Search result for

strippen

(52 entries)
(0.0196 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strippen-, *strippen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา strippen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *strippen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why? - Strip.- Strippen Sie. Steele Trap (1982)
He's here, pulling the strings, I know it.Er zieht die Strippen, ich weiß es. Stemwinder: Part 2 (1986)
I pulled a few strings. Shit!Ich zog ein paar StrippenMemories of Me (1988)
Y'all are some damn motherfuckers, man.- QuasselstrippenMenace II Society (1993)
So are you gonna stop stripping?Hörst du also mit dem Strippen auf? Live Nude Peg (1997)
I can't just stop stripping.Ich kann nicht einfach mit dem Strippen aufhören. Live Nude Peg (1997)
Don't call too late cos you know I be stripping' in the evenings!Aber ruf nicht zu spät am Abend an, weil ich da strippen bin. Half Baked (1998)
Why do you think, I have that kind of pull?Nein. Denkst du, ich bin hier der ganz grosse Strippenzieher? Futuresport (1998)
- You strip?- Sie strippenJust Looking (1998)
Stripping.StrippenThe One with Joey's Dirty Day (1998)
'Cause I'm thinking that if, uh-- lt somebody went into this place right here... and did, you know, a little bump and grind tor the good old boys, they could, uh-- they could probably walk out ot there with that amount ot money in their pocket.Man würde ganz schön verdienen. Striptease? Willst du da drin strippenForces of Nature (1999)
Strip.StrippenAmerican Pie (1999)
So how long have you been, um... removing your clothes for money?Wie lange strippen Sie schon? Party Favor (2000)
- I'll get you the blue stringy number.- Ich hole den Blauen mit den StrippenAmerican Pie 2 (2001)
I heard he strip-searched you.Er hat dich strippen lassen. Second Opinion (2001)
Now I can quit stripping, go back to vet school and save my sick pony.Ich kann mit dem Strippen aufhören, Tierarzt werden... und mein krankes Pony retten. Buying the Cow (2002)
The one who makes it all happen.Der, der die Strippen zieht. Drone (2002)
Don't be jumping to conclusions. I'm not asking you to strip or nothing.Zieh keine voreiligen Schlüsse, ich sage dir ja nicht, daß du strippen sollst oder so. Lonnigan, Texas (2003)
Oh, those people, those master manipulators.Ich brauchte Geld, jetzt ist es da. Diese Leute. Begnadete Strippenzieher. Those Are Strings, Pinocchio (2003)
I'm manipulating you.Ich ziehe die StrippenThose Are Strings, Pinocchio (2003)
And then there was the year you hired the stripper.Und dann war das Jahr, wo du jemanden zum Strippen bestellt hast. Attention Deficit (2003)
This isn't about stripping, it's about striping.Nicht Strippen, Streifen. The Domino Effect (2003)
She comes to your house and makes you strip.Sie kommt zu dir und zwingt dich, zu strippenThe Girl Next Door (2004)
- When are you going to stop stripping?- Wann wirst du aufhören zu strippenCloser (2004)
So he came to the club, watched you strip, you had a little chat, and that was it?Er kam also in den Club, sah dich strippen, ihr habt geplaudert, und das war's? Closer (2004)
Young man, nobody likes a chatterbox.Junger Mann, Quasselstrippen sind aus der Mode. Robots (2005)
You might as well strip then.Eigentlich könntest du für mich strippenConversations with Other Women (2005)
Just lose the extra bitches.Werd mal die Quasselstrippen los. My Best Laid Plans (2005)
That led naturally to stripping, and then one day...Das führte zum Strippen, und eines Tages... The Exterminating Angels (2006)
Does that meane animals strip, or the animals are the customers?Bedeutet das, dass die Tiere strippen oder sind die Tiere die Gäste? Cougars (2007)
A Svengali, if you will.Eine Strippenzieherin, genau genommen. American Duos (2007)
