Search result for

tendon

(47 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tendon-, *tendon*
Possible hiragana form: てんどん
English-Thai: Longdo Dictionary
tendonitis(n) เอ็นอักเสบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tendon[N] เส้นเอ็นที่ยึดกล้ามเนื้อและกระดูก, See also: เอ็น, เส้นเอ็น, Syn. cord, ligament

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tendon(เทน'เดิน) n. เอ็น,เส้นเอ็น
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า

English-Thai: Nontri Dictionary
tendon(n) เอ็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tendonเอ็นกล้ามเนื้อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tendon reflex; reflex, deep; reflex, deep tendonรีเฟล็กซ์เอ็นลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tendon sheathปลอกเอ็นกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tendon, Achilles; heel cordเอ็นร้อยหวาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tendon; sinewเอ็นกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tendon injuriesเอ็นยึดบาดเจ็บ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We could chop the Achilles tendon, back of the heel.หรือไม่เราก็ตัดเอ็นข้อเท่าออก Episode #1.5 (2008)
Mr. Dorit's body was be back so far that the tendons snapped the bone.ศพของดอริทยืดตัวกลับได้ช้า นั่นเพราะเอ็นยึดติดกลับกระดูก The Bond in the Boot (2009)
It's even flexible at the joints where the tendons and ligaments were replicated.ข้อต่อก็มีความยืดหยุ่นอย่างดี เอ็นรอยหวายและเอ็นยึดกระดูก ก็ถูกสร้างมาได้ใกล้เคียง The Bones That Weren't (2010)
An avulsion fracture is caused when a tendon or ligament pulls off a piece of bone.รอยร้าวที่กัดกร่อน อาจเป็นสาเหตุทำให้เส้นเอ็น หรือเอ็นรอยหวาย ฉีกกระชากกระดูก ให้แตกละเอียดได้ The Bones That Weren't (2010)
If you stress your leg incorrectly, the tendon could pull that shard of bone out further than it already is and sever the femoral artery.ถ้าคุณกดน้ำหนักลงขา ไม่ถูกจังหวะ เอ็นร้อยเหล่านั่นอาจทำให้ กระดูกแตกเปราะได้ในอนาคต ซึ่งตอนนี้เส้นเลือดแดง ตรงต้นขาก็จะฉีกขาดไปด้วย The Bones That Weren't (2010)
Then, she flossed her teeth with his tendons.จากนั้นหล่อนก็ขัดฟันด้วยเส้นเอ็นของเขา Horror Fiction in Seven Spooky Steps (2011)
In 2002, tendons were shipped from South Africa to the U.S.ในปี 2002 เส้นเอ็นถูกขนส่ง จากแอฟริกาใต้ไปอเมริกา God Complex (2012)
Quick, cut my Achilles tendon.เร็ว ตัดอ็นร้อยหวายของฉัน The Nurse and the Curse (2012)
Paul Hicks had tendonitis from playing competitive tennis.พอล ฮิกส์เส้นเอ็นอักเสบ จากการแข่งเทนนิส The Good Earth (2012)
- It's all tendon. Look at it.- มันเส้นเอ็นทั้งหมด มองไปที่มัน Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
I will snap the tendon before it breaks the bone. It takes longer to heal.ฉันจะฉีกเส้นเอ็นแกก่อนหักกระดูก หายยากกว่ากันเยอะ Jack Reacher: Never Go Back (2016)
All his bones and tendons are broken.กระดูกและเส้นเอ็นทั้งหลายแตกละเอียดและขาดสะบั้น Kung Fu Hustle (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tendonAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
tendonI think I have tendonitis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายตัว[N] tendon, See also: sinew, Syn. เนื้อตัว, ร่างกาย, Example: เธอทำงานจนเหนื่อยสายตัวแทบขาดก็เพื่ออนาคตของลูก
เส้นเอ็น[N] tendon, See also: sinew, Syn. เอ็น, Example: มือทั้งสองข้างของเขาเกร็งแน่น จนเส้นเอ็นที่ลำแขนเต้นระริก, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นชนิดหนึ่งอยู่ตามปลายกล้ามเนื้อ ช่วยความเคลื่อนไหวของร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew   FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
ร้อยหวาย[n.] (røiwāi) EN: Achilles' tendon ; hamstring   FR: tendon d'Achille [m]
สายตัว[n.] (sāitūa) EN: tendon ; sinew   

CMU English Pronouncing Dictionary
TENDON    T EH1 N D AH0 N
TENDONS    T EH1 N D AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tendon    (n) (t e1 n d @ n)
tendons    (n) (t e1 n d @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P) [Add to Longdo]
アキレス腱炎[アキレスけんえん, akiresu ken'en] (n) (See 腱炎) achilles tendonitis; achilles tendinitis [Add to Longdo]
アキレス腱反射[アキレスけんはんしゃ, akiresu kenhansha] (n) Achilles tendon reflex [Add to Longdo]
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
筋蒲鉾[すじかまぼこ, sujikamaboko] (n) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.) [Add to Longdo]
天丼[てんどん, tendon] (n) tempura served over a bowl of rice [Add to Longdo]
膝蓋腱[しつがいけん, shitsugaiken] (n) patellar tendon [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) tendon [Add to Longdo]
腱炎[けんえん, ken'en] (n) (See 腱鞘炎) tendinitis; tendonitis [Add to Longdo]
腱鞘[けんしょう, kenshou] (n,adj-no) sheath of tendon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
筋络[jīn luò, ㄐㄧㄣ ㄌㄨㄛˋ, / ] tendons and muscles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tendon \Ten"don\, n. [F., fr. L. tendere to stretch, extend. See
   {Tend} to move.] (Anat.)
   A tough insensible cord, bundle, or band of fibrous
   connective tissue uniting a muscle with some other part; a
   sinew.
   [1913 Webster]
 
   {Tendon reflex} (Physiol.), a kind of reflex act in which a
    muscle is made to contract by a blow upon its tendon. Its
    absence is generally a sign of disease. See {Knee jerk},
    under {Knee}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tendon
   n 1: a cord or band of inelastic tissue connecting a muscle with
      its bony attachment [syn: {tendon}, {sinew}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top