Search result for

tattles

(106 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tattles-, *tattles*, tattle
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tattles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tattles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tattle[VI] ซุบซิบนินทา, See also: นินทา, Syn. chatter, piffle
tattle[VT] เปิดเผยความลับ, See also: เปิดเผยข่าว
tattle[VI] พูดไร้สาระ, See also: พูดเรื่องไม่เป็นเรื่อง
tattle[N] คนที่นินทา
tattle[N] การนินทา, See also: การซุบซิบนินทา
tattler[N] ผู้เปิดเผยข่าวหรือความลับ, Syn. busybody, muckraker, snoop
tattletale[N] ผู้เปิดเผยความลับ, See also: คนที่เปิดเผยความลับหรือการกระทำที่ไม่ดีของผู้อื่น, Syn. informer, talebearer, busybody, troblemaker
tittle tattle[VI] นินทา, Syn. gossip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tattle(แทท'เทิล) vi.,vt.,n. (การ) เปิดเผยข่าว,เปิดเผยความลับ,คุย,นินทา,นินทา,พูดไม่เป็นสาระ,พูดมาก,ซุบซิบ,tattle on ทรยศโดยการเปิดเผยความลับ., See also: tattlingly adv.
tattler(แทท'เลอะ) n. ผู้เปิดเผยข่าวหรือความลับ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How come you don't scold him for prying and tattling?ทำไมท่านไม่ตำหนิเขา ที่สอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นบ้าง Portrait of a Beauty (2008)
They call me "tattle-Ina." It's a bumblebee nickname.พวกเขาเรียกฉัน "tattle-Ina" มันเป็นชื่อเล่นผึ้งชนิดหนึ่ง มันน่ารักดีแต่ต่อยเจ็บ Social Psychology (2009)
We don't tattle either. Good enough.เราจะไม่พูดอีกแล้ว พอยัง Back to School (2010)
Unstable ex-boyfriend lock Internet tattletale in basement...ล็อกอินเตอเน็ท The Undergraduates (2010)
No one likes a tattle tail.อาเบด Mixology Certification (2010)
Or what, you're gonna tattle on us like you did with the flag?ถ้าไม่ออกแล้วไง เธอจะเอาเรื่องพวกเราไปฟ้อง เหมือนที่เธอปากสว่างเรื่องธงเหรอ? Basic Rocket Science (2010)
I didn't tattle about the flag, but you shouldn't have made it in the first place.ฉันไม่ได้ปากสว่างเรื่องธง แต่พวกเธอก็ไม่น่า ออกแบบมันมาตั้งแต่แรก Basic Rocket Science (2010)
But you shouldn't have tattled about the flag.แต่เธอก็ไม่ควรปากสว่างเรื่องธง Basic Rocket Science (2010)
I tattled.ผมเป็นคนปากสว่างเอง Basic Rocket Science (2010)
Tattletale!คนปากสว่าง! Dead Tooth (2010)
Apparently, you can't hack into a government supercomputer and then try to buy Uranium without the Department of Homeland Security tattling to your mother.เพิ่งจะรู้ว่า นายไม่สามารถแฮคคอมอัจฉริยะของรัฐ แล้วพยายามสั่งซื้อยูเรเนียม โดยที่กระทรวงรักษาความปลอดภัยแห่งชาติปากโป้ง แจ้นไปบอกแม่นายไม่ได้ The Prestidigitation Approximation (2011)
- Oh my God, you tattletale!- โอ้ พระเจ้าช่วย คุณเผยความลับ! Married to the Job (2012)
I didn't tattletale on you.ฉันไม่ได้ฟ้องเรื่องนายนะ Episode #1.1 (2012)
She was going to tattle to The Ash about our little baby farm.เขาจะไปบอกดิแอชเรื่องฟาร์มเด็ก Caged Fae (2013)
You're such a tattletale.พี่แม้งโคตรจะปากโป้งเลย Pilot (2013)
Tattletales.พวกนกกระจิบ Bad Grandpa (2013)
Jan, I'm afraid you've earned a day in the fire chamber for tattling on your brother.และ แจน พ่อเกรงว่าลูกก็ต้องไปอยู่ในห้องไฟ เพราะลูกปากมากดีนัก Death Has a Shadow (1999)
Don't be a tattletale little bro.อย่าเพ้อเจ้อนักเลย เจ้าหนู Romance of Their Own (2004)
I hate tattletales.ผมเกลียดพวกขี้ฟ้อง The Right Stuff (2007)
She tattled on 10.เธอเป็นคนฟ้องเรื่องของหมายเลข 10 The Right Stuff (2007)
Now you tattled twice.ตอนนี้คุณกำลังฟ้องเป็นครั้งที่สอง The Right Stuff (2007)
And when my mom scolded me, I tattled to my dad.เมื่อเวลาแม่ดุผม ผมก็ยังได้ปรับทุกข์กับพ่อ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
- The president is a tattletale!- ประธานาธิบดีฟ้องน่ะซิ ! National Treasure: Book of Secrets (2007)
Well, what mommy doesn't know won't hurt her, okay, Mr. Tattletale?ก็แม่หนูไม่รู้นี่ ว่ามันไม่เป็นไรหรอก โอเคนะ The Nanny Diaries (2007)
Yup. There's a reason they call this a tattletale system.ทำอะไร? Wrecking Crew (2008)
