Search result for

surgis

(145 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surgis-, *surgis*, surgi
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา surgis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *surgis*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surgical[ADJ] เกี่ยวกับการผ่าตัด, See also: ใช้ในการผ่าตัด, Syn. operational
surgical[ADJ] เป็นผลมาจากการผ่าตัด, See also: ต่อเนื่องมาจากการผ่าตัด, Syn. resulting from surgery
surgical[ADJ] เฉียบคม, See also: เฉียบขาด, แม่นยำ, Syn. precise, accurate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surgical(เซอ'จิเคิล) adj. เกี่ยวกับศัลยกรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
surgical(adj) เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการผ่าตัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pathology, surgicalศัลยพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgical pathologyศัลยพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgical treatmentการรักษาโดยศัลยกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgical๑. -ศัลยกรรม๒. -ศัลยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgical abdomenโรคฉุกเฉินในช่องท้องทางศัลยกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surgical anatomyศัลยกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anatomy, surgicalศัลยกายวิภาคศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abdomen, surgicalโรคฉุกเฉินในช่องท้องทางศัลยกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatment, surgicalการรักษาโดยศัลยกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ambulatory surgical proceduresศัลยกรรมผู้ป่วยนอก [TU Subject Heading]
Biliary tract surgical proceduresศัลยกรรมทางเดินน้ำดี [TU Subject Heading]
Blood loss, Surgicalการเสียเลือดขณะศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Diagnosis, Surgicalศัลยศาสตร์วินิจฉัย [TU Subject Heading]
Gloves, Surgicalถุงมือศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Gynecologic surgical proceduresศัลกรรมทางนรีเวชวิทยา [TU Subject Heading]
Obstetric surgical proceduresศัลยกรรมทางสูติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Oral surgical procedures, Preprostheticศัลยกรรมช่องปากเพื่อการใส่ฟันปลอม [TU Subject Heading]
Surgical instruments and apparatusเครื่องมือศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Surgical procedures, Operativeศัลยศาสตร์หัตถการ [TU Subject Heading]
Surgical wound infectionการติดเชื้อที่บาดแผลศัลยกรรม [TU Subject Heading]
Vascular surgical proceduresศัลยกรรมหลอดเลือด [TU Subject Heading]
Approach, Surgicalการผ่าตัดเข้าสู่ [การแพทย์]
Arthrodesis, Surgicalเชื่อมข้อ [การแพทย์]
Blades with Handles, Surgicalใบมีดพร้อมด้ามมีด [การแพทย์]
Blades, Surgicalใบมีดผ่าตัด [การแพทย์]
Debridement, Surgicalการตัดเนื้อเยื่อออก,ตัดเศษแผลที่รุ่งริ่งออก [การแพทย์]
Electro Surgical Unitระบบไฟจี้ [การแพทย์]
Electrosurgical Apparatusเครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า [การแพทย์]
Emergencies, Surgicalศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน [การแพทย์]
Gloves, Surgicalถุงมือผ่าตัด [การแพทย์]
Incision, Surgicalบาดแผลชนิดที่เกิดจากการผ่าตัด การกรีด [การแพทย์]
Infection, Surgicalการติดเชื้อทางศัลยกรรม [การแพทย์]
Intensive Care Units, Surgicalหอผู้ป่วยหนักทางศัลยกรรม [การแพทย์]
Management, Nonsurgicalการรักษาโดยไม่ผ่าตัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need to surgically sever the connection between your heart and brain.เราคิดว่าจำเป็นต้องผ่าตัดการเชื่อมต่อ\ ระหว่างสมองกับหัวใจ Adverse Events (2008)
