Search result for

tats

(81 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tats-, *tats*, tat
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Go and get Tatsuya.ไปหา ทัทสึยะ Crows Zero II (2009)
Tatsuya?ทัทสึยะ? Crows Zero II (2009)
Bitou Tatsuya, the younger brother of the late Bitou Makio.บิโตะ ทัสสึยะ เป็นน้องของ บิโตะ มาคีโอะ. Crows Zero II (2009)
Tatsuya!ทัทสึยะ! Crows Zero II (2009)
No Mayan colors, no gang tats.ไม่มีสัญญลักษ์พวกมายัน ไม่มีลายสักของแก๊ง Oiled (2010)
Tats everywhere. Oh, it gets better.สักทั้งตัวอีก แบบว่าสุดๆ Never Been Kissed (2010)
Then she teased me about my tats.เธอล้อผมเรื่องรอยสักของผม Phoenix (2010)
What's with the tats?รอยสักนั่น? Heart (2012)
Yeah. Hey, those are cool tats, man. For real.เฮ้ thats คน tats เย็น อ่าจริงขอบคุณครับ We're the Millers (2013)
These adorable tats?และรอยสักอันนี้ Born in the U.S.A. (2013)
Where's your wife? Tatsu.ภรรยานายอยู่ที่ไหน The Magician (2014)
Tatsu, isn't it?ทัสซึใช่มั้ย? The Climb (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tatsTatsuya has some friends who live in New York.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยผล[v. exp.] (amnūay phon) EN: produce result ; give ; yield fruits   FR: produire des résultats
ได้ผล[v. exp.] (dāi phon) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work   FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit   FR: donner des résultats
ผลฟุตบอล[n. exp.] (phon futbøn) FR: résultats de football [mpl]
ผลการสำรวจตลาด[n. exp.] (phon kān samrūat talāt) EN: market survey   FR: résultats de l'étude de marché [mpl]
ผลการวิจัย[n. exp.] (phon kān wijai) EN: research results   FR: résultatsde la recherche [mpl]
ผลการวิเคราะห์[n. exp.] (phon kān wikhrǿ) EN: result of the analysis   FR: résultats d'analyse [mpl]
ผลสอบ[n. exp.] (phon haēng) FR: résultats scolaires [mpl]
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (prathānāthibødī khøng Saharat Amērikā) EN: President of the United-States of America   FR: président des États-Unis d'Amérique [m]
ประเทศอเมริกา[n. prop.] (Prathēt Amērikā) EN: United States ; U.S ; USA ; America   FR: États-Unis [mpl] ; États-Unis d'Amérique [mpl] ; Amérique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TATSCH    T AE1 CH
TATSUNO    T AE2 T S UW1 N OW0
TATSUKICHI    T AH0 T S UW0 K IY1 CH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tats    (v) (t a1 t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
建つ[たつ, tatsu] Thai: (สร้าง)ขึ้น English: to stand
建つ[たつ, tatsu] Thai: (อาคาร)ปลูก English: to be built
立つ[たつ, tatsu] Thai: ยืน English: to stand
立つ[たつ, tatsu] Thai: ตั้งสิ่งของ English: to erect
経つ[たつ, tatsu] Thai: ออกเดินทาง English: to depart
経つ[たつ, tatsu] Thai: (เวลา)ผ่านไป English: to pass
経つ[たつ, tatsu] Thai: ผ่านไป English: to lapse

German-Thai: Longdo Dictionary
tatsächlichที่จริงแล้ว, จริงๆ แล้ว, จริงๆ
tatsächlich(adj) จริงๆ, โดยความเป็นจริง, แท้จริงแล้ว, See also: wirklich, wahr

