Search result for

tek

(82 entries)
(0.0749 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tek-, *tek*
English-Thai: Nontri Dictionary
gatekeeper(n) คนเฝ้าประตู,ยาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tektiteเทกไทต์, อุลกมณี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tekla, take the wreath. Fetch the wreath. The Statue of Zeus!เทวรูปแห่งซุส ช่างงดงามนัก Clash of the Titans (2010)
prosperum with a touch of tekrum.ใบยาสูบ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
So...the Tekken Tournament, huh?ถ้างั้นก็ "Tekken Tournament" สินะ? Tekken: Blood Vengeance (2011)
(RAPPING) # When I say Zeno, you say Tekใครกิ็ปดเราไม่ได้! Office Christmas Party (2016)
# When I say Zeno, you say Tekพอข้าพูด"ซีโน" พวกเอ็งพูด"เทค" Office Christmas Party (2016)
# When I say Zeno, you say Tekพอข้าพูด"ซีโน" พวกเอ็งพูด"เทค" Office Christmas Party (2016)
# When I say Zeno, you say Tekข้าพูด"ซีโน" พวกเอ็งพูด"เทค" Office Christmas Party (2016)
The Teke say an elephant's eyes speak the greatest language.พวกเทเกบอกว่าดวงตาของช้าง สื่อภาษาได้อย่างดีเยี่ยม The Legend of Tarzan (2016)
Tek kelime.คำเดียว eXistenZ (1999)
Like that time we stayed up all night drinking apple schnapps and playing Tekken 2.เหมือนกับตอนที่เราเมาแล้วก็เล่นเทคเค้น 2 กันทั้งคืน Shaun of the Dead (2004)
Koittaa päivä - jolloin toivot tehneesi vähän pahaa - tehdäksesi vieläkin suurempia hyviä tekoja.คงจะมีวันนั้น, เมื่อท่านปราถนาจะทำชั่วสักเล็กน้อย... Kingdom of Heaven (2005)
Hän odottaa sinun tekevän sen virheen. Hän tuntee miehensä.เขารอให้ท่านทำเรื่องผิดพลาด. Kingdom of Heaven (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tekTektronix's new software perfectly responds to the needs of customers using logic analysers.

CMU English Pronouncing Dictionary
TEK    T EH1 K
TEKTRONIX    T EH2 K T R AA1 N IH0 K S
TEKNOWLEDGE    T EH2 K N AA1 L EH0 JH

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
適当[てきとう, tekitou] (n adj) เหมาะสม, เข้ากัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
適用[tekiyou, tekiyou] (n ) Application

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
的中[てきちゅう, tekichuu] Thai: ถูกเผง English: become realized
的中[てきちゅう, tekichuu] Thai: ตรงประเด็น English: hit the mark
的中[てきちゅう, tekichuu] Thai: เข้าเป้า English: strike home (vs)
適する[てきする, tekisuru] Thai: เหมาะสม English: to fit

