Search result for

thesis

(85 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thesis-, *thesis*, thesi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thesis[N] หัวข้อของบทความ
thesis[N] วิทยานิพนธ์, Syn. dissertation, research
thesis[N] ข้อวินิจฉัย, See also: ข้อสมมุติ, ข้อสรุป, Syn. contention, proposal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thesis(ธี'ซิส) n. วิทยานิพนธ์,ข้อวินิจฉัย,ข้อสมมุติ,ข้อสรุป,บทความวิจัย,บทความ pl. theses
anthesis(แอนธี' ซิส) n. ระยะบานของดอกไม้
hypothesis(ไฮพอธ'ธิชิส) n.สมมุติฐาน,ข้อสมมุติ, See also: hypothesist n. -pl,hypotheses
hypothesise(ไฮพอธ'ธิไซซ) vi.,vt. สร้างสมมุติฐาน. vi. ให้เป็นสมมุติฐานก่อน
parasynthesisn. การสร้างคำศัพท์ที่ประกอบทั้งอุปสรรค (prefix) และอาคม (suffix) .
parathesisn. = parenthesis (ดู)
parenthesis(พะเรน'ธิซิส) n. วงเล็บ, See also: parenthetical adj.
photosynthesis(โฟโทซิน'ธิซิส) n. กระบวนการที่พืชสร้างคาร์โบไฮเดรตโดยรวมกันกับคาร์บอนไดอ๊อคไซด์และน้ำเมื่อมีแสงกับคลอ-โรฟิลล์., See also: photosynthetic adj.
synthesis(ซินธี'ซิส) n. การสังเคราะห์, See also: synthesist n. pl. syntheses
synthesise(ซิน'ธิไซซ) vt. สังเคราะห์, See also: synthesisation n. synthesization n. synthesis (z) er n.

English-Thai: Nontri Dictionary
thesis(n) วิทยานิพนธ์,ข้อสมมุติ,เรื่องแต่ง,ข้อวินิจฉัย,บทความ
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
hypothesis(n) สมมุติฐาน,การเดา
parenthesis(n) วงเล็บ,นขลิขิต
synthesis(n) การปะติดปะต่อ,การสังเคราะห์,การประสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thesisภาวะพื้นฐาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesis๑. ข้อปัญหา๒. วิทยานิพนธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesis novel; problem novelนวนิยายปัญหา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesis play; problem playละครปัญหา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thesisวิทยานิพนธ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thesisวิทยานิพนธ์
บทนิพนธ์ที่ผู้เรียบเรียงยกเอาหัวข้อเรื่องใดหัวข้อเรื่องหนึ่งขึ้นวิจัยหรือพรรณนาขยายความ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยานิพนธ์มีรูปแบบและมีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังนี้

1. ส่วนประกอบตอนต้น ( Preliminary Section)

2. ส่วนเนื้อความ (Text Section or Body of Text)

3. ส่วนอ้างอิงหรือส่วนประกอบตอนท้าย (References Section)

1. ส่วนประกอบดอนต้น (Preliminary Section) ส่วนนี้รวมตั้งแต่ปกหน้าไปจนถึงหน้าท้ายสุดก่อนส่วนเนื้อความ มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้

1.1 ปก มีข้อมูลประกอบเฉพาะของวิทยานิพนธ์ คือ ชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ข้อมูลที่แจ้งว่าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญาใด ระดับการศึกษาใด ชื่อปริญญา ภาควิชา สถาบันการศึกษา ปีที่สำเร็จ และการอนุมัติปริญญา

1.2 ปกใน มีข้อมูลเช่นเดียวกับปก จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

1.3 หน้าอนุมัติ หรือหน้าตรวจรับรอง (Approval page)จะมีข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ ผู้เขียน ภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา ข้อความอนุมัติและลายเซ็นต์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

1.4 บทคัดย่อ หรือสาระสังเขป (Abstract) ประกอบด้วยข้อความสรุปเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ที่สั้นกระทัดรัด ชัดเจน ทำให้ผู้อ่านทราบถึงเนื้อหาของวิทยานิพนธ์อย่างรวดเร็ว มีทั้งบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ

1.5กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgements) คือ ข้อความแสดงความขอบคุณบุุคคล สถาบัน และ/หรือหน่วยงานที่มีส่วนช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือในการค้นคว้าเพื่อเขียนวิทยานิพนธ์ ตลอดทั้งคณะกรรมการสอบ ผู้สนับสนุนเงินทุนวิจัย ผู้ให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูล และผู้ที่อนุญานให้ใช้ข้อเขียนหรือเครื่องมือในการวิจัย

