Search result for

tétas

(78 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tétas-, *tétas*, téta
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tétas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tétas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tetanic[ADJ] เกี่ยวกับโรคบาดทะยัก
tetanus[N] โรคบาดทะยัก
tetanus[N] บาดทะยัก
tetanus[N] การหดตัวของกล้ามเนื้อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tetanic(ทิแทน'นิค) adj. เกี่ยวกับโรคบาดทะยัก
tetanus(เทท'ทะนัส) n. โรคบาดทะยัก,เชื้อบาดทะยัก, See also: tetanoid adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
tetanus(n) โรคบาดทะยัก,เชื้อบาดทะยัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudotetanusโรคบาดทะยักลวง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spasm, tetanicอาการชักแบบบาดทะยัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, antitetanicเซรุ่มบาดทะยัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subtetanic๑. -บาดทะยักอย่างอ่อน๒. -ชักเกร็งไม่เต็มที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antitetanic๑. ยาต้านบาดทะยัก๒. -ต้านบาดทะยัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antitetanic serumเซรุ่มบาดทะยัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tetanic-บาดทะยัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tetanic spasmอาการชักแบบบาดทะยัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tetaniform; tetanoidคล้ายบาดทะยัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tetanigenous๑. -ก่อบาดทะยัก๒. -ก่อการหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tetanoid; tetaniformคล้ายบาดทะยัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tetanusโรคบาดทะยัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tetanyการชักเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tetartanope๑. คนตาบอดเสี้ยวเดียว๒. คนตาบอดสีน้ำเงินเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tetartanopia; tetartanopsia๑. ตาบอดเสี้ยวเดียว [มีความหมายเหมือนกับ hemianopia, quadrantic; quadrantanopia; quadrantanopsia]๒. ตาบอดสีน้ำเงินเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tetartanopsia; tetartanopia๑. ตาบอดเสี้ยวเดียว [มีความหมายเหมือนกับ hemianopia, quadrantic; quadrantanopia; quadrantanopsia]๒. ตาบอดสีน้ำเงินเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tetanusบาดทะยัก [TU Subject Heading]
Clostridium Tetaniแบคทีเรียคลอสตรีเดียมเททานี,เชื้อบาดทะยัก,โคลสตริเดียมทีตาไน [การแพทย์]
Contraction, Tetanicการหดกระตุกของกล้ามเนื้อ,กระตุ้นกล้ามเนื้อให้หดตัวติดต่อกัน,การหดรัดตัวโดยไม่คลายอย่างสมบูรณ์ [การแพทย์]
Convulsions, Tetanicการชักแบบเททานิค [การแพทย์]
Diphtheria and Tetanus Toxoids Vaccine Combinedวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก [การแพทย์]
Diphtheria, Tetanus Toxoid and Pertussis Vaccinวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบบาดทะยักและไอกรน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Listen carefully, Tadpole. You don't want to go to the hole, do you?Hör zu, Tétard, du willst doch nicht ins Loch? The City of Lost Children (1995)
So give us all the rest. The rest.Willst du das, Tétard? The City of Lost Children (1995)
You had big ideas? Poor little Tadpole.Da hast du dich getäuscht, Tétard. The City of Lost Children (1995)
You'd better get going.Bleib nicht hier, Tétard. Es ist schon dunkel. The City of Lost Children (1995)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาดทะยัก[N] tetanus, See also: lockjaw, Syn. โรคบาดทะยัก, Example: ผู้ที่ถูกสุนัขกัดทุกคนควรฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก, Thai definition: โรคที่เกิดจากตัวเชื้อโรคบาดทะยัก (Clostridium tetani) เข้าสู่แผลทำให้มีอาการกระตุก และชักแข็ง หลังแอ่น โดยมากถึงตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกกบ[n.] (lūkkop) EN: tadpole   FR: têtard [m]
