Search result for

suives

(65 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suives-, *suives*, suive
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา suives มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *suives*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pursuivant[N] ผู้ติดตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pursuivant(เพอ'สวิเวินทฺ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ช่วยนายพิธี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And these gray locks, the pursuivants of death, argue the end of Edmund Mortimer."และผมหงอกเหล่านี้ สิ่งบ่งบอกของความตาย อ้างเหตุแห่งการอวสานของเอ็ดมันด์ มอร์ติเมอร์ " The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Suivez-moi.Suivez-moi. Never Say Never Again (1983)
Suivez cette auto-Suivez cette... Steele at It (1984)
Suivez moi.Suivez moi. Hercule Poirot's Christmas (1994)
Suivez-moi.Suivez-moi. Biogenesis (1999)
Good morning, tout le monde.Suivez moi. Carrying Your Love with Me (2014)
Banco suivi.Banco suivi. Odds on Evil (1966)
Suivi.Suivi. Odds on Evil (1966)
kings, heralds and pursuivants.Könige, Herolde und Pursuivants. On Her Majesty's Secret Service (1969)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาอย่าง[v.] (aoyāng) EN: imitate ; follow   FR: imiter ; suivre l'exemple
บ้าน ...[n. prop.] (Bān ...) EN: village of ... (followed by name)   FR: village de ... (suivi du nom)
บ้านถัดไป[n. exp.] (bān thatpai) EN: next house   FR: maison suivante [f]
ดำเนินไป[v. exp.] (damnoēn pai) FR: continuer ; se poursuivre
ดังนี้[adv.] (dangnī) EN: as follows ; thus ; therefore ; so   FR: comme suit ; ainsi ; de la façon suivante
เดินตาม[v. exp.] (doēntām) EN: walk behind ; follow   FR: suivre ; marcher derrière
ฟ้องร้อง[v.] (føngrøng) EN: sue ; accuse ; charge ; file ; make a prosecution ; bring charge against ; indict ; prosecute   FR: mettre en accusation ; mettre en examen ; poursuivre
จับปลาสองมือ[xp] (jap plā søng meū) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand   FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
เจริญรอย[v.] (jaroēnrøi) EN: follow ; observe the precepts ; behave ; track ; trace   FR: suivre
กรรมาธิการงบประมาณ[n. exp.] (kammāthikān ngop pramān) EN: scrutinizing committee   FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
คนตาม[n.] (khontām) EN: follower   FR: suiveur [m] ; suiveuse [f]
ครั้งหลัง[n. exp.] (khrang lang) EN: next time ; the time after   FR: la prochaine fois ; la fois suivante
กวด[v.] (kūat) EN: chase ; pursue ; run after ; catch up ; overtake   FR: traquer ; pourchasser ; poursuivre
ล่า[v.] (lā) EN: hunt ; stalk ; pursue ; seek   FR: chasser ; poursuivre
แล้วแต่[X] (laēotāe) FR: suivant ; selon ; en fonction de
ไล่[v.] (lai) EN: chase ; pursue ; run after ; hunt   FR: chasser ; pousuivre ; courir après
ไล่ตาม[v.] (laitām) EN: chase ; follow ; run after ; pursue   FR: pourchasser ; poursuivre ; traquer
เลขอ่านครั้งหลัง[n. exp.] (lēk ān khrang lang) FR: relevé suivant [m]
เลียบ[v.] (līep) EN: walk along the edge of ; follow the edge of ; hug ; skirt ; go around   FR: longer ; suivre le bord ; serrer ; contourner
เลาะ[v.] (lǿ) EN: skirt ; go along the edge (of)   FR: longer ; suivre le bord ; contourner
มีต่อ[v. exp.] (mī tø) FR: à suivre
มองตาม[v. exp.] (møng tām) EN: follow (s.o.) with one's eyes   FR: suivre du regard ; suivre (qqn.) des yeux
หน้า[adj.] (nā) EN: next ; following   FR: suivant ; prochain
