Search result for

syn

(169 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -syn-, *syn*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
syncopal (n ) อาการสลบโดยฉับพลัน

English-Thai: Longdo Dictionary
syncope(n) โรควูบ, โรคหมดสติชั่ววูบ เช่น The records of 121 patients hospitalized in Presbyterian-University Hospital, Pittsburgh, during 1976 to 1980 for syncope of unknown origin were reviewed.
nightmare death syndrome(n) โรคไหลตาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
synod[N] สภาสงฆ์, See also: เถรสมาคม, Syn. church council
synod[N] การประชุมทางศาสนา (คำทางการ), See also: การประชุมของผู้แทนโบสถ์, Syn. assembly, convention
syndic[N] ผู้แทนทางธุรกิจ, See also: ตัวแทน, Syn. agent
syntax[N] วากยสัมพันธ์, See also: ความสัมพันธ์ระหว่างถ้อยคำในประโยค, โครงสร้างความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์, Syn. grammar, linguistics
synapse[N] ช่องว่างระหว่างเซลล์ประสาท
syncope[N] การหมดสติเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน, See also: การเป็นลม
synergy[N] การทำงานร่วมกัน, See also: การประสานกำลังกัน, Syn. cooperation
synergy[N] การเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน, Syn. concurrence, interaction
synfuel[N] เชื้อเพลิงที่สังเคราะห์ขึ้นจากถ่านหินหรือเศษพลาสติก, Syn. synthetic fuel
synonym[N] คำพ้องความหมาย, Syn. analogue, metonym

