Search result for

takeln

(55 entries)
(1.2588 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -takeln-, *takeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา takeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *takeln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A rigging needle.Eine Takelnadel. High Flying Steele (1984)
What?Zeig deine TentakelnMorons from Outer Space (1985)
We better get the canopy down.Wir sollten abtakelnDead Calm (1989)
My love tantacles reach out to you.♪ Meine Liebestentakeln greifen nach dir. Mr. Canton and Lady Rose (1989)
So you have to dress it up, you know?Du musst dich auftakeln, weißt du? What I Did for Love (1992)
It was one of those large, spinning things that moves through the air at high velocity and throws explosive fireballs from each tip.Es war eins von diesen großen, rotierenden Dingern, die schnell fliegen und Feuerbälle aus ihren Tentakeln abwerfen. Playtime (1994)
I never should have gotten her all gussied up.Ich hätte sie nie auftakeln sollen. Buffalo Girls (1995)
Have you ever experienced any achiness in yourtentacles?Hatten Sie je Schmerzen in Ihren TentakelnMuppets from Space (1999)
Target responding, attacking with tentacles!Zielobjekt reagiert auf Schüsse und versucht mit seinen Tentakeln anzugreifen. Gamera 3: Revenge of Iris (1999)
I did a kind of like a... for the eggs like an area around very organic-like tentacles, you know.Ich machte für die Eier... so etwas... ..wie organische Tentakeln außen herum. The Alien Legacy (1999)
Beaks, tentacles, claws?Schnäbel, Tentakeln, Klauen? Tremors 3: Back to Perfection (2001)
This shipment of graboids has four tentacles instead of three.Diese Lieferung Graboiden hat vier Tentakeln anstatt drei. Tremors 3: Back to Perfection (2001)
- We got to look fly. - What you mean, "fly"?- Wir müssen uns auftakelnRush Hour 2 (2001)
We got to mack out.- Wie auftakelnRush Hour 2 (2001)
Did you see the guy with the tentacles?Was stellt der Typ mit den Tentakeln dar? Hell's Bells (2002)
- And don't get all dolled up!- Ich verbiete dir, dich so aufzutakelnThe Miracle of Bern (2003)
I don't want there to be tentacles.Ich will nichts mit TentakelnDirty Girls (2003)
- I have to get dressed up? Yeah.- Ich muss mich auftakelnReaper Madness (2003)
If you thought children of race-mixed parents took abuse at the hands of other children, wait until one is born with tentacles!Wenn Sie dachten, schon Kinder von rassengemischten Eltern hätten Schwierigkeiten mit anderen Kindern, ... .. warten Sie erst, bis eines mit Tentakeln geboren wird. A Constellation of Doubt (2003)
Why didn't you tell us you were a rigger, Corporal?Warum sagten Sie nicht, dass Sie auch takelnHung Out to Dry (2003)
It's the same with a parachute rigging.Dasselbe passiert beim Takeln des Fallschirms. Hung Out to Dry (2003)
I've messed up some rigging, sir, but never intentionally.Ich war nicht gut beim Takeln, aber nie absichtlich. Hung Out to Dry (2003)
Well, he's on suspension from rigging, not passing out chutes or jumping.Er ist vom Takeln suspendiert, nicht von Fallschirmausgabe oder Sprung. Hung Out to Dry (2003)
Heads up a large demon empire, has tendrils throughout L.A.Kopf eines Dämonenreiches, hat seine Tentakeln in ganz L.A. Origin (2004)
- "Tendril" tendrils?- Echte TentakelnOrigin (2004)
- Metaphor tendrils.- Metaphorische TentakelnOrigin (2004)
Well, if you believe such things, there's a beast does the bidding of Davy Jones - a fearsome creature with giant tentacles that'll suction your face clean off and drag an entire ship down to the crushing darkness.Wenn man an so was glaubt... Eine Bestie gehorcht den Befehlen von Davy Jones. Eine ekelige Kreatur mit RiesententakelnPirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Oh, Marge,your tentacles feel so good.Oh, Marge, deine Tentakeln fühlen sich so gut an. Treehouse of Horror XVIII (2007)