หน้าถัดไป[n. exp.] (nā thatpai) FR: page suivante [f]
ไปตามถนน[v. exp.] (pai tām thanon) EN: go down the street ; walk along the street   FR: suivre la route ; longer la route ; circuler sur la voie publique
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: observe ; abide by ; comply with ; practice ; follow   FR: observer ; suivre
ปฏิบัติตาม[v.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace   FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ภายหลัง[X] (phāilang) EN: to come ; to be ; future   FR: prochain ; à venir ; suivant
ปีต่อไป[n. exp.] (pī tøpai) FR: l'année suivante [f]
รักษาตัว[v. exp.] (raksā tūa) EN: be treated ; be nursed   FR: être sous traitement ; suivre un traitement
เรียนหนังสือ[v. exp.] (rīen nangseū) EN: study ; learn ; be in school ; be educated   FR: étudier ; suivre des cours
สะกด[v.] (sakot) EN: follow   FR: suivre
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling   FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
สถานีต่อไป[n. exp.] (sathānī tø pai) EN: next station   FR: prochain arrêt [m] ; station suivante [f]
แสวง[v.] (sawaēng) EN: strive for ; seek ; pursue ; go after   FR: ambitionner ; désirer ; rechercher ; poursuivre ; briguer ; convoiter
ตาม[v.] (tām) EN: follow ; pursue ; dog ; chase ; trail ; hunt ; keep place with ; keep up with ; keep abreast with ; go after ; come after ; keep pace with   FR: suivre ; poursuivre ; suivre la piste de
ตามโดย[X] (tām dōi) EN: followed by   FR: suivi par
ตามแจ[v. exp.] (tām jaē) EN: follow closely ; tail after ; shadow ; stick close ; be hot on the heels of   FR: suivre de près
ตามไป[v.] (tām pai) EN: follow   FR: suivre
ตามรอย[v. exp.] (tām røi) EN: trail ; hunt ; follow ; spy on   FR: pister ; suivre à la trace
ตามตัว[v. exp.] (tām tūa) EN: trail ; track ; trace ; pursue   FR: poursuivre ; traquer
ทำต่อไป[v. exp.] (tham tøpai) FR: continuer ; poursuivre
ถัดไป[X] (thatpai) EN: next ; succeeding   FR: suivant
ติดตาม[v.] (tittām) EN: accompany ; follow ; go with (s.o.) ; go after ; wait on ; trail   FR: suivre ; accompagner ; talonner ; poursuivre
ติดตาม[v.] (tittām) EN: follow (sth) up ; look after ; track ; keep track (of) ; keep an eye on (sth) ; pay attention   FR: suivre ; poursuivre
ติดต่อกันไป[X] (tittø kan pai) FR: suivi ; continu
ต้องคดี[v. exp.] (tǿngkhadī) EN: be accused (with) ; be sued ; be charged (with) ; be prosecuted ; be involved in litigation ; be under prosecution   FR: être inculpé ; être poursuivi en justice
ต่อไป[v.] (tøpai) EN: go on   FR: continuer ; pousuivre
ต่อไป[adj.] (tøpai) EN: next ; latter ; henceforth   FR: prochain ; suivant ;
วิธีทำ[n. exp.] (withī tham) EN: how to do (it) ; directions ; solution ; preparation   FR: manière de faire [f] ; façon d'opérer [f] ; procédure [f] ; mode opératoire [m] ; solution [f] ; recette [f] ; préparation [f] ; marche à suivre [f]

French-Thai: Longdo Dictionary
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
poursuivre (vt) (continuer travail, négociations etc) ทำต่อไป
poursuivre (vi) (poursuivre qq) ไล่ตาม (poursuivre qq en justice) ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี (pouruivre : chercher à obtenir qqch., ex, poursuivre un idéal) แสวงหา, ค้นหา, มองหา "Poursuivre le réel, c'est chercher l'introuvable." (V. Hugo)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリスマスイヴ(P);クリスマスイブ[, kurisumasuivu (P); kurisumasuibu] (n) Christmas Eve; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top