The pins will be removed surgically, and she'll be fine.เข็มอาจเคลื่อนได้ ผ่ามันออกมา เธอจะหายดี Birthmarks (2008)
You do know they page me when that much surgical equipment is signed out.คุณก็รู้ พวกเขาเพจเรียกฉันเมื่อ มีอะไรมากกว่าอุปกรณ์ผ่าตัด ถูกเบิกไป The Itch (2008)
Until he catches a post-surgical infection in his dirty apartment and finds out we tricked him and winds up owning the hospital.จนกระทั่งเขาได้รับเชื้อและมีการติดเชื้อหลังการผ่าตัด ในห้องที่สกปรกของเขา และพบว่าเรามีลูกเล่นกับเขา และมันจะเปิดเผยตัวเอง โรงพยาบาล The Itch (2008)
- She's got a neurological problem. - Surgical complication?เธอมีปัญหาเรื่องระบบประสาท การผ่าตัดซับซ้อนมาก Dying Changes Everything (2008)
- I just spoke with the surgical team.- ฉันเพิ่งคุยกับทีมหมอผ่าตัด WarGames: The Dead Code (2008)
Does that mean you're back doing surgical stuff?นั่นหมายถึงปรึกษางานผ่าตัดนะเหรอ The Beginning of the End (2008)
They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth, molten rock surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.พวกมันเป็นเสมือนภาพจำลอง จุดกำเนิดของโลก หินเหลวพุ่งขึ้นจากห้วงลึก แข็งตัว แตกร้าว ดันตัวสูงขึ้น และแผ่ขยายไปบนเปลือกโลกผืนบาง Home (2009)
Madam President, I do believe that a surgical air strike will work as long as we can pinpoint the exact location of the weapon.ท่านประธานาธิบดี, ผมเชื่อว่าการใช้กองกำลังทางอากาศเข้าจู่โจม จะได้ผลกว่า ถ้าเราสามารถระบุตำแหน่ง ที่ถูกต้องของอาวุธได้ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I need immediate access to a surgical suite.ฉันต้องการห้องผ่าตัดเดี๋ยวนี้ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
So all the other cuts were made with a near-perfect blade of surgical quality.จากนั้น การบันทึกอื่นๆ บอกว่าถูกทำอย่างแม่นยำ Saw VI (2009)
The Visitors were on high alert to the underground threat posed by a resurging Fifth Column.ไม่ว่าอะไรที่เธอต้องการให้เกิด เกิดขึ้นเสมอ V (2009)
Am I wrong? You've taken people down without even a surgical knife.แม้ไม่มีมีดหมอเธอจะก็ผ่าคนได้สบาย Episode #1.25 (2009)
- And Lisa Bell was cut with surgical precision.และ ลิซ่า เบลล์ ถูกเฉือน แบบแม่นยำเหมือนผ่าตัด Remains to Be Seen (2009)
You should take it easy. You're still a cancer patient, but you're no longer a surgical patient.เธอยังเป็นคนไข้โรคมะเร็งอยู่ แต่ ไม่ได้เป็นคนไข้ผ่าตัดแล้ว Good Mourning (2009)
That Seattle Grace has grown into one of the most renowned, lauded and sought-after surgical centers in the country.ที่ ซีแอตเติล เกรซ ได้เข้าไปสู่ความมีชื่อเสียง ถูกยกย่อง และ เป็นที่ต้องการ ในประเทศ Good Mourning (2009)
A patient asked me to disclose the risks of a surgical procedure, and I am required by law and my oath to do so.และฉันทำตามกฎหมาย และตามคำสาบานว่าจะทำอย่างนั้น Good Mourning (2009)
We're surgical.เราเป็นสายลับพิเศษ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
The victim is Hyuga Shinichi-san he's a um...surgical professor here.เหยื่อก็คือ เฮียวกะ ชินอิจิ.. เขาเป็น.. อาจารย์ด้านการผ่าตัดที่นี่ Episode #1.3 (2009)
The person wore surgical gloves, cut their fingertip, and used that blood to write it, right?ต้องเป็นคนที่ใช้ถุงมือผ่าตัด กรีดที่ปลายนิ้วเพื่อเอาเลือดมาเขียนใช่ไหมละ Episode #1.8 (2009)
You want to do a surgical procedure on a 9 year old even though it's no longer indicated?เธออยากผ่าตัด เด็กอายุ 9 ขวบ... แม้ว่ามัน จะไม่มีสิ่งบ่งชี้แล้วเนี่ยนะ? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
- Is it surgical?- มีผ่าตัดไหม? I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
I am on Hunt's service. Anything that turns surgical here is mine.-ไม่ว่าอันไหนต้องเข้าผ่าบริเวณล่างนี่ เป็นของฉัน\ Tainted Obligation (2009)