- Oh, God. Oh, boy. I am not going to hear the end of this.Peter, du verstehst schon das es einen Unterschied gibt zwischen Amerika lieben und auftakeln in 9/11 Paranoia. Padre de Familia (2007)
I'm telling you it's not dress up.Wir müssen uns nicht auftakelnStage 5 (2007)
Speaking of dress up, Christopher told me Kelli is having her wedding dress made into an outfitA propos auftakeln, Christopher hat gesagt, dass Kelli ihr Hochzeitskleid umschneidern lässt, Stage 5 (2007)
Well, with the tentacles and the huge head, possibly an octopus?Nun, mit diesen vielen Tentakeln könnte es doch möglicherweise ein Oktopus sein. InAlienable (2007)
The tentacle's coming towards Earth and there's no stopping it.Die Tentakeln kommen Richtung Erde und nichts hält sie auf! Futurama: The Beast with a Billion Backs (2008)
These aren't tentacles. They're genticles.Das sind keine Tentakeln, das sind Genitalien. Futurama: The Beast with a Billion Backs (2008)
Turns out your octopus girlfriend is a big nag with curlers in her tentacles, huh?Hat sich rausgestellt das deine Oktopusfreundin große Lockenwickler in ihren Tentakeln hat, Hä? Futurama: The Beast with a Billion Backs (2008)
We can rig a cootie catcher so you can marry anybody you want.Wir können ein Mädchen so auftakeln, so das du jeden heiraten kannst den du willst. The DeBarted (2008)
The naked chick with the tentacles?Die nackte Perle mit den TentakelnI Wanna Rock and Roll All Knight (2008)
What was I doing with my tentacles?Was habe ich mit meinen Tentakeln gemacht? I Wanna Rock and Roll All Knight (2008)
She violated your orifice with her nasty alien probe?Ist sie mit ihren Tentakeln in deinen Mund eingedrungen? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Lieutenant Dietz and his team will board the rig and retrieve a package.Lietunant Dietz und sein Team werden dort auftakeln. Und die Lieferung entgegennehmen. Today Is the Day: Part 1 (2009)
- rigging, repair, bit of scaff.Auftakeln, reparieren, ein bisschen eingerüsten. Episode #1.4 (2009)
It's a shame you won't be around to see what the power of Quantonium can do in the tentacles of someone who knows how to use it!Welch Schande, dass du nicht mehr erleben wirst, wie wirkungsvoll Quantonium ist und was es in den Tentakeln von jemandem bewirkt, der damit umgehen kann! Monsters vs. Aliens (2009)
You keep your slimy tentacles off my planet!Komm nicht auf meinen Planeten mit deinen TentakelnMonsters vs. Aliens (2009)
The abrasions on his body are tentacle markings.- Auf der Leiche sieht man Schürfspuren von TentakelnSharktopus (2010)
a.k.a Sliced Processed Alien Meat Wow.Auch bekannt als "Schmackhafte, Proteinhaltige Innereien Nur aus Alien-Tentakeln". Tailgate (2012)
Japanese comic books where women get penetrated by octopus tentacles.Japanische Comics, in denen Frauen von Tintenfisch-Tentakeln penetriert werden. The Internship (2013)
Chill, q, don't let them tentacles get you down.Chill, Q, lass dich nicht von seinen Tentakeln runterziehen. The Zero Theorem (2013)
I thought I should dress up, but I am not good with heels.Ich dachte, ich sollte mich auftakeln, aber ich bin nicht gut mit Absätzen. Chapter 24 (2014)
Evan, maybe we should just rip the Band-Aid off before a fucking scaly appendage rips off your... head.Evan, vielleicht sollten wir das Pflaster einfach abreißen, bevor ich dir mit meinen glibberigen Tentakeln noch deinen Kopf abreiße. Spring (2014)
With those tentacles and things?Bei diesen Tentakeln und Dingern? Into the Dalek (2014)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fühler {m}; Tentakel {m,n} | Fühler {pl}; Tentakeln {pl}tentacle | tentacles [Add to Longdo]
Tentakel {m} | mit Tentakeln versehententacular | tentacled [Add to Longdo]
takeln [naut.]to rig [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  takeln [taːkəln]
     torig
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top