Search result for

tard

(78 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tard-, *tard*, tar
English-Thai: Longdo Dictionary
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tardy[ADJ] สาย, See also: ช้า, ล่าช้า, ช้ากว่ากำหนด, Syn. late, slow, Ant. prompt, punctual
tardy[ADJ] เชื่องช้า (คำโบราณหรือใช้ในเชิงวรรณกรรม), See also: ชักช้า, อืดอาด, เอื่อยเฉื่อย, Syn. sluggish
tardily[ADV] ช้ากว่ากำหนด, Syn. late
tardily[ADV] อย่างเชื่องช้า, See also: อย่างอืดอาด, อย่างชักช้า, Syn. slowly
tardiness[N] ความล่าช้า, Syn. slowness, delay, lateness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tardy(ทาร์'ดี) adj. ช้า,ล้าหลัง,สาย,ลังเล,เฉื่อยชา,เงื่องหงอย,ถ่วงฝืนใจ, See also: tardiness n.
bastard(แบส'เทิร์ด) n. ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย,พันทาง,สิ่งสารเลว,สิ่งปลอมแปลง,วายร้าย,อ้ายชั่ว adj. เกิดแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย,ผิดปกติ,พิกล,เลว,ปลอม,เชื่อถือไม่ได้,ทำให้ผิดกฎหมาย), See also: bastardly adj. ดูbastard bastardy n. ดูbastard
custard(คัส'เทิร์ด) n. ไข่ผสมนม (นึ่ง,ต้มหรือแช่เย็น) ใช้ราดผลไม้หรือขนม
custard applen. ผลไม้ (ต้นไม้) จำพวกน้อยหน่า
dastard(แดส'เทิร์ด) n.,adj. (คนที่) ขี้ขลาด,เลวและมีเล่ห์., See also: dastardliness n. ดูdastard
dotard(โด'ทิจ) n. ความชรา,ภาวะสติปัญญาอ่อนในวัยชรา,ภาวะสติเลอะเลือน,ความหลงรักอย่างโง่ ๆ ,การโอ๋จนเกินไปจุดเล็ก ๆ บนจอภาพจุดเล็กที่สุดที่สามารถแสดงบนจอภาพได้ วัดขนาดกันเป็นมิลลิเมตร โดยปกติ จะมีขนาด .41 มม. .31 ม.ม. และ .28 ม.ม. ยิ่งจุดเล็กมากเท่าใด ภาพที่ปรากฏบนจอภาพก็จะยิ่งคมชัดและละเอียดขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้น ยังใช้วัดระยะห่างระหว่างจุดสองจุดที่เป็นคนละสีในสีเดียวกันด้วย (สีบางสีที่เห็นบนจอภาพเกิดจากการผสมกันระหว่างจุดที่มีสีต่างกัน เช่น สีเทา เกิดจากการผสมกันของสีดำ และขาว)
mental retardationภาวะปัญญาอ่อน,ความบกพร่องแห่งอำนาจจิต
mustard(มัส'เทิร์ด) n. มัสตาร์ด ใช้เป็นตัวปรุงรสอาหาร
retard(รีทาร์ด') vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ช้า,ขัดขวาง,ถ่วง,หน่วง,ทำให้ลดความเร็ว,เป็นอุปสรรค, See also: retardingly adv., Syn. delay,impede
retardation(รีทาร์เด'เชิน) n. การทำให้ช้า,สิ่งที่ทำให้ช้า,ความชักช้า,ความอ่อนปัญญา,การเรียนได้ช้า, See also: retardative,retardtory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
tardiness(n) ความเชื่องช้า,เครื่องถ่วง,ความเฉื่อย,การลังเล
tardy(adj) เชื่องช้า,ล้าหลัง,ช้า,เงื่องหงอย
bastard(adj) ที่ไม่ถูกกฎหมาย
bastard(n) ลูกไม่มีพ่อ,ลูกนอกกฎหมาย
custard(n) คัสตาร์ด
dastard(adj) ขลาด,ขี้ขลาด,ขี้ขลาดตาขาว
dastard(n) คนขี้ขลาดตาขาว,คนขลาด
dotard(n) คนแก่ขี้หลงขี้ลืม,ผู้มีสติเลอะเลือน
mustard(n) มัสตาด
retard(vt) ถ่วงเวลา,ทำให้ช้า,หน่วงเหนี่ยว,เป็นอุปสรรค