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
syn-Pref.= 'ด้วย','ด้วยกับ','ร่วม','เหมือนกัน', Syn. sy-,syl-,sym-,sys-
synagogue(ซิน'นะกอก) n. โบสถ์ยิว,โบสถ์ศาสนายิว,กลุ่มชาวยิวที่เข้าร่วมพิธีทางศาสนา., See also: synagogic adj. synagogical adj., Syn. synagog
synchronise(ซิง'คระไนซ) vi.,vt. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน,ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน,ทำให้สอดคล้องกัน,ทำให้พร้อมกัน,ทำให้คล้องจองกัน, See also: synchronisation n. synchronization n. synchroniser n. synchronizer n. synchronism n. คำที่มีความหมายเหมื
synchronize(ซิง'คระไนซ) vi.,vt. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน,ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน,ทำให้สอดคล้องกัน,ทำให้พร้อมกัน,ทำให้คล้องจองกัน, See also: synchronisation n. synchronization n. synchroniser n. synchronizer n. synchronism n. คำที่มีความหมายเหมื
synchronous(ซิง'คระนัส) adj. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน,พร้อมกัน,ด้วยจังหวะเดียวกัน,ตรงกัน,สอดคล้องกัน., See also: synchronousness n., Syn. simultaneous
syncline(ซิง'ไคลน,ซิน'ไคลน) n. ส่วนลาดที่มีลักษณะเป็นsynclinal (ดู)
syncopate(ซิง'คะเพท) vt. ย่อคำโดยตัดอักษรหรือเสียงตรงกลาง,เน้นเสียงดนตรีที่จังหวะที่ไม่เน้นเสียง,ลัด,ย่อ, See also: syncopator n.
syndicate(ซิน'ดะคิท) n. สมาคม,องค์การ,องค์การวิสาหกิจ,กงสี, See also: syndication n., Syn. association
syndrome(ซิน'โดรม,ซิน'ดระมี) n. กลุ่มของอาการโรค, See also: syndromic adj.
synergetic(ซินเนอเจท'ทิค) adj. ทำงานร่วมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
synagogue(n) สุเหร่ายิว,โบสถ์
synchronize(vi) เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน
synchronize(vt) ทำให้เข้าจังหวะกัน,ทำให้พร้อมกัน
synchronous(adj) พร้อมกัน,ตรงกัน,ได้จังหวะ
syncopate(vt) ย่อคำโดยวิธีตัดพยางค์กลาง
syndicate(n) องค์การ,คณะกรรมการ,สมาคม,กงสี,การรวมตัวของห้างร้าน
syndicate(vi,vt) รวมกันเป็นสมาคม
synod(n) สภาสงฆ์,สังฆสภา,เถรสมาคม
synonym(n) คำพ้อง
synonymous(adj) ตรงกัน,มีความหมายเหมือนกัน,พ้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
synaesthesiaสหลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
synallagmatic contractสัญญาต่างตอบแทน [ดู bilateral contract และ reciprocal contract] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
synandriumอับเรณูชิดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
synandryเกสรเพศผู้ติดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
synangiumอับสปอร์ติดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
synantherous; syngenesious-อับเรณูติดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
synapse๑. จุดประสานประสาท, รอยประสานประสาท๒. ประสานประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synapsisการจับคู่โครโมโซมเพศ [มีความหมายเหมือนกับ syndesis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synapsisการจับคู่ของโครโมโซม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
synaptosporyสปอร์ร่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
synapseไซแนปส์, บริเวณที่ปลายของแอกซอนของประสาทเซลล์หนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับปลายของเดนไดรต์ของใยประสาทอีกเซลล์หนึ่ง เป็นทางผ่านของกระแสประสาทจากเซลล์ประสาทหนึ่งไปสู่อีกเซลล์ประสาทหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Synchronized mediaสื่อประสานเวลา
เสียงหรือภาพเคลื่อนไหวที่ประสานเวลากับรูปแบบอื่นเพื่อนำเสนอข้อมูล และ/หรือ กับองค์ประกอบปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับเวลา ทั้งนี้ไม่รวมถึงสื่อทางเลือกอื่นที่เป็นข้อความ [Assistive Technology]
Synchronousประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronousสมวาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronousซิงโครนัส [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronous data transmission systemsระบบส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส [TU Subject Heading]
Synchronous digital hierarchy (Data transmission)การสื่อสารข้อมูลแบบซินโครนัสที่มีลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์]
Synchronous digital hierarchy (Data transmission)การส่งข้อมูลแบบลำดับชั้นดิจิทัลซิงโครนัส [TU Subject Heading]
Synchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา , กิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา  [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchrotonเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
synergize (vi ) การรวบรวมสรรพกำลัง การสร้างเครือข่ายทรัพยากร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(Foreman) what about kluver-Bucy syndrome?เกี่ยวกับ.. Kluver-Bucy syndrome Adverse Events (2008)
Waardenburg syndrome causes arrhythmiasWaardenburg syndrome ก็ทำให้หัวใจเต้นจังหวะได้ Adverse Events (2008)
I think it's romano-Ward syndrome.ผมคิดว่ามันเป็นกลุ่มอาการ Romano-Ward Adverse Events (2008)
House 5x04 - Birthmarks - Corrected By XplodingForce Synchro:ภูมิใจเสนอ Birthmarks (2008)
Chopping an onion releases a mist of Syn-propanethial-S-oxide.เวลาปลอกเปลือกหัวหอม จะทำให้เกิดไอของ ซิง โพรเพนไทล์ อ็อกไซด์ Lucky Thirteen (2008)
Could be post concussion syndrome.อาจเป็นอาการหลังการกระแทก Joy (2008)
You treated her based on empathetic orphan syndrome, and almost killed her in the process.คุณรักษาเธอโดยมีพื้นฐาน จาก"อาการโรงเลี้ยงเด็กกำพร้าต่างชาติ" และเกือบฆ่าเธอ ระหว่างกระบวนการ Emancipation (2008)
And confirm cushing's syndrome.เพื่อยืนยันโรคคุชชิ่ง Last Resort (2008)
Synchro:Synchro: Dying Changes Everything (2008)
Transcript: chocolate Sync:Transcript: chocolate\ Sync: The Mark of Nimueh (2008)
transcript:chocolate sync:innuittranscript: chocolate sync: innuit Episode #1.5 (2008)
transcript:chocolate sync:innuittranscript: chocolate sync: innuit Le Morte d'Arthur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
synOn Jul 18th Mark/Space released an updated version of Missing Sync for Windows Mobile for the Mac OS X.
synThe 'gold' yearned for by the Japanese synchronized swimming world was not quite reached.
synSoft wool is more expensive than coarse wool and both are superior to synthetics made of nylon.
syn"Car" is a synonym of "Automobile".
synIt is not clearly stated in their study if the patients overcame this syndrome during the therapy.
synLet's synchronize our watches.
synI use Outlook's scheduler at work and I think I'd like to buy a PDA and synchronize them.
synWell you can syndicate any boat you row.
synHis synchronizing rate left nothing to be desired.
synHis work is a synthesis of several ideas.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สังเคราะห์[N] synthesis
วากยสัมพันธ์[N] syntax, Example: ตำราภาษาไทยแต่เดิมนั้นประกอบด้วย อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ ฉันทลักษณ์ เรียงกันไปตามลำดับ, Thai definition: ชื่อตำราไวยากรณ์ไทยว่าด้วยประโยค และความเกี่ยวข้องของส่วนต่างๆ ในประโยค
สังเคราะห์[V] synthesize, Example: สีส่วนมากที่ใช้กันในปัจจุบันมักเป็นสีที่สังเคราะห์ขึ้นโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์, Thai definition: ทำให้ธาตุมีปฏิกิริยาเคมีกันเป็นสารประกอบ, ทำให้สารประกอบมีปฏิกิริยาเคมีกันเป็นสารประกอบอื่น, Notes: (เคมี)
สังเคราะห์[ADJ] synthetic, Example: ยาเสพย์ติดสังเคราะห์เป็นยาเสพย์ติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมีในห้องทดลอง, Thai definition: ที่สร้างขึ้นโดยกรรมวิธีทางเคมี, Notes: (เคมี)
เรื่องย่อ[N] synopsis, See also: summary, abridgment, outline, precis, review, Ant. เรื่องขยาย, เรื่องเต็ม, Example: ถ้าคุณไม่มีเวลาดูละครทุกวัน คุณก็อ่านเรื่องย่อก่อนก็ได้, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องเล่าที่สรุปจากรายละเอียดของเรื่องทั้งหมด
คำพ้องความหมาย[N] synonym, Example: คำพ้องความหมายแต่ละคำ ไม่สามารถใช้แทนกันได้ทุกคำ แต่จะใช้ในโอกาสต่างๆ กัน, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่มีความหมายตรงกันหรือซ้ำกันแต่มีรูปเขียนหรือเสียงอ่านต่างกัน
พ้องกัน[ADJ] synonymous, Syn. คล้องจองกัน, Example: ความหมายที่พ้องกันของเจดีย์กับสถูปทำให้คนไทยเกิดใช้ปะปนกัน, Thai definition: ที่ตรงกันหรือประจวบเหมือนกัน, ที่ไม่ขัดกัน
ไวพจน์[N] synonym, Syn. คำพ้อง, คำพ้องความหมาย, คำพ้องความ, Example: การพัฒนาย่อมเป็นไวพจน์กับคำว่า เจริญ หรือทำให้เจริญ, Thai definition: คำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาก
ธรรมปฏิรูป[N] counterfeit of moral rectitude, See also: synthetic dharma, Syn. ธรรมประติรูป, ธรรมปลอม, Thai definition: สิ่งที่ไม่แท้, ธรรมปลอมที่ไม่ใช่พุทธศาสนา, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
วัสดุสังเคราะห์[N] synthetic material

