Search result for

thumb

(101 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thumb-, *thumb*
English-Thai: Longdo Dictionary
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., S. to waste one's time,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thumb[N] นิ้วหัวแม่มือ
thumbscrew[N] ตะปูควง
thumb index[N] ร่องเปิดหนังสือ, See also: ส่วนที่ตัดเป็นร่องที่ขอบหนังสือเพื่อใช้ในการค้นหาเนื้อหาที่ต้องการให้รวดเร็วขึ้น
thumbs-down[N] การไม่เห็นด้วย, Syn. rejection
thumb a lift[IDM] ยกนิ้วโป้งให้สัญญาณกับรถที่ผ่านมาเพื่อขอโดยสารรถไปด้วย
thumb through[PHRV] พลิก (หน้าหนังสือ) อย่างเร็ว, See also: รีบพลิกผ่านๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thumb(ธัมบฺ) n. นิ้วหัวแม่มือ,นิ้วแรกของสัตว์ vt. (ใช้นิ้วหัวแม่มือ) ทำสกปรกแตะพลิกหน้าหนังสืออย่างรวดเร็ว,ดีดสายกีตาร์,ขอโดยสารรถโดยชี้ทิศทางที่จะไปด้วยนิ้วหัวแม่มือ,all thumbs งุ่มง่าม,-Phr. (thumb down การแสดงความไม่เห็นหรือคัดค้าน) -Phr. (under one's thumb
thumbnailขนาดเล็กใช้กับการแสดงภาพขนาดเล็ก ๆ เพียงเพื่อให้พอดูได้ว่าเป็นภาพของอะไร
thumbs-downn. การไม่เห็นด้วย,การตำหน'
thumbstalln. ปลอกหุ้มนิ้วหัวแม่มือ thumbs-up (ธัมซฺ'อัพ) n. การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง}
miller's- thumb(มิล'เลอซธัม'บฺ) n. ชื่อปลาน้ำจืด
rule of thumbn. กฎทั่วไป,หลักทั่วไป,วิธีการหยาบ ๆ
tom thumbn. ชื่อมนุษย์แคระในนิยายเด็ก,คนแคระ,คนที่มีร่างเล็กมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
thumb(n) นิ้วหัวแม่มือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thumbnail sketchแบบร่างขนาดเล็ก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thumb indexดรรชนีหัวแม่มือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thumb indexดรรชนีหัวแม่มือ, ดรรชนีริมกระดาษ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thumb index ดรรชนีริมกระดาษ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thumbprints in artลายนิ้วหัวแม่มือในศิลปะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
thumbnail (n ) เล็บหัวแม่มือ
thumbs-up (n ) ท่าทาง อาการ หรือสัญลักษณ์ของการเห็นด้วย
thumbtack (n ) เข็มหมุดสำหรับตำกระดาษบนกระดานม หมุดติดกระดาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I found these matches next to a bunch of her empty thumb bags.ฉันเจอยาพวกนี้ตรงข้าง ถุงขนาดเท่าหัวแม่โป้งของเธอ Pilot (2008)
And there's the thumbprint he left when he pushed the round in the clip.มีลายหัวแม่มือที่เกิดขึ้นตอนใส่กระสุน The Dark Knight (2008)
We could use your front cortexes and opposable thumbs.เราต้องใช้นิ้วมือกับหัวแม่มือของนาย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
What happened to our thumbs?เกิดอะไรขึ้นกับช่างฝีมือของเรา Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We've recruited a few extra thumbs for you, Skipper.เราไปเกณฑ์กำลังพลมา ช่างฝีมือเพิ่มเติมให้นายอีกนิดหน่อย สคิปเปอร์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I may have twisted my thumb. Yeah.ฉันไม่รู้ว่าเผลอบิดนิ้วโป้งไปรึเปล่า The Love Guru (2008)
And if I twist my thumb, I can make you crap yourself!และถ้าฉันบิดนิ้วโป้ง นายมีหวังอึราด The Love Guru (2008)
Look, it's like my thumb is my cock.ดูสิ นิ้วโป้งฉันเหมือนไอ้จู๋ไม่มีผิด Pineapple Express (2008)
I've got opposable thumbs.ฉันจะใช้นิ้วโป้งนี่ทำลายรถถังนาย นายเห็นว่าไงล่ะ? Bedtime Stories (2008)
Thumbนิ้วโป้ง Fast & Furious (2009)
Yes I'm Siskel, yes I'm Ebert and you're getting two thumbs upฉันคือ ซิสเคิ่ล ฉันคือ อีเบิร์ต และเธอคือผู้เก่งกาจ Gamer (2009)
You need my thumbprint.คุณต้องใช้ลายนิ้วมือของผม นะ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thumbAs a rule of thumb, you should plan on one pound of beef for every two guests.
thumbHe accidentally hit his thumb with the hammer.
thumbHe has her under his thumb.
thumbHe picked up a butterfly between his thumb and forefinger.
thumbHe seems to be all thumbs.
thumbHis brother is all thumbs, but he is a skillful surgeon.
thumbI can't play the piano at all, I'm all thumbs.
thumbI had my thumbnail torn off.
thumbI'm all thumbs.
thumbI'm all thumbs in the kitchen.
