Search result for

tasty

(46 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tasty-, *tasty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tasty[ADJ] (อาหาร) อร่อย, See also: ออกรส, Syn. delectable, delicious, toothsome
tasty[ADJ] ซึ่งมีรสนิยมดี, See also: ซึ่งมีรสนิยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tasty(เทส'ที) adj. มีรสดี,มีรสนิยมดี,รสอร่อย, See also: tastily adv. tastiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tasty(adj) รสอร่อย,มีรสชาติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's actually pretty tasty.ที่จริงเเล้วรสชาติมันก็ดีนะ The Labyrinth of Gedref (2008)
Yes sir, it is really tastyครับ ก็มันอร่อย Iljimae (2008)
Come on, let me try its Quite tasty.มา เอามากินหน่อยสิ อร่อยจังเลย Ponyo (2008)
But delicious and tasty, not how I just made it sound.แต่รสชาติมันดีและอร่อยมากด้วย ไม่ได้แกล้งพูดนะ นี่คือแฮมเบอร์เกอร์อันแรกที่เคยกินเลยหรอ? Bedtime Stories (2008)
I hear you're the bro to talk to to get more of those tasty tranq darts.ฉันได้ยินพี่-น้องของนาย คุยกันว่าจะต้อง เพิ่มลูกดอกยาสลบอีกน่ะ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
So am I. Except mine's "People for Eating Tasty Animals."So am I. Except mine's "People for Eating Tasty Animals. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Tasty.อร่อยจัง Chuck Versus the Beefcake (2009)
Gonna be quite a tasty event.มันจะต้องอร่อยมากแน่ๆ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
Is it tasty?อร่อยมั้ย? Episode #1.25 (2009)
It looks tasty.โห มันดูน่ากิน Episode #1.25 (2009)
They're pretty tasty.มีนอร่อยมากเลยนะ The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
And it is quite tasty.อร่อยมาก Careful the Things You Say (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tastyHey, is this fish tasty for real? It looks like a fish that was a black porgy who'd fallen in with mobsters and been put on the countries most wanted list!?
tastyNothing is so tasty as the dish you make.
tastyOrganic vegetables are popular because they're safe and tasty.
tastyThis chocolate is very sweet and tasty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รสเด็ด[ADJ] delicious, See also: tasty, palatable, flavoursome, good, very good, Syn. รสอร่อย, Example: เพลงลูกทุ่ง ถ้าไม่มีหางเครื่องก็คล้ายส้มตำรสเด็ดที่ขาดปลาร้าปรุงรส, Thai definition: เกี่ยวกับอาหารที่มีรสชาติอร่อย
อร่อย[ADJ] delicious, See also: tasty, Syn. โอชะ, Example: อาหารไทยที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่ามีรสอร่อยเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยได้แก่ น้ำพริกปลาทู แกงเผ็ด ต้มยำกุ้ง หมี่กรอบ และห่อหมก, Thai definition: มีรสดี
โอชา[ADJ] delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. โอชะ, อร่อย, Example: พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอาหารโอชา และอุดมสมบูรณ์ให้แก่เรา, Thai definition: มีรสดี
เอร็ดอร่อย[ADJ] delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. อร่อย, Thai definition: อร่อยเหลือเกิน, อร่อยจนติดใจ
โอชะ[ADJ] delicious, See also: tasty, yummy, ambrosial, delectable, scrumptious, toothsome, Syn. โอชา, อร่อย, Example: เหล่าแมลงวันพากันบินลงไปกินอาหารอันโอชะที่อยู่บนพื้นดิน, Thai definition: มีรสดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
มันดี[X] (man dī) EN: tasty   FR: savoureux ; succulent
น่ากิน[adj.] (nākin) EN: appetizing ; palatable; tasty ; flavourful ; delectable   FR: appétissant
โอชา[adj.] (ōchā) EN: delicious ; tasty ; yummy ; ambrosial ; delectable ; scrumptious ; toothsome   FR: savoureux ; succulent ; délectable (litt.)
ปรุงอาหาร[v. exp.] (prung āhān) EN: season food ; make food tasty ; flavour   FR: assaisonner un plat

CMU English Pronouncing Dictionary
TASTY    T EY1 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tasty    (j) (t ei1 s t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schmackhaft {adj} | schmackhafter | am schmackhaftestentasty | tastier | tastiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P) [Add to Longdo]
甘い料理;旨い料理[うまいりょうり, umairyouri] (n) tasty dish [Add to Longdo]
好味[こうみ, koumi] (n) good taste (food); tasty food [Add to Longdo]
脂が乗る[あぶらがのる, aburaganoru] (exp,v5r) (1) to get into the swing of (one's work); to hit one's stride; (2) fish and birds putting on some fat for winter and becoming more tasty as a result [Add to Longdo]
美味しい[おいしい, oishii] (adj-i) (uk) delicious; tasty; sweet; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入味[rù wèi, ㄖㄨˋ ㄨㄟˋ, ] tasty; to be absorbed in sth; interesting [Add to Longdo]
可口[kě kǒu, ㄎㄜˇ ㄎㄡˇ, ] tasty; to taste good [Add to Longdo]
好吃[hǎo chī, ㄏㄠˇ ㄔ, ] tasty; delicious [Add to Longdo]
好喝[hǎo hē, ㄏㄠˇ ㄏㄜ, ] tasty (drinks) [Add to Longdo]
对味儿[duì wèi r, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄟˋ ㄖ˙, / ] tasty; to one's liking [Add to Longdo]
有味[yǒu wèi, ㄧㄡˇ ㄨㄟˋ, ] tasty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tasty \Tast"y\ (t[=a]st"[y^]), a. [Compar. {Tastier}
   (t[=a]st"[i^]*[~e]r); superl. {Tastiest}.]
   1. Having a good taste; -- applied to persons; as, a tasty
    woman. See {Taste}, n., 5.
    [1913 Webster]
 
   2. Being in conformity to the principles of good taste;
    elegant; as, tasty furniture; a tasty dress.
 
   Syn: tasteful[2].
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tasty
   adj 1: pleasing to the sense of taste; "a tasty morsel" [ant:
       {tasteless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top