Search result for

stricte

(39 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stricte-, *stricte*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restricted(รีสทริค'ทิค) adj. ถูกจำกัด,ถูกจำกัดวง,ถูกกำหนด,คับแคบ, See also: restrictedness n, Syn. limited

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look, when you're in office, you gotta do a lot of things sometimes that are not always, in the strictest sense of the law, legal, but you do them because they're in the greater interests of the nation!นี่ เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่ง คุณต้องทำเรื่องต่าง ๆ มากมาย บางครั้งก็ไม่ได้ ถูกกฎหมายแบบเคร่งครัดสุด ๆ เสมอไป แต่คุณก็ทำ Frost/Nixon (2008)
I told Amy that in the strictest confidence.ฉับบอกเอมี่แล้วน้าว่านั่นน่ะลับสุดยอด The Herb Garden Germination (2011)
But the airlines are a little stricter, and I'm not going overseas in a middle seat.แต่ว่าทางสนามบินเค้าค่อนข้างจะเข้มงวดเรื่องเวลานะ และพ่อจะไม่นั่งข้ามน้ำข้ามทะเลด้วยที่นั่งตรงกลางหรอกนะ Secrets That I Never Want to Know (2011)
California's got some of the strictest environmental laws in the country.แคลิฟอร์เนียมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดที่สุดในประเทศ Sense Memory (2011)
I mean... not family in the strictest legal sense.ไม่ใช่แค่ครอบครัวตามกฏหมาย Monstrous Ball (2012)
Sacrifice, by its strictest definition, takes something precious in exchange for the appeasement of a higher power...การเสียสละ โดยนิยามแล้ว คือการให้สิ่งมีค่า Sacrifice (2013)
I realize that you're not a-a person in the-- the strictest sense of the word, but--ลึกๆฉันรู้... เธอไม่ใช่... เศษมนุษย์ที่ถูกนิยามแบบนั้น Schindler's List (1993)
Senator Keeley... this may not help, but I want you to know I meant every word I said... about a return to family values and a stricter moral code.วุฒิสมาชิกคีเลย์ ... นี้อาจไม่ช่วย แต่ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมหมายถึงคำที่ผมพูดทุก ... เกี่ยวกับการกลับไปสู่​​ครอบครัวที่มีคุณค่าและศีลธรรมที่เข้มงวด The Birdcage (1996)
Anything you say will be held in the strictest confidence.แค่สัมผัสคุณด้วยมือของเขา Chapter Sixteen 'Unexpected' (2007)
But again, this is all in the strictest confidence.แต่ อีกครั้งนะ นี่จะเป็นหลักฐานที่แน่นหนาเชียวนะ A Vision's Just a Vision (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted   FR: être particulier ; être spécifique
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
โดยไม่จำกัด[adv.] (dōi mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted   FR: sans limite
ห้ามเด็ดขาด[adj.] (hām detkhāt) EN: absolutely forbidden   FR: strictement interdit ; formellement interdit ; rigoureusement interdit
จำกัด[adj.] (jamkat) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd   FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted   FR: étroit ; exigu
ของต้องกำกัด[n. exp.] (khøng tǿng kamkat) EN: restricted goods   
คอด[adj.] (khøt) EN: narrowed ; constricted   FR: resserré ; rétréci
กิ่ว[adj.] (kiu) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow   
ไม่จำกัด[adj.] (mai jamkat) EN: unlimited ; unrestricted   FR: illimité ; indéfini

CMU English Pronouncing Dictionary
STRICTER    S T R IH1 K T ER0
STRICTEST    S T R IH1 K T AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stricter    (j) (s t r i1 k t @ r)
strictest    (j) (s t r i1 k t i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
括れる[くびれる, kubireru] (v1,vi) to be constricted [Add to Longdo]
警戒信号[けいかいしんごう, keikaishingou] (n) warning signal; restricted speed signal [Add to Longdo]
限る[かぎる, kagiru] (v5r,vt) (1) to restrict; to limit; to confine; (v5r,vi) (2) to be restricted to; to be limited to; to be confined to; (P) [Add to Longdo]
絞まる[しまる, shimaru] (v5r,vi) to be strangled; to be constricted [Add to Longdo]
自由営業[じゆうえいぎょう, jiyuueigyou] (n) unrestricted operations [Add to Longdo]
自由自在[じゆうじざい, jiyuujizai] (adj-na) free; unrestricted; (with) complete mastery; completely in control [Add to Longdo]
縦横自在[じゅうおうじざい, juuoujizai] (n,adj-na) freely; right and left; active without any restraint; with unrestricted energy in all directions [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] (n) {comp} unlimited; unrestricted [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]
制限なしトークン[せいぎょなしトークン, seigyonashi to-kun] nonrestricted token [Add to Longdo]
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery [Add to Longdo]
制限付きトークン[せいげんつきトークン, seigentsuki to-kun] restricted token [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top