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tatsache {f} | Tatsachen {pl} | nackte Tatsachenfact; objective fact | facts | hard facts [Add to Longdo]
Tatsache {f} | Tatsachen {pl}virtuality | virtualities [Add to Longdo]
Tatsachen {pl}actualities [Add to Longdo]
Tatsachen verdrehento give a false colour [Add to Longdo]
Tatsachenbericht {m}factual report [Add to Longdo]
Tatsachenentscheid {m}decision based on facts [Add to Longdo]
Tatsachenmaterial {n}facts; body of facts [Add to Longdo]
Tatsachenroman {m}non-fiction novel [Add to Longdo]
tatsächlich; eigentlich; wirklich {adj}actual [Add to Longdo]
tatsächlich; wirklich; eigentlich {adv}actually [Add to Longdo]
tatsächlichas a matter of fact [Add to Longdo]
tatsächlichdefacto [Add to Longdo]
tatsächlichin fact [Add to Longdo]
tatsächlichindeed [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมริกา , See also: adj. americain

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいたた;あいた;あいたっ[, aitata ; aita ; aitatsu] (int) (See 痛っ) Ouch! [Add to Longdo]
がたつく[, gatatsuku] (v5k,vi) to rattle; to be bumpy; to be shaky; to be unsteady [Add to Longdo]
ごたつく[, gotatsuku] (v5k,vi) (See ごたごた) to be confused; to be in disorder [Add to Longdo]
ご鞭撻;御鞭撻[ごべんたつ, gobentatsu] (n,vs) (See 鞭撻・1) encouragement; enthusiasm; urging [Add to Longdo]
そびえ立つ;聳え立つ[そびえたつ, sobietatsu] (v5t) to stand towering over the surrounds [Add to Longdo]
たけり立つ;猛り立つ;哮り立つ[たけりたつ, takeritatsu] (v5t,vi) (1) (esp. 猛り立つ) to rage; (2) (esp. 哮り立つ) to howl [Add to Longdo]
にたつく[, nitatsuku] (v5k,vi) to have (break out into) a broad (suggestive) grin [Add to Longdo]
ばたつく;バタつく[, batatsuku ; bata tsuku] (v5k,vi) (See ばたばた) to clatter; to flap (noisily); to rattle; to walk around being unable to settle down [Add to Longdo]
べた付く[べたつく, betatsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to be sticky; (2) to be close together [Add to Longdo]
もたつく;モタつく[, motatsuku ; mota tsuku] (v5k,vi) (See もたもた) to be slow; to not make progress; to be inefficient [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]
下つき[したつき, shitatsuki] subscript [Add to Longdo]
拡張物理的配達アドレス構成要素[かくちょうぶつりてきはいたつアドレスようそ, kakuchoubutsuritekihaitatsu adoresu youso] extension of physical delivery address components [Add to Longdo]
情報伝達[じょうほうでんたつ, jouhoudentatsu] information transfer, information transmission [Add to Longdo]
速達郵便サービス[そくたつゆうびんサービス, sokutatsuyuubin sa-bisu] express mail service, PD PR [Add to Longdo]
伝達[でんたつ, dentatsu] communication [Add to Longdo]
伝達コスト[てんたつコスト, tentatsu kosuto] transmission cost [Add to Longdo]
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information [Add to Longdo]
到達性[とうたつせい, toutatsusei] reachability [Add to Longdo]
特殊配達[とくしゅはいたつ, tokushuhaitatsu] special delivery, PD PR [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
事実[じじつ, jijitsu] Tatsache, Tatbestand [Add to Longdo]
建つ[たつ, tatsu] errichtet_werden [Add to Longdo]
断つ[たつ, tatsu] abschneiden [Add to Longdo]
立つ[たつ, tatsu] aufstehen [Add to Longdo]
[たつ, tatsu] -Drache [Add to Longdo]
竜巻[たつまき, tatsumaki] Wasserhose, Windhose [Add to Longdo]
絶つ[たつ, tatsu] abschneiden, unterbrechen, ausrotten [Add to Longdo]
裁つ[たつ, tatsu] (Kleider) zuschneiden [Add to Longdo]
[たつ, tatsu] ERREICHEN, ANKOMMEN [Add to Longdo]
達人[たつじん, tatsujin] Meister [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top