Search result for

toleranter

(50 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toleranter-, *toleranter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา toleranter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *toleranter*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm a tolerant man, except when it comes to holding' a grudge.Bin ein toleranter Mensch, außer wenn ich grolle. Popeye (1980)
I am a tolerant man.Ich bin ein toleranter Mann. Amadeus (1984)
I'm a tolerant man,... but I do not tolerate disrespect.Ich bin ein toleranter Mensch, vertrage jedoch keine Unhöflichkeit. The Big Goodbye (1988)
Now, I am a tolerant man.Nun, ich bin ein toleranter Mann. Episode #1.2 (1990)
I was running away from my own demons at the time, so I was a bit more tolerant.Ich war auf der Flucht vor meinen eigenen Dämonen und deshalb toleranterThe Regulator (1993)
I work at Dennis Brothers... fish supply.Toleranter sein gegen andere. Heavenly Creatures (1994)
I don't understand you. You're a broad-minded guy.Du bist doch ein toleranter Kerl! Mighty Aphrodite (1995)
We would be more tolerant of the strange.Möglicherweise wären wir dann toleranterHappy Trails (1998)
Lucky for you, this crew is a little more tolerant.Ein Glück für Sie, dass diese Crew toleranter ist. Da sind Sie. Infinite Regress (1998)
Women are more tolerant but that's good.Frauen sind toleranter, aber das ist gut. All About My Mother (1999)
As for you, Miss Sherman... I think you could be a little more tolerant of other people's opinions.Und Sie, Miss Sherman... sollten gegenüber den Meinungen anderer toleranter sein. Cruel Intentions 2 (2000)
You're a stuck-up,intolerant snob, Nelle.Nein. Du bist ein intoleranter Snob. Pursuit of Loneliness (2000)
I'm a patient man, a tolerant man. But my friend Jaz here is not.Ich bin ein geduldiger Mann, ein toleranter Mann, aber mein Freund Jaz hier ist es nicht. Blizzard of '01 (2001)
- I know you think it's naive but I see it as a chance to make a difference make the world a little more tolerant.- Du hältst das vielleicht für naiv, aber ich sehe das als Chance, etwas Gutes zu tun. Damit die Welt ein wenig toleranter wird. An Open Book (2001)
We both just have to be a little more tolerant.Wir müssen nur beide ein wenig toleranter werden. Dead Girl Walking (2003)
We've grown more open-minded since the last war... but there are still Denobulans who fear Antarans.Wir sind toleranter seit dem letzten Krieg, aber noch fürchten einige Denobulaner die Antaraner. The Breach (2003)
If we become more familiar with each other's traditions, we may learn to be more tolerant, I think.Wenn wir erst einmal die Traditionen des anderen kennen, lernen wir vielleicht, toleranter zu sein. Episode #1.1 (2004)
You always say that we have to be tolerant and not judge other people!Aber er sagt doch immer, dass wir toleranter sein müssen und andere nicht verurteilen sollen. Queens (2005)
Be grateful for what you got.toleranter geworden. Dankbar für das, was ich habe. Johnny Cakes (2006)
She's a bigot.Sie ist 'n intoleranter Mensch. Episode #5.12 (2008)
I hope to be able to help her to accept more as her mother. And not be so tied to material things.Als Mutter hoffe ich ihr helfen zu können, toleranter zu sein und nicht mehr so sehr an den materiellen Dingen zu hängen. Our Home (2010)
L.A's a pretty liberal place.- L.A. ist ein ziemlicher toleranter Ort. Another Second Chance (2010)
My lactose-intolerant boyfriend is going to eat all this.Mein laktoseintoleranter Freund wird all das essen. The Large Hadron Collision (2010)
Being immersed with someone from a different culture gives them this global experience and makes them more tolerant and mature.Sich mit jemandem aus einer fremden Kultur auszutauschen, gibt ihnen diese weltumfassende Erfahrung und macht sie toleranter und reifer. Foreign Exchange (2010)
- I was talking to Nancy Donahue, and she... - Oh, man.Und sie sagte, es ist eine sehr lohnenswerte Erfahrung, die Kinder toleranter macht. Foreign Exchange (2010)