ลูกอ๊อด[n.] (lūk øt) EN: tadpole   FR: têtard [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TETA    T EH1 T AH0
BETETA    B EH0 T EY1 T AH0
TETANUS    T EH1 T AH0 N AH0 S
WHITETAIL    W AY1 T T EY2 L
WHITETAIL    HH W AY1 T T EY2 L
WHITETAIL    HH W AY1 T EY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tetanus    (n) (t e1 t @ n @ s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
熱帯[ねったい, nettai] (n) เขตร้อน
勿体ない[もったいない, mottainai] เสียดาย
絶対[ぜったい, zettai, zettai , zettai] (adj) สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
実態[じったい, jittai] (n ) สภาพหรือสภาวะที่แท้จริง ธาตุแท้
三位一体[さんみいったい, sanmiittai] (n ) ตรีเอกานุภาพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish [Add to Longdo]
シコクスズメダイ[, shikokusuzumedai] (n) bicolor chromis (Chromis margaritifer); whitetail chromis [Add to Longdo]
シンテターゼ[, shinteta-ze] (n) synthetase [Add to Longdo]
テタニー[, tetani-] (n) tetany [Add to Longdo]
フカミスズメダイ[, fukamisuzumedai] (n) whitetail chromis (Chromis leucura) [Add to Longdo]
ホワイトテールメージャー[, howaitote-rume-ja-] (n) whitetail major (Stegastes leucorus); whitetail damselfish; whitetail gregory [Add to Longdo]
マルテタスキング[, marutetasukingu] (n) {comp} multitasking; multi-tasking [Add to Longdo]
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle [Add to Longdo]
寄って集って;寄ってたかって[よってたかって, yottetakatte] (exp) forming a crowd; ganging up on; joining forces against [Add to Longdo]
強縮[きょうしゅく, kyoushuku] (adj-na,n) tetanus [Add to Longdo]
見下げ果てた[みさげはてた, misagehateta] (adj-f) contemptible; despicable [Add to Longdo]
顧みて他を言う[かえりみてたをいう, kaerimitetawoiu] (exp,v5u) to give an evasive answer [Add to Longdo]
三筋琉球雀鯛[みすじりゅうきゅうすずめだい;ミスジリュウキュウスズメダイ, misujiryuukyuusuzumedai ; misujiryuukyuusuzumedai] (n) (uk) whitetail dascyllus (Dascyllus aruanus, species of damselfish from the Indo- West Pacific); humbug dascyllus; banded dascyllus; white-tailed damselfish [Add to Longdo]
三混[さんこん, sankon] (n) (abbr) (See 三種混合) combined vaccination for diphtheria, pertussis (whooping cough) and tetanus [Add to Longdo]
三種混合[さんしゅこんごう, sanshukongou] (n) combined vaccination for diphtheria, pertussis (whooping cough) and tetanus [Add to Longdo]
捨てたものではない[すてたものではない, sutetamonodehanai] (exp) not without its worth; not to be undervalued [Add to Longdo]
受けて立つ[うけてたつ, uketetatsu] (v5t) to accept somebody's challenge; to take up the gauntlet [Add to Longdo]
組立単位;組み立て単位;組立て単位[くみたてたんい, kumitatetan'i] (n) derived unit (i.e. metre per second, cubic metre, etc.) [Add to Longdo]
他山の石以て玉を攻むべし[たざんのいしもってたまをおさむべし, tazannoishimottetamawoosamubeshi] (exp) (arch) (proverb) (See 他山の石) one should learn from other's mistakes; stones from other mountains can be used to polish one's own gems [Add to Longdo]
破傷風[はしょうふう, hashoufuu] (adj-na,n) tetanus; lockjaw [Add to Longdo]
破傷風トキソイド[はしょうふうトキソイド, hashoufuu tokisoido] (n) tetanus toxoid [Add to Longdo]
破傷風菌[はしょうふうきん, hashoufuukin] (n) Clostridium tetani (tetanus bacillus) [Add to Longdo]
尾白鹿[おじろじか;オジロジカ, ojirojika ; ojirojika] (n) (uk) white-tailed deer (Odocoileus virginianus); whitetail deer [Add to Longdo]
文を以て立つ[ぶんをもってたつ, bunwomottetatsu] (exp,v5t) to live by the pen [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破伤风[pò shāng fēng, ㄆㄛˋ ㄕㄤ ㄈㄥ, / ] tetanus (lockjaw) [Add to Longdo]
角弓反张[jiǎo gōng fǎn zhāng, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄥ ㄈㄢˇ ㄓㄤ, / ] opitoshtonous (med.), muscular spasm of the body associated with tetanus and meningitis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マルテタスキング[まるてたすきんぐ, marutetasukingu] multitasking, multi-tasking [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top