thumbI'm all thumbs when it comes to origami, or paper folding.
thumbI pricked my thumb with a needle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวแม่มือ[N] thumb, Syn. นิ้วโป้ง, Example: น้องโดนมีดบาดที่หัวแม่มือ, Count unit: นิ้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวแม่มือ [n.] (hūamaēmeū) EN: thumb   FR: pouce [m]
กางมุ้งรอ[v. exp.] (kāng mung rø) EN: sit twiddling one's thumbs   FR: poireauter (fam.)
นิ้วหัวแม่มือ [n.] (niū hūamaēmeū) EN: thumb   FR: pouce [m]
นิ้วโป้ง[n.] (niū pōng) EN: thumb   FR: pouce [m]
เป๊ก[n.] (pek = pēk) EN: peg ; drawing pin ; thumbtack   FR: punaise [f] ; petit clou [m]
พลิกหนังสือ[v. exp.] (phlik nangseū) EN: turn over the pages of a book ; thumb the pages of a book   FR: feuilleter ; tourner les pages d'un livre
ประตูลม[n.] (pratūlom) EN: passage for the wind ; space between adjacent fingers ; part of hand between thumb and forefinger   
รอยนิ้วมือ[n. exp.] (røi niūmeū) EN: fingerprints ; thumbmarks   FR: empreinte digitale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
THUMB    TH AH1 M
THUMBS    TH AH1 M Z
THUMBED    TH AH1 M D
THUMBING    TH AH1 M IH0 NG
THUMBNAIL    TH AH1 M N EY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thumb    (v) (th uh1 m)
thumbs    (v) (th uh1 m z)
thumbed    (v) (th uh1 m d)
thumbing    (v) (th uh1 m i ng)
thumbnut    (n) (th uh1 m n uh t)
thumbnuts    (n) (th uh1 m n uh t s)
thumbtack    (n) (th uh1 m t a k)
thumbscrew    (n) (th uh1 m s k r uu)
thumbstall    (n) (th uh1 m s t oo l)
thumbtacks    (n) (th uh1 m t a k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Daumen {m} | Daumen {pl} | Daumen drehen | die Daumen drücken | Daumen lutschen | einen grünen Daumen haben [übtr.]thumb | thumbs | to twiddle one's thumbs | to keep one's fingers crossed | to suck the thumb | to have green fingers [fig.] [Add to Longdo]
Daumenabdruck {m}thumb print; thumbprint [Add to Longdo]
Fingerschraube {f} [techn.]thumb screw [Add to Longdo]
Lappenschraube {f} [techn.]thumb screw [Add to Longdo]
Rändelrad {n}thumb wheel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
USBメモリー[ユーエスビーメモリー, yu-esubi-memori-] (n) {comp} (See フラッシュメモリー) USB flash drive; USB memory stick; thumb drive [Add to Longdo]
せん状骨[せんじょうこつ, senjoukotsu] (n) scaphoid bone (in wrist near thumb) [Add to Longdo]
つめ見出し[つめみだし, tsumemidashi] (n) thumb index (e.g. in a dictionary) [Add to Longdo]
サミング[, samingu] (n) thumbing (in boxing, poking a thumb in one's opponent's eye) [Add to Longdo]
サムズアップ[, samuzuappu] (n) thumbs up [Add to Longdo]
サムターン[, samuta-n] (n) thumbturn [Add to Longdo]
サムネ[, samune] (n) (abbr) {comp} (See サムネイル) thumbnail [Add to Longdo]
サムネール;サムネイル[, samune-ru ; samuneiru] (n) thumbnail (i.e. miniature image) [Add to Longdo]
サムホール[, samuho-ru] (n) thumbhole [Add to Longdo]
サムホイール[, samuhoi-ru] (n) {comp} thumb wheel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图钉[tú dīng, ㄊㄨˊ ㄉㄧㄥ, / ] thumbtack [Add to Longdo]
大拇指[dà mu zhǐ, ㄉㄚˋ ㄇㄨ˙ ㄓˇ, ] thumb; Tom thumb (small person in folk tales) [Add to Longdo]
巨擘[jù bò, ㄐㄩˋ ㄅㄛˋ, ] thumb; authority (knowledgeable person) [Add to Longdo]
[mǔ, ㄇㄨˇ, ] thumb; big toe [Add to Longdo]
拇指[mǔ zhǐ, ㄇㄨˇ ㄓˇ, ] thumb; big toe [Add to Longdo]
摁钉儿[èn dīng er, ㄣˋ ㄉㄧㄥ ㄦ˙, / ] thumbtack [Add to Longdo]
[bò, ㄅㄛˋ, ] thumb; break; tear; pierce; split; to analyze [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]
サムホイール[さむほいーる, samuhoi-ru] thumb wheel [Add to Longdo]
指動輪[しどうりん, shidourin] thumb wheel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thumb \Thumb\, n. [OE. thombe, thoumbe, [thorn]ume, AS.
   [thorn][=u]ma; akin to OFries. th[=u]ma, D. duim, G. daumen,
   OHG. d[=u]mo, Icel. [thorn]umall, Dan. tommelfinger, Sw.
   tumme, and perhaps to L. tumere to swell. [root]56. Cf.
   {Thimble}, {Tumid}.]
   The short, thick first digit of the human hand, differing
   from the other fingers in having but two phalanges; the
   pollex. See {Pollex}.
   [1913 Webster]
 
