หรือคุณหมายถึง süt?
Search result for

suet

(27 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suet-, *suet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suet[N] มันแข็งที่อยู่รอบไตแกะและวัว ใช้สำหรับปรุงอาหาร, Syn. fat, grease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suet(ซู'อิท) n. เนื้อเยื่อไขมันแข็งบริเวณเอวและไตของวัวแกะและสัตว์อื่น ๆ ,น้ำมันแผ่น
consuetude(คอน'สวิทิวด) n. ประเพณี,จารีตประเพณี., See also: consuetudinary adj. ดูconsuetude
desuetude(เดส'วิทูด) n. การไม่ใช้ต่อไป,การไม่ปฏิบัติต่อไป
mansuetude(แมน'สวิทูด) n. ความอ่อนโยน,ความสุภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
suet(n) มันสัตว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suet; tallowมันแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So it's something about the texture of the innards mixed in with the suet that I just can't....มันเป็นอะไร ที่แบบว่า .. ..ทั้งใส้วัว ผสม กับ มันวัว ผม แค่ไม่... The Water Horse (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึ[adj.] (khreu) EN: old-fashioned ; obsolete ; outmoded ; obsolescent   FR: démodé ; désuet ; obsolète ; ringard (fam.) ; dépassé
ล้าสมัย[adj.] (lāsamai) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated   FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suet    (n) (s uu1 i t)
suety    (j) (s uu1 i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Talg {m}; Speisefett {n} | Talge {pl}suet | suets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エスツェット[, esutsuetto] (n) eszet (German character for ss); eszett [Add to Longdo]
スウェット;スエット;スェット[, suuetto ; suetto ; suetto] (n) (1) sweat; (2) (スエット only) suet; (3) (abbr) (See スウェットシャツ) sweatshirt; sweat pants [Add to Longdo]
スウェットシャツ;スエットシャツ[, suuettoshatsu ; suettoshatsu] (n) sweatshirt [Add to Longdo]
スウェットスーツ;スエットスーツ[, suuettosu-tsu ; suettosu-tsu] (n) sweatsuit; sweat suit [Add to Longdo]
スウェットパンツ;スエットパンツ[, suuettopantsu ; suettopantsu] (n) sweatpants [Add to Longdo]
スエットプディング[, suettopudeingu] (n) suet pudding [Add to Longdo]
ツェツェ蠅;ツェツェ蝿[ツェツェばえ, tsuetsue bae] (n) tsetse fly [Add to Longdo]
杖とも柱とも頼む[つえともはしらともたのむ, tsuetomohashiratomotanomu] (exp,v5m) to count on someone as the only support [Add to Longdo]
据え付け;据付[すえつけ, suetsuke] (n) installation; setting; fitting; mounting [Add to Longdo]
据え付ける(P);据えつける[すえつける, suetsukeru] (v1,vt) to install; to equip; to mount; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
据え付ける[すえつける, suetsukeru] aufstellen, montieren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suet \Su"et\, n. [OE. suet, dim. fr. OF. seu, suif, F. suif, L.
   sebum. Cf. {Soap}, {Sebaceous}.]
   The fat and fatty tissues of an animal, especially the harder
   fat about the kidneys and loins in beef and mutton, which,
   when melted and freed from the membranes, forms tallow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suet
   n 1: hard fat around the kidneys and loins in beef and sheep

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 suede
 
 1. suet, podusüet.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top