Search result for

thora

(56 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thora-, *thora*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thorax[N] ทรวงอก, See also: ช่องอก, Syn. chest, breast, trunk, bosom
thoracic[ADJ] ที่อยู่บริเวณทรวงอก, See also: ที่อยู่บริเวณช่องอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plethora(เพลธ'เธอระ) n. ความมีมากเกิน

English-Thai: Nontri Dictionary
thoracic(adj) เกี่ยวกับทรวงอก
thorax(n) หน้าอก,ทรวงอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thorac(o)-ทรวงอก, อก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thorac(o)-ทรวงอก, อก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracal; thoracic-ทรวงอก, -อก [มีความหมายเหมือนกับ pectoral ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracalgiaอาการเจ็บผนังอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracentesis; paracentesis thoracis; pleuracentesis; pleurocentesis; thoracocentesisการเจาะช่องอก, การเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracic cavityช่องอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracic empyemaหนองในทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracic girdle; girdle, pectoralกระดูกโอบอก [มีความหมายเหมือนกับ girdle, shoulder] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracic medicine; medicine, chestอุรเวชศาสตร์, อุรเวชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracic physician; physician, chestอุรแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thoracic diseasesโรคทรวงอก [TU Subject Heading]
Thoracic injuriesทรวงอกบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Thoracic surgeryศัลยกรรมทรวงอก [TU Subject Heading]
Thoracotomyศัลยกรรมผนังทรวงอก [TU Subject Heading]
Thoraxทรวงอก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The bullet lacerated his pulmonary artery and lodged in his thoracic region.กระสุนตัดทะลุปอด ผ่านเส้นเเลือดแดงในช่องอก Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
She need Thorazine and a padded cell.หล่อนต้องการโทราซีนกับกรงบุนวม New World in My View (2009)
- Blood pressure's 40. - Thoracotomy.ความดันเลือด 40 No More Good Days (2009)
To the thoracic cavity and have him redlined to the o. r. stat.ที่ทรวงอก และพาเขา ตรงเข้าห้องผ่าตัดเลย Faceless, Nameless (2009)
He's gonna need lumbar and thoracic films.-เขาต้อง x-ray ที่เอวกับช่องอก -เอาเขาลง Invasion (2009)
I could've done a thoracotomy myself if i had thought it was indicated.ผมสามารถที่จะทำ Thoracotomy ด้วยตัวเอง ถ้าปมคิดว่ามันจำเป็น Invest in Love (2009)
No,he's not gonna fire me because the last time that i did an open thoracotomy for an embolus was with him in his o.R.ไม่ เขาจะไม่ไล่ฉันออกเพราะว่า ครั้งสุดท้ายที่ฉันทำ thoracotomy เพื่อเอาอากาศออก เขาอยู่ด้วย ในห้องผ่าตัดเขา Invest in Love (2009)
Cristina--She performed an unauthorized and unnecessary thoracotomy against my orders.คริสติน่า เธอทำ thoracotomy ที่ไม่ได้รับอนุญาติและไม่จำเป็น ต่อต้านคำสั่งของผม Invest in Love (2009)
And judging by the margins of the fractures, the thoracic area was opened quite recently.และพิจารณาจากขอบของ รอยที่เกิดบริเวณช่องอก เพิ่งถูกเปิดออกไป เร็วๆนี้เอง A Night at the Bones Museum (2009)
Thoracotomy kit.ชุดปฐมพยาบาล ตรงทรวงอก Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Is there, by any chance... a nick on the right rib somewhere near the third thoracic vertebra?ที่มีลักษณะเป็นรอยบากบนซี่โครงด้านขวา หรือที่อยู่ใกล้กับกระดูกอกซี่ที่ 3 ใช่ ดูเหมือนเกิดจากรอยกระสุนยิงผ่าน The Proof in the Pudding (2010)
Thoracic crushing, combined with the puncture wound.แรงกระแทกที่หน้าอก รวมกับแผลที่ถูกทิ่ม The Witch in the Wardrobe (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบาดเจ็บที่ทรวงอก[n. exp.] (kān bātjep thī sūang-ok) EN: chest trauma ; thoracic injury ; thoracic trauma   
กระดูกสันหลังส่วนอก[n. exp.] (kradūk sanlang sūan ǿk) EN: thoracic vertebra   FR: vertèbre thoracique [f]
นม[n.] (nom) EN: breast ; bust ; chest ; thorax ; bosom ; udders ; tit (vulg.)   FR: mamelle [f] ; poitrine [f] ; sein [m] ; téton [m] (fam.) ; nichon [m] (vulg.) ; lolo [m] (fam.) ; néné [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
THORA    TH AO1 R AH0
THORAX    TH AO1 R AE0 K S
THORALD    TH AO1 R AH0 L D
THORACIC    TH AO0 R AE1 S IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thorax    (n) (th oo1 r a k s)
thoraxes    (n) (th oo1 r a k s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
thorakal {adj}; den Brustraum betreffend [med.]thoracic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
イトヒキアカボウ[, itohikiakabou] (n) Bodianus thoracotaeniatus (species of hogfish) [Add to Longdo]
ケサガケベラ[, kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish [Add to Longdo]
コントミン[, kontomin] (n) chlorpromazine hydrochloride (Thorazine) [Add to Longdo]
ゴマウツボ[, gomautsubo] (n) yellow margin moray eel (Gymnothorax flavimarginatus) [Add to Longdo]
ワカウツボ;ハナビラウツボ[, wakautsubo ; hanabirautsubo] (n) whitemouth moray eel (Gymnothorax meleagris, was Gymnothorax chlorostigma) [Add to Longdo]
気胸[ききょう, kikyou] (n) pneumothorax; artificial pneumothorax [Add to Longdo]
胸郭[きょうかく, kyoukaku] (n,adj-no) chest; thorax [Add to Longdo]
胸腔[きょうこう;きょうくう, kyoukou ; kyoukuu] (n) thorax; thoracic cavity [Add to Longdo]
胸髄症[きょうずいしょう, kyouzuishou] (n) thoracic myelopathy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胸噎[xiōng yē, ㄒㄩㄥ ㄧㄝ, ] thoracic choke (animal harness) [Add to Longdo]
胸廓[xiōng kuò, ㄒㄩㄥ ㄎㄨㄛˋ, ] thorax [Add to Longdo]
胸椎[xiōng zhuī, ㄒㄩㄥ ㄓㄨㄟ, ] thoracic vertebra; the twelve thoracic vertebras behind the ribcage of humans and most mammals [Add to Longdo]
胸腔[xiōng qiāng, ㄒㄩㄥ ㄑㄧㄤ, ] thoracic cavity [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top