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการ[n.] (ākān) EN: symptom ; syndrom ; indication   FR: symptôme [m] ; signe [m]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บทคัดย่อ[n. exp.] (botkhatyø) EN: abstract ; summary   FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m]
โบสถ์ยิว[n. exp.] (bōt Yiū) FR: synagogue [f]
ดาวน์ซินโดรม[n. exp.] (Dāo sindrōm) EN: Down's syndrome ; Down syndrome   
ฮอร์โมนสังเคราะห์ [n. exp.] (hǿmōn sangkhrǿ) FR: hormone de synthèse [f]
การสังเคราะห์[n.] (kān sangkhrǿ) EN: synthesis   FR: synthèse [f]
การสังเคราะห์ด้วยแสง[n. exp.] (kān sangkhrǿ dūay saēng) EN: photosynthesis   FR: photosynthèse [f]
การทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน[n. exp.] (kān thamhai pen jangwa dīokan) EN: synchronization   
คำเหมือน[n. exp.] (kham meūoen) EN: synonym   FR: synonyme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SYN    S IH1 N
SYNA    S IH1 N AH0
SYNC    S IH1 NG K
SYNCH    S IH1 N CH
SYNAR    S AY1 N AA0 R
SYNAR    S IH1 N AA0 R
SYNAN    S AY1 N AH0 N
SYNOD    S IH1 N AH0 D
SYNDER    S IH1 N D ER0
SYNCOR    S IH1 N K AO2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
synod    (n) (s i1 n @ d)
syndic    (n) (s i1 n d i k)
synods    (n) (s i1 n @ d z)
syntax    (n) (s i1 n t a k s)
syncope    (n) (s i1 ng k @ p ii)
syndics    (n) (s i1 n d i k s)
synonym    (n) (s i1 n @ n i m)
syndrome    (n) (s i1 n d r ou m)
synonyms    (n) (s i1 n @ n i m z)
synopses    (n) (s i1 n o1 p s ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Synagoge {f} | Synagogen {pl}synagogue; synagog [Am.] | synagogues; synagogs [Add to Longdo]
Synapse {f}synapse [Add to Longdo]
Synärese {f}; Synäresis {f}synaeresis; syneresis [Add to Longdo]
Synästhesie {f}synaesthesia; synesthesia [Add to Longdo]
Synchronbetrieb {m}synchronous processing [Add to Longdo]
Synchronbetrieb {m}synchronous working [Add to Longdo]
Synchrondatenerfassung {f}by-product data collection [Add to Longdo]
Synchrondatenerfassung {f}synchronous data collection [Add to Longdo]
Synchrongetriebe {n}synchromesh [Add to Longdo]
Synchrongetriebe {n} | Synchrongetriebe {pl}synchromesh gear | synchromesh gears [Add to Longdo]
Synchronisation {f} (Film)dubbing [Add to Longdo]
Synchronisation {f}; Synchronisierung {f}synchronization [Add to Longdo]
Synchronisierung {f}synchronous idle [Add to Longdo]
Synchronmaschine {f}synchronous machine [Add to Longdo]
Synchronmotor {m}synchronous motor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) {comp} binary synchronous communication [Add to Longdo]
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
QT延長症候群[キューティーえんちょうしょうこうぐん, kyu-tei-enchoushoukougun] (n) long QT syndrome [Add to Longdo]
RSウイルス[アールエスウイルス, a-ruesuuirusu] (n) RS virus (respiratory syncytial virus) [Add to Longdo]
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P) [Add to Longdo]
むずむず足症候群;むずむず脚症候群[むずむずあししょうこうぐん, muzumuzuashishoukougun] (n) Restless Leg Syndrome; RLS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人造纤维[rén zào xiān wéi, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] synthetic fiber [Add to Longdo]
企业联合组织[qǐ yè lián hé zǔ zhī, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] syndication; Cartel organization [Add to Longdo]
协同作用[xié tóng zuò yòng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] synergy; cooperative interaction [Add to Longdo]
句法[jù fǎ, ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ, ] syntax [Add to Longdo]
句法分析[jù fǎ fēn xī, ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ ㄈㄣ ㄒㄧ, ] syntactic analysis [Add to Longdo]
句法意识[jù fǎ yì shí, ㄐㄩˋ ㄈㄚˇ ㄧˋ ㄕˊ, / ] syntactic awareness [Add to Longdo]
合成器[hé chéng qì, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧˋ, ] synthesizer [Add to Longdo]
合成橡胶[hé chéng xiàng jiāo, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ, / ] synthetic rubber [Add to Longdo]
合成纤维[hé chéng xiān wéi, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, / ] synthetic fiber [Add to Longdo]
同步[tóng bù, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄨˋ, ] synchronous [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
コマンドシンタックス[こまんどしんたっくす, komandoshintakkusu] command syntax [Add to Longdo]
シンセサイザ[しんせさいざ, shinsesaiza] synthesizer [Add to Longdo]
シンタックス[しんたっくす, shintakkusu] syntax [Add to Longdo]
シンタックスエラー[しんたっくすえらー, shintakkusuera-] syntax error [Add to Longdo]
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker [Add to Longdo]
セションコネクション同期[せしょんこねくしょんどうき, seshonkonekushondouki] session-connection synchronization [Add to Longdo]
バイシンク[ばいしんく, baishinku] bisync, binary synchronous [Add to Longdo]
メタシンタックス[めたしんたっくす, metashintakkusu] metasyntax [Add to Longdo]
暗号同期[あんごうどうき, angoudouki] cryptographic synchronization [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
同義語[どうぎご, dougigo] Synonym [Add to Longdo]
総合[そうごう, sougou] Synthese, Verbindung [Add to Longdo]
類義語[るいぎご, ruigigo] Synonym, sinnverwandtes_Wort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Syn- \Syn-\ [Gr. sy`n with.]
   A prefix meaning with, along with, together, at the same
   time. Syn- becomes sym- before p, b, and m, and syl- before
   l.
   [1913 Webster] Synacme