1.6 สารบัญ (Contents) เป็นรายการที่แสดงถึงส่วนประกอบสำคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ์

1.7 สารบัญตาราง (List of Tables) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตำแหน่งของตารางทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์ พิมพ๋เรียงลำดับต่อจากส่วนสารบัญ

1.8 สารบัญภาพหรือสารบัญแผนภูมิ (List of Figures or List of Illustrations) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่แจ้งตำแหน่งหน้าของรูปภาพ (รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ กราฟ ฯลฯ) ทั้งหมดที่มีอยู่ในวิทยานิพนธ์

1.9 คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ (List of Abbreviations) (ถ้ามี) เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และคำย่อต่างๆ ที่ใช้ในวิทยานิพนธ์

2. ส่วนเนื้อความหรือเนื้อเรื่อง (Body of Text) ประกอบด้วย บทนำ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

3. ส่วนอ้างอิง (Refereces Section) เป็นส่วนท้ายเล่ม ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก และประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

รายการอ้างอิง

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just consider it like another thesis topic, you know?โปรดพิจารณา หัวข้อจบอื่นๆที่ควรจะเป็น รู้มั้ย? The House Bunny (2008)
V.P. for four more after that, and by the way, I wrote my graduate thesis on the rise of the nonfiction novel.จากนั้นก็เป็นรองประธานอีก 4 ปี และฉันก็ยังทำวิทยานิพนธ์ เรื่องการกำเินิดของ วรรณกรรม non-fiction Crime Doesn't Pay (2009)
Well, erm...my thesis on it is in the British Library.เอ่อ, อืม... วิทยานิพนธ์ของฉัน ในห้องสมุดอังกฤษ Episode #3.1 (2009)
It's formatted like a thesisรูปแบบเหมือนกับวิทยานิพนธ์ Amplification (2009)
Nichols is helping him with his thesis.นิโคลช่วยเขาทำวิทยานิพนธ์ Amplification (2009)
Brown comes along asking for help on his thesis...บราวน์มาหาเขา ขอร้องให้ช่วยเรื่องธีสิส Amplification (2009)
His thesis received a lot of attention in academic circles...วิทยานิพนธ์ของเขาเป็นที่สนใจอย่างมากในวงการศึกษา Episode #1.3 (2009)
I'm not saying I wouldn't love to rail back and kick it but with a thesis looming and a waistline expanding...แต่การปรากฎขึ้นลางๆ ของข้อวินิจฉัย และรอบเอวที่ขยายขึ้น The Night of the Comet (2009)
I'm meeting with my thesis advisor at...now.น้าต้องไปพบที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตอน... เดี๋ยวนี้ Pilot (2009)
It required the completion of 144 units of grad work and an original thesis.กว่าจะจบได้ต้อง ส่งงานตั้ง 144 งาน แถมวิทยานิพนธ์อีกต่างหาก The Vengeance Formulation (2009)
Ok, I'll bite. What is it, thesis stuff?ตกลงฉันจะกัด มันคืออะไร เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ A Few Good Men (2010)
So, yeah. Just make sure your thesis is clear,เอาล่ะ ให้แน่ใจน่ะว่า รายงานวิจัยของคุณ มีความชัดเจน Let the Right One In (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thesisBriefly stated, Hobsbawm's thesis is that the history of the twentieth century is that of the decline of civilization.
thesisFar from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.
thesisFirst, he finished his thesis.
thesisHave you decided on the subject of your thesis?
thesisHave you finished writing your thesis?
thesisHe does not, in short, write with the candor of man who is completely confident of his thesis.
thesisHis doctoral thesis must be submitted to the professor by the end of the month.
thesisHis thesis correlates with mine.
thesisHis thesis doesn't make sense. To begin with, its theme is obscure.
thesisHis thesis leaves nothing to be desired.
thesisI am writing a thesis about international disputes after World War II.
thesisI'll need at least three days to translate that thesis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทยานิพนธ์[N] thesis, Example: ในปีพ.ศ. 2543 ท่านได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคุมการทำวิทยานิพนธ์ และเป็นกรรมการด้วยผู้หนึ่ง, Count unit: ฉบับ, เรื่อง, Thai definition: บทนิพนธ์ที่ผู้เรียบเรียงยกเอาหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นวิจัยและพรรณนาขยายความเพื่อเสนอรับปริญญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสังเคราะห์[n.] (kān sangkhrǿ) EN: synthesis   FR: synthèse [f]
