Search result for

tatter

(41 entries)
(0.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tatter-, *tatter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tatter[N] ผ้าขี้ริ้ว, See also: ผ้าที่ขาดรุ่งริ่ง, เศษผ้าหรือกระดาษที่ขาด, Syn. rag, shred
tattered[ADJ] ซึ่งขาดรุ่งริ่ง, See also: กะรุ่งกะริ่ง, ฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Syn. old, ragged
tatterdemalion[N] คนที่ใส่ชุดผ้าขี้ริ้ว, See also: ผู้ที่แต่งกายขาดรุ่งริ่ง, คนแต่งตัวปอนๆ, Syn. slob

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tatter(แทท'เทอะ) n. ผ้าขี้ริ้ว,ผ้าที่ขาดรุ่งริ่ง,เศษผ้าหรือกระดาษที่ขาด
tatterdemalion(แททเทอะดีเมล'เยิน) n. ผู้อยู่ในชุดผ้าขี้ริ้ว,ผู้ที่แต่งกายขาดรุ่งริ่ง
tattersn. ผ้าขี้ริ้ว. vt. ฉีกเป็นผ้าขี้ริ้ว,ฉีกขาดรุ่งริ่ง vi. กลายเป็นผ้าขี้ริ้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
tatter(n) ผ้าขี้ริ้ว,เศษผ้า
tatter(vt) ฉีกขาด,ฉีกเป็นผ้าขี้ริ้ว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Natural fibers like cotton would have decomposed to dust or tatters in say, I don't know, four months.เส้นใยตามธรรมชาติ อย่างผ้าฝ้ายคงจะย่อยสลาย กลายเป็นฝุ่นหรือผ้าขี้ริ้วไปแล้ว น่าสักจะ ไม่แน่ใจนัก ราว 4 เดือนได้ The Bones That Weren't (2010)
You're not wearing an evening gown, and carrying such a tattered branded bag to this place.คุณไม่ได้ใส่ชุดราตรี แล้วก็... คุณมาที่นี่ กับกระเป๋าเก่าๆขาดๆ Episode #1.5 (2010)
No, man. His wings are tattered. My wings are brand new.ไม่หรอกครับ ปีกเขามันผ้าขี้ริ้วแล้ว ปีกผมสิใหม่เอี่ยม Tooth Fairy (2010)
I saw what you two were looking at this morning-- the tattered box, old photographs.ฉันเห็นสิ่งที่เธอสองคนกำลังดูเมื่อเช้านะ กล่องรุ่งริ่ง ที่มีรูปเก่าๆ Petty in Pink (2011)
♪ I'm in tatters ♪ชันนั้นฉีกขาดเป็นชิ้นๆ Supply and Demand (2011)
[Horn honking] ♪ I'm in tatters ♪ชันฉีกเป้นชิ้นๆ Supply and Demand (2011)
Look, your reputation reflects directly on me, and frankly, this book leaves yours in tatters.ฟังนะ กิตติศัพท์ของคุณ ก็มีผลต่อฉันโดยตรง และบอกตรงๆนะ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ฉันลืมไปเลย Memoirs of an Invisible Dan (2011)
We must ride like thundering waves under the tattered battle flag of my father.เราต้องบุก ให้เหมือนคลื่นยักษ์ถล่ม ภายใต้ธงสัญลักษณ์ของบิดาข้า Snow White and the Huntsman (2012)
And here I was prepared to kick your tattered ass.และฉันก็เตรียมเตะเธอแล้ว There's Bo Place Like Home (2013)
The decor is in tatters and the staff surly.เครื่องเรือนตอนนี้โดนเผาไม่เหลือชิ้นดีแล้ว และพวกพนักงานโรงแรมก็คงกำลังกราดเกรี้ยว 1408 (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tatterA tattered flag which continues to flutter in the wind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รุ่งริ่ง[ADJ] ragged, See also: tattered, shabby, Example: หล่อนสวมเสื้อเชิ้ตมีชายครุยรุ่งริ่งแบบโคบาลแถวอกเสื้อ
กะรุ่งกะริ่ง[ADJ] ragged, See also: tattered, shabby, Syn. รุ่งริ่ง, Example: เขาสวมเสื้อผ้าขาดกะรุ่งกะริ่ง, Thai definition: ขาดออกเป็นริ้วๆ, เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลุดลุ่ย[v.] (lutlui) EN: be tattered ; be worn - out ; be ragged   FR: être débraillé

CMU English Pronouncing Dictionary
TATTER    T AE1 T ER0
TATTERS    T AE1 T ER0 Z
TATTERED    T AE1 T ER0 D
TATTERSALL    T AE1 T ER0 S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tatter    (n) (t a1 t @ r)
tatters    (n) (t a1 t @ z)
tattered    (j) (t a1 t @ d)
tatterdemalion    (n) (t a2 t @ d @ m ei1 l i@ n)
tatterdemalions    (n) (t a2 t @ d @ m ei1 l i@ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bestatter(n) |der, pl.Bestatter| สัปเหร่อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tattergreis {m} [ugs.]doddery old man; dodderer [Add to Longdo]
Tattergreisin {f} [ugs.]doddery old woman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おんぼろ[, onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated [Add to Longdo]
ぼろぼろ(P);ボロボロ[, boroboro (P); boroboro] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) worn-out; torn; crumbling; tattered; (2) tears or grain of rice falling; (P) [Add to Longdo]
襤褸;藍褸[ぼろ;らんる(襤褸), boro ; ranru ( boro )] (n,pref) rag; scrap; tattered clothes; fault (esp. in a pretense, pretence); defect; run-down or junky [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tatter \Tat"ter\, n.
   One who makes tatting. --Caulfield & S. (Doct. of
   Needlework).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tatter \Tat"ter\, n. [Icel. t["o]tur, t["o]ttur, pl. t["o]trar,
   ?["o]ttrar; cf. Norw. totra, pl. totror, LG. taltern tatters.
   [root]240.]
   A rag, or a part torn and hanging; -- chiefly used in the
   plural.
   [1913 Webster]
 
      Tear a passion to tatters, to very rags. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tatter \Tat"ter\, v. t. [p. p. {Tattered}.]
   To rend or tear into rags; -- used chiefly in the past
   participle as an adjective.
   [1913 Webster]
 
      Where waved the tattered ensigns of Ragfair. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tatter
   n 1: a small piece of cloth or paper [syn: {rag}, {shred},
      {tag}, {tag end}, {tatter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top