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tardy again. Later, bro!สายอีกแล้ว ไว้ทีหลัง พี่น้อง ! High School Musical 3: Senior Year (2008)
Gay, gay, gay, tardily gay.เกย์.. เกย์... เกย์ว่ะ โคตรเกย์.. Gamer (2009)
- i love you, bro, but sometimes you're a fucking tard.ฉันรักพี่นะ แต่บางทีพี่ก็ซื่อบื้อเหลือเกิน Road Kill (2009)
But when Jeff gets here, we could talk to him about his tardiness.แต่บางที เมื่อเจฟมาถึง เราควรพูดกับเขาเรื่องที่มาสาย Spanish 101 (2009)
Jeff probably comes late not to sit through your tardiness.เจฟคงมาสายเพื่อที่จะไม่ต้องนั่งฟัง คุณประจานความโง่ของตัวเอง โทษทีนะ Spanish 101 (2009)
Your constant tardiness, your singing.นิสัยเฉื่อยชาเป็นประจำ และการร้องเพลงของคุณ The Guitarist Amplification (2009)
David, if your father were here, tardiness would not be tolerated.เราก็ไว้ใจว่าท่านจะคอยรักษา ประโยชน์ของเรา The King's Speech (2010)
No TARDIS, no screwdriver, 17 minutes.บาร์เนย์? บาร์เนย์... The Eleventh Hour (2010)
The Doctorin the TARDIS doesn't know. Doesn't know, doesn't know!CLICKING The Eleventh Hour (2010)
And the final score is - no TARDIS, no screwdriver - two minutes to spare.โอ หยุดมันซะ แกก็รู้ว่าแกทำไม่ได้. The Eleventh Hour (2010)
Brand-new TARDIS - bit exciting.แน่นอน ผมกลับมา ผมกลับมาตลอด The Eleventh Hour (2010)
Hey, fuck tard, that's mine.เพศสัมพันธ์ตาดที่เป็นของฉัน Drive Angry (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tardThey got the sack for being careless and tardy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิรี้พิไร[ADV] tardily, See also: sluggishly, Syn. ร่ำไร, ร่ำรี้ร่ำไร, อ้อยอิ่ง, Example: เขารู้สึกรำคาญพี่สาวที่เลือกของพิรี้พิไรอยู่นานแล้ว, Thai definition: มัวทำโน่นนิดนี่หน่อยทำให้เกิดความล่าช้า
พิรี้พิไร[V] tardy, Syn. ร่ำไร, ร่ำรี้ร่ำไร, อ้อยอิ่ง, Example: อย่ามัวแต่พิรี้พิไร ใกล้เวลาที่งานจะเริ่มแล้ว, Thai definition: มัวทำโน่นนิดนี่หน่อยทำให้เกิดความล่าช้า
อืดอาด[ADV] tardily, See also: slowly, dilatorily, sluggishly, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: ราชสีห์เดินอืดอาดส่ายพุงกระเพื่อมอยู่กลางทุ่ง และวางสีหน้าท่าทางดูน่าเกรงขามยิ่งนัก
อืดอาด[ADJ] tardy, See also: slow, sluggish, dilatory, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว
เชือน[ADV] slowly, See also: tardily, Syn. ชักช้า, Ant. เร็ว
ความล่าช้า[N] lateness, See also: tardiness, Syn. ความช้า, ความชักช้า, Ant. ความรวดเร็ว, Example: เนื่องจากผู้ร่วมงานมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
ไอ้เวร[n.] (aiwēn) EN: bastard ; You bastard !   FR: démon [m]
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate   FR: ralentir ; baisser ; diminuer
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kotmāi) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk somrot) EN: illegitimate child ; bastard   FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ช้า[v.] (chā) EN: be slow ; be sluggish ; dawdle ; be delayed   FR: traîner ; lambiner ; être retardé
ช้า[adj.] (chā) EN: slow ; late ; tardy ; sluggish ; behind time ; behindhand   FR: lent ; en retard ; attardé
ช้า[adv.] (chā) EN: slowly ; tardy   FR: lentement ; tardivement
ช้า ๆ [adv.] (chā-chā) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily   FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[v.] (chakchā) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay   FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter

CMU English Pronouncing Dictionary
TARDY    T AA1 R D IY0
TARDIF    T AA1 R D IH2 F
TARDIFF    T AA1 R D IH2 F
TARDITI    T AA2 R D IH1 T IY0
TARDINESS    T AA1 R D IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tardy    (j) (t aa1 d ii)
tardier    (j) (t aa1 d i@ r)
tardily    (a) (t aa1 d i l ii)
tardiest    (j) (t aa1 d i i s t)
tardiness    (n) (t aa1 d i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
tardiv; verspätet {adj}tardive [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller/être en retardไปสาย, กำลังจะสาย, กำลังจะช้ากว่ากำหนด, See also: aller, être

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐじぐじ[, gujiguji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly [Add to Longdo]
イペリット[, iperitto] (n) (See マスタードガス) mustard gas (fre [Add to Longdo]
カスタード[, kasuta-do] (n) custard [Add to Longdo]
カスタードクリーム[, kasuta-dokuri-mu] (n) custard cream [Add to Longdo]
カスタードプディング[, kasuta-dopudeingu] (n) custard pudding [Add to Longdo]
カスタードプリン[, kasuta-dopurin] (n) custard pudding [Add to Longdo]
スターダスト[, suta-dasuto] (n) stardust [Add to Longdo]
スターダム[, suta-damu] (n) stardom [Add to Longdo]
ナイトロジェンマスタード[, naitorojienmasuta-do] (n) nitrogen mustard (chemical compound related to mustard gas, used as a chemical weapon or an anticarcinogen) [Add to Longdo]
ハイレグ[, hairegu] (n) high-leg leotard; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

  expulsion
  
  1. kovma, kovulma, tard, ihraç. expulsive  ihraç edici, ihraç kuvvetini haiz.
  
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top