การสังเคราะห์ด้วยแสง[n. exp.] (kān sangkhrǿ dūay saēng) EN: photosynthesis   FR: photosynthèse [f]
การตั้งสมมุติฐาน[n. exp.] (kān tang sommuttithān) EN: hypothesis   
เขียนวิทยานิพนธ์ [v. exp.] (khīen witthayāniphon) EN: write a thesis   FR: écrire une thèse
ข้อสันนิษฐาน[n.] (khøsannitthān) EN: presumption ; assumption ; hypothesis   FR: assertion [f]
ข้อสมมุติ[n.] (khøsommut) EN: assumption ; hypothesis ; supposition ; theory   FR: hypothèse [f]
สังเคราะท์แสง[n.] (sangkhrǿ saēng) EN: photosynthesis   FR: photosynthèse [f]
สมมติฐาน[n.] (sommottithān) EN: hypothesis   FR: hypothèse [f]
สมมุติฐาน[n.] (sommuttithān) EN: assumption ; hypothesis   FR: supposition [f] ; hypothèse [f]
ทฤษฎี[n.] (thritsadī) EN: theory ; doctrine ; teachings ; hypothesis   FR: théorie [f] ; doctrine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
THESIS    TH IY1 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thesis    (n) (th ii1 s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
These {f} | Thesen {pl}thesis | theses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレルギー体質[アレルギーたいしつ, arerugi-taishitsu] (n) allergic diathesis (predisposition to be allergic) [Add to Longdo]
アンチテーゼ[, anchite-ze] (n) antithesis (ger [Add to Longdo]
エルゴード仮説[エルゴードかせつ, erugo-do kasetsu] (n) ergodic hypothesis [Add to Longdo]
カントラプラスの星雲説[カントラプラスのせいうんせつ, kantorapurasu noseiunsetsu] (n) Kant-Laplace nebular hypothesis [Add to Longdo]
ギターシンセ[, gita-shinse] (n) guitar synthesizer; guitar synthesiser [Add to Longdo]
サピアウォーフの仮説[サピアウォーフのかせつ, sapiauo-fu nokasetsu] (n) Sapir-Whorf hypothesis [Add to Longdo]
シンセ[, shinse] (n) (abbr) (See シンセサイザー) synthesizer; synthesiser [Add to Longdo]
シンセサイザー(P);シンセサイザ[, shinsesaiza-(P); shinsesaiza] (n) synthesizer; synthesiser; (P) [Add to Longdo]
ジンテーゼ;シンセシス[, jinte-ze ; shinseshisu] (n) (1) synthesis (ger [Add to Longdo]
テーゼ[, te-ze] (n) thesis (ger [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
右小括弧[みぎしょうかっこ, migishoukakko] closing parenthesis ()) [Add to Longdo]
音声合成[おんせいごうせい, onseigousei] voice synthesis [Add to Longdo]
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] hypothesis testing [Add to Longdo]
学位論文[がくいろんぶん, gakuironbun] thesis, dissertation [Add to Longdo]
左小括弧[ひだりしょうかっこ, hidarishoukakko] opening parenthesis [Add to Longdo]
前置表記法[ぜんちひょうきほう, zenchihyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thesis \The"sis\, n.; pl. {Theses}. [L., fr. Gr. ?, fr. ? to
   place, set. See {Do}, and cf. {Anathema}, {Apothecary},
   {Epithet}, {Hypothesis}, {Parenthesis}, {Theme}, {Tick} a
   cover.]
   1. A position or proposition which a person advances and
    offers to maintain, or which is actually maintained by
    argument.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, an essay or dissertation written upon specific or
    definite theme; especially, an essay presented by a
    candidate for a diploma or degree.
    [1913 Webster]
 
       I told them of the grave, becoming, and sublime
       deportment they should assume upon this mystical
       occasion, and read them two homilies and a thesis of
       my own composing, to prepare them.  --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   3. (Logic) An affirmation, or distinction from a supposition
    or hypothesis.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.) The accented part of the measure, expressed by the
    downward beat; -- the opposite of arsis.
    [1913 Webster]
 
   5. (Pros.)
    (a) The depression of the voice in pronouncing the
      syllables of a word.
    (b) The part of the foot upon which such a depression
      falls.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thesis
   n 1: an unproved statement put forward as a premise in an
      argument
   2: a treatise advancing a new point of view resulting from
     research; usually a requirement for an advanced academic
     degree [syn: {dissertation}, {thesis}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 thesis [tezis]
   essay; thesis
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 thesis
   essay; thesis
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top