Search result for

sudeln

(56 entries)
(1.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sudeln-, *sudeln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sudeln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sudeln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, you know strangers.Fremde Leute besudeln gleich alles... Nightmares (1979)
Those to blame... are those two people besmirching the Riviera with their filthy nightclub.Schuld sind... diese beiden Leute, die die Riviera mit ihrem widerlichen Nachtklub besudelnLa Cage aux Folles II (1980)
"But let not the flesh pollute the corn."Aber sein Fleisch darf nicht den Mais besudelnChildren of the Corn (1984)
Well, certainly going to make a mess of the jewels, aren't we?Wir werden sicherlich die Juwelen besudeln, was? The Odd Triple (1988)
If not, why, in a moment look to see... the blind and bloody soldier with foul hand... defile the locks of your shrill, shrieking daughters, your fathers taken by their silvered beards... and their most reverend heads dashed to the walls,Doch bricht sie los, dann werdet ihr erleben müssen, dass in eurer Stadt blutverschmierte, blindwütige Soldaten mit verbrecherischer Hand und irrer Gier die Locken eurer gellend schreienden Töchter besudeln! Ihre Väter werden sie bei den silbernen Bärten nehmen und ihre höchst ehrwürdigen Köpfe gegen die Mauern schlagen! Henry V (1989)
You would sully my reputation for 10 measly dollars?Du würdest meinen Ruf für 10 lausige Dollar besudelnDoc Hollywood (1991)
I don't even know what "sully" means.Ich weiß nicht mal, was "besudeln" heißt. Doc Hollywood (1991)
It's still better than having a screaming, crapping money-sucking little vampire bobsledding me to the cemetery.Alles ist besser als ein schreiender, windelbesudelnder... geldschröpfender kleinen Vampir, der mich ins Grab treibt. She's Having a Baby: Part 1 (1991)
The earth shall be cleansed of those who poison earth and its youth.Die Erde soll befreit werden von denen, die sie und ihre Kinder besudelnChildren of the Corn II: The Final Sacrifice (1992)
I won't let some lawyer make our relationship look ugly.Ich erlaube keinem Anwalt, unsere Liebe zu besudelnIt Could Happen to You (1994)
We do not dirty ourselves with filthy ledgers looking for some financial trick.Wir besudeln uns nicht mit dreckigen Hauptbüchern, um einen Finanztrick zu finden. The House of Quark (1994)
I wanted to open the dump valves on oil tankers and smother all those French beaches I'd never see.Ich wollte die Ventile an Öltankern öffnen und französische Strände besudeln, die ich nie sehen würde. Fight Club (1999)
She weeps when she looks down... that long, dreary vista of time... and beholds in horror the spectacle of Limerick boys... defiling themselves, polluting themselves, soiling their young bodies which are the temple of the Holy Ghost.Sie weint, wenn sie die lange, triste Zeit überblickt... und erstarrt vor Schrecken beim Anblick jener Jungen aus Limerick, die sich da beschmutzen, die sich besudeln, die ihre jungen Körper beflecken, die der Tempel des Heiligen Geistes sind, Angela's Ashes (1999)
Do you think I'd blacken my Johnny's memory by getting mixed up with his brother?Denkst du, ich würde mein Andenken an Johnny besudeln, indem ich mich verbünde mit seinem Bruder? Nobody Knows Anything (1999)
I wouldn't defile you like that.Ich würde dich nicht so besudelnThe Group (2000)
But, you can bring your ex-girlfriends-- l can degrade and defile her.- Aber deine Exfreundin darf... - Ich darf sie degradieren und besudelnThe Group (2000)
If he can't, then he shall find out what the penalty is for defying the honour of a german citizen with cheap accusations.Und wenn nicht, dann soll er spüren, was es heisst, mit haltlosen Anschuldigungen die Ehre eines deutschen Mannes zu besudelnInvincible (2001)
Us Natives, born right-wise to this fine land or the foreign hordes defiling it.Wir, die Natives, geboren und rechtmäßig aufgewachsen in diesem schönen Land, oder die dreckigen, fremden Horden, die es besudelnGangs of New York (2002)
Are you truly prepared to have your hands drenched in blood?Sind Sie bereit, sich mit Blut zu besudelnStar Trek: Nemesis (2002)
I was making a garbage delivery, I didn't want to tarnish the marble.Ich wollte den Marmorboden nicht besudelnReaper (2002)
We ain't supposed to sully the merchandise.Wir dürfen die Ware nicht besudelnThe Missing (2003)
How dignified is that? You will not sully the name of Dan.Du wirst hier nicht Dans Namen besudelnTed Koppel's Big Night Out (2003)
You won't stain our father's honorable house!Du wirst Vaters ehrenhafte Haus nicht mit Dreck besudeln... Life Is a Miracle (2004)
I will not have you, in the course of a single evening, besmirching that name by behaving like a babbling, bumbling band of baboons.Und ihr werdet seinen Namen nicht an einem einzigen Abend besudeln, indem ihr euch benehmt wie eine blamable Bande von Brüllaffen. Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
How dare you insult my general?Du wagst es, meinen General zu besudelnThe Brothers Grimm (2005)