It's too bad the tattletale can't tell us who the crane operator was.ลูกทำอะไรน่ะ โนอาห์? ลูกทำอะไร? Wrecking Crew (2008)
I do, and it is considerable.Das tue ich. Ich habe eine stattliche Anzahl. The Carousel (1981)
Tall and handsome.Groß und stattlich. The Pearls (1981)
Such a strapping man, such a calm person.So ein stattlicher Mann, so ruhig. Man of Iron (1981)
Is it not true when eunuchs are castrated, they become enormous?Werden Eunuchen nicht stattlicher, wenn Sie kastriert sind? History of the World: Part I (1981)
But where would you find a handsome dog to replace me?Aber wo finden wir einen stattlichen Burschen, der mich vertreten kann? History of the World: Part I (1981)
He's a handsome man...Ein stattlicher Mann! Fanny and Alexander (1982)
A tall man with fair greying hair, correct me if I am wrong.Ein stattlicher Mann mit hellem, grau meliertem Haar. Fanny and Alexander (1982)
It is my intention that she marry this gallant and noble knight, Athelstane, the last of the royal line of Saxons.Ich will sie mit diesem stattlichen und edlen Ritter Athelstane vermählen, dem Letzten der königlichen Familie der Sachsen. Ivanhoe (1982)
But today, I must say, thanks to those many hours of practice my sister Rose has grown into a fine man.Aber ich muss zugeben, dass sie dank der vielen Übung zu einem stattlichen Mann herangewachsen ist. The King of Comedy (1982)
Thank you. We already paid Mr. Conant a substantial deposit for these.Wir leisteten Mister Conant dafür eine stattliche Anzahlung. A Steele at Any Price (1983)
I know Asch. It isn't far from Zwickau.- Ein stattlicher Landsitz. Spring Symphony (1983)
You could whisk them right through customs. On the necks and wrists of beautiful American models. Once they're back in the States, Bernie converts the jewelry to cash, transfers the cash to those numbered bank accounts in the Grand Caymans and takes a healthy percentage off the top for himself.In den Staaten verkauft Bernie die Juwelen, überweist das Geld auf diese Nummernkonten auf den Grand Caymans und behält einen stattlichen Anteil. Diamonds Aren't a Girl's Best Friend (1984)
"In Xanadu, did Kubla Khan, a stately pleasure-dome decree. " Hmm?"In Xanadu ließ Kublai Khan ein stattliches Lustschloss errichten." Steele Your Heart Away (1984)
Just that we're prepared to give sworn testimony to a grand jury concerning a criminal conspiracy between Michael Carlino a couple cops, various employees of IMOC Industries.Nur, dass wir eine eidesstattliche Aussage vor Gericht machen möchten... zu einer Verschwörung zwischen Michael Carlino... einigen Cops, diversen Angestellten von IMOC Industries. Armed and Dangerous (1986)
You boys are handsome.Lhr Jungs seid stattlich. Heartbreak Ridge (1986)
You remember me?Ich bin Freddie Lounds vom Tattler. Manhunter (1986)
Listen, have you seen this week's Tattler?Hast du den Tattler gelesen? Manhunter (1986)
There's three Ts and an R in "Tattler."- Drei T und ein R, wie in Tattler. Manhunter (1986)
We believe the Tooth Fairy told Lecktor to reply to him through the personal ad section of the National Tattler.Lecter soll der Zahnfee über Privatanzeigen antworten, und zwar im Tattler. Manhunter (1986)
Then we'll bait him with something else in next week's Tattler.Dann ködern wir ihn mit etwas anderem im Tattler. Manhunter (1986)
Our boy doesn't read the New York Times literary supplement. He reads Lounds in the Tattler.Unser Mann liest nicht die New York Times, sondern Lounds, den Tattler. Manhunter (1986)
He saw the article in the Tattler, right?Hat er den Tattler gelesen? Manhunter (1986)
Good. Listen, we identified the tire tracks left when Lounds was delivered back to the Tattler. G-781 6 Goodyear truck tires.Die Reifenspuren beim Tattler, als Lounds zurückgebracht wurde, sind LKW-Reifen von Goodyear, G-7816. Manhunter (1986)
