Search result for

theme

(69 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -theme-, *theme*
English-Thai: Longdo Dictionary
theme park(n) สวนสนุก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
theme[N] หัวข้อ, See also: ประเด็นหลัก, ใจความสำคัญ, สาระสำคัญ, แก่นสาร, Syn. subject, topic
theme[N] บทความ, See also: งานเขียนสั้นๆ, Syn. composition, essay, paper, report
theme[N] แนวบทเพลง
theme song[N] เพลงประจำของรายการภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือวิทยุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
theme(ธีม) n. หัวข้อการอภิปราย,หัวข้อในการสนทนา,หัวข้อหนังสือ,เรื่องของหนังสือ,ใจความ,สาระสำคัญ,แก่นสาร,หัวข้อความเรียง,แกนคำศัพท์,แนวบทเพลง., Syn. topic,subject
theme songn. ท่วงทำนองเพลงประจำของรายการภาพยนตร์หรือทีวีหรือวิทยุ ทำให้คนฟังจำได้

English-Thai: Nontri Dictionary
theme(n) หัวข้อ,สาระสำคัญ,แก่นเรื่อง,แนว,แกนคำศัพท์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
themeแก่นเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Before going to the service, I worked in a theme park.ก่อนไปเป็นทหาร ผมทำงานอยู่ที่สวนสนุก My Sassy Girl (2008)
- There's a recurring theme here.-มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำซากที่นี่ Marley & Me (2008)
- Recurring theme is we got a lot of cranks in Broward County.-เรื่องซ้ำซากก็คือเรามีแต่คนที่มีความคิดประหลาดๆ ในโบรเวิร์ด เคาน์ตี้ Marley & Me (2008)
(Totoro theme song)(Totoro Theme Song) Ponyo (2008)
...and a top-secret theme that will blow your mind. Yes!และผมอยากแนะนำผู้ที่จะมาบริหารโรงแรมแห่งใหม่นี้ Bedtime Stories (2008)
Uh-huh. I can't tell you the secret theme.ฉันบอกธีมลับกับเธอไม่ได้ มันดีมากเลย ฉันไม่อยากให้ใครขโมยไป Bedtime Stories (2008)
They've been using that theme for, like, years.ช่วยไปตาม แคนเดล มาที่นี่ เดี๋ยวนี้! Bedtime Stories (2008)
About some hotel theme ideas! Yeah!อาจจะไม่ไป Bedtime Stories (2008)
Mr. Nottingham, you were absolutely right when you said the rock and roll theme was old hat.ที่ว่าร๊อกแอนโรลนั่นได้ล้าสมัยไปแล้ว ไป Bedtime Stories (2008)
This year's theme is "The Last Waltz."ธีมปีนี้คือ 'The Last Waltz' High School Musical 3: Senior Year (2008)
- And the theme song is really good.- แถมเพลงไตเติ้ลก็เจ๋งมากๆ 500 Days of Summer (2009)
[SONG: The Jaws Theme COMPOSER: John Williams]เพลง The Jaws Theme ผู้แต่ง John Williams Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
themeA common theme underlies both perspectives.
themeHis story departed from his main theme.
themeHis thesis doesn't make sense. To begin with, its theme is obscure.
themeThat fact becomes self evident if you take a look at the relation between this theme and those leading research on it.
themeThe principle theme of the book is the American Revolution.
themeThe theme park was closed down last month.
themeThis theme should be treated in more detail.
themeWe had a thrilling time at the theme park.
themeWhat is the theme of his latest novel?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก่นเรื่อง[N] theme, See also: subject matter, idea, keynote, Syn. สาระสำคัญ, จุดสำคัญ, สาระ, Example: นวนิยายหลายร้อยเรื่องทีเดียวที่หยิบยกปัญหาครอบครัวแตกแยกนี้มาตั้งเป็นแก่นเรื่อง
ตับเรื่อง[N] themes of lyrics, See also: themes of classical Thai songs, Syn. ตับเพลงเรื่อง, Example: การแสดงดนตรีไทยครั้งนี้มีตับเรื่องด้วย, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้ตามลำดับเรื่อง เช่น ตับนางลอย, ตับพระลอ
ตับเรื่อง[N] themes of lyrics, See also: themes of classical Thai songs, Syn. ตับเพลงเรื่อง, Example: การแสดงดนตรีไทยครั้งนี้มีตับเรื่องด้วย, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้ตามลำดับเรื่อง เช่น ตับนางลอย, ตับพระลอ
กระทู้[N] theme, See also: subject, text, heading, question, gist, Example: ฝ่ายค้านได้ตั้งกระทู้เรื่องกรณีการให้สัมปทานโครงการทางด่วนขั้นที่ 2, Count unit: กระทู้, Thai definition: หัวข้อหรือข้อความที่ตั้งให้อธิบาย เช่น กระทู้ธรรม กระทู้ถาม
อรรถบท[N] essence, See also: theme, text, story, topic, Syn. แก่นเรื่อง, เนื้อความ, สาระ, แก่น, Example: เขาพยายามทำความเข้าใจอรรถบทของเรื่องนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวข้อ[n.] (hūakhø) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point   FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]
การสาปแช่ง[n.] (kān sāpchaeng) FR: anathème [m] ; anathématisme [m] (vx)
กระทู้[n.] (krathū) EN: question ; query ; quizz ; theme ; subject ; heading ; gist   FR: question [f]
เนื้อเพลง [n.] (neūa phlēng) EN: melody ; theme   FR: mélodie [f] ; thème (musical) [m]
เนื้อเรื่อง[n.] (neūareūang) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject   FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]
ออกนอกเรื่อง[v. exp.] (øk nøk reūang) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject   FR: sortir du sujet
ผื่น[n.] (pheūn) EN: rash on the skin   FR: éruption cutanée [f] ; rash [m] ; rougeur [f] ; exanthème [m]
เรื่อง[n.] (reūang) EN: [classifier : stories ; subjects of books, films]   FR: [classificateur : histoires ; thèmes de livres ou de films]
วกกลับไปพูดเรื่องเดิม[v. exp.] (wok klap pai phūt reūang doēm) EN: revert to one's old theme   

