Search result for

suaves

(65 entries)
(1.9043 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suaves-, *suaves*, suave
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา suaves มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *suaves*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suave[ADJ] อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, ละมุนละไม, Syn. bland, charming, smooth, polite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suave(สวาฟว) adj. กลมกล่อม,อ่อนโยน,ละ-มุนละไม,สุภาพ,ขัดเกลา,มีฤทธิ์อ่อน,ประจบ, See also: suaveness n., Syn. glib
suavity(สวา'วิที) n. ความกลมกล่อม,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม,ความสุภาพ., See also: suavities ความมีมารยาท ความสุภาพ., Syn. suaveness

English-Thai: Nontri Dictionary
suave(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,ละมุนละไม,กลมกล่อม
suavity(n) ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม,ความกลมกล่อม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hyptis suaveolensแมงลักคา [TU Subject Heading]
Mlientha suavisผักหวาน (เมเลียนทา ซัววิส) [TU Subject Heading]
Melientha Suavisผักหวาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Suave. I might as well just get Greer to come back.อ่อนโยน ผมอาจจะต้องให้เกรียร์กลับมา Trial and Error (2010)
I'm sorry. I was looking for my contractor boyfriend, not a... suave international spy.ขอโทษที ฉันตามหาแฟนหนุ่ม นักก่อสร้างอยู่ Pleasant Little Kingdom (2010)
Aristocratic, suave, cool, sweet, and has sexy looks. Like that?คุณป็นผู้ดี อ่อนโยน แสนเท่ห์ อ่อนหวาน เซ็กซี่ อะไรประมาณนั้น Episode #1.2 (2010)
I didn't mean to say that, but when I get nervous, my Rico Suave comes out.ผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้น แต่ว่าพอผมตื่นเต้น ผมออกเบ่งเก๊ก And the Pretty Problem (2011)
The impact of suavity and the structure accentuates the ultimate beauty.ผลของความอ่อนโยนและโครงสร้าง ที่เน้นความงามที่ดีที่สุด Me Too, Flower! (2011)
Ooh! Get against the railing and try to look suave.ทุกคนเกาะรั้ว ทำหน้าใสซื่อกันหน่อย The Perks of Being a Wallflower (2012)
♪ Nos fuimos pa' el bar, baby, go, look suave ♪Nos fuimos pa' el bar, baby, go, look suavThe Spanish Teacher (2012)
Reminds me of someone"suave".ทำให้ผมนึกถึงใครบางคนที่ อ่อนโยน Her (2013)
Now remember me someone "suave".และตอนนี้ ทำให้ผมนึกถึงคนที่อ่อนโยน Her (2013)
My, my, Jacques, what a suave fellow you are.พ่อหนุ่มฌาคส์ของฉัน คุณช่างอ่อนโยนเสียนี่กระไร Burn, Witch. Burn! (2013)
You're handsome, competent, suave.คุณดูดี มีความสามารถ แถมยังอ่อนโยน The Interview (2014)
And him, he's suave.และเขาเป็นอ่อนโยน ต่อไป. How I Won the War (1967)
-Thanks a lot, Rico Suave.Danke, Rico Suave. White Chicks (2004)
Nothing, but there's no way in hell I'm taking a ride from some rico suave wannabe I've never even seen before.Nichts, ich fahre aber auf keinen Fall mit einem Möchtegern Rico Suave denn ich nie zuvor gesehen habe mit. Pilot (2008)
Another Suave Single?Wieder eine Suave Single? Captain Terry's Spray-On Hair (2009)
Instead, I got rico suave in my kitchen, And I got a stolen boat in my driveway.Stattdessen habe ich Rico Suave in meiner Küche... und ein gestohlenes Boot in meiner Auffahrt. Up All Night (2010)
I didn't mean to say that, but when I get nervous, my Rico Suave comes out.Ich wollte das nicht sagen, aber wenn ich nervös bin, kommt mein Rico Suave raus. And the Pretty Problem (2011)
I must've been shit-faced to go for that whole Rico Suave thing.Ich muss total dicht gewesen sein, um auf diese Rico Suave Masche reinzufallen. Sovereign (2012)