Now that could be surgical.นั่นล่ะอาจต้องผ่าตัดแน่ Tainted Obligation (2009)
But it is a surgical procedure, so there is a question of safety, given your age.แต่มันมีระเบียบขั้นตอนการผ่าตัดอยู่ ดังนั้น ต้องถามเพื่อความปลอดภัย\ เนื่องจากอายุของคุณ อายุผม Tainted Obligation (2009)
What we'd do is we'd surgically place the silicone implant into the penis, and when the pump is squeezed before intercourse...สิ่งที่เราจะทำการผ่าตัดก็คือ ฝังซิลิคอนลงไปในอวัยวะเพศ โดยให้บีบส่วนที่สูบ ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครับ Tainted Obligation (2009)
- [Surgical tools clattering]Tainted Obligation (2009)
It's like I have my own surgical bitch.เหมือนกับผมมี ศัลยทาส ส่วนตัว Invasion (2009)
I've got this. I don't need a surgical bitch. Thanks.ฉันทำเองได้ ฉันไม่ต้องการ ศัลยทาส ขอบคุณ Invasion (2009)
Surgical.แผลผ่าตัด Dream Logic (2009)
BROYLES: Both the victims had been surgically implanted.เหยื่อทั้งสองราย เคยโดนผ่าตัดฝังวัสดุ Dream Logic (2009)
The hand removal is less than surgical.มือที่ถูกตัดออกไป ไม่ใช่มีดที่ใช้ในการผ่าตัด Reckoner (2009)
Surgical with the others.ทำการผ่าตัดกับเหยื่อรายอื่น The Eyes Have It (2009)
He has some sort of medical or surgical trainingเขามีความรู้บางสิ่งเกี่ยวกับการแพทย์ หรือความชำนาญในการผ่าตัด The Eyes Have It (2009)
Do they know how to surgically remove eyes like this?พวกเขาอาจรู้เกี่ยวกับการผ่าตัด เพื่อควักลูกนัยน์ตาแบบนี้เหมือนกันเหรอ The Eyes Have It (2009)
Looks more like the burn from a surgical laser.ดูเหมือนจะเป็นรอยไ้หม้ จากการยิงแสงเลเซอร์ Grey Matters (2009)
Call the surgical team. Remarks: It's Connor.ระดมทีมแพทย์ ผ่าตัด เขาคือคอนเนอร์ Terminator Salvation (2009)
The old school believes in surgical intervention.สงคราม แพทย์แผนเก่า เชื่อเรื่องของการรักษาโดยการผ่าึตัด Shutter Island (2010)
I need you to wear a surgical mask until you're feeling better. -Is that okay? -That's rude.- ไปสวมหน้ากากสะ จนกว่าจะหายหวัดนะ Iron Man 2 (2010)
Surgically implanted in my chest, next to my heart.มีการศัลยกรรมผ่าตัดที่หน้าอก ถัดจากหัวใจ Divided (2010)
There's no surgical scar.ไม่มีแผลเป็นจากการทำศัลยกรรม Divided (2010)
You were surgically implantedคุณโดนผ่าตัดศัลยกรรม Divided (2010)
Oh, I'm very well aware that you could have me surgically removed at any time,โอ้ ผมตระหนักเป็นอย่างดี ว่าคุณสามารถทำให้ผมย้ายออกไปได้ทุกเมื่อ Questions and Antlers (2010)
I guess that explains what all the surgical tools were for.ผมเดาว่านั่นคงอธิบายถึง เครื่องมือผ่าตัดทั้งหมดนั่น ว่าเอาไว้ทำอะไรสินะ White Tulip (2010)
- If he's got time to watch old surgical films with you, he's not swamped.ฟิล์มผ่าตัดอันเก่ากับคุณ งั้นเขาก็ไม่ได้จมปลักอะไร Blink (2010)
The first step is to use conventional surgical implements, being very careful that the scalpel or forceps never come in contact with bone.ขั้นแรกก็คือ ใช้เครื่องมือผ่าตัดตามปกติ ระวังอย่าให้ใบมีดหรือปากคีบ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Someone tracted hitooth and surgically implanted it in his scapula?มีบางคนได้ถอนฟันของเขาและทำการผ่าตัดใส่เข้าไปในหัวใหล่ The Bones on the Blue Line (2010)
And then I usually hold it into place with some surgical tape.จากนั้น ก็ยึดมันด้วยเทปผ่าตัด Insidious (2010)
It was designed as a surgical tool.มันออกแบบเป็นเครื่องมือผ่าตัด Brown Betty (2010)
To surgically remove a boyfriend.เพื่อรอผ่าตัดแยกหนุ่ม ๆออก Dr. Estrangeloved (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
surgiFor these patients, surgical treatment is far from being satisfactory.
