Search result for

tic

(163 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tic-, *tic*
English-Thai: Longdo Dictionary
ticklish(adj) จั๊กจี้, บ้าจี้ เช่น The people in the study also reported that they were much more , R. tickle
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
stick them up!(phrase) ยกมือ (ทั้งสองข้าง) ขึ้น เช่น ในภาพยนตร์ เวลาที่โจรจะเข้ามาจี้ หรือตำรวจจะมาจับ และสั่งให้คนนั้นๆ ยกมือขึ้น
urticariaลมพิษ, ผิวหนังอักเสบ
to stickติด
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์
stochastic(adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, S. random,
genetically(adv) ด้วยกลไกทางพันธุกรรม เช่น scientific and consumer concerns about genetically engineered and modified foods

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tic[N] ตะคริวที่ใบหน้า
tic[N] นิสัยตลบแตลง
tick[SL] เครดิต
tick[N] เสียงดังติ๊กๆ, See also: เสียงติ๊กต่อก, Syn. clock-tick, beat, click, tap
tick[N] ระดับบนเครื่องวัด
tick[N] ช่วงขณะหนึ่ง, See also: ช่วงระยะเวลาอันสั้น
tick[N] เครื่องหมายขีด, See also: เครื่องหมายถูก
tick[VI] ส่งเสียงดังติ๊กๆ
tick[VT] ทำเครื่องหมาย
tick[VI] ทำหน้าที่ได้ดี (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tic(ทิค) n. อาการกล้ามเนื้อหดเกร็งอย่างฉับพลัน (โดยเฉพาะที่บริเวณหน้า) . =tic doulourex (ดู)
tical(ทิคาล',ทิคอล') n. บาท (100 สตางค์ เป็น 1 บาท) pl. ticals,-tical ดู bath ประกอบ
tick(ทิค) n.,vi.,vt. (เกิด,ทำ) เสียงดังติ๊ก ๆ ของนาฬิกา,ขณะ,ช่วงระยะเวลาอันสั้น,เครื่องหมายจุด,เครื่องหมายจดบัญชี. n. แมลงเช่นเห็บหมัดที่ดูดเลือดกินเป็นอาหาร,ปลอกหมอน,ผ้าปูที่นอน. -Phr. (what makes one tick หลักความประพฤติ,สิ่งดลใจ)
ticker(ทิค'เคอะ) n. เครื่องรับโทรเลข ที่เป็นเครื่องบันทึกอัตโนมัติ,เสียงดังติ๊ก ๆ ,หัวใจ,แถบกระดาษสีที่ใช้โยนออกหน้าต่างเพื่อการต้อนรับหรือการเฉลิมฉลอง,เครื่องพิมพ์ราคาหุ้นอัตโนมัติ
ticket(ทิค'คิท) n. ตั๋ว,บัตร,บัตรอนุญาต,ใบอนุญาต,รายชื่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ที่พรรคการเมืองเสนอชื่อ) ,ใบสั่ง สำหรับผู้กระทำผิดกฎจราจร,สิ่งที่เหมาะสม,โครงการของพรรคการเมือง,ฉลากติดสินค้า,ฉลากฉีก. vt. ติดฉลาก,ติดบัตร
ticket-of-leaven. ใบอนุญาตให้นักโทษออกจากเรือนจำได้ก่อนครบกำหนดโทษโดยมีเงื่อนไข,การพักโทษ. pl. tickets of leave, Syn. ticket-of-leave
ticking(ทิค'คิง) n. ผ้าฝ้ายเนื้อเหนียวที่มักทำเป็นผ้าปูที่นอนหรือปลอกหมอน
tickle(ทิค'เคิล) vt. ทำให้จั๊กจี้,ทำให้คัน,ทำให้ขัน,ยั่ว,จี้,ทำให้อยาก,กระตุ้น,ทำให้ชอบอกชอบใจ vi. รู้สึกจั๊กจี้,รู้สึกคัน -Phr. (tickled pink ดีใจมาก ยินดีมาก) . n. ความรู้สึกจั๊กจี้,ความรู้สึกคัน
tickler(ทิค'เคลอะ) n. ผู้ทำให้ (จั๊กจี้,คัน,ขัน) ,ผู้ยั่ว,ผู้ยั่วเย้า,สิ่งที่ทำให้ (จั๊กจี้,คัน,ขัน) ,บัน-ทึกความทรงจำ,สมุดบันทึก,ปัญหายุ่งยาก,ขดลวดเพิ่มกำลังรับสัญญาณของขั้วจอหรือวิทยุ
ticklish(ทิค'ลิช) adj. บ้าจี้,รู้สึกจั๊กจี้ได้ง่าย,ขี้จั๊กจี้,ยาก,ยุ่งยาก,เสียง,ไวต่อการกระตุ้น,ไม่มั่นคง,ไม่แน่นอน., See also: ticklishly adv. ticklishness n., Syn. touchy,delicate,dicey