And she said it's a very rewarding experience that makes kids more tolerant.Und unsere Kinder könnten toleranter sein, Mike, und stellt euch vor. Foreign Exchange (2010)
Your lactose-intolerant boyfriend will turn into a gas-filled Macy's Day balloon.Dein laktoseintoleranter Freund wuerde sich in einen gasgefüllten Kirmes-Luftballon verwandeln. The Roommate Transmogrification (2011)
It's, it's become much more tolerant.Es ist sehr viel toleranter geworden. Episode #1.1 (2013)
Would I have become a priest if he'd been more tolerant?Wäre ich Priester geworden, wenn er toleranter gewesen wäre? The Jewish Cardinal (2013)
They're more tolerant there.- Da ist man toleranterThe Golden Lotus (2014)
Mind you, one never knows, they may be broad-minded.Aber vielleicht sind ja einige toleranter als andere. Belinda et moi (2014)
Oh. If you don't let us watch, we'll just go to a house where some more permissive parents will.Wenn du uns das nicht anschauen lässt, gehen wir in ein Haus in dem tolerantere Eltern uns lassen. Clown in the Dumps (2014)
How permissive?Wie viel toleranterClown in the Dumps (2014)
My sister sent Emile to live at my house here because this part of France was considered more tolerant than where he was attending school.Meine Schwester schickte Emile, um in meinem Haus zu leben weil dieser Teil Frankreichs angesehen war, toleranter als dort wo er die Schule besuchte. Blood for Blood (2014)
Confronting Rome in this way takes courage, and gives us hope that Francis, in his heart, is a tolerant man.Die Konfrontation mit Rom auf diesem Weg beansprucht Mut, und gibt uns zu hoffen, dass Francis, in seinem Herzen, ein toleranter Mann ist. Terror of the Faithful (2014)
Have some tolerance.Sei ein bisschen toleranterLa Catedral (2015)
Because never have there been more tolerant, more moving words than Kyle Broflovski's speech about his hero, Caitlyn Jenner.Nie hörten wir tolerantere, bewegendere Worte als die... von Kyle Broflovski über seine Heldin Caitlyn Jenner. Where My Country Gone? (2015)
When you've spent your life being judged for who you are, you try to keep an open mind about people.Wenn man selbst immer verurteilt wurde, will man eben toleranter sein. Fury (2016)
A kinder, more tolerant attitude to marriage and divorce.Eine menschlichere, tolerantere Haltung gegenüber Heirat und Scheidung. Gloriana (2016)
No. So because they're more intolerant, they get the better room?Da sie intoleranter sind, kriegen sie den Raum? #BreakTheInternet (2017)
I should think that of all people a writer would need tolerance.Man sollte meinen, dass ein Autor toleranter ist als alle anderen. The Philadelphia Story (1940)
- I'm a tolerant man, Mrs. Carmody.- Ich bin ein toleranter Mann, Mrs. Carmody. Going My Way (1944)
Now, no one hates gossip more than I do, and nobody is more tolerant than I am.Niemand hasst Klatsch mehr als ich, und niemand ist toleranter, als ich es bin. Love Is a Many-Splendored Thing (1955)
No, I think there's too much of that sort of thing in the world.Ich finde, dass man da toleranter sein müsste. The Scent of Fear (1967)
That Prince is a very tolerant dog.Dass Prince ein sehr toleranter Hund ist. Judy and the Gorilla (1967)
We are a tolerant state, but our affections can change,Wir sind ein toleranter Staat, aber unsere Vorlieben können sich ändern. A Dandy in Aspic (1968)
They are a lot more permissive these days than they used to be.Man ist heute viel toleranter als früher. Party Political Broadcast (1974)
You have to be a bit more tolerant.Du musst ein etwas toleranter sein. The Lost Honor of Katharina Blum (1975)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intolerant {adj} | intoleranter | am intolerantestenintolerant | more intolerant | most intolerant [Add to Longdo]
tolerant; großzügig {adj} | toleranter | am tolerantestentolerant | more tolerant | most tolerant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top