I have Ms. Duval's sworn affidavit that she did in fact meet Mr. Jillette in Chicago.Ich habe Miss Duvals eidesstattliche Erklärung dass sie Mr. Jillette tatsächlich in Chicago traf. No Mercy (1986)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากบอน[V] blab, See also: gossip, tattle, be talkative, Syn. ปากคัน, ปากตำแย, Example: ข้าพเจ้าก็ได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้มีใครปากบอนไปฟ้องครูชราของเราเลย, Thai definition: อาการที่ปากอยู่ไม่สุข ชอบพูด ชอบฟ้อง
มีเสียง[V] rumour, See also: be widely spoken, bruit, gossip, tattle, Syn. เล่าลือ, Example: ต่อไปนี้จะไม่มีข่าวคราวการต่อสู้ ไม่มีเสียงถึงความตายอีกแล้ว
นกกะปูด[N] tattletale, See also: gossip, blabbermouth, bigmouthed, outspoken, indiscreet, shoot off one's mouth, Syn. คนปากบอน, คนปากสว่าง, คนปากโป้ง, Example: อย่าบอกความลับกับพวกนกกะปูดพวกนี้นะ, Count unit: คน, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกตีนเหลือง [n. exp.] (nok tīn leūang) EN: Grey-tailed Tattler   FR: Chevalier de Sibérie [m] ; Chevalier cendré [m] ; Chevalier à pieds courts [m]
ปากบอน[v.] (pākbøn) EN: tattle ; talk to much ; blab ; gossip ; talk carelessly   FR: déblatérer (contre) ; faire des commérages

CMU English Pronouncing Dictionary
TATTLE    T AE1 T AH0 L
TATTLED    T AE1 T AH0 L D
TATTLER    T AE1 T L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tattle    (v) (t a1 t l)
tattled    (v) (t a1 t l d)
tattler    (n) (t a1 t l @ r)
tattles    (v) (t a1 t l z)
tattlers    (n) (t a1 t l @ z)
tattling    (v) (t a1 t l i ng)
tittle-tattle    (v) - (t i1 t l - t a t l)
tittle-tattled    (v) - (t i1 t l - t a t l d)
tittle-tattles    (v) - (t i1 t l - t a t l z)
tittle-tattling    (v) - (t i1 t l - t a t l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eidesstattliche Aussage {f}; Aussage unter Eiddeposition [Add to Longdo]
Klatsch {m}; Tratsch {m}; Getratsch {n}tattle [Add to Longdo]
Schwätzer {m}tattler [Add to Longdo]
Stattlichkeit {f}personability [Add to Longdo]
Stattlichkeit {f}stateliness [Add to Longdo]
Stattlichkeiten {pl}personableness [Add to Longdo]
ausplaudernto tattle [Add to Longdo]
beachtlich; erheblich; beträchtlich; stattlich; erklecklich {adj} | beachtlicher | am beachtlichstenconsiderable | more considerable | most considerable [Add to Longdo]
eidesstattliche Erklärung {f}statutory declaration [Add to Longdo]
eidesstattliche Erklärung {f}affidavit [Add to Longdo]
getratschttattled [Add to Longdo]
stattlich; ansehnlich; schön {adj}goodly [Add to Longdo]
stattlich; imposant; würdevoll {adv}stately [Add to Longdo]
stattlich (Gebäude usw.) {adj}grand [Add to Longdo]
stattlich; eindrucksvoll; beeindruckend {adj}imposing [Add to Longdo]
stattlich; kräftig gebaut {adj}well-built [Add to Longdo]
stattlich; prächtig {adj}noble [Add to Longdo]
stattliche Erscheinung {f}commanding figure [Add to Longdo]
stattliche Summe {f}tidy (little) sum [Add to Longdo]
stattlicher Gewinnhandsome profit [Add to Longdo]
ein stattliches Mannsbilda fine figure of a man [Add to Longdo]
tratschen; klatschen; lästern; hecheln | tratschend; klatschend; lästernd; hechelnd | tratschte; klatschte; lästerte; hechelte | tratscht; tratscht | tratschte; klatschteto tattle; to gossip | tattling; gossiping | tattled; gossiped | tattles | tattled [Add to Longdo]
tüchtig; stattlich; rechtschaffen {adj}brave [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちくる;チクる[, chikuru ; chiku ru] (v5r) (sl) to tattle; to inform a superior of someone's actions [Add to Longdo]
メリケン黄脚鷸[メリケンきあししぎ;メリケンキアシシギ, meriken kiashishigi ; merikenkiashishigi] (n) (uk) wandering tattler (species of sandpiper, Tringa incana) [Add to Longdo]
黄脚鷸[きあししぎ;キアシシギ, kiashishigi ; kiashishigi] (n) (uk) grey-tailed tattler (species of sandpiper, Heteroscelus brevipes) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打小报告[dǎ xiǎo bào gào, ㄉㄚˇ ㄒㄧㄠˇ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] tattletale; to rat on sb [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top