CMU English Pronouncing Dictionary
THEME    TH IY1 M
THEMED    TH IY1 M D
THEMES    TH IY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
theme    (n) (th ii1 m)
themes    (n) (th ii1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Thema {n} [mus.] | Themen {pl}theme | themes [Add to Longdo]
Themenbereich {m}terms of reference [Add to Longdo]
Themenkomplex {m}; Thematik {f}complex of themes [Add to Longdo]
Themenpark {m}theme park [Add to Longdo]
Titelmusik {f}; Erkennungsmelodie {f}theme music [Add to Longdo]
Titelsong {m}; Erkennungslied {n}theme song [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
やおい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love [Add to Longdo]
テーマキャンペーン[, te-makyanpe-n] (n) Theme campaign [Add to Longdo]
テーマソング[, te-masongu] (n) Theme song; (P) [Add to Longdo]
テーマパーク[, te-mapa-ku] (n) theme park; (P) [Add to Longdo]
テーマプロモーション[, te-mapuromo-shon] (n) Theme promotion [Add to Longdo]
テーマミュージック[, te-mamyu-jikku] (n) Theme music [Add to Longdo]
テマ[, tema] (n) theme [Add to Longdo]
花鳥風月[かちょうふうげつ, kachoufuugetsu] (n) (1) (See 花鳥諷詠) beauties of nature; the traditional themes of natural beauty in Japanese aesthetics; (2) artistic pursuits involving nature themes [Add to Longdo]
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主题[zhǔ tí, ㄓㄨˇ ㄊㄧˊ, / ] theme; subject [Add to Longdo]
游乐园[yóu lè yuán, ㄧㄡˊ ㄌㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] theme park [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Theme \Theme\, n. [OE. teme, OF. teme, F. th[`e]me, L. thema,
   Gr. ?, fr. ? to set, place. See {Do}, and cf. {Thesis}.]
   1. A subject or topic on which a person writes or speaks; a
    proposition for discussion or argument; a text.
    [1913 Webster]
 
       My theme is alway one and ever was.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       And when a soldier was the theme, my name
       Was not far off.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Discourse on a certain subject.
    [1913 Webster]
 
       Then ran repentance and rehearsed his theme. --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       It was the subject of my theme.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A composition or essay required of a pupil. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. (Gram.) A noun or verb, not modified by inflections; also,
    that part of a noun or verb which remains unchanged
    (except by euphonic variations) in declension or
    conjugation; stem.
    [1913 Webster]
 
   5. That by means of which a thing is done; means; instrument.
    [Obs.] --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.) The leading subject of a composition or a movement.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 theme
   n 1: the subject matter of a conversation or discussion; "he
      didn't want to discuss that subject"; "it was a very
      sensitive topic"; "his letters were always on the theme of
      love" [syn: {subject}, {topic}, {theme}]
   2: a unifying idea that is a recurrent element in literary or
     artistic work; "it was the usual `boy gets girl' theme" [syn:
     {theme}, {motif}]
   3: (music) melodic subject of a musical composition; "the theme
     is announced in the first measures"; "the accompanist picked
     up the idea and elaborated it" [syn: {theme}, {melodic
     theme}, {musical theme}, {idea}]
   4: an essay (especially one written as an assignment); "he got
     an A on his composition" [syn: {composition}, {paper},
     {report}, {theme}]
   5: (linguistics) the form of a word after all affixes are
     removed; "thematic vowels are part of the stem" [syn: {root},
     {root word}, {base}, {stem}, {theme}, {radical}]
   v 1: provide with a particular theme or motive; "the restaurant
      often themes its menus"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top