Search result for

titers

(59 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -titers-, *titers*, titer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา titers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *titers*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
millititer(มิล'ละลี'เทอะ) n. 1/1000 ลิตร;

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antistreptolysin Titerหน่วยการทดสอบทางปฏิกิริยาซีรั่มต่อเชื้อสเตร็ปโต [การแพทย์]
Microtiter U-Plateจานหลุมทดลองขนาดเล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
KLPD antiterror-unit investigators have arrived and are examining bomb fragments in the hope of determining if this and the other recent bombings on the continent and in the UK are connected.รวมถึงหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อร่วมกันสืบสวน ก่อนจะตัดสินใจว่า การวางะเบิดติดๆ กันในยุโรป และที่อังกฤษ Body of Lies (2008)
This is now a matter for antiterrorism. Do not proceed.นี่ไม่ใช่หน่วยต่อต้านการก่อการร้าย อย่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้น Episode #1.2 (2010)
She does a weekly antiterrorism briefing for top brass, including Raymond.เธอรายงานต่อต้านการก่อการร้าย เป็นรายสัปดาห์ ให้กับ ผบ.ชั้นสูง ซึ่งรวมถึงเรมอนด์ด้วย The Silver Briefcase (2014)
The Antiterrorist Act will remain on the statutes but on no account is Gandhi to be arrested.กฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายยังใช้อยู่ แต่ไม่มีเหตุเพียงพอที่จะจับเขาได้ Gandhi (1982)
Our reporter spoke to Commander Robert Dixon of the antiterrorist squad... about those arrests.นักข่าวของเราพูดกับผู้บัญชาการโรเบิร์ต Dixon ของการต่อ? เกี่ยวกับการจับกุมดังกล่าว In the Name of the Father (1993)
I can't imagine anything more appropriate than the two of us establishing a... a comprehensive antiterrorism alliance between our nations.คงไม่มีอะไรจะเหมาะไปกว่าการที่เราสองคน และสองชาติร่วมกันเป็นพันธมิตรต่อต้านการก่อการร้าย Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
...citizens of the United States, today your president and the president of Russia have come together to sign what they have called an "historical accord", an "antiterrorism alliance".ประชาชนแห่งสหรัฐอเมริกา วันนี้ปธน.ของคุณกับปธน.รัสเซีย มาร่วมกันลงนามในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "ข้อตกลงประวัติศาสตร์" Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
As we just heard, the terrorists are demanding that President Logan repudiate the antiterrorism accord.ผกก.ต้องการให้ปธน.โลแกน ล้มเลิกการร่วมมือต่อต้านการก่อการร้าย บ้าไปแล้ว Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
The guys on the roof-- who are they?Unsere Antiterrortruppe. Los, nimm sie auf. Hell of the Living Dead (1980)
The ATAC squad - that's the Antiterrorist Action Command - has been formed due to a serious lack of ruthlessness by the police.Das ATAC-Kommando - Antiterrorist Action Command - wurde gegründet, weil die Polizei nicht rücksichtslos genug ist. Nighthawks (1981)
The PM is on the verge of signing an international anti-terrorist agreement.Der Premier wird in Kürze ein internationales Antiterror-Abkommen unterzeichnen. The Whisky Priest (1982)
The Antiterrorist Act will remain on the statutes but on no account is Gandhi to be arrested.Das Antiterroristengesetz bleibt in Kraft aber auf keinen Fall darf Gandhi verhaftet werden. Gandhi (1982)
Yeah, it could be anybody on a decon team.- Alle aus der Antiterroreinheit. Countdown (1986)
Our reporter spoke to Commander Robert Dixon of the antiterrorist squad... about those arrests.Unser Reporter sprach mit Robert Dixon von der Antiterror-Einheit... über diese Verhaftungen. In the Name of the Father (1993)
He's the special agent in charge of the FBI Anti-Terrorist Unit.Er ist Sonderagent der Antiterror-Einheit des FBI. On Deadly Ground (1994)
... whoheadstheanti-terroristunit ?... werbefiehltdieAntiterror-Einheit? Executive Decision (1996)
- Antiterrorism.In welchem Bereich? - Antiterror! The Rock (1996)
He was trained in anti-terrorist tactics.Er wurde in Antiterror-Taktik ausgebildet. K-911 (1999)
She took a position in the FBI's foreign counter-terrorism unit in 1991.1991 übernahm sie eine Position beim FBI, ausländische Antiterror-Abteilung. One Son (1999)
One platoon, TRAP team, put everyone else on Ready Five.Ein lnfanteriezug, Antiterrortruppe. Alarmbereitschaft für die anderen. Rules of Engagement (2000)
-The antiterrorist squad!- Die Antiterror-Einheit! Cowboy Bebop: The Movie (2001)
-Phipps, anti-terrorism. -Peter Brandt.Phipps, Antiterror-Sondereinheit. Collateral Damage (2002)
- A counter-terrorism agency?- Einer Art Antiterror-Einheit. Day 2: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2002)
He's from the Counter Terrorism Agency?Er ist von einer Antiterror-Einheit. Day 2: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2002)
They call it the LA Counter Terrorist Unit - the CTU.Die Antiterror-Einheit - die CTU. Day 2: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2002)