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trace \Trace\, n. [F. trace. See {Trace}, v. t. ]
   1. A mark left by anything passing; a track; a path; a
    course; a footprint; a vestige; as, the trace of a
    carriage or sled; the trace of a deer; a sinuous trace.
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem. & Min.) A very small quantity of an element or
    compound in a given substance, especially when so small
    that the amount is not quantitatively determined in an
    analysis; -- hence, in stating an analysis, often
    contracted to tr.
    [1913 Webster]
 
   3. A mark, impression, or visible appearance of anything left
    when the thing itself no longer exists; remains; token;
    vestige.
    [1913 Webster]
 
       The shady empire shall retain no trace
       Of war or blood, but in the sylvan chase. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Descriptive Geom. & Persp.) The intersection of a plane
    of projection, or an original plane, with a coordinate
    plane.
    [1913 Webster]
 
   5. (Fort.) The ground plan of a work or works.
    [1913 Webster]
 
   {Syn}.-Vestige; mark; token. See {Vestige}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calumniate \Ca*lum"ni*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Calumniated};
   p. pr. & vb. n. {calumniating}.] [L. calumniatus, p. p. of
   calumniari. See {Calumny}, and cf. {Challenge}, v. t.]
   To accuse falsely and maliciously of a crime or offense, or
   of something disreputable; to slander; to libel.
   [1913 Webster]
 
      Hatred unto the truth did always falsely report and
      calumniate all godly men's doings.    --Strype.
   [1913 Webster]
 
   {Syn}. -- To asperse; slander; defame; vilify; traduce;
    belie; bespatter; blacken; libel. See {Asperse}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Citadel \Cit"a*del\, n. [F. citadelle, It. citadella, di?. of
   citt? city, fr. L. civitas. See {City}.]
   A fortress in or near a fortified city, commanding the city
   and fortifications, and intended as a final point of defense.
   [1913 Webster]
 
   {Syn}. -- Stronghold. See {Fortress}.
    [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 syn
   appearance; aspect; look; sight; view
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top