Rico Suave over here, what are you thinking?Rico Suave da drüben, was denkst du? Rewind (2012)
Suavi's here, we're discussing something.Suavi und ich besprechen gerade etwas. Winter Sleep (2014)
Mr Suavi, how are you?Suavi Bey, wie geht's dir? Winter Sleep (2014)
So, let me tell Nihal. I was saying to SuaviIch erkläre Nihal kurz, was ich Suavi erzählt habe. Winter Sleep (2014)
And you, Suavi?- Und du, Suavi? Winter Sleep (2014)
Mr Suavi, could you come and see me for a minute before you leave?Suavi Bey, könntest du kurz bei mir vorbeikommen, bevor du gehst? Winter Sleep (2014)
I'll show Suavi out.Ich begleite Suavi hinaus. Winter Sleep (2014)
I invited Mr Suavi.- Ich habe Suavi Bey eingeladen. Winter Sleep (2014)
Mr Suavi?Suavi Bey? Winter Sleep (2014)
How's the road to Suavi's?Wie wohl die Straße zu Suavi ist? Winter Sleep (2014)
- Mr Suavi's farm?- Suavi Beys Hof? Winter Sleep (2014)
You know Suavi.Du kennst doch Suavi. Winter Sleep (2014)
Suavi, my brother, then you'll have to create them.Suavi, mein Bruder, dann musst du sie erschaffen. Winter Sleep (2014)
Cause he is lookin' muy Rico Suave.Denn er sieht muy rico suave aus. Double Indecency (2016)
More like Rico... not Suave.Eher rico nicht suave. Double Indecency (2016)
Jean-Luc is smooth and suave. You're neither, my friend.Jean-Luc ist weich und suave. Heart Felt (2016)
"Rico Suave."Rico Suave. Cristela Alonzo: Lower Classy (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัง[N] ingrin, See also: Pentacme suavis, Syn. ต้นรัง, Example: เรานิยมนำไม้รังมาทำหลังคา, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Shorea siamensis Miq. ในวงศ์ Dipterocarpaceae เนื้อไม้แข็ง ใช้ในการก่อสร้าง
ความอ่อนหวาน[N] suavity, See also: blandness, politeness, mildness, Syn. ความละมุนละไม, Example: จินตภาพของสาวเหนือคือความอ่อนหวานพูดจาไพเราะเจื้อยแจ้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลิ่นหอม[n. exp.] (klin høm) EN: flagrance ; sweet smell ; aroma ; perfume ; pleasing scent   FR: senteur [f] ; arôme [m] ; parfum suave [f] ; parfum [m] ; fumet [m]
ผักหวาน[n.] (phakwān) EN: Melientha suavis ; phak wan   
ผักหวานป่า [n. exp.] (phakwān pā) EN: Melientha suavis ; phak wan   
รัง[n.] (rang) EN: ingrin ; Pentacme suavis   
หวาน[adj.] (wān) EN: sweet-sounding ; mellifluous ; honeyed ; pleasant   FR: mélodieux ; doux ; agréable ; suave

CMU English Pronouncing Dictionary
SUAVE    S W AA1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suave    (j) (s w aa1 v)
suavely    (a) (s w aa1 v l ii)
suavity    (n) (s w aa1 v i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Höflichkeit {f}suavity [Add to Longdo]
Lieblichkeit {f}suaveness [Add to Longdo]
freundlichsuave [Add to Longdo]
freundlich {adv}suavely [Add to Longdo]
sanftsuave [Add to Longdo]
sanft {adv}suavely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
円転滑脱[えんてんかつだつ, entenkatsudatsu] (adj-na) (1) suave; tactful; smooth; (2) versatile; adaptable [Add to Longdo]
甜茶[てんちゃ, tencha] (n) Chinese blackberry (Rubus suavissimus); tian cha; sweet tea [Add to Longdo]
優しい[やさしい, yasashii] (adj-i) tender; kind; gentle; graceful; affectionate; amiable; suave; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆润[yuán rùn, ㄩㄢˊ ㄖㄨㄣˋ, / ] mellow and full; suave; smooth and round; rich (in voice) [Add to Longdo]
飘洒[piāo sǎ, ㄆㄧㄠ ㄙㄚˇ, / ] suave; graceful; fluent and elegant (calligraphy) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top