      Upon his thumb he had of gold a ring.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   {Thumb band}, a twist of anything as thick as the thumb.
    --Mortimer.
 
   {Thumb blue}, indigo in the form of small balls or lumps,
    used by washerwomen to blue linen, and the like.
 
   {Thumb latch}, a door latch having a lever formed to be
    pressed by the thumb.
 
   {Thumb mark}.
   (a) The mark left by the impression of a thumb, as on the
     leaves of a book. --Longfellow.
   (b) The dark spot over each foot in finely bred black and tan
     terriers.
 
   {Thumb nut}, a nut for a screw, having wings to grasp between
    the thumb and fingers in turning it; also, a nut with a
    knurled rim for the same perpose.
 
   {Thumb ring}, a ring worn on the thumb. --Shak.
 
   {Thumb stall}.
   (a) A kind of thimble or ferrule of iron, or leather, for
     protecting the thumb in making sails, and in other work.
   (b) (Mil.) A buckskin cushion worn on the thumb, and used to
     close the vent of a cannon while it is sponged, or
     loaded.
 
   {Under one's thumb}, completely under one's power or
    influence; in a condition of subservience. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thumb \Thumb\, v. t. [imp. & p. p. {Thumbed}; p. pr. & vb. n.
   {Thumbing}.]
   1. To handle awkwardly. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. To play with the thumbs, or with the thumbs and fingers;
    as, to thumb over a tune.
    [1913 Webster]
 
   3. To soil or wear with the thumb or the fingers; to soil, or
    wear out, by frequent handling; also, to cover with the
    thumb; as, to thumb the touch-hole of a cannon.
    [1913 Webster]
 
       He gravely informed the enemy that all his cards had
       been thumbed to pieces, and begged them to let him
       have a few more packs.        --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thumb \Thumb\, v. i.
   To play with the thumb or thumbs; to play clumsily; to thrum.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thumb
   n 1: the thick short innermost digit of the forelimb [syn:
      {thumb}, {pollex}]
   2: the part of a glove that provides a covering for the thumb
   3: a convex molding having a cross section in the form of a
     quarter of a circle or of an ellipse [syn: {ovolo}, {thumb},
     {quarter round}]
   v 1: travel by getting free rides from motorists [syn:
      {hitchhike}, {hitch}, {thumb}]
   2: look through a book or other written material; "He thumbed
     through the report"; "She leafed through the volume" [syn:
     {flick}, {flip}, {thumb}, {riffle}, {leaf}, {riff}]
   3: feel or handle with the fingers; "finger the binding of the
     book" [syn: {finger}, {thumb}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 thumb
  n.
 
   The slider on a window-system scrollbar. So called because moving it allows
   you to browse through the contents of a text window in a way analogous to
   thumbing through a book.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top