Search result for

tinter

(52 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tinter-, *tinter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tinter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tinter*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He had no choice. It was the only way to prove there was no conflict of interest.Nur so konnte er beweisen, dass keine privatinteressen im spiel sind. Used Cars (1980)
That mayor don't know dick!Aber mein geld steckt er ein! Das ist wohl kein privatinteresse. Used Cars (1980)
If we've lost our ability to act as a nation, rather than as a collection of special interests... and i reply, "what kind of people do they think we are?"Niemals dürfen wir die fähigkeit verlieren als nation aufzutreten, anstelle einer kollektivvertretung von privatinteressen... man würde fragen: "was sind das eigentlich für menschen?" Used Cars (1980)
You're old enough to know that for a public servant, public interests should always be above personal considerations.Es wird Zeit, dass für Amtspersonen die gesellschaftlichen Interessen stets über den Privatinteressen stehen. Repentance (1984)
Yes, above personal considerations!Ja, über den Privatinteressen! Repentance (1984)
That's not a private interest.Es ist kein Privatinteresse. Roger & Me (1989)
That is very interesting, mon ami.Das ist höchstinteressant, mon ami. The Mysterious Affair at Styles (1990)
- The interval between bursts.- Das gemessene Zeitintervall. A Matter of Perspective (1990)
I have discovered a certain impatience when I calculate a lengthy time interval to the nearest second.Ich habe eine gewisse Ungeduld entdeckt, wenn ich ein langes Zeitintervall sekundengenau kalkuliere. The Loss (1990)
Select either visual interactive or verbal interactive.Wählen Sie sichtinteraktiv oder verbalinteraktiv. The Mind's Eye (1991)
As I said before, my main interest has always been in fish.Wie gesagt, mein Hauptinteresse galt immer den Fischen. The Remains of the Day (1993)
I'd have to say my primary source of income would be exporting.Mein Hauptinteresse gilt dem Exportbereich. Never Die Alone (2004)
You wanted to stay in sports college, when they built the fucking wall!Du wolltest im Sportinternat bleiben, als diese Scheißmauer gebaut wurde! Go for Zucker (2004)
The markings refer to a series of concussively timed intervals.Die Markierungen beziehen sich auf eine Reihe von Zeitintervallen. Shells (2004)
Heedless self-interest for countries like America was always had morals, but it's bad economics as Well.Überhebliches Selbstinteresse zeugte für Länder wie Amerika schon immer von schlechter Moral, auch in Wirtschaftlicher Hinsicht. Razdruzene drzave Amerike (2006)
There's not one thing I've done out of self-interest or greed.Es gibt nichts, was ich aus Selbstinteresse oder Geldgier getan habe. Day 5: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2006)
Everything that happens in government is motivated by self-interest.Alles, was in der Regierung geschieht, wird durch Selbstinteresse motiviert. Bash (2006)
But he is trying to make profits at the expense of our nation.Er versucht, auf Kosten unseres Landes seine Profitinteressen durchzusetzen. The Divine Weapon (2008)
I'm agent Phil Coulson, with the Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division.Ich bin Agent Coulson. Strategische Heimatinterventions-, Einsatz- und Logistikdivision. Iron Man (2008)
Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division.Strategischen Heimatinterventions-, Einsatz- und Logistikdivision. Iron Man (2008)
Student at a private-school operation a couple miles from here.Schüler an einem Privatinternat ein paar Kilometer von hier. Blood Brothers (2009)
Tintern Abbey, Wales.Tintern Abbey, Wales. The Trip (2010)
Is Zachary interested in art?Ist Zachary kunstinteressiert? Carnage (2011)
and replaced by the singular notion that humans seeking advantage over each other for money alone motivated by their own, narrow self-interest will magically create a sustainable, healthy, balanced society.Statt dessen werden sie von der eigentümlichen Auffassung ersetzt, dass Menschen ineinander den finanziellen Vorteil suchen, alleine durch ihr eigenes, beschränktes Selbstinteresse motiviert, das wie durch Zauberei dafür sorgt, dass wir in einer nachhaltigen, gesunden, ausgewogenen Gesellschaft leben. Zeitgeist: Moving Forward (2011)
I let myself be screwed for the good of the nation?Dass ich mich im Staatinteresse besteigen ließ? In Love (2011)
- You have an interest in art?Sind Sie kunstinteressiert? Oh. Sagen wir mal so: The Forger (2012)