A counter-terrorist unit.Eine Antiterror-Einheit. Day 2: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2003)
Until I say otherwise, your anti terrorist computer network is jammed.Euer Antiterrorismus-Netzwerk ist blockiert, so lange ich will. Day 3: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2004)
The name's Hank Foster, Counterterrorist Threat Analysis.Hank Foster, Antiterroreinheit, Spezialgebiet Gefährdungsanalyse. Resurrection (2004)
- A single titer over 160 would be a big clue.- Ein einziger Titer über 160 wäre ein Treffer! Fidelity (2004)
Didn't need one to confirm M.S. Okay. Let's wait for you to run titers on 1,400 viruses while this kid's brain turns to mush.Okay, dann warten Sie auf einen Titer-Test auf 1.400, während sein Hirn zu Brei wird. Paternity (2004)
For national security stuff, they use the Patriot Act.Wenn es um die nationale Sicherheit geht, berufen sie sich auf das Antiterrorgesetz. Reformation (2004)
The White House has confirmed that the interrupted video transmission was caused by a raid mounted by the marines and the Counter Terrorist Unit who rescued secretary of defense James Heller moments ago.Das Weiße Haus hat bestätigt, dass die Video-Übertragung von einer Aktion der Antiterror-Einheit und der Marines unterbrochen wurde, die Verteidigungsminister James Heller vor wenigen Minuten gerettet haben. Day 4: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2005)
I'm a federal agent with the Counter Terrorist Unit in Los Angeles, speaking of my own free will, under no duress.Ich bin ein Agent der Antiterror-Einheit in Los Angeles. Ich spreche aus freien Stücken, ohne gezwungen zu werden. Day 4: 6:00 a.m.-7:00 a.m. (2005)
Our institute is mandated to develop measures to counter terrorism.Unsere Institution hat die Aufgabe, Antiterrormaßnahmen zu entwickeln. In Dreams... (2005)
He has a low titer for chlamydia antibodies. Maybe... No, no.- Der Titer deutet auf Chlamydien hin. Humpty Dumpty (2005)
Suvarov's death only underscores the importance of this antiterrorism treaty that we just signed.Antiterror Vertrages unterstreicht, den wir unterzeichnet haben. Day 5: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2006)
Tony Soprano. The terrorist squad, huh?Antiterroreinheit, was? Members Only (2006)
under the Patriot Act, just being willing to abet terrorist activity is enough to warrant heavy criminal prosecution.Unter dem 'Patriot Act' (AntiTerrorGesetz seit 2001), ist es genug bereit zu sein terroristische Aktivitäten zu begünstigen, um schwere Strafverfolgung zu rechtfertigen. Salesman (2006)
A real doctor wouldn't do what I need done.Ein richtiter Doc wuerde das nicht tuen was ich will. Vox Populi (2006)
Navy counterterrorism intel has suffered leaks over the last few months.Der Navy Antiterrornachrichtendienst hatte Lecks im Verlauf der letzten paar Monate. Leap of Faith (2007)
If the Patriot Act had tits, I'd buy it a steak.Hätte das Antiterrorgesetz Titten, würde ich ihr ein Steak spendieren. Protection (2007)
High titer to histoplasmosis.- Erhöhter Titer auf Histoplasmose. Mirror Mirror (2007)
My name is Scherrer. I'm with the Terrorist Squad.Mein Name ist Scherrer, Antiterrorismus-Brigade. The Other Half (2007)
April 19,1995 down comes Oklahoma City, the Murrah Building 168 people killed... a year later, the anti-terror legislation, which takes away many of our constitutional rights and civil liberties, is passed.168 Menschen wurden getötet... ein Jahr danach tritt die Antiterrorgesetzgebung in Kraft, die uns viele unserer verfassungsmäßigen und bürgerlichen Rechte wegnimmt. Zeitgeist (2007)
That morning, an "Anti-terror exercise" just happened to be taking place as wellAn dem Morgen fand zufällig eine Antiterror-Übung statt Die sich mit was befassten? Zeitgeist (2007)
We're supposed to believe it was some kind of coincidence. There was also an anti-terrorist drill going on on 7/7.Es war auch eine Antiterror-Übung am 7.7. Zeitgeist (2007)
- I sent viral titers.- Hab den Titer abgeschickt. Crisis of Conscience (2007)
"Argentite"."Argentiter". The Class (2008)
Argentite. What does that mean?"Argentiter", was soll das sein? The Class (2008)
The Argentites.-Die ArgentiterThe Class (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Titer {m} [chem.]titre; titer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
対テロ作戦[たいテロさくせん, tai tero sakusen] (n) antiterrorist operation; counterterrorism operation [Add to Longdo]
滴定量[てきていりょう, tekiteiryou] (n) titer; titre [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多端[duō duān, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ, ] multiport; multistation; multiterminal [Add to Longdo]
效价[xiào jià, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration); valence (perceived value in psychology); valency [Add to Longdo]
效价能[xiào jià néng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ ㄋㄥˊ, / ] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top