English-Thai: Nontri Dictionary
tical(n) น้ำหนักเป็นบาท,เงินบาท
tick(n) เสียงนาฬิกาเดิน,ปลอกหมอน,เครื่องหมาย,คะแนน,เงินเชื่อ
tick(vi)
tick(vt) ทำเครื่องหมายไว้,ขีด
ticket(n) ตั๋ว,บัตรอนุญาต,ใบสั่ง,ฉลาก
tickle(vi) จั๊กจี้,ขัน,คัน
tickle(vt) จี้,ทำให้ขัน,กระตุ้น,ทำให้คัน,ยั่ว
ticklish(adj) จั๊กจี้,บ้าจี้
aborticide(n) การทำแท้ง
ACETIC acetic acid(n) กรดน้ำส้ม,กรดอะซิติค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tic๑. อาการกล้ามเนื้อกระตุก๒. อาการตาเขม่น [มีความหมายเหมือนกับ mication] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tic douloureux; neuralgia, trigeminalอาการปวดประสาทไทรเจมินัล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tickเห็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tick-over; idle; idlingเดินเบา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
tick-over; idle; idlingเดินเบา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket๑. บัตร, บัตรเลือกตั้ง๒. ใบสั่ง (ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร)๓. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ticketตั๋ว, บัตร, ใบสั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket of leaveใบสั่งปล่อยก่อนกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket policyกรมธรรม์แบบตั๋ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ticket speculatorผู้ค้าตั๋วเก็งกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ticker timerเครื่องเคาะสัญญาณเวลา, อุปกรณ์การทดลองใช้วัดความเร็วของวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tic-tac-toe (n ) เกมโอ-เอ็กซ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No wonder she's acting out. So? This is my golden ticket.ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงทำตัวแบบนั้น/N ถ้างั้น/N นี่ก็เป็นโอกาสทองของฉัน There Might be Blood (2008)
He was stone walling us. You have to put the screws to a perp when the clock is ticking!ถ้าเธอเอาแต่ถามผู้ชายโสดแบบนี้ Committed (2008)
Officer, if you want to give me a ticket, I totally understand.คุณเจ้าหน้าที่.. ถ้าคุณจะให้ใบสั่งผมเข้าใจ Birthmarks (2008)
I'm looking for my ticket back.. ฉันหาตั๋วกลับบ้าน Lucky Thirteen (2008)
Does the pill tickle, sweetie?ยาทำให้จักกะจี้หรือที่รัก? Emancipation (2008)
That tickles.จั๊กจี๋จัง Scandal Makers (2008)
...and then you can tell the audience that our solo trumpet is out giving parking tickets.แล้วเธอบอกคนฟังไปว่า คนเป่าทรัมเป็ตโซโล่กำลังออกไปแจกบัตรจอดรถอยู่ Beethoven Virus (2008)
The only thing I'm buying is a one-way ticket back to Cyprus.อย่างเดียวที่ผมจะซื้อ คือตั๋วกลับไซปรัสเท่านั้น The Bank Job (2008)
How come they never give me a staff meal ticket?พวกเขาไม่ให้บัตรอาหารพนักงานฉันยังไง Heartbreak Library (2008)
Other than a couple of traffic tickets, they're clean. Right.อื่น ๆ นอกจากการเดินทางนั้น พวกเขาสะอาด Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I got the tickets. We can change them at the counter.เบนมีตั๋ว เราไปเปลี่ยนตั๋วที่นั่น Shutter (2008)
He doesn't like to be tickled.เขาไม่ชอบให้จับน่ะ Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ticWhere should I pick the tickets up?
ticShe didn't buy the ticket after all.
ticEvery effort will be made to obtain tickets to his showing.
ticPeople buy these tickets many months before the tournament starts.
ticWhen applying for tickets, please give alternative dates.
ticHe booked a ticket for Paris.
ticI had difficulty getting a ticket for the concert.
ticWhere can I get tickets?
ticCan you validate this parking ticket?
ticI'm tickled pink about winning 10000 at the races!
ticI got the ticket free of charge.
