, toridasu] herausnehmen [Add to Longdo]
取り囲む[とりかこむ, torikakomu] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
取り巻く[とりまく, torimaku] umgeben, einschliessen, belagern [Add to Longdo]
取り引き[とりひき, torihiki] Geschaeftsverkehr, Handel [Add to Longdo]
取り戻す[とりもどす, torimodosu] wiedererlangen [Add to Longdo]
取り扱い方[とりあつかいかた, toriatsukaikata] Behandlungsweise [Add to Longdo]
取り扱い注意[とりあつかいちゅうい, toriatsukaichuui] Vorsicht,zerbrechlich! [Add to Longdo]
取り扱う[とりあつかう, toriatsukau] behandeln, umgehen, umgehen_mit [Add to Longdo]
取り替え[とりかえ, torikae] Tausch, Umtausch, Wechsel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Torus \To"rus\ (t[=o]"r[u^]s), n.; pl. {Tori} (t[=o]"r[imac]).
   [L., a round, swelling, or bulging place, an elevation. Cf.
   3d {Tore}.]
   [1913 Webster]
   1. (Arch.) A large molding used in the bases of columns. Its
    profile is semicircular. See Illust. of {Molding.}
    --Brande & C.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) One of the ventral parapodia of tubicolous
    annelids. It usually has the form of an oblong thickening
    or elevation of the integument with rows of uncini or
    hooks along the center. See Illust. under {Tubicolae}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) The receptacle, or part of the flower on which the
    carpels stand.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geom.)
    (a) The surface described by the circumference of a circle
      revolving about a straight line in its own plane.
    (b) The solid inclosed by such a surface; -- sometimes
      called an {anchor ring}.
 
   Syn: Syn. --3d Tore[2].
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top