If it were up to me, you can move in here. But my main concern right now is my business' welfare.Wenn es nach mir ginge, könnten Sie hier wohnen, aber mein Hauptinteresse gilt nun mal dem Wohlergehen meiner Firma. Wrong (2012)
Your maternal instincts working against your self-interest.Ihr Mutterinstinkt arbeitet gegen Ihr Selbstinteresse. Duress (2012)
Is there something bigger we want to reach for or is self-interest our basic resting pulse?Gibt es etwas Größeres, nach dem wir greifen wollen, oder ist Selbstinteresse unser grundlegender Ruhepuls? We Just Decided To (2012)
Mr. Lawson, you and I both know you entered this race entirely out of self-interest.Mr. Lawson, wir beide wissen, dass sie der Wahl aus reinem Selbstinteresse beigetreten sind. A Trismus Story (2013)
The Howards would behave with the same self-interest.Die Howards würden mit dem gleichen Selbstinteresse handeln. Blood Relations (2014)
That's the worst ghost impression I've ever heard.Das war die schlechteste Geistinterpretation, die ich je gehört habe. Goldmine (2014)
This is the worst ghost impression you've ever heard?Das war die schlechteste Geistinterpretation, die du je gehört hast? Goldmine (2014)
So let me appeal to your self-interest.Also lass mich an dein Selbstinteresse appellieren. Grumpy Old Liv (2015)
We know that he sometimes stayed at her flat, and our increasing concern is that the murder of Haider Jamal Abdi and DS Stevenson are linked.Wir wissen, dass er manchmal in ihrer Wohnung übernachtete. Unser Hauptinteresse gilt jetzt der Frage, ob die Morde an Haider, Jamal Abdi und DS Stevenson eine Verbindung haben. Episode #1.5 (2015)
That's how rare... even partial skeletons of human ancestors are in that time interval.So selten sind sogar Teile von Skeletten unserer menschlichen Vorfahren in diesem Zeitintervall. Into the Inferno (2016)
Human beings are the only species that act against their own self-interest.Menschliche Wesen sind die einzige Spezies, die gegen ihr eigenes Selbstinteresse agiert. Perverse Instantiation: Part Two (2016)
No, not at all. Point in fact, she ain't been bled at all. Can you account for the blood that covered her?Und ob es nun abgelassen wurde oder nicht, das Blut ist von Hauptinteresse hier. A White World Made Red (2016)
And our measurement system consists of a dual-beam laser timing unit that precisely measures the time interval between breaking one beam to breaking the second beam.Und unser Messsystem besteht aus einem Zwei-Strahlen-Lasermessgerät, das präzise das Zeitintervall zwischen dem ersten und dem zweiten Strahl misst. Speed Freaks (2016)
Our primary interest is Gilbert.Unser Hauptinteresse gilt Gilbert. Part 33 (2017)
Tell me, what are the vital interests of your women readers?Wo liegt denn das Hauptinteresse der weiblichen Leser? Dodge City (1939)
But valuable as your doctor and his code are to my business I think my main interest in this affair is the chance it gives me to battle with you again.So wertvoll wie Ihr Doktor und sein Code für mich auch sind, ich denke mein Hauptinteresse in dieser Angelegenheit ist die Möglichkeit die sie mir gibt, wieder mit Ihnen zu kämpfen. Sherlock Holmes and the Secret Weapon (1942)
Right now my main emphasis is getting lunch.Mein Hauptinteresse ist es, etwas zu essen. Advise & Consent (1962)
I see that you're interested in art. In that case...Ich sehe, Sie sind sehr kunstinteressiert. Lolita (1962)
And my first interesting person tonight is- the highly interesting mr. Howard Stools, from Kendal in Westmoreland.Mein erster Gast... ist der höchstinteressante Mr. Howard Stools aus Kendal in Westmorland. The Royal Philharmonic Orchestra Goes to the Bathroom (1969)
By the way, there's a Chinese vase you put on display which interested me.Ach, die chinesischen Vasen im Fenster haben mein Kunstinteresse geweckt. Angels of Terror (1971)
Some of you, I hope, will continue with your interest in art.Einige werden sich hoffentlich ihr Kunstinteresse bewahren. The Eiger Sanction (1975)
Citizens, your comments lack wider vision and a long-term social approach to the development of your town.Merkwürdig, in euren Aussagen höre ich private Interessen, versteckt, aber es sind Privatinteressen. Euch fehlt die Übersicht, ihr habt keine allgemeine Sicht auf die Entwicklung der Stadt. The Scar (1976)
Not even a set time interval between incidents.Nicht einmal ein bestimmtes Zeitintervall zwischen den Vorfällen. Telefon (1977)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitintervall {n}time interval [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tinter
      n 1: a hairdresser who tints hair

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  tinter [tɛ̃te]
     peal; ring
     jingle; tinkle
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top