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tektonik {f}tectonics [Add to Longdo]
tektonisch {adj}tectonic [Add to Longdo]
tektonisch {adv}tectonically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means [Add to Longdo]
いって来る;行って来る;行ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See 行ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back) [Add to Longdo]
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
お手数;御手数[おてすう;おてかず, otesuu ; otekazu] (n) (hon) (See 手数・てすう・1) trouble; bother [Add to Longdo]
お鉢が回ってくる[おはちがまわってくる, ohachigamawattekuru] (exp,vk) one's turn finally comes round [Add to Longdo]
かてきょ[, katekyo] (n) (abbr) (sl) (See 家庭教師) home tutor; private tutor; coach [Add to Longdo]
かてて加えて[かててくわえて, katetekuwaete] (exp) moreover; besides; in addition; on top of; to make matters worse [Add to Longdo]
かねてから[, kanetekara] (exp) for some time [Add to Longdo]
さてこそ[, satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特克斯[Tè kè sī, ㄊㄜˋ ㄎㄜˋ ㄙ, ] Tekesi river, city and county in Kazakh autonomous prefecture, Xinjiang; loan word tex, unit of fiber density used in textile industry (defined as mass in grams per 1000 m of fibre) [Add to Longdo]
特克斯市[Tè kè sī shì, ㄊㄜˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄕˋ, ] Tekesi city in Kazakh autonomous prefecture, Xinjiang [Add to Longdo]
特克斯河[Tè kè sī hé, ㄊㄜˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄏㄜˊ, ] Tekesi river in Kazakh autonomous prefecture, Xinjiang [Add to Longdo]
特克斯县[Tè kè sī xiàn, ㄊㄜˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄒㄧㄢˋ, / ] Tekesi county in Kazakh autonomous prefecture, Xinjiang [Add to Longdo]
铁拳[Tiě quán, ㄊㄧㄝˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] Tekken (video game) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection [Add to Longdo]
エルゴード的[エルゴードてき, erugo-do teki] ergodic [Add to Longdo]
キーテクノロジー[きーてくのろじー, ki-tekunoroji-] key technology [Add to Longdo]
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection [Add to Longdo]
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] context prefix [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
手鏡[てかがみ, tekagami] Handspiegel [Add to Longdo]
手首[てくび, tekubi] Handgelenk [Add to Longdo]
摘出[てきしゅつ, tekishutsu] herausnehmen, auswaehlen, enthuellen [Add to Longdo]
摘発[てきはつ, tekihatsu] Aufdeckung, Enthuellung [Add to Longdo]
摘要[てきよう, tekiyou] Zusammenfassung (der wichtigsten Punkte) [Add to Longdo]
撤去[てっきょ, tekkyo] zurueckziehen, raeumen, abbrechen [Add to Longdo]
撤回[てっかい, tekkai] zurueckziehen, zuruecknehmen [Add to Longdo]
敵塁[てきるい, tekirui] feindliche_Festung, feindliche_Stellung [Add to Longdo]
敵対[てきたい, tekitai] Widerstand, Opposition [Add to Longdo]
敵意[てきい, tekii] feindliche_Gesinnung, Feindschaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (20 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tek \Tek\, n. (Zool.)
   A Siberian ibex.
   [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bellows
 
 1. (tek.), (çoğ.) körük
 2. akciğer.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 exclusive
 
 1. umuma açık olmayan
 2. bir kimse veya zümreye has
 3. tek, eşi olmayan
 4. hariç tutan
 5. of ile müstesna, -(den.) gayri, hesaba katmadan
 6. yalnız bir gazete veya mecmuanın temin edebildiği mülâkat. exclusively yalnız, münhasıran.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 individual
 
 1. tek, yalnlz, ayrı, başlı başına
 2. hususiyeti olan
 3. ferdi, bireysel
 4. fert, kimse, şahıs, birey
 5. tane. individually ayrı ayrı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 molasses
 
 1. (tek.), (çoğ.) melas.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 odd
 
 1. acayip, bambaşka
 2. tek, iki ile böIünemeyen
 3. küsur, tam sayıdan artan
 4. ara sıra meydana gelen
 5. artan şey
 6. ABD golfta bir oyuncunun rakibinden fazla olarak yaptığı vuruş
 7. (çoğ.), (bak.) odds. Odd Fellows Amerika'da sosyal ve gizli bir yardımlaşma derneği. oddlooking tuhaf, acayip. odd or even tek mi çift mi oyunu. an odd fish tuhaf adam. at odd moments vakit buldukça. oddly acayip şekilde. oddly enough şans eseri olarak. oddness tuhaflık. acayiplik gariplik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 one
 
 1. (zam.) bir
 2. tek
 3. aynı
 4. bir tane
 5. biri, birisi
 6. adam, kimse, kişi
 7. bir rakamı
 8. (zam.) birisi, biri
 9. herhangi biri. one and all hepsi, her biri. one another birbirlerini. one and sixpence eski, (İng.) bir şilin altı peni. one by one birer birer. one man one vote herkese tek oy hakkı. one-man show bir ki- şinin oynadığı veya önemli olduğu sahne oyunu veya sirk. one-night stand (tiyatro) bir şehirde bir temsil için kalma. at one beraber, birleşmiş, uyuşmuş. They were made one. Evlendiler
 10. birleştiler. oneness birlik bir olma.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 res
 