surgiHe was hospitalized for a surgical operation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำลี[N] cotton, See also: absorbent cotton, cotton wool, surgical cotton, Example: พยาบาลใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์บางๆ ทำความสะอาดแผลที่แขนเขา, Thai definition: ชื่อเรียกปุยฝ้ายที่นำมาฟอกให้ขาวปราศจากไขมันและสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ เพื่อใช้ในทางการแพทย์เป็นต้น
ศัลยกรรม[N] surgery, See also: surgical operation, Example: แม่พาลูกสาวไปทำศัลยกรรมใหม่ทั้งหน้าทั้งตัว, Thai definition: การรักษาโรคโดยวิธีผ่าตัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังเกิด[v.] (bangkoēt) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate   FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
ขึ้น[v.] (kheun) EN: come into being ; come out ; be up ; happen   FR: surgir
เกิด[v.] (koēt) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate   FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; éclater
เกิดขึ้น[v.] (koētkheun) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; crop up ; form   FR: se produire ; survenir ; arriver ; naître ; se former ; émerger ; surgir
แลบ[v.] (laēp) EN: stick out ; put out ; show ; flash   FR: faire surgir ; faire apparaître
มีดผ่าตัด[n.] (mīt phātat) EN: surgical knife ; scalpel   FR: scalpel [m]
โผล่[v.] (phlō) EN: emerge ; appear ; surface   FR: émerger ; surgir
ผุด[v.] (phut) EN: rise ; bob up   FR: surgir ; sortir de
ศัลยกรรม[n.] (sanlayakam = sanyakam) EN: surgical operation ; surgery   FR: opération chirurgicale [f] ; chirurgie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SURGING    S ER1 JH IH0 NG
SURGICAL    S ER1 JH IH0 K AH0 L
RESURGING    R IY0 S ER1 JH IH0 NG
SURGICAL'S    S ER1 JH IH0 K AH0 L Z
SURGICALLY    S ER1 JH IH0 K AH0 L IY0
SURGICALLY    S ER1 JH IH0 K L IY0
NONSURGICAL    N AA0 N S ER1 JH IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surging    (v) (s @@1 jh i ng)
surgical    (j) (s @@1 jh i k l)
surgically    (a) (s @@1 jh i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandungswelle {f} | Brandungswellen {pl}surging billow | surging billows; billows [Add to Longdo]
chirurgisch {adj}surgical [Add to Longdo]
chirurgisch {adv}surgically [Add to Longdo]
wogen | wogend | wogtto surge | surging | surges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サージング[, sa-jingu] (n) surging [Add to Longdo]
医療器械[いりょうきかい, iryoukikai] (n) medical appliances; surgical instruments [Add to Longdo]
開腹[かいふく, kaifuku] (n,vs) making a surgical incision in the abdomen [Add to Longdo]
外科[げか, geka] (n,adj-no) surgical department; (P) [Add to Longdo]
外科手術[げかしゅじゅつ, gekashujutsu] (n) surgery; surgical procedure [Add to Longdo]
施術[しじゅつ, shijutsu] (n,vs) (See 手術) medical treatement, esp. surgical [Add to Longdo]
執刀[しっとう, shittou] (n,vs) performing a surgical operation [Add to Longdo]
手術[しゅじゅつ, shujutsu] (n,vs,adj-no) (surgical) operation; procedure; (P) [Add to Longdo]
手術衣[しゅじゅつい, shujutsui] (n) surgical gown [Add to Longdo]
手術器具[しゅじゅつきぐ, shujutsukigu] (n) surgical instrument [Add to Longdo]
手術着[しゅじゅつぎ, shujutsugi] (n) operating gown; surgical suit [Add to Longdo]
柔道整復[じゅうどうせいふく, juudouseifuku] (n) judo therapy; traditional non-surgical osteopathic tissue and bone manipulation therapy [Add to Longdo]
人雪崩[ひとなだれ, hitonadare] (n) (See 人崩れ) surging crowd [Add to Longdo]
人波[ひとなみ, hitonami] (n) surging crowd; wave of humanity; stampede [Add to Longdo]
人崩れ[ひとくずれ, hitokuzure] (n) (See 人雪崩) surging crowd [Add to Longdo]
切開手術[せっかいしゅじゅつ, sekkaishujutsu] (n) surgical operation [Add to Longdo]
摘出[てきしゅつ, tekishutsu] (n,vs) picking out; exposing; taking out; -ectomy (suf) (surgical removal); (P) [Add to Longdo]
怒濤[どとう, dotou] (n) (1) surging waves; raging billows; (2) leaps and bounds [Add to Longdo]
内科[ないか, naika] (n,adj-no) (1) internal medicine, i.e. treatment by medical procedures rather than surgical procedures; (2) department of internal medicine (hospital, etc.); (P) [Add to Longdo]
波濤[はとう, hatou] (n) surging sea; rough sea [Add to Longdo]
閉創[へいそう, heisou] (n) closing a surgical incision (by suture, etc.) [Add to Longdo]
湧き;涌き[わき, waki] (n) (1) welling (up); gushing forth (of water); springing out; surging; (2) appearing (esp. suddenly); (3) frothing of water (due to an advancing school of fish) [Add to Longdo]
澎湃;彭湃;滂湃[ほうはい, houhai] (adj-t,adv-to) (1) as the sound of surging water; (2) vigorous; surging; welling [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
口罩[kǒu zhào, ㄎㄡˇ ㄓㄠˋ, ] mask (surgical etc) [Add to Longdo]
外科[wài kē, ㄨㄞˋ ㄎㄜ, ] surgical department [Add to Longdo]
手术[shǒu shù, ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] surgical operation; operation; surgery [Add to Longdo]
波澜壮阔[bō lán zhuàng kuò, ㄅㄛ ㄌㄢˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄛˋ, / ] surging forward with great momentum; unfolding on a magnificent scale [Add to Longdo]
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, ] sound of water surging [Add to Longdo]
缝针[féng zhēn, ㄈㄥˊ ㄓㄣ, / ] a stitch; surgical stitches [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top