Tormenting the innocent... defiling all that is good and pure.Die Unschuldigen zu quälen, alles zu besudeln, was gut und rein ist. American Pie Presents: Band Camp (2005)
Michael considered demanding that Alice scrape the cheese off but decided not to fearing that Alice may spit in or otherwise defile the burger in some manner.Aus Angst, sie k önnte auf den Burger spuck en... oder ihn sonst wie besudelnClick (2006)
Hey, you're not sportin' tin no more, so leave go me before I call the nice longcoats over there and request that they bloody your personage! Ah!Hey, du trägst kein Blech mehr, also lass mich in Ruhe, bevor ich die netten Langmäntel da drüben rufe, und sie ersuche, dass sie deine Persönlichkeit mit Blut besudeln sollen. Tin Man (2007)
Mistress Boleyn you should not abuse the queen's honour with such language.Mistress Boleyn... Ihr solltet das Ansehen der Königin nicht mit solchen Worten besudelnThe Death of Wolsey (2007)
-Yes. Perhaps Mr. Secretary Cromwell felt that he couldn't trust Englishmen to destroy their own heritage and besmirch their own faith.Vielleicht fand Mr. Cromwell, er könnte Engländern nicht vertrauen... ihr eigenes Erbe zu zerstören und ihren Glauben zu besudelnMatters of State (2008)
And if Bon Temps is as close as you say it is, then I'll see them soon, and I do not wish to sully our reunion.Und wenn Bon Temps so nah ist, wie Sie sagen, dann werde bald da sein, und ich möchte unser Wiedersehen nicht besudelnSparks Fly Out (2008)
- "I'm going to taint her abode.""Ich werde ihr Heim besudeln." From Hell (2008)
We have to be careful not to fuck up nature.Man muss nicht die Natur besudelnBrotherhood (2009)
SOOKIE: My Gran lived and died in that house, and now it's like people who are the exact opposite of everything she was are... MAN:Meine Oma lebte und starb in diesem Haus, und jetzt ist es, als würden Leute, die das genaue Gegenteil von ihr sind ... sie besudelnFrenzy (2009)
They want me to talk to my law firm about them dropping a suit.Nichts, dass Sie besudeln wird. Sie wollen nur, dass ich mit meiner Kanzlei rede, dass sie eine Klage fallenlassen. VIP Treatment (2010)
Don't want to dirty my blade with peasant blood.Ich möchte mir meine Klinge nicht mit Bauernblut besudelnThe Three Musketeers (2011)
O'Grady: That's right. And right down here.Alice, wenn du nichts dagegen hast, werd ich diese zwei keuschen Maiden jetzt mitnehmen und sie besudelnAnother Happy Day (2011)
They earn a fortune sullying a man's reputation.Sie verdienen ein Vermögen, den Ruf eines Mannes zu besudelnScales (2011)
And he didn't wanna besmirch Chatswin's educational record.Und er wollte wahrscheinlich Chatswins guten Ruf nicht besudelnHalloween (2011)
Besmirch."Besudeln." Halloween (2011)
- You'll spoil Ryan's victory dinner.- Das würde Ryans Sieger-Essen besudelnThe Body (2012)
Then death rock me asleep, abridge my doleful days!Sollen wir Euch besudeln? Dann wieg mich, Tod, in Schlaf! Verbirg die Jammertage! Henry IV, Part 2 (2012)
If not, why, in a moment look to see the blind and bloody soldier with foul hand defile the locks of your shrill-shrieking daughters.Wo nicht, erwartet Augenblicks zu sehen den blinden und blutigen Soldaten mit rauer Hand, besudeln die Locken eurer gellend schreienden Töchter. Henry V (2012)
Or besmirching the good name of the Spinners.Oder den guten Namen von "The Spinners" besudelnDiscovery (2012)
There's no void in the pattern.Vielleicht hat der Täter sie aufgeschlitzt und ist raus, ohne sich mit Blut zu besudelnCuts Like a Knife (2012)
And if you do anything to sully my investment, the ride down, which you mentioned, will be sudden, precipitous, and measurable on the Richter scale.Und wenn Sie alles tun, um meine Investition besudeln, Die Fahrt nach unten, die Sie erwähnt haben, Wird plötzlich steil, und messbar auf der Richter-Skala. Now You See Me (2013)
You will endure shame and risk your position for a man without name who will sully yours and drag your reputation into the gutter.Du wirst deine Stellung gefährden für einen Mann, der keinen Namen besitzt,... der deinen Namen besudeln und deinen Ruf in den Schmutz ziehen wird. Belle (2013)
You think I would've disgraced my name?Wie hätte ich meine Ehre besudeln können? Ulysse est vivant (2013)
Instruct him to smear the money inside the chest with plague miasma.Weise ihn an, das Geld in der Truhe mit Pesthauch zu besudelnThe Seven Sorrows (2013)
I don't want to sully the reputation of a fellow soldier over an unsubstantiated allegation.Ich möchte nicht den Ruf eines Kameraden besudeln wegen einer unbegründeten Behauptung. Wounded (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beflecken; beschmutzen; besudeln | befleckend; beschmutzend; besudelnd | befleckt; beschmutzt; besudelt | beflecktto stain | staining | stained | stains [Add to Longdo]
besudeln | besudelnd | besudelt | besudelt | besudelteto besmirch | besmirching | besmirched | besmirches | besmirched [Add to Longdo]
besudeln | besudelnd | besudelt | besudelt | besudelteto smirch | smirching | smirched | smirches | smirched [Add to Longdo]
sudeln; verpfuschento botch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  sudeln [zuːdəln]
     to botch
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top