ticAre there any discount tickets for me?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจ่ายตั๋วและทอนเงิน[N] ticket counter with change machine
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว[N] ticket counter
ตั๋วรถไฟ[N] ticket
ค่าตั๋ว[N] ticket fee, See also: admission fee, fare, Example: ค่าตั๋วในการเข้าชมคอนเสิร์ตนี้ราคาต่ำสุด 500 บาท, Thai definition: เงินที่จ่ายในการซื้อบัตร เช่น ค่าโดยสารพาหนะ บัตรเข้าชมต่างๆ
ตั๋ว[N] ticket, See also: bill, note, Syn. บัตร, Example: พนักงานรับ-ส่งเอกสารไปรับตั๋วที่การบินไทย, Count unit: ใบ, Thai definition: บัตรบางอย่างที่แสดงสิทธิของผู้ใช้ เช่น ตั๋วรถ ตั๋วหนัง, Notes: (จีน)
ตั๋ว[N] ticket, See also: bill, note, Syn. บัตร, Example: พนักงานรับ-ส่งเอกสารไปรับตั๋วที่การบินไทย, Count unit: ใบ, Thai definition: บัตรบางอย่างที่แสดงสิทธิของผู้ใช้ เช่น ตั๋วรถ ตั๋วหนัง, Notes: (จีน)
บ้าจี้[ADJ] ticklish, See also: oversensitive to tickles, Example: เพื่อนผู้หญิงแต่ละคนมีนิสัยบ้าจี้น่ารำคาญ, Thai definition: อาการที่พูดหรือแสดงโดยขาดสติเมื่อถูกจี้ทำให้ตกใจ
กระเป๋ารถเมล์[N] conductor, See also: ticket boy, ticket girl, ticket taker, Syn. กระเป๋ารถ, Example: พิณเป็นกระเป๋ารถเมล์ซึ่งทำงานหนักเกินเด็กวัยเดียวกัน, Count unit: คน, Thai definition: พนักงานประจำรถโดยสารประจำทาง มีหน้าที่เก็บค่าโดยสาร
การจี้[N] tickling, See also: poking with a finger, Syn. การจักจี้, การแหย่, Example: การจี้เอวของชายหนุ่มทำให้หล่อนหัวเราะงอหงาย
ความจั๊กจี้[N] ticklishness, See also: touchiness, Thai definition: อาการที่ทำให้รู้สึกเสียว สะดุ้งหรือชวนให้หัวเราะเมื่อถูกจี้ที่เอวหรือรักแร้เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนตาร์กติกา[n. prop.] (Aēntāktikā) EN: Antartic ; Antartica   FR: Antarctique [m]
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
อาการคอบิด[n. exp.] (ākān khø bit) EN: torticollis   FR: torticolis [m]
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อาร์กติก[n. prop.] (Āktik) EN: Arctic   FR: Arctique [m]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
อำนาจทางการเมือง[n. exp.] (amnāt thāng kānmeūang) EN: political power   FR: pouvoir politique [m]
อัณฑะ[n.] (antha) EN: scrotum ; testicles ; testis   FR: scrotum [m] ; testicule [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TIC    T IH1 K
TICE    T AY1 S
TICS    T IH1 K S
TICK    T IH1 K
TICOR    T AY1 K AO2 R
TICHY    T IH1 CH IY0
TICKS    T IH1 K S
TICER    T AY1 S ER0
TICKED    T IH1 K T
TICKET    T IH1 K AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tic    (n) (t i1 k)
tick    (v) (t i1 k)
tics    (n) (t i1 k s)
ticks    (v) (t i1 k s)
ticked    (v) (t i1 k t)
ticker    (n) (t i1 k @ r)
ticket    (v) (t i1 k i t)
tickle    (v) (t i1 k l)
tickers    (n) (t i1 k @ z)
tickets    (v) (t i1 k i t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stickstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุไนโตรเจน (เคมี)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tic Tac Toe {n} (Kinderspiel)tick-tack-toe [Add to Longdo]
Tick {m} | Ticks {pl}tic | tics [Add to Longdo]
Ticktack {n}tick-tock [Add to Longdo]
Ticken {n}tick [Add to Longdo]
ticken | tickend | getickt | es tickt | es tickte | es hat/hatte geticktto tick | ticking | ticked | it ticks | it ticked | it has/had ticked [Add to Longdo]
Tichiraamazilie {f} [ornith.]Tachira Emerald [Add to Longdo]
Tickelltimalie {f} [ornith.]Blach-headed Sibia [Add to Longdo]
Tickellblauschnäpper {m} [ornith.]Tickell's Niltava [Add to Longdo]
ironisch gemeintTIC : tongue in cheek [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, See also: S. petit part,