Shawn, I'm a detective, not a Svengali. Jules...Shawn, Ich bin Detective, keine Strippenzieherin. American Duos (2007)
Shawn, I think I would know if I were a Svengali.Jules... Shawn, Ich würde es wissen wenn ich eine Strippenzieherin wäre. American Duos (2007)
I'm not gonna walk into the lab, ask her to strip naked and dance for me.Ich werde nicht ins Labor gehen, und sie auffordern zu strippen und für mich zu tanzen. The Fuzzy Boots Corollary (2007)
Sir, my proof was stolen by the ringmasters of this circus.Sir, mein Beweis wurde gestohlen von den Strippenziehern dieses Zirkus. Pandemonium: Part 1 (2007)
Natasha escaped from Moscow where she was forced to strip for the Russian mob.Natasha entkam aus Moskau, wo sie für die russische Mafia strippen musste. Lars and the Real Girl (2007)
Besides, Nigel pulled some strings and he promised the director he`d have me back in time for tomorrow`s shoot.Hey, ich muss doch hier sein, um dich an deinem großen Abend zu unterstützen. Nigel hat ein paar Strippen gezogen... und dem Regisseur versprochen, mich bis zu den Aufnahmen morgen wieder zurück zu schicken. Private Valentine: Blonde & Dangerous (2008)
What's that, your stripper money?Hast du das mit Strippen verdient? School Lies (2008)
Figure out what, I may get some leverage against Carla.Finde heraus was, dann kann ich bei Carla vielleicht ein paar Strippen ziehen. Double Booked (2008)
If not for your father asking his friends to call the Chief, you'd have been fired.Wenn Ihr Vater nicht Strippen gezogen hätte und seinen Einfluss geltend gemacht hätte, wären Sie jetzt endgültig gefeuert! Fa fa ying king (2008)
According to her father, she came to New York to pursue a career in modeling and when that didn't work out, she settled for a life of stripping, cocaine ; you know how it goes.Laut ihrem Vater ging sie nach New York, um als Model Karriere zu machen. Aber als das nichts wurde, kam sie zum Strippen und zum Kokain. Deja Vu (2008)
I'm not gonna strip for you.Ich werde nicht für dich strippenQuiet Riot (2008)
Have you checked the prices for fireman strippers recently?Hast du dir unlängst mal die Preise für strippende Feuerwehrmänner angesehen? Joy to the World (2008)
BDSM, fetish, facials, feature dancing, bachelor-parties and groups of no more then 4. 'Schlucken, Muschibesamung, Bondage-SM, Fetisch, Abspritzen ins Gesicht, Strippen, Junggesellen Partys... und Gruppen von nicht mehr als 4. ' 9 to 5: Days in Porn (2008)
Henry, you know, is very contrary, and as these Miggles people naturally strain every nerve to catch him,Henry, wissen Sie, ist das genaue Gegenteil. So sehr die Migglas-Leute jede Strippe gezogen haben, ihn an Land zu ziehen, so wenig habe ich die Hoffnung, dass diese Strippen wieder reißen. Episode #1.6 (2008)
You think they have strained every nerve.Sie glauben, sie haben die Strippen gezogen... Episode #1.6 (2008)
Ultimately, it will destroy you, along with your fiendish puppet master!Es wird dich zerstören, zusammen mit deinem teufIischen Strippenzieher. Bolt (2008)
Look over there. There's a man behind the curtain, pulling your strings.Da ist der Mann hinter dem Vorhang, der deine Strippen zieht. Adam Resurrected (2008)
So it was really other people who spread the story, not me. I admit it was wrong to start it, it was other people who kept it going. Even the people at ADM.Ich bin vielleicht nur ein Feld-Wald- und-Wiesenanwalt vom Ende der Welt, aber ich sage Ihnen, ich kenne die Identität des Meister-Strippenziehers. The Informant! (2009)
It's bigger than any of us and it's ongoing.- Des Meister-Strippenziehers. Das erraten Sie nie. Mark hat Aufnahmen. The Informant! (2009)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
strippento strip; to do a strip [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top