 1. (tek.), (çoğ.), (Lat.) şey, belirli bir şey, mesele, konu. res judicata (Lat.), (huk.) mahkemece karar verilmiş mesele.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 reindeer
 
 1. (tek.), (çoğ.) ren (geyik), kuzey geyiği, (zool.) Rangifer tarandus. reindeer moss renlikeni, (bot.) Cladonia rangiferina.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 singular
 
 1. yalnız, tek, ayrı, münferit
 2. eşsiz, müstesna
 3. (gram.) tekil, müfret
 4. bambaşka, görülmemiş, tuhaf, garip
 5. (gram.) tekil kelime
 6. tek şey .singularity tuhaflık, garabet
 7. özellik, hususiyet, dikkati çeken şey. singularly müstesna olarak, fevkalade bir şekilde.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 single
 
 1. tek, bir, yalnız, ayrı, münferit
 2. bekar, evlenmemiş
 3. özel, hususi, tek kişilik
 4. iki tarafta yalnız birer rakip bulunan (oyun)
 5. sağlam
 6. sade, basit, saf
 7. bir kat, yalın kat
 8. çiçekleri yalın kat olan
 9. bir, tek
 10. (gen.) (çoğ.) teniste tekler, single
 11. golfta iki oyuncu ile oynanan oyun
 12. beysbolda vurucuyu birinci kaleye ulaştıran vuruş
 13. krikette bir sayı kazandıran vuruş
 14. tek kişilik oda. single barrel tek namlulu (tüfek) . single entry (tic.) basit defter tutma. usulü, ana deftere bir kere kaydetme
 15. bir kerelik giriş. single file birbiri arkasına dizilen sıra
 16. tek sıra. single tax (tic.) tek dereceli vergi. singletrack tek hatlı, tek yönlü
 17. tek açıdan değerlendiren.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 simple
 
 1. basit, bileşik olmayan
 2. sade, süssüz
 3. (bot.) yalın (yaprak)
 4. (zool.) münferit, tek
 5. adi, bayağı
 6. kolay
 7. saf, halis
 8. tabii, suni olmayan, yapmacıksız
 9. budala, alık, ahmak
 10. ahmakça
 11. önemsiz, ehemmiyetsiz
 12. kolay anlaşılır
 13. ancak yeterli
 14. basit şey
 15. ilâç yapılan ot
 16. budala kimse. simple fraction bayağı kesir. simple fracture basit kırık. simple hearted saf yürekli, temiz kalpli. simple interest basit faiz. simple machine basit makina. simpleminded cahil
 17. basit
 18. kendi halinde
 19. akıl noksan
 20. aptal. Simple Simon saf ve aptal kimse. simpleness sadelik, basitlik
 21. saflık, bönlük.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 several
 
 1. birkaç, çeşitli, muhtelif
 2. ayrı, başka, münferit, tek
 3. (huk.) özlük, şahsi. severally birer birer, ayrı ayrı, tek tek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 solitary
 
 1. yalnız, münferit
 2. ıssız, tenha
 3. kasvetli
 4. tek, bir
 5. tek başına
 6. münzevi kimse. solitary confinement hücre hapsi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sole
 
 1. tek, yalnız, biricik, yegâne, başlı başına
 2. (huk.) evlenmemiş, bekâr. solely yalnız, ancak, sadece.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 suigeneris
 
 1. (Lat.) emsalsiz, eşsiz, yegâne, tek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 uneven
 
 1. düz olmayan, puruzlu
 2. eşit olmayan, gayri muntazam
 3. tek, iki ile tam olarak bolünemeyen (sayı) unevenly düz veya eşit olmayarak. unevenness düz olmayış
 4. eşit olmayış.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 unique
 
 1. tek, yegane, bir tane, eşsiz, emsalsiz
 2. nadir. uniquely eşsiz derecede. uniqueness eşsizlik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 unit
 
 1. bir, vahit, birim, ünite
 2. fert, tek, bir tane
 3. belirli bir miktar
 4. kurala göre düzenlenmiş birim
 5. puvan (üniversitede) unit of measurement ölçü birimi. heating unit ısnma tertibatı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 unitary
 
 1. uniteye ait, birimsel
 2. butün, bölünmez, tek.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top