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
售票口[shòu piào kǒu, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄎㄡˇ, ] ticket window [Add to Longdo]
售票员[shòu piào yuán, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] ticket seller [Add to Longdo]
售票大厅[shòu piào dà tīng, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] ticket office [Add to Longdo]
售票处[shòu piào chù, ㄕㄡˋ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ, / ] ticket office [Add to Longdo]
啲咑[dì dā, ㄉㄧˋ ㄉㄚ, ] tick-tock (sound of clock) [Add to Longdo]
壁虱[bì shī, ㄅㄧˋ ㄕ, ] tick; bedbug [Add to Longdo]
抽搐[chōu chù, ㄔㄡ ㄔㄨˋ, ] tic; twitch [Add to Longdo]
搔癢[sāo yǎng, ㄙㄠ ㄧㄤˇ, ] tickle [Add to Longdo]
[lu:è, ㄜˋ, ] tickle; ticklish, funny [Add to Longdo]
滴答[dī dā, ㄉㄧ ㄉㄚ, ] tick tock [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word [Add to Longdo]
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation [Add to Longdo]
オートメーション理論[オートメーションりろん, o-tome-shon riron] automatics [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
コネクション統計[コネクションとうけい, konekushon toukei] connection statistics [Add to Longdo]
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics [Add to Longdo]
シフト演算機構[シフトえんざんきこう, shifuto enzankikou] shift arithmetic unit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tic \Tic\, n. [F.] (Med.)
   A local and habitual convulsive motion of certain muscles;
   especially, such a motion of some of the muscles of the face;
   twitching; velication; -- called also {spasmodic tic}.
   --Dunglison.
   [1913 Webster]
 
   {Tic douloureux}. [F., fr. tic a knack, a twitching +
    douloureux painful.] (Med.) Neuralgia in the face; face
    ague. See under {Face}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tic
   n 1: a local and habitual twitching especially in the face

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 tic [tik]
   tic; twich
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 celluloid
 
 1. (tic.), (mark) selüloit.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 indulgence
 
 1. iptila, düşkünlük
 2. müsamaha, hoşgörü, göz yumma
 3. (Kat.) pişmanlık hâsıl olunca kilise tarafından günah cezasından bir kısmının affolunması
 4. (tic.), (huk.) borç vadesinin uzatılması.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sanforize
 
 1. (tic.), mark. keten veya pamuklu kumaşları çekmesini önlemek üzere